Pest Megyei Hirlap, 1960. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-01 / 1. szám

1960. JANUÁR 1. PÉNTEK i rta n 3 AZ ÜJ PARASZTI ÉLET ÚTJÁN MM '■■■■■■■aaaanaananauntltiahi||fl||ig!iiliiii§f$! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I ::: Í!!Í:;;£!fÍ!ÍÍ!!!ÍÍÍ!ÍÍ!SÍÍ!!US!SÉ!!!!!!SS!Í!5!ÍB!MallatUUWUUUBHBBBi Helyesen döntöttek a szigetcsépiek öten beszélgetnek a rácke­vei Rákóczi Termelőszövetke­zet irodájában: a leltározást befejező brigádvezetők, meg a főkönyvelőnő. Barátságosan duruzsol a hatalmas vaskály­ha, s a vita egyre szenvedé­lyesebben folyik. Fonyódi La- josné, a növénytermelők egyik csoportvezetője azt bizony­gatja, sok lesz jövőre a nyolc holdnyi mák, inkább napra­forgóból kellene többet vetni. Tehát a jövőről, az 1960-as tervekről van szó. — Na és hogyan zárnak az idén — kockáztatom meg a kérdést, amikor a vitatkozók kis szünetet tartanak. — Tavaly harminc forintot fizettünk munkaegységenként, most harmincegy forint lesz — válaszolja a főkönyvelőnő, aztán számadatokkal bizonyítja az egyes termelési ágakban elért eredményeket. — Aki jól dolgozott, az idén sem panaszkodhat — folytat­ja. — Itt van például Rózsa Dániel, május óta gondozza a marhákat, időnként a felesége is be szokott segíteni, kettő­jüknek meglesz az 1100 mun­kaegység. Pénzben kifizetve ez körülbelül 33 ezer forintot je­lent majd. Asztalos Mihály bácsi, aki már a hatvanadik éve felé közeledik, háromszáz munkaegysége ellenében ki­lenc és félezer forintra szá­míthat. A szőlő- és gyümölcs- termelők munkaegységátlaga a termelőszövetkezetben 450 kö­rül mozog. — Egy máris biztos — som­mázza végül az 1959-es ered- ménveket a főkönyvelőnő —, az, hogy a zárszámadás az idén aktív lesz. Igen, a ráckevei Rákóczi Tsz 1959-ben, ha nem is ért el ki­emelkedő eredményeket, to­vább haladt a megszilárdulás útján. Kötelezettségeinek ele­get tett, szépen fejlődött az állatállománya. Jelenleg nyolc­vannégy darab szarvasmarhá­juk van, ebből 44 darab fejős­tehén. Novemberben például 15,2 liter volt a fejési átlag. Emellett nyolcvankilenc ser­tést - nevelnek, meg 14 darab lovat tartanak. A háromszáz holdnyi szántón zömmel ta­karmányféleségeket termeltek, s száz holdon folytattak öntö­zéses növénytermesztést. A tizenkét hold szőlő is elég szépen hozott a tsz „konyhá­jára”, akárcsak a gyümölcsös. S a mellék üzemágak: a kovács­műhely, a fűrészüzem, meg a daráló, amelyek szintén gya­rapították a szövetkezet jöve­delmét. A tervkészítésnél a tsz vezetői figyelembe vet­ték az elmúlt esztendők tanul­ságait. 1960-ra hatvan hold őszi búzát, negyvenhárom hold őszi árpát, húsz hold ta­vaszi búzát és ötven hold ku­koricát szándékoznak termesz­teni. Továbbra is nagy gon­dot fordítanak a takarmány­termesztésre. Az átlaghoza­moknál a több év óta kiala­kult hozamokat vették szám­ba. A szövetkezet hatvan hízósertésre és 15—20 darab tinóra szándékozik szerződést kötni. A tagok régi álmát is jövőre szeretnék megvalósí­tani: sok ezer baromfit akar­nak tenyészteni. 1959-ben többek között vető- meg kazalozógépet vásároltak Zetor vontatójukhoz. 