Pest Megyei Hirlap, 1960. március (4. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-25 / 72. szám

1960. MÁRCIUS 35. PÉNTEK FMF NE CYKI f£ír1w> Összeállították a Vácott tartandó megyei felszabadulási ünnepség részletes programját Apró Antal elvtárs tartja az ünnepi beszédet Hazánk felszabadulásának 15. évfordulóját az ország egész népével együtt Pest me­gye lakossága is méltóképpen megünnepli. A megyei ünnep­ség színhelye Vác városa lesz, ahol már készülnek a nagy jelentőségű ünnepségsorozatra. A rendezés feladatát az MSZMP váci járási és városi bizottsága, a váci járási és városi tanács végrehajtó bi­zottsága, valamint a Hazafias Népfront váci járási és városi bizottsága vállalta. Megalakították a rendező bizottságot, amely nagy vonalakban megállapította a négynapos ünnepség ke­reteit és ezeknek a kere­teknek a kitöltéséről a kü­lönböző albizottságok gon­doskodtak. A programot végleges formá­ba kedden önötte a bizottság a pártbizottság székházában tartott utolsó megbeszélésen, amelyen részt vettek a ren­dező szervek, valamint az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának és a megyei tanács­nak a képviselői is. A rende­zőség felkérésére Apró Antal elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács első elnökhelyettese vállalta az ünnepi besizéd megtartását, ami a váci ün­nepség egyik országos jelen­tőségű eseménye lesz. A végleges program szerint április 1-én délelőtt 11 óra­kor, az ünnepség *!ső napján nyitják meg a múzeumban a képzőművészeti kiállítást, 12 órakor a Csányi úti művelő­dési házban a várostörténeti kiállítást és délután 4 órakor a gépipari technikumban, a Konstantin téren az ipari ki­állítást. Mindhárom kiállítás gaz­dag és érdekes anyagát már összeállították. Az első nap sporteseménye a kézilabda villámtorna lesz. a Szövőgyár Sallai Imre ulcai pályáján. A második napon, április 2-án délelőtt a váci üzemek által patronált termelőszövet­kezetek tagjai meglátogatják patronáló üzemeiket. A dél­előtti órákban érkezik meg Vácra a párt és a kormány képviseletében Apró Antal elvtárs, akit a város kapujá­ban fogadó bizottság vár. A kora délutáni órákban a fel­szabadulási stafétát fogadják. Az ünnepi nagygyűlés dél­után 4 órakor kezdődik a város főterén, a Március 15-e téren. Apró Antal elv­társ itt mondja el /nagy érdeklődéssel várt ünnepi beszédét. Este nyolc órakor a műve­lődési ház színpadán a Pest megyei Petőfi Színpad együt­tese Gergely Sándor Vitézek és hősök című színművét mu­tatja be. előadás után pedig ünnepi bál lesz a Híradás­technikai Anyagok Gyárában. A harmadik napon, április 3-án reggel 8 óra­kor nyílik meg a Duna- parton az ünnepi vásár, amely Pest megye ipará­nak seregszemléje lesz. Tíz órakor a népitánc-bemu- tató kezdődik a művelődési házban a megye különböző népi együtteseinek részvételé­vel. Délután 4 órakor kerül sor a Kösdi. úti sportpályán a Vác—Szállítók NB Il-es baj­noki labdarúgó-mérkőzésre, este 8 órakor fáklyás felvonu­lást rendeznek a város fő­útvonalain, utána tűzijáték lesz a Duna-parton. Fél tízkor ruhabemutató lesz a Fehér Galamb Étteremben. Az ünnepség negyedik és egyszersmind utolsó napján, április 4-én a program reggel 6 órakor zenésébresztővel kezdődik. Kilenc órakor ünnepélye­sen megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékművet. Tíz órakor kefidődik a művelődési házban a dalos- találkozó és a pártház dísztermében a szavaló­verseny. Délután 4 órakor az I. István gimnázium szimfonikus zene­kara ad hangversenyt a mű­velődési házban, a szövőgyári pályán pedig kézilabda villám­torna lesz. Este 8 órakor a városi művelődési ház szín­játszó csoportja a Lampion- ünnepet adja elő. Az ünnep­séget a váci úttörők műsoros tábortüze zárja be a Március 15-e téren. Ma Nyírbátorban sorsolják a lottót A hónap utolsó lottóhúzását is vidéken rendezi meg a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság. A lottó 13. játékhét nyerőszámainak sorsolását március 25-én, pénteken délelőtt tíz órai kezdettel a nyírbátori Petőfi Sándor Mű­velődési Házban tartják. Ugyancsak sorsolással dön­tik el azt is, hogy a márciusi 10., 11., 12. és 13. játékhét kö­zül melyik hét szelvényei vesznek részt a következő ha- tárgynyeremény-húzáson. vi (Váci tudósítónk jelenti) Egy hét múlva kezdődnek városunkban a négy napig tar­tó, gazdag programot Ígérő megyei felszabadulási ünnep­ségek. A gyárakban hétfőn megkezdődött ünnepi műsza­kokon, kultúrcsoportjaink, sportolóink készülődésén túl­menően a történelmi város külső­leg Is méltó formában kí­vánja köszöníeni az ideér­kező tízezres vendégsere­get. A Március 15 téren — az or­szág legszebb barokk terén — tataroznak két, külsőleg még rendbe nem hozott épületet. Az öt évvel ezelőtt földbe állí­tott, kovácsoltvas talapzatú villanyégő sorok nem feleltek meg a korszerű követelmé­nyeknek. Az Eszakdunántúli Áram­szolgáltató Vállalat dol­gozói most 31 higanygőz- lámpát szerelnek fel a meglevő kandeláberekre. A tartókarok szárait is meg­hosszabbítják 80 centiméterrel, hogy az erős fény ne zavarja majd a járókelők szemét. Fel- szabadulásunk 15. évforduló­jára díszvilágítással látják el Duna-pax-tot is. A január havi tanácsülés már­ciust tisztasági hónappá nyilvá­nította. A tanács végrehajtó bizottsága felhívással for­dult a háztulajdonosokhoz, la­kókhoz és házmegbizottakhoz, hogy hozzák rendbe, csinosít­sák épületeiket, a járdákat és űtszéieket. A felhívás mély visszhangra talált. Tar Gábor, Pál János, Szaniszló József és a többi Széchenyi utcai kisipa­ros rendbehozatta külsőleg- belsőleg üzlethelyiségeit. Egy­re több helyen söpörnek, lo­csolnak már a kora reggeli órákban. A KISZ felhívása nyomán megmozdult a nagy cél érde­kében Vác ifjúsága Csütörtökön délután is diákok, ifjúmunkások gyü­lekeztek a Géza király té­ren, hogy társadalmi mun­kában csinosítsák a parko­kat, tereket; segítsenek ott, ahová a hivatalos erő nem tud eljutni. ők hozzák rendbe a Konstan­tin téri szovjet hősi emlékmű környékét. Úttörők rendezik és díszítik fel virággal a negyven- nyolcas honvéd hősök hantjai mellett pihenő, a várost fel­szabadító harcokban elesett szovjet hősök sírjait. Kedves színfolt a város szívében: a Csányi út kél oldalán, mintegy 500 méter hosszúságban, na­pok alatt virágágyakat vará­zsolnak a szorgos kezek. P. R. 12 000 négyzetméteres „betonfüggöny“ Az Oroszlány határában lé­tesülő új, kétszáz megawat­tos erőmű vízellátására nagy hűtőtavat építenek. A kétszáz hektárnyi területet elfoglaló tóba a közeli Általér patakot vezetik be. Hogy a víz meg ne „szökhessen”, hatalmas Védőgáttal veszik körül a he­lyenként tíz méternél is mé­lyebb tavat; nyolcvan-száz centiméter széles, 1100 méter hosszú, összesen 12 000 négy­zetméternyi „betonfüggönyt” létesítenek. Közép-Európa leg­nagyobb hűtőtava hétmillió köbméter víz tárolására lesz alkalmas. Duzzasztását már az év végén megkezdik. Ünnepélyesen megnyitották az országos vendéglátóipari napokat A Belkereskedelmi Minisz­térium Vendéglátóipari Igaz­gatósága és a KPVDSZ hazánk felszabadulásának 15. évfordulója tiszteletére már­ciusban országos vendéglátó- ipari napokat rendez. Az ün­nepi hetet csütörtökön reggel Tausz János belkereskedelmi miniszter nyitotta meg a Hun­gária Kávéházban. Az ün­nepségen megjelentek Kiss Károly és Somogyi József, a Központi Bizottság tagja. Ott volt Veres József, a Köz­ponti Bizottság tagja, a f Ívű­Részt kül­rosi tanács vb-elnöke. vett a megnyitón több földi vendég is. Az ünnepi napok célja be­mutatni azt a hatalmas fej­lődést, amit a vendéglátóipar az elmúlt 15 esztendőben el­ért. Budapesten a vendéglátó- ipari napokat különböző kiál­lításokkal, versenyekkel teszi emlékezetessé a minisztérium. Országos cukrászati kiállítást, hidegkonyhai bemutatót, ét­lapkiállítást, felszolgálási ver­senyt rendeznek ezekben a napokban. Az új telepítésű gyümölcsösök adókedvezménye Az új, hatósági telepítési engedéllyel létesített (800 négyszögölnél nagyobb) áru­gyümölcsös a telepítés befeje­zését követő évtől számított hat évig mentes az általános jövedelemadó alól. Az adó- mentességet a telepítőnek az adót kivető tanács v. b. pénz­ügyi szervétől írásban kell kérnie. Szintén hat évig men­tes a földadó fizetése alól az újonnan telepített árugyümöl­csös. A földadómentesség en­gedélyezését ugyancsak az adót kivető tanács pénzügyi szervétől kell írásban kérni MESÉLŐ KÖVEK, HÍRES EMBEREK A főváros környéki felszabadító harcok III. £ A fővárosban dühöng a | nyilas terror, embervadászat ^folyik, nem számít sem kor, í sem betegség, minden férfit, í kiképzés nélkül a főváros í környéki frontvonalakra haj- £ szolnak az Árpád-sávos kar- í szalagú „testvérek”. ^ Szomorú karácsony kö- £ szönt a fővárosra. Több helyen |már nincs villany, vizet sem í szolgáltatnak a csapok, a bombázások, s a tüzérségi lö- gvedékek elszaggatták a vezeté- í keket, az üzletek üresek, a fynapi öt deka kenyérfejadagot f sem lehet megszerezni. De a Íí óváros környékén sok község f lakosságának ez a karácsony 2 a legszebb, mert ez hozza meg 2 a szabadságot. 2 A legszebb ajándék í f Karácsony első napján kap­uja a legszebb, s legnagyobb 2 ajándékot többek között Érd, 2Nagytétény, Diósd, Törökbá- 2 Unt, Budakeszi, Páty, Pilis- $ csaba, Tinnye, Zsámbék, s ímásnapján Budaörs, Üröm, | Csobánka, Pomáz. 2 Szviridov altábornagy pán­célos egységei egymás után 2 száguldanak végig a főváros 2 környéki falvak utcáin, s a 2 meglepett fasiszták, akik nem 2 ilyen karácsonyi ajándékot 2 vártak, fejvesztve menekül- $nek. 2 A községek lakossága min- 2denütt nagy örömmel fo­gadja a szovjet harcosokat. % Sebtében készített ünnepi asz­talukhoz invitálnák is őket, 2 de csak percnyi megállásra 2 van idő. Újra töltik a tárakat, 2 a páncélosok lőszert vételez­nek, s máris indulnak to­vább, hiszen a futó ellenség­nek nem lehet pihenése, meg­állása. A