Pest Megyei Hirlap, 1960. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-01 / 1. szám

*99T HECYEt VMirlnp I960. JAMJAR 1. PÉNTEK Hatvan új bolt nyílik az idén Beváltak az új kereskedelmi formák — Megháromszorozódott a könyvforgalom Jelentősen javult a vendéglátóipar technikai felkészültsége A AAESZÖV elnökhelyettesének nyilatkozata Befejeződött egy esztendő a kereskedelemben is. Mivel egyike ez is azon területnek, ahol az emberek napról napra nagyobb igényekkel lépnek fel, munkatársunk felkereste Paukovits Tibor elvtársat, a MÉSZÖV elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa lapunk ol­vasóit a földművesszövetkezett' kereskedelem elmúlt évi ered­ményeiről, valamint az új évi termekről. — Hány új bolt létesült az elmúlt esztendőben — tettük fel az első kérdést. — 1959-ben — hangzott a válasz — hatvan új boltot lé­tesítettünk. Ebből harminc élelmiszerbolt, a többi ipar­cikk-üzlet. A hálózat fejlesz­tése során szem előtt tartot­tuk az új kereskedelmi for­mákat, s így mind a har­minc élelmiszerbolt, ami eb­ben az esztendőben létesült, önkiszolgáló rendszerű. Ugyan­ez a helyzet az iparcikk-bol­toknál is. — Hogyan váltak be a ke­reskedelem új formái? — A gyakorlat bebizonyí­totta, hogy helyes volt bátran kezdeményezni, mert az új rendszerű boltok­ban ugyanazzal a sze­mélyzettel, de a legtöbb helyen csökkentett lét­számmal nagyobb for­galmat értünk el. Szaknyelven szólva sokkal nagyobb lett ezeknek a bol­toknak az „áteresztő” képes­sége. Éppen ezért a jövő­ben is folytatjuk ilyen bol­tok létesítését. — Hol volt legnagyobb a fejlődés? — A bony termelőszövetke­zeti községben. Nyolc új üzletet létesítettünk, vala­mennyit korszerű berende­zéssel, neonvilágítással. De figyelemre méltó, hogy olyan községben, mint Pi­lis, az ország egyik leg­korszerűbb élelmiszerbolt­ját rendeztük be. Segítségünkre volt a földmű­vesszövetkezeti tagság aktív részvétele, az a lelkes társa­dalmi munka, amivel a leg­több helyen a tervek megva­lósítását elősegítettek. lay például az előbb említett pili­si bolt munkálatainak nagy része is társadalmi úton tör­tént. Komoly volt a fejlődés Nagykátán is, ahol több korszerű üzlet létesült. — Milyen volt a járások te­vékenysége, s megyei összes­ségben milyenek az elmúlt évi eredmények? — Járásaink közül a leg­jobban a dabasi és az aszódi dolgozott, ahol a forgalom emelkedése húsz, illetve 18 százalékos. Ugyanakkor egyes járásokban — így például a budai járásban — stagnál a tevékenység, a járási földmű­vesszövetkezeti vezetőknek alaposabban meg kell néz­niük, hogyan lehet a jelenle­gi helyzeten változtatniok. Megyei szinten a for­galomemelkedés mintegy tíz százalék volt, ami forintban körülbelül száz­milliót jelent. — Egy időben lapunk is so­kat bírálta a vendéglátóipart, mi jelenleg a helyzet? — Az elmúlj esztendőben igen biztató volt a fejlődés. Megnyitottuk a nevezetes bagi csárdát, Alsónémedin, Bián, Ceglédbercelen, Gyónón nyi­tottunk új egységeket. Rövidesen Nagykátán új étterem. Abonyban sor­ház nyílik. Az elmúlt esz­tendőben nyolc helyen lé­tesítettünk cukrászdát, fagylaltozót, s a fejlődést legjobban az jel­lemzi, hogy míg a felszaba­dulás előtt összesen két cuk­rászda volt a megyében, helyen szakboltot nyitunk. Nagyobb gondot fordítunk a megyében a vegyesboltokra is, igen sok helyen kicseréljük a régi berendezést, korszerűsít­jük a portálokat. Évről évre többet áldozhatunk ilyen cé­lokra, s reméljük, hogy a vá­sárló közönség elégedett az 1959- es eredményekkel, mi pedig azon leszünk, hogy 1960- ban még jobb eredmé­nyeket érjünk el — fejezte be nyilatkozatát Paukovits elvtárs. — GÖDÖLLŐ az 1960-as évi