1960-ban egy traktorral szeretnék gya­rapítani gépállományukat. A férőhellyel nincs problémájuk, gazdasági épületeik is bőven vannak. Az állatgondozóknak nemrégiben építettek két lakóépületet a központi tanyán. A tagok közül tizenkilencen kaptak eddig házhelyet, s nyolcán már fel is építették házukat. A tsz távolabbi tervében már a szórakozásra, meg a műve­lődésre is gondoltak: a tsz központjában kultúrtermet akarnak létesíteni. 1959 tavaszán alakult ter­melőszövetkezeti községgé Taksony, majd az ősszel Egye­sült Erő néven a község há­rom tsz-e, az Előre, a Kossuth és a Lenin egyesültek. Január 1-től már egy tsz-ben dolgozik a község apraja-nagyja. A szö­vetkezet vezetősége (fokozot­tabban kívánja kihasználni azt, hogy Budapest közvetlen szomszédságában fekszik a község. Egész éven át rendszeresen tudnak munkát adni a szövet­kezet 190 tagjának. Néhány nappal ezelőtt például 22 kh-n duggatott el 48 asszony fok­hagymát, amelyből holdanként Rendkívüli közgyűlést csak ritkán tartanak a termelőszö­vetkezetek. S hogy a sziget­csépi Lenin Tsz tagjait de­cember 28-án mégis rendkí­vüli közgyűlésre hívták ösz- sze, annak megvolt a maga 32 ezer forint bevételre számít a tsz közepes termés esetén. 1958-ban csupán öt holdon ter­meltek a községben fokhagy­mát. Az ősszel 600 vagon szerves­trágyát hordtak ki a tagok a tsz földjeire. A napokban kezd­tek hozzá a melegágyi keretek és a melegágyak elkészítésé­hez. Az idén 75 holdon termel csíráztatott burgonyát a szö­vetkezet. Februárban kezdik ládákba rakni a vetőgumókat, s ha az idő megengedi, már­ciusban kiültetik a tőidre. Ezenkívül harminc holdon ala­kítanak ki öntözéses kertésze­tet. nyomós oka. Ezen a napon ugyanis pontosan 140 belé­pésre jelentkezett dolgozó pa­raszt felvételéről kellett dön­tenie a közgyűlésnek. Nem nagy község a magyarok, dél­szlávok és németek lakta Szi­getesén, jól ismerik egymást a falubeliek. Nem is csodál­ható, hogy a közgyűlés jófor­mán vita nélkül, egyhangúlag tagjai só­sába fogadta a belépési nyilatkozatot aláírt 140 szorgalmas, dolgos ember hírében álló parasztot. Amikor megszületett a dön­tés, s a tsz elnöke kihirdette az egy akarattal történt sza­vazás eredményét, a község vezetői osztatlan örömet keltő hírt közöltek a jelenlevőkkel; nevezetesen azt, hogy Szi- getcsép termelőszövetkezeti községgé alakult. Másnap kis ünnepség, sok érdeklődő je­lenlétében el is helyezték az előrelépést hirdető táblákat a község határában. A közgyűlésre már aludtak is egyet az emberek, ám az új tagok nem tértek egykönnyen napirendre a történtek fe­lett. Igaz, a többség már a „hogyan tovább”-on törte a fejét, néhányan azonban még azt latolgatták, vajon helye­sen döntöttek-e, amikor új szövetkezet alakítása helyett mindannyian a tíz éve műkö­dő Lenin Tsz-be léptek. Szigetcsép nem nagy köz­ség. A másfélszáz belépővel erősödött Lenin Tsz földterü­lete 1300 kát. holdra gyarapo­dott. Ha ez a terület két-há- rom tsz között osztódna fel, semmiképpen nem szolgálna a 15 év alatt egységessé, erőssé kovácsolódott, nemzetiségek lakta falu javára. Mert ha néhány száz holdas új szövetkezet alakult vol­na, komoly gondot, sok költséget jelentene a kö­zös állatállomány elhelye­zése. A Lenin Tsz-nek ugyanakkor kihasználatlan gazdasági épü­letei vannak, sőt, nemrég