karácsony hajnalán in­dult roham következtében községek tucatja szabadul fel, s bár a német hadvezetés is ismeri csapatait, arra mégsem számított, hogy ennyire fejve­szetten menekülnek. így tör­ténhetett meg, hogy míg Bu­da szélső házaiban a Budát megszállva tartó SS-alakula- tok tisztjei bankettet hív­nak össze, addig a házaktól alig párszáz méternyire mo­torkerékpárok fékeztek csiko­rogva. Szovjet felderítők mo­torkerékpárjai. Igolkin gránátjai A hetven-nyolcvan kilomé­teres sebességgel száguldó acélkolosszusok a gyalogságot elhagyva törtek Buda házai felé. Csak egyetlen csapat nem maradt el tőlük, sőt: mindig előttük járt. Igolkin százados motorkerékpáros fel­derítői, akik Budakesziről és Budaörsről indulva egészen Buda határáig jutottak el. Nekik is azonnal szembetűn­tek a kivilágított villák, a pillanatnyi csendben odahal­latszó német kiáltások, s az énekszó, nem akartak hát ün- neprontók lenni, leállították motorjaikat. Igolkin maga köré hívta egységének harcosait, s rövid tanácskozás kezdődött: vár­ják meg a harckocsikat, vagy a maguk szakállára piszkálják meg egy kicsit a gondatlanul mulatozó németeket. Persze, hogy mindenki az azonnali tá­madás mellett döntött, s bok­rok alatt, a bozótok s fák nyújtotta fedezéket felhasz­nálva surrantak mind köze­lebb a házakhoz. Az első házat Igolkin százados érte el. Mellette ott lapult, lé­legzetét is visszafojtva hűsé­ges összekötője. Igolkin az ő vállát használta támaszul, hogy betekinthessen az abla­kon. A kivilágított szobában, kitüntetésekkel teleaggatott, ünneplőbe öltözött német tisz­tek. Most lehetett vége a po­hárköszöntőnek, mert vala­mennyien felálltak, magas­ra emelték poharaikat, s szá­jukon magabiztosan röppent ki a „Heil Hitler!” köszöntés. Ebben a pillanatban megló­dult Igolkin százados keze. Az első kézigránátköteg az ablakot bezúzva a szobába vágódott. S már röpült a má­sik, Igolkin összekötőjének üdvözlete. A robbanás után semmi sem mozdult az előbb még heiltől zengő szobá­ban ... Nem várt tatárat Pfeffer-Wildenbruch vezér- ezredes, a főváros katonai pa­rancsnoka budai rezidenciá­jában fogadást adott a német parancsnokok, s egy-két nyi­lasvezér tiszteletére. Bár a helyzet korántsem könnyű, azért a karácsonyt meg kell ünnepelni, okoskodhatott a vezérezredes úr, s nem kímélt semmit. a fővárost kifosztó csapatok minden jóval ellát­ták asztalát. Durrant a pezsgő, egymás Szovjet lovasfelderítők egy főváros környéki faluban. (Ék Sándor festménye) után hangzottak el a nagyszá­jú pohárköszöntők, amelyek természetesen a végső győ­zelmet, a csodafegyvert,' s a Führert emlegették a legtöbb­ször. Amikor Wildenbruch elegáns, nyalka segédtisztje papírlapot lobogtatva a vezér- ezredeshez lépett, a teremben levők italtól csillogó szemek­kel súgtak ossz»: A Führer karácsonyi üdvözlete! A vezérezredes is erre gon­dolt. Mosolygó arccal tépte fel a leragasztott papírlapot, ám hirtelen hamuszürkére vált az arca. A táviratlapon ez állt: „Az orosz csapatok el­foglalták Budaörsöt és Buda­keszit. Az orosz páncélosai betörtek Budára.” A vezér- ezredes még fel sem ocsúdok meglepetéséből, amikor a pa­rancsnoki távírda vezetője sie tett hozzá egy.