Pest Megyei Hírlap, 1960. április (4. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-01 / 78. szám

MST MEcrei *TJ f&rlap I960. ÁPRILIS 1. PÉNTEK ecet A NEMRÉG VÁLASZTOTT új ceyloni parlament szer­dán tartott ülésén a képvi­selőház elnökévé 93 szava­zattal 60 ellenében Szuba- szinghe ellenzéki vezetőt vá­lasztotta. ÁPRILIS ELEJÉN nyílik meg Bagdadban a szovjet ipari kiállítás. Ez lesz az eddigi legnagyobb külföldi ki­állítás Irakban. A KUBAI „július 26-i moz­galom" külügyi bizottsága titkárának vezetésével ked­den küldöttség utazott Ve­nezuelába. A küldöttség fel­keresi a többi dél-amerikai orszáigot is és mindenütt is­merteti a kubai forradalom eddigi vívmányait és ered­ményeit. A SVÉD parlament szer­dán jóváhagyta Svédország belépését az európai szabad­kereskedelmi társulatba. Az AMERIKAI légierők közlése szerint szerdán a ké­ső esti órákban Miámi kö­zelében a tengerbe zuhant egy négymotoros KO—97 tí­pusú katonai repülőgép. A tizenhat főnyi legénység fel­kutatása megkezdődött. A NEW YORK államban fekvő Auburnben szerdán es­te felrobbant és kigyulladt egy benzintöltő állomás. A tűzoltásban résztvevők kö­zül három tűzoltó és két pol­gári személy életét vesztette. KALKUTTA közelében eg.v hatvan férőhelyre mé­retezett komp 200 utasával felborult és elsüllyedt. Ti­zenhárom asszony és gyer­mek életét vesztette. 20 utas pedig súlyos sérüléseket szenvedett. MAURICE CHALLE tá­bornokot, a francia fegyveres erők volt algériai főpa­rancsnokát szerdán kinevez­ték a NATO közép-európai főparancsnokává. Challe a nyugalomba vonuló Valluy tábornok utóda lesz. Hruscsov befejezte franciaországi körútját (Folytatás az 1. oldalról) elmondotta: az a tendencia, hogy fékezik a magas fize­tések emelését és igyekeznek az alacsony fizetéseket emel­ni, mert minél előbb meg szeretnék valósítani azt az eszmét, amelyet a kommu­nizmus tűz célul eléjük, hogy mindenki szükségletei sze­rint részesüljön a javakból. Az egyik küldött megkér­dezte, vajon francia munká­sok szabadságukat ettől thet- nék-e a Szovjetunióban. — Bármikor szívesen lát­juk a francia munkásokat — válaszolta Hruscsov. Az a kérdés is elhangzott, vajon a szovjet munkások szabad idejükben bárhol tá­borozhatnak-e. illetve fel­kereshetik-e szabadon a Szovjetunió bármely részét. A kérdésre válaszolva, Hrus­csov rámutatott, menríyi ba­darságot írhatnak össze egyes újságok a Szovjetunió­ról, hogy ilyen kérdést egyál­talában feltettek neki. Ter­mészetes, hogy a szovjet munkások szabad idejükben az országnak azt a vidékét kereshetik fel, amelyiket akarják. • A további kérdések zö­me a szakszervezetek szervezésére és az oktatás részleteire vonatkozott. Ezekre Hruscsov részletesen válaszolt, majd befejezésül ezeket mondotta. — Higgyék el, nem akarok propagandát csinálni: csak rossz árucikknek kell propa­ganda. A kommunizmus pe­dig nem rossz árucikk. Az a célom, hogy a francia— szovjet barátságot erősít­sem. Nem akarok kommu­nistát csinálni azokból a franciákból, akik nem kom­munisták. Az az óhajunk, hogy a barátság és a béke jegyében szorosabbra fűzzük a két ország kapcsolatait. Macmillan befejezte amerikai látogatását Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint Macmillan an­gol miniszterelnök befejezte amerikai látogatását és visz- szarepült Londonba. Az ame­rikai szenátus külügyi bizott­sága szerdán fogadást