kezdtek hozzá egy 50 fé­rőhelyes borjúnevelő építé­séhez. Ebből is látható, he­lyesen tették az új belépők, hogy a szilárd gazdasági alapokkal bíró régi tsz-be léptek, s nem újat alakítottak. Mert a Lenin Tsz felszerelé­se, s a falu adottsága alkal­mas arra, hogy kitűnően gaz­dálkodó szocialista mezőgaz­dasági nagyüzemet alakít­sanak ki rövid idő alatt. Az elmúlt hetekben például Taksonyban három, Kiskun- lacházán és Szigetbecsén két- két korábban létrejött ter­melőszövetkezet egyesült. Hogy miért? Mert tagjai belátták, egy faluban több kisebb tsz külön-külön nem al­kalmas igazi nagyüzemi gazdálkodásra, emellett fölös kiadásokra készteti a tagokat. Itt van erre éppen a szi­getcsépiek példája. Ha a falubeliek hallgatnak a kel­lően át nem gondolt taná­csokra, s két új tsz-t szervez­nek, alakulás után minden szövetkezetnek — legelső fel­adatként — építenie kellene az állatok számára férőhe­lyeket, ami nem valami ol­csó mulatság. így viszont, hogy csak egy tsz van a köz­ségben, egy sor gondtól, te­temes kiadásoktól mentesül­tek, mert a Lenin Tsz ren­delkezik a szükséges felszere­lésekkel, épületekkel, s tag­jai, vezetői kellő tapaszta­lattal. Ketten-hárman még min­dig egy alakítandó új tsz-ről beszélgetnék a faluban. A jó­zanabbak, a többség azonban már munkához látott, azon töprengenek, milyen növényféléket ter­messzenek, hol telepítsék az ötven hold szőlőt, s hogy a kis, 12 holdas tó­ban, amit a községtől át­vesznek, kacsákat nevel- jenek-e, avagy halastó le­gyen. A tervek készülnek ezekben a napokban Szigetcsépen, s mihelyt az idő engedi, hoz­zálátnak a földeken a munká­hoz, mert az a szándékuk, hogy mintagazdasággá fejlesz- szék a szövetkezetét. Mint ahogy többen is kifejezték a közgyűlésen: megérdemelten viselhessék a Lenin Tsz ne­vet. Az oldalt összeállította: Ari Kálmán és Csekő Ágoston ELÉGEDETTEK A TAGOK Fizetik a földjáradékot Az inárcsi Március 21 Tsz- ben a közgyűlés úgy határo­zott, hogy a hatvan éven felüli tagok aranykoronánként 10 kilogramm búzaértéket, míg a többi tag 5 kilogramm búza­értéket kap földjáradék címén a közösbe vitt föld minden aranykoronája után. összesen 343 tag kap földjáradékot az idén. A földjáradék fizetésének híre nagy örömet keltett a fiatal szövetkezetben. Orbán Lajosné nyolc és fél mázsa, Rötzer János hat mázsa, Jurá- szik Pál három és fél mázsa, Kecskés András két fél mázsa búza forintértékét kapja. Jól keresnek a tagok az inárcsi Március 21 Tsz-ben. A képen látható autó Perényi Istváné, a tsz elnökéé, a Pannónia-motorkerékpárok a brigádvezetőké. A szövet­kezet tagjai tíz hónap alatt — mivel márciusban alakult a tsz — átlagosan 20—23 ezer forint részesedést kaptak a háztáji 5—6 ezer forintos jövedelmén kívül Taksonyban számításba veszik Budapest közelségét \\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\v^\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ A GYŰRŰSNYAKÚ GÁCSÉR Tarhonyas Ferenc zsugo­ri ember hírében áll falu- szerte. Mondják róla. hogy odahaza egyszemélyben be­tölti mind a gazda, mind ve­dig a gazdasszonyi szerepet. Ezen utóbbi ténykedése a töb­bek között olyasmiben nyil­vánul meg, hogy például asz- szonyának, a jámbor lelküle­tű