költségvetésében biztosí­totta a rovat szerinti kiadá­sokat. A tanácsi utakra, a hidakra 438 300 forintot, la­kásgazdálkodásra 1 000 000 forintot, vízgazdálkodásra, közkutak karbantartására, a törpevízmű üzemeltetésére 390 400 forintot biztosítot­tak, amikhez még hozzájön a községfejlesztési alapból a beruházásokra kerülő ösz- szeg. — PÉCELEN, a Zöldmező Tsz húsz lófogatú szekere segíti a TÜZÉP munkáját és a lakosság fuvarral való ellátását. A Pest megyei Hírlap 25 000 forintos rejtvény ver senye most csak a földművesszövet­kezetek százon felül üzemel­tetnek. Javult a vendéglátó- ipar technikai felkészültsége is, egy esztendő alatt 30 hűtőszekrényt vásároltunk, darabját 37 ezer forintért, 120 kávéfőzőgépet állítottunk munkába, s sorolhatnám to­vább, mennyire más ma már a szövetkezeti vendéglátóipar, mint az év elején volt. — Milyen eredményeket ér­tek el a könyvterjesztésben, s milyen a megyei kereskede­lem eredménye országos vi­szonylatban? j, — A könyvterjesztés is ha­talmasat fejlődött. Az el- \ múlt esztendőben túlhaladta a ^ hatmillió forintot a könyvfor- ^ galom, ami az 1956-os ered- ^ mény háromszorosa. í y Megyénk kereskedelmi te- < vékenysége országos vi­szonylatban az első he­lyen áll, s reméljük, hogy nem is „csúszunk le” erről a helyről. r. — Valamit az uj évi ter- j vekről is szeretnénk hallani. í y — Bár még a részletes tér- ^ vek nincsenek mindenütt £ készen, egy-két dolgot ^ már mondhatok. Körülbelül 5 1 200 000 forintot költünk a ' bolthálózat fejlesztésére 1960- \ ban. Hatvan új boltot létesí­tünk, többek között Nagy­kőrösön felépítjük a me­gye legkorszerűbb ipar­cikk áruházát. Nagy gondot fordítunk az ed- \ dig elhanyagoltabb járások-^ ra, így például a szobira, í ahol majdnem minden köz- \ ségben új boltot, nem egy j \ tavalyinál lényegesen nagyobb mennyiségű' zöldárura kötöttek szerződést a megye termelőszövetkezetei kérdés: Lz is PUB önkiválasztó bolt, Tessék az ^ * önkiválasztó rendszernek legalább két előnyét fel- ^ '/ sorolni. Pest megye termelőszövet­kezetei 1960-ban jelentősen növelik zöldségtermő terüle­tüket, s ennek megfelelően a tavalyinál több zöldáru ter­melésére kötöttek szerződést. Az étkezési spárga termőterü­lete az őszi nagyarányú tele­KÖS SZERZŐDÉST A dohánytermelők magas beváltási árat, kamatmentes előleget és ingyenes cigarettát kapnak. Mezőgazdasági termelőszövetkezetek ezen felül 20 százalékos nagyüzemi felárban is részesülnek. Az új esztendőben is jobbnál jobb könyvekkel az Állami várják Könyvterjesztő Vállalat boltjai kérdés: Melyik Pest megyei községben áll ez az í Ybl Miklós által tervezett gyönyörű székesegyház? í 9 mump I960. január 1., péntek Újév napja. A nap kél 7.33 órakor, nyugszik 16.02 órakor. A hold kél 9.11 órakor, nyugszik 19.40 órakor. 1960. január 2., szombat, Ábel napja. A nap kél 7.33 órakor, nyugszik 16.03 órakor. A hold kél 9.46 órakor, nyugszik 20.52 órakör. 1960. január 3., vasárnap, Genovéva napja. A nap kél 7.33 órakor, nyugszik 16.04 órakor. A hold kél 10.18 órakor, nyugszik 22.04 órakor. Idő járás jelentés: Felhőát­vonulások, néhány helyen kisebb esővel. Időnként élénk szél. Az évszakhoz ké­pest az enyhe idő tovább tart. Távolabbi kilátások: szeles, enyhe idő. — PÉCELEN, a Zöldmező Mező Termelőszövetkezetbe munkaegységenként 70—7 : forintot fizetnek. Ivicsics István 510 munkaegységre 35 700 forintot, Antal Péter 480 munkaegységre 33 600 forintot, Erdélyi János 490 munkaegységre 34 300 fo­rintot kap zárszámadáskor. — ISASZEGEN a MÁV- állomáshoz vezető út köve­zése befejezéshez közeledik. A lakosság örömmel fogadja, hogy a közeljövőben már száraz lábbal jut el a