adott az angol vendég tiszteletére. Macmillan felszólalásában ki­jelentette: lehet, hogy 1960 törté­nelmi jelentőségű év lesz. A két nagyhatalom fegy­verkezése olyan fokig ju­tott — folytatta a minisz­terelnök —, hogy lehe­tővé válik a kölcsönös érdekeknek megfelelően a Nyugat és Kelet viszo­nyának megjavítása. Macmillan ezután az ame­rikai szenátusban mondott beszédet. Mint a TASZSZ je­lenti, az angol miniszterelnök hangoztatta: a világon ma még igen sok viszály-góc van. Az elmúlt évben azonban a helyzet némiképpen javult és a nagyhatalmak között csökkent a feszültség. Macmillan kitért moszkvai útjára is. Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban ezt a látogatást egyálta­lán nem nézték jó szem­mel. Ma viszont — foly­600000 ember vált hajléktalanná Brazíliában Brazília északkeleti részé­ben a szakadatlanul zuhogó eső és a nyomában iáró árvíz 600 000 embert fosztott meg hajlékától Ceara, Pernambuco Rio Grande Do Norte, Piaui, Maranhao, Paraiba és Alagoas államokban. Rio Grande Do Norte állam majdnem egész területe víz alatt áll. Az árterület fölött köröző repülőgépekről kapott jelentések szerint sok helyen több kilométer hosszú oszlo­pokban vonulnak a menekü­lők szakadó esőben a száraz területek felé. A biztonságos * helyeken1 a szabadban táborozó menekülte­ket az odraikból kiűzött mér­ges kígyók, a vízben gázolókat pedig a vérengző piranha ha­lak támadják meg. Az árvíztől megkímélt váro­sokban a menekültek ezrei zsúfolódtak össze, s szállás- és élelmiszerhiány lépett fel. A TÍZTAGÚ leszerelési bizottság csütörtökön RÉT ÉS FÉLÓRÁS ÉLÉST TARTOTT A tíztagú leszerelési bi­zottság csütörtökön magyar idő szerint 10.35 órakor ült össze • Genfben és két és fél órán át folytatta megbrszélé- seit Az üiés után kiadott hi­nyereség! WERRA in. Ara: 1800 Ft. + tok 200 Ft. SUPER DOLLINA II. Ara: 1800 Ft. + tok 200 Ft. tatta — divatossá vált a világ vezetőinek kölcsö­nös látogatása. Az angol miniszterelnök rá­mutatott, hogy minél többet érintkeznek egymással a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok, annál kevesebb lesz annak esélye, hogy véletlen, tévedés, vagy ostobaság foly­tán új világháború tör ki. Macmillan kijelentette: a Nyugatnak nem szabad olyan egyezményeket elfogadni, ame­lyek hátrányosak számára. Ugyanakkor hangoztatta, hogy csökkentené a megegyezés esélyeit, ha a Szovjetunióval folytatandó tárgyalásokon gya­nakvó lenne a nyugati állás­pont. Mint a UPI hírügynökség közli, Macmillan kijelentette, hogy az európai közös piac országainak még legalább to­vábbi 12 hónapig tartózkod- niok kellene attól, hogy meg­különböztető vámintézkedése­ket hozzanak az európai sza­badkereskedelmi társulás tag­államai. Kifejezte aggodal­mát, hogy a nyugati világ gazdaságilag és politikailag kettészakad, ha a közös piac és az EPTA országai nem tudják összehangolni állás­pontjaikat. vatalos közlemény szerint az ülést a kanadai küldött elnök­letével tartották meg és az értekezlet pénteken délelőtt tartja legközelebbi megbeszé­lését. Az angol sajtó Eisenhower és Macmillan megegyezéséről Az angol sajtó továbbra is gondos óvatossággal kezeli Eisenhower és Macmillan megegyezését az atomkísérle­tek betiltásának kérdésében. A Guardian diplomáciai tudósítója felsorolja az egyez­mény által elintézetlenül hagyott fontosabb kérdéseket, amelyekben még ellentétek