Kapás Eszternek naponta előírja az aznapi menüt, ami hét elején rendszerint per­gelt tésztalevessel kezdődik, majd laskával meg csipetké­vel folytatódik, s végül a vál­tozatosság kedvéért kavart galuskával végződik. Tarho- nyás az említett ételek készí­tésekor különös gonddal őr­ködik a zsír takarékos al­kalmazása felett, amiből sze­rinte bőségesen elegendő any- nyi, amennyi a bogrács fene­két megfényesíti. Zsugoriságához Tarhonyás következetesen hű maradt akkor is, amidőn a falu ter­melőszövetkezeti község lett, s ezt követően a gazdasági fel­szerelések átadásakor sze­kér helyett egy szúette kordé tetején döcögött be a tsz ud­varára, lovai pedig ez alka­lomra csupa csont és bőr ge­békké soványodtak, tekintve, hogy Tarhonyás úgy okosko­dott, minek etesse velük to­vább a drága abrakot, hisz‘ úgyis a szövetkezet tulajdoná­ba mennek át. Ez így is történt, csupán arra nem számított, hogy továbbra is ő hajtja őket. Tarhonyás ugyanis a tsz fogatos brigád­jába került kocsisnak, s et­től kezdve közismert zsugo­risága már nemcsak szűkebb családját, hanem cimboráit, fogatos társait is foglalkoztat­ta. — Meg kéne leckéztetni egyszer ezt a zsugori Tarho- nyást — fordult társaihoz egy alkalommal Kábái, a foga­tos brigád vezetője. Aztán töprengtek egy ideig, de egyetlen életre való öí'eí sem született. A minap aztán maga Tar­honyás akaratlanul is meg­adta az ötletet saját meglec- kéztetéséhez. Este volt ak­kor, kifogás után. s míg a lovak a jászol mellett az il­latos lucernát ropogtatták, a fogatosok az istálló közepén cigarettázva diskuráltak. Po­litikáról, időjárásról, vala­mint a háztáji hízók étvágyá­ról. súlygyarapodásáról. A be­szélgetésbe Tarhonyás is be­kapcsolódott. Dicsekvően kö­zölte, hogy az 6 disznaja már meghaladta a két mázsát, de még' mindig úgy eszik, hogy alig győzi takarmánnyal. Ha­nem az öt gácsér, amelyet négy hete töm az asszony, az már kész! Kivált a gyűrűs nyakú kacsa hízott meg nagy­ra, nem akar sokat mondani, de testvérek között is meg­van négy kiló! — Akkor a holnapi Ferenc- nap estéjén ehetünk majd jó kacsapörköltet — jegyezte meg a többiek felé kacsintva Ká­bái. — Megvan már annak a he­lyeI — tért ki az egyenes vá­lasz elől Tarhonyás, s már bánta, amiért említést tett a hízott gácsérokról. — Van rá öt liter borom, hogy megkóstolom a gácsér­jaidat! — jelentette ki Kábái, s a tenyerét fogadásra nyúj­totta. — No, ezt már magam is szeretném látni — ment bele a játékba Tarhonyás. Amint hazaérkezett, első dolga volt a gácsérok meg­tekintése, majd miután meg­győződött róla, hogy megvan­nak valflmennyien, fogta őket, s a baromfiólból áthordta a szerszámos kamrába. Rájuk zárta az ajtót, majd Marost, a téglavörös színű kuvaszt köz­vetlenül az ajtó elé kötötte — őrnek. — ügy hallom, lopják a kacsákat — mondta odabent asszonyának —, ezért bezár­tam őket a szerszámos kam­rába. Azzal átnyújtotta neki a kulcsokat. A fogadásról azon­ban hallgatott, s ez okozta a vesztét. Másnap ugyanis, mi­közben a tagok őrletni való búzájával a ceglédi malomban járt, Kábái komoly ábrázattal állított be Tarhonyásélthoz. — Üzenetet hoztam — mond­ta az asszonynak. — Kitől? — kérdezte Tar- honyásné. — Eerenctől. — Csak