vasút­hoz. — JÖ ÜTEMBEN ÉPÜL­NEK a Dunakeszi Jármű­javító kislakásai. Négy la­kás alapjai már elkészültek — jövő őszig 11 lakást ad­nak át rendeltetésének. — A NAPOKBAN ÉRTÉ­KELTE az MHS országos ta­nácsa a ceglédi ejtőernyős klub ez évi munkáját és meg­állapította, hogy az ország klubjai közül a második he­lyen végzett. A klub 32 tagja 1959-ben 600 ugrást hajtott végre. — MONGÓLIÁNAK és a Szovjetuniónak szállít gu­mírozott esőkabátokat a Május 1 Ruhagyár ceglédi telepe. Az ízléses kabátok­ból havonta 3000—3500 da­rabot készig az üzem. — 579 ÚJÍTÁSI JAVAS­LATOT adtak be a Cse­pel Autógyárban a most lezajlott újítási hónapban. Krisz Gáspár újítása éven­te 84 000 forint megtakarí­tást jelent a gyárnak. — BEKÖTŐUTAT ÉPÍ­TENEK a ráckevei Rákóczi Tsz tagjai. Az egykilomé- teres bekötőút a tsz köz­ponti gazdaságához köny- nyíti meg a közlekedést. Az út még januárban elkészül. — MŰANYAGFÓLIÁBÓL KÉSZÜLT csibenevelőt he­lyeztek üzembe a Pest me­gyei Tanács budapesti ba­romfikeltető telepén. A pa­rabola alakú épület két óra alatt bárhol felállítha­tó, átengedi a napsugarat, előnyös és rendkívül olcsó. Egyezer férőhelyes mű­anyag csibenevelö 6000 fo­rintba kerül. GÖDÖLLŐN 1960-ban több üzletet szakosítanak, lesz üveg, porcelán, mű­anyag önkiválasztó üzlet. A TELEVÍZIÓ MŰSORA I860. január 1-én, pénteken 18.00: Dobi István a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke mond újévi köszön­tőt. 18.03: Ez történt 1050-ben. Eilmösszeállítás az év esemé­nyeiből (ismétlés). 19.00: 1959 sportja. SportfilmösszeálHtás. 19.M: Boldog újévet! Külföldi televízióik üdvözletei. 20.00: Pe­tőfi születésnapján. Irodalmi műsor. 20.30: Komédiások. Ka- baljevszkij balettje. Kb. 20.30: Romeo és Julia, Shakespeare drámájából készült színes angol film. i960, január 2-án. szombaton 10.00: Ifjúsági filmmatiné „Uta­zás az ó'skorba”. Csehszlovák játékfilm. 18.00: Boldog újévet! Külföldi televíziók üdvözletei. 19.00: Bíró Lajos „Sárga liliom”, közvetítés a Jókai Színházból. 4 pítéssel 179 holdról 456 hold-; ra emelkedett. Ujburgonyát j jövőre 1034 holdról szednek! fel. A korábbi években álta- j Iában 130 holdon termesztőt- j tek paradicsomot a Pest me-! gyei termelőszövetkezetek, j 1960-ban már 1713 holdon \ palántázzák a paradicsomot, j A zöldborsó vetésterülete 107 ! holdról 1790 holdra növek- \ szik, a zöldpaprikáé pedig j 400 holddal lesz nagyobb, ! mint tavaly volt. Több ter- j melőszövetkezet, így a du- i nabogdányi Úttörő és a bu- i dakeszi Dózsa, primőrökkel ; is jelentkezik majd a piacon. S J Ma kettős lottósorsolás I * é A sok millió forint béke- j kölcsön-nyeremények sorso- í lásával zárul az 1959-es év, \ s jól kezdődik — ugyancsak j sorsolással — az új esz- : tendő is. Január elsején í ugyanis kettős lottósorsolást; rentjez a Sportfogadási és ; Lottóigazgatóság. A húzáso- í kát pénteken délelőtt 10 órai ; kezdettel a MOM Csörsz ut- : cai művelődési otthonában; tartják. Először az első heti ^ öt nyerőszámot, majd a de- j cemberi tárgynyereményeket \ sorsolják. ^ A tárgy nyeremény-húzás on ; az 51. játékhét szelvényeire ^ 454 értékes tárgyat sorsol- 5 nak ki. Főnyereményként ez- $ úttal is két kétszobás és egy í szoba-összkomfortos örökla- j kás, kétszobás, bárhol felépít- J hető családi ház és Skoda- í Felicia személygépkocsi jut; a legszerencsésebb lottózók-; nak. Ezeken kívül többek í között öt szobabútort, két; konyhabútort, 16 motorke- { rékpárt, 54 rádiót, 42 tele- í víziót, 75 darab öt-, hat-, < nyolc- és tízezer forintos ^ vásárlási utalványt, márkás j karórákat, háztartási gépe- j két és felszereléseket, stb. $ sorsolnak ki, í

Next

/
Oldalképek
Tartalom