mutatkoanaik a Szovjetunió és a Nyugat álláspontja között. Ilyenek például: a mora­tórium tartamának hosszú­sága, az évenként engedélye­zett megszemlélések száma, az ellenőrző bizottságok ösz- szetétele, szavazási eljárá­sok, az ellenőrző állomások személyzete, valamint az a kérdés, hogy a moratórium a szerződés része legyen-e stb. A. Guardian vezércikke bő­vebben kifejti ezeknek az ellentéteknek a részleteit és megállapítja: — Még nagyon sok nehéz­ség maradt fenn. a végleges megegyezés előnyei azonban erősen meghaladnák az atom- kísérletek területét. Ha egy­szer véget lehet vetni az atomfegyverkezési verseny­nek. igazán remélni lehet majd, hogy az érdekelt or­szágok hajlandók lesznek megfontolni a lemondást a birtokukban levő fegyverek­ről. A Daily Telegraph vezér­cikke hangoztatja, hogy nem lehet szemet hunyni a Szov­jetunió nagyfontosságú gesz­tusa előtt. Elfogadta a meg­szemlélés és az ellenőrzés el­vét. A Dél-Afrikai Unióban nyoicvan éve nem volt olyan feszült a helyzet, mint most TASZSZ-jelentés szerint a letartóztatott 150 ha­ladó érzelmű személyiség sza- badonbocsátását követelő 30 ezer Fokváros környéki né ger tüntetése világosan bizo­nyítja a bennszülött lakosság növekvő erejét és önbizalmát. J Mint a tudósítás kiemeli, a ^ helyzet változatlanul r-endkí- ^ vül feszült. Fokvárosban és ^ környékén folytatódik az általános ^ sztrájk, és a négerek ^ mozgalmához csatlakoz- ^ nak a hinduk és más szí- ^ nesbőrűek is. y Mint az AP jelenti, szer- ^ dán délután a Fokvárostól 10 ^ mérföldre levő Waterkloof ^ néger lakótelepen újabb ősz- ^ szetűzés történt. A rész- ^ letekről még nem érkezett ^ hír. Igen elmérgesedett a ^ helyzet Kaya Man-di hely- ^ ségben is. ^ Szerdán késő este észak- ^ ról, katonai csapaterősítése- /j két szállítottak Johannes­burgba. A városban ugyanis elterjedt a hír, hogy csü törtökön hatalmas tömeg- tüntetést rendeznek és a tün­tetők követelik majd a le­tartóztatott néger vezetők szabadon bocsátását, ként Reűter-jelentés a Dél-Afrikai Unió leg­felső bíróságának intéz­kedésére a letartóztatott 234 néger vezető közül 73 személyt szerdán sza- szabadon bocsátottak. Az AP összefoglaló jelen- ^ tésében ' megállapítja. hogy £ a Dél-Afrikai Unióban a zulu- y kafferek 1879-ben történt felkelése óta még sohasem # Egy hételeji tanácskozáson dr. Lakatos Imre elvtárs, a Pest megyei Tanács végrehajtó bizottságának elnökhe­lyettese kétórás beszámolójában számadatok sokaságával bizonyította: élelmiszeripari tanácsvállalataink 10 év alatt felfutott termelése hogyan igazolja a lakosság élet- színvonalának növekedését? A számok rengetegében egy adat ragadta meg leg­jobban a figyelmemet. A megyei tanács egyik felelős vezetője arról beszélt, hogy míg egy fél évtizeddel ez­előtt 59 millió péksütemény fogyott el Pest megyében; 1959-ben 87 millióra ugrott az elfogyasztott ropogós zsemlék és barátságos színű kiflik száma. Gyors számítás: háromnegyedmilliónyi lelket szám­láló megyénkben átlag 100 péksütemény jutott a múlt évben egy lakosra. A járási székhelyek péküzemei és a községi sütödék igazolják, hogy ma már nemcsak vá­rosban fogyasztják a kiflit és a zsemlét. Ha ez a tény jelentéktelennek is tűnik, mégsem az: az úgynevezett „fehéráru“ a faltisi iskolások tízóraija, az üzemi büfék hétköznapi árucikke lett... Hasznos tanácskozás Vácott A Váci Városi