nem történt vele valami baj? — Baj nincs, csak azt mondta, ugorjak át a bicikli­vel, oszt mondjam meg, hog)i az öt gácsérból hármat vágjon le vacsorára, mert az elnök, meg a fogatosok jönnek estére Ferenc napot köszönteni. Az asszony jámbor, de ké­telkedő tekintettel nézett Ká­báira, majd így szólt: — De hisz’ ezt az este is megmondhatta volna. Aztán meg nem szokott az én uram Ferenc napot tartani. — Ez már nem rám tarto­zik — indult az ajtó felé Ká­bái. — Én az üzenetet átad­tam. Hopp! — csapott a hom­lokára —, majd elfelejtettem, hogy még azt is mondta, a gyűrűsnyakú gácsér feltétlenül közte legyen a levánásra ke­rülő három kacsának! Ez már hatott. Ha Kábái a gyűrűsnyakú gácsér létezésé­ről is tud, akkor igaz lehet a dolog, akkor csakugyan be­szélt az emberrel, mert más­különben honnét a csudából tudná, hogy nekik gyűrűs- nyakú nácsériuk is van. — Hát nem bánom — mondta nagyot sóhajtva, s mindjárt hozzáfogott a vacso­rafőzés előkészítéséhez. így történt, hogy aznap este úgy hét óra felé, amikor Tarhonyás Ferenc a malom­ból jövet a lovakat kifogva hazaérkezett, otthon már te­rített asztal, porcelántányér, s a tűzhelyen illatozó finom kacsapörkölt fogadta. Az első pillanatban nem akart hinni a szemének, majd amikor két­séget kizáróan meggyőződött róla, hogy nem álmodik, arra gondolt, hogy lázadás történt a. házában, lázadás az ő ta­karékos, becsületes elvei el­len. De mielőtt még végképp elveszítette volna józan eszét, visszafojtott önuralommal megkérdezte: — Hát itt meg mi törté­nik? Az asszony éppen a galus­kát szaggatta egy cseréptál­ból, ezért háttal állva szó­lott: — Mi történne. Az, amit üzentél. — Én üzentem? Kitől? Mit? — Azt, hogy vacsorára vág­jak le három kacsát. Meg azt, hogy köztük legyen a gyűrűs­nyakú is. — A gyűrűsnyakút is le­vágtad? — Le hát, de most nem érek rá beszélgetni, inkább gyere, oszt’ tartsd azt a tész­taszűrőt a vödör fölé, mert mindjárt jönnek a vendégek és még sehogyan se állok a vacsorával. Tarhonyás a fejéhez kapott: — Vendégek? Miféle ven­dégek? Ki hivott ide vendé­geket? Már éppen egy kacskarin- gós káromkodás szövegének az elejébe kezdett, amikor kintről kutyaugatás, majd lábcsoszogás hallatszott, s a konyhaajtón Kertész Dani, az elnök, aztán Kábái, a bri- gádvezető meg még vagy öt tsz-fogatos „sok boldog Fe­renc estéjét” köszöntve lépett be. Valamennyien egy-egy üveg bort szorongatlak a hó­nuk alatt, amit mindjárt az asztal közepére helyeztek. — Gondoltuk, elkél egy kis itóka a kacsapörkölt mellé — mondta Kábái, majd az egyik széken kényelmesen elhelyez­kedett. Követték példáját a többiek is, csak a hirtelenében házi­gazdává előléptetett Tarho­nyás állt az ajtóban úgy, mint akit jól fejbevertek. — Nyertél Kábái! — nyögte ki végül. Majd hirtelen az asszonyra kiáltott: — Tálalj, Eszter! A szemtanuk véleménye szerint Tarhonyás ezen az estén három púpozott tányér kacsapörköltöt fogyasztott el, majd úgy éjféltájban, amikor az utolsó pohár bort is kiön­tötte a poharakba, átölelte Kábáit, megcsókolta és ezt követően az összes jelenlevő­ket meghívta a Szilveszter­kor tartandó disznótorra. Új évre késiül a ráckevei Rákóczi Tsz

Next

/
Oldalképek
Tartalom