újabb távirat­tal, amelyen csak egy mon­dat állt: „Az oroszok elfoglal­ták Esztergomot.” A főváros körül a gyűrű be­zárult. A szovjet csapatok tel­jesen körülkerítették a fővá­rost. A Führer várt, de soha meg nem érkezett karácsony: üdvözlő távirata helyett ez1 kapta Pfeffer-Wildenbruch karácsonyi üdvözletül. Mészáros Ottó (Folytatjuk) ÚJ TRAKTOROSOK j/an egy kedves, régi bará- V tóm. Magas, szép szál le­gény volt, csak éppen kedvet­len. Hogy miért? Akkortájt — már vagy tíz esztendeje — lé­pett o termelőszövetkezetbe azzal a szép és nemes elhatá­rozással, hogy traktoros lesz vagy semmi más. örült az el­nök, a szövetkezet többi veze­tője, hiszen egy jó traktoros, méghozzá odavalósi fiú nagy előny a közös gazdaságban. A barátom akkor mégsem lett traktoros. Kevés a gép, majd ha több lesz — biztatták. Ezen aztán annyira elbúsult a fiú, hogy hátat fordított még a szövetkezetnek is és feljött a városba — segédmunkásnak. Ezt a régi emléket most egy hír idézte bennem: Szabadszál­láson a mezőgazdasági gépész­képző szakiskolán az elmúlt napokban megnyitották az idei év második tanfolyamát. Ezer- kilencszáz fiatal után, aki a közelmúltban végzett, most újabb kétezer tanulja meg itt a traktor kezelését. Vajon a barátom értesült-e már erről? Nem tudom. Amikor legutóbb találkoztam vele, betanított munkás volt, megnősült, la­kást is szerzett a fővárosban, de a szíve visszahúzza szülő­falujába a traktorokhoz, a ré­gi cimborák közé. Talán ment is volna, ha hívják — trakto­rosnak. K étezer fiatal kezdett a ta­nuláshoz a szabadszállási mezőgazdasági gépészképzö szakiskolában, köztük számos Fest megyei fiatal. Lehet, hogy éppen a barátom is? Nem tudom. De azt annál inkább, hogy szükség van az újabb kétezer traktorosra. A szocialista nagyüzemi mező- gazdaság elképzelhetetlen gé­pek ezrei és tízezrei nélkül. Nem véletlen tehát, hogy az ötéves terv időszakában a traktorok számát az eddiginek két és félszeresére növelik, va­gyis számuk eléri a hatvan- kétezerötszázat, o traktorosok száma pedig még ebben az esztendőben tizenkétezerrel növekszik. Még nyolcezerszáz fiatalt várnak az iskolába az idén, jö­vőre és azután újabb ezreket. Az egész országból, így Pest megyéből is. Ez a hír elsősor­ban azt mondja, hogy jó úton és gyors ütemben halad az or­szág mezőgazdaságának szo­cialista átalakítása. De mond egyebet is. Tizenkétezer pa­rasztfiatal megismerkedik a gépekkel. A gépek kezeléséhez pedig már nagyobb tudás kell. Es erről is szó kerül az isko­lán. Azután: az iskolából es­tériként színházba, moziba jár­nak a hallgatók. Ha hazatér­nek falvaikba, ugyanúgy igénylik majd ezt. Az iskola gazdag könyvtárában válogat­hatnak, rászoknak a könyvre, az olvasásra. Aki pedig egy­szer belekóstol a jó könyv él­vezetébe, az hazatérve sem fe­lejti el, hogy milyen íze van a könyv mellett eltöltött esté­nek. És ha megismerik a kultu­ráltabb élet örömeit, odaha­za maguk is úttörői lesznek a kulturáltabb, az igényesebb életnek, s ez is az egész falu haszna. fpzen a tavaszon az ország J-j szántóföldjeinek nagyobb részén már új módon gaz­dálkodnak. A közös munka pedig nemcsak a határt teszi szebbé, gazdagabbá, hanem tartalmasabbá, gazdagabbá a parasztemberek életét is. És ebben jelentős része van és lesz az új traktorok új gazdái­nak. Prukner Pál Vác készül a nagy ünnepre

Next

/
Oldalképek
Tartalom