Pártbizottság két hónappal ezelőtt fontos határozatot hozott a helyi művelődéspolitikai munka megjavítására. A határozat alapján tartottak most fehér­asztal mellett baráti meg­beszélést a városi tanács el­nöki hivatalában: a helyi pártbizottság és a KISZ ve­zetői, a tanács végrehajtó bi­zottságának. képviselője és a váci általános, valamint kö­zépiskolák igazgatói. Galbicsek Károly elvtárs, a városi pártbizottság titkára beszélt a pedagógusok nehéz, de gyümölcsöző munkájáról. Arany István elvtárs, a városi tanács vb-titkára bejelentette, hogy a tanulók számára pá­lyázatot hirdettek Mit tehetek városom szépségéért, tiszta­ságáért? címmel. A legjobb iskolai dolgozatokat ötven, száz és kétszáz forintos könyv- utalványokkal jutalmazzák. nwnap volt olyan feszült a viszony a fehérek és a színesbőrűek között, mint most. 1960. április 1., péntek, Hugó napja. A nap kél 5.24 órakor, nyugszik 18.13 órakor. A hold kél 8.21 órakor, nyugszik 23.27 órakor. Várható időjárás péntek estig: felhőátvonulások, nyugaton még többfelé eső­vel, záporesővel. Mérsékelt, helyenként élénk északke­leti szél. Az éjszakai lehű­lés elsősorban Ítéletén foko­zódik. Északkeleten he­lyenként talajmenti fagyok is lesznek. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet 10—12 fok között. — ÁPRILIS 6-ÁN képvi­selői fogadónapot szervez a váchartyáni községi nép­front-bizottság. ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ViV\\^^^ s _ y A Pest megyei Hírlap 25 000 forintos rejtvényversenye TOJR- óhá te VA VEVŐ — EGY ESZTENDŐ alatt megkétszerezte termelését a Ceglédi Rendeltruhaipari Vállalat. — A FELSZABADULÁS 15. évfordulója alkalmából április 3-árj Csornádon, Vác- rátóton és Veresegyházon nyílik kiállítás a Hazafias Népfront rendezésében. — A POMÁZI POSZ­TÓGYÁR KISZ-szervezete szombaton mutatja be Csiz­marek—Semsey—Csanak: Érdekházasság című zenés komédiáját. — SZÉLESVÁSZNÚVÁ alakítják a nagykőrösi Arany János Filmszínházat. — FÁKLYÁS FELVO­NULÁSSAL és felszabadu­lási bállal ünneplik Rácke­ién az ország felszabadulá­sának 15. évfordulóját. — INGYENES JOGI ta­nácsadást tart a Hazafias Népfront felsőgödi bizott­sága április 8-án. — A TSZ-TAGOK nyug­díjéról és öregségi jára­dékáról tartanak előadást április 7-én Sződön. — GYERMEKRAJZ-KI- ÁLLITÁS nyílik vasárnap Szentendrén. — az Altalanos is­kolák renoválására 160 ezer forintot fordítanak az idén Nagykőrösön. — HÁROM PERC alatt süti porhanyósra a húst az új típusú ultrasütő, ame­lyet hamarosan megkapnak a földművesszövetkezeti bü­fék és falatozók. A Nagy vásártelepre csütörtö­kön reggel 29 vagon és hét te­hergépkocsi áru érkezett, ebből egy vagon vegyes darabáru, öt vagon burgonya, egy vagon főzeléknek való cukorsárgarépa, két vagon levesbevaló zöldség, egv vagon céklarépa, kilenc va­gon alma hét vagon tojás, egy vagon vágott baromfi és lsét vagon citrom. Az alföldi füldművesszövelke- zeti áru gyűjtő telepekről csü­törtökön reggel húsvéti rozma­ring alma érkezett a Földműves- szövetkezetek Budapesti Érté­kesítő Vállalata részére. A ki­jelölt csarnoki és piaci boltok­ban az extra minőségű rozma­ring almát osztályozva kilónként 6.20—7.'SO forintért hozták forga­lomba. A makói fajtájú dughagyma árát u ibá' mérsékelték. Az úgy­nevezett Zsika és a Picles tlug- hagvmát kilónként 2 forintért árusították.

Next

/
Oldalképek
Tartalom