Pest Megyei Hirlap, 1959. november (3. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-01 / 257. szám

Mft MEGVEt kJCirlap 1959. NOVEMBER 1. VASÁRNAP Őszi jelentéi a földekről A naptárban ismét fordítanunk kell egy lapot. Mától kezdve novembert írunk. Az időjárás — ü tartós, száraz, napfényes hetek után — változékonyra fordult. Hűvösebb lett, egyszer süt, másszor esik, ami félreérthetetlenül érté­sünkre adja: vége felé járunk a derűs őszi napoknak, bár­melyik reggel arra ébredhetünk, hogy a novemberrel együtt • komor, ködös, esős időszak is megérkezett. Találomra induljunk el néhány községbe, s érdeklődjük meg: mit csinálnak a termelők, hol tartanak a betakarítás­sal, a vetéssel és más időszerű őszi munkákkal? Az ürömi Cservenkov Tsz irodája az első állomásunk. Az elnököt keressük, de úgy látszik, ahhoz, hogy bent ta­láljuk, korábban kellett vol­na kelnünk, mert itt volt ugyan néhány percig, de mindjárt indult is tovább. Hogy hová? Kj tudja. Lehet, hogy kiment megtekinteni a most folyó aprómag-cséplést, lehet, hogy a szántó trakto­rokhoz vagy éppen a szürete- lőkhöz indult. Helyette Kocsis Béla bá­csi, a tsz idős könyvelője tá­jékoztat bennünket a tsz munkájáról. ■— A betakarítási az öt hold szőlő szüretelése kivételével megtörtént — mondja. A szőlővel is azért maradtunk el, mert elöbbrevalónak tar­tottuk a szántóföldi munkát. Ősei vetéstervünk teljesítésé­nek vége felé járunk. Az őszi árpa, valamint a szöszösbükkiiny a föld­ben van, s a kilencven holdra tervezett búza­vetésterületünknek is több mint felét elvetettük. Az ősízí szántás-vetés mun­káját — fogaltos erőnk és sa­ját Zetorunk mellett — a gépállomás három traktorá­val és a hozzájuk tartozó munkagépekkel végezzük. Ügy gondoljuk, hogy a jelen­legi munkatempóval az őszi vetést november első napjai­ban befejezzük. Tovább indulunk. Irány: Budakalászon a tanács elnökének irodája. — Mi újság a földeken?. — kérdezzük Defttéter János ta­nácselnöktől; Nem kertel Demeter elv­társ, őszintén bevallja, hogy a szántás-vetés munkája bi­zony nehezen indult, ami el­sősorban a rendkívüli száraz időjárással magyarázható. A gazdák várták az őszi cső be­köszöntését, de látván, hogy csak nem akar megérkezni, s hozzáláttak a munkához. Ma már, ha kimegy a határba, mindenfelé serényen dol­gozó embereket, felszán­tott vagy már éppen zöl- dello földeket lát. ' A két mezei csősz — Cseh Gábor és Báder Márton — is megerősítik az elnök sza­vait; Elmondják, hogy a ta­valyi őszi vetésterületet véve alapul, eddig a búza nyolc­van, a rozs hatvan, az őszi árpa negyven százalékát ve­tették el. A betakarítás és a vetés munkájában a helybeli Szabadság Tsz jár élen. Itt ugyanis már, mire e sorok napvilágot látnak, az ősziek vetése befejezett tény lesz. Elmaradás csupán a vetésre nem kerülő kukoricaEöldek- ről a szál-betakarításnál mu­tatkozik, noha az utóbbi na­pokban itt is lényeges javu­lás történt. Csobánha Kicsi falu. Szántóterülete mindössze 1800 hold. Ebből is csupán 250 hold áll egyéni művelés alatt, a többi az Egészségügyi Minisztérium Gyógytherápiai Intézete és az Állami Erdőgazdaság kezeié­VIDÉKI ANYAG­BESZERZŐK! Vasúti és postai csomagok feladásét, szállítását vállalja a GYORS*^OILGÁL AT KSZ ^ Bp. VII., Kertész u. 42—44. Telefon: 225—281. sében van. Turcsányi Imre ta­nácselnök elmondja, hogy a betakarítás már megtör­tént, s eddig az őszi ve­tésre kerülő területek ki­lencven százalékát vetet­ték be. Késés csupán a rozsnál mu­tatkozik, de ezt most búzával pótolják. Iisy a község határá­ban a szokásos őszi gabona- terület meglesz. Noha nem tartozik szorosan a témához, de megemlítem, hogy Csobánkán községszerte sok a panasz a mindinkább elharapódzó vadkárok miatt, ezek közül is elsősorban a vaddisznókra panaszkodnak, amelyek éjjelenként csordák­ba verődve pusztítják, teszik szinte teljesen tönkre .a gaz­dák kukoricatermését. A kár a megtámadott területeken csaknem százszázalékos, s a csengettyűkkel felszerelt drót­kerítéssel, valamint a tüzelés­sel történt védekezés ellenük teljesen hasztalan próbálko­zás . Az egyedüli eredményes riasztás a vadak rendsze­res vadás zása volna, de a faluban vadásztársaság nincs, az erdőgazdaság pedig a területet főleg külföldi ven­dégek számára tartja fenn, ami által a kártékony vadak irtása nincs biztosítva. A gaz­dák kérése: több segítség a vadak elleni védekezésben, hisz ez nemcsak nekik, ha­nem a népgazdaságnak is fon­tos érdeke. Innét Tinnye takarítását és a kukoricaszár silózását végezzük. A silózásról részletesebben beszél. Elmondja, hogy minden felleshető kuko­ricaszárat, répalevelet és egyéb kertészeti hulladé­kot besilóznak. Ehhez egy tennészetalkotta silógödröt, azaz a falu közelé­ben levő úgynevezett „mély- utat” használják fel, amely szinte önként kínálkozik erre a célra. Erdei László tsz-el- nök javasolta ezt, s javaslata kitűnően bevált: a „mélyút” egy részének az alját, vala­mint két oldalát szalmával kibélelték, a siló tetejére is szalmát szórnak, aztán az egészet leföldelik. Ilymódon az idén töbo mint 2000 köbméter silót készítenek, ami bősége­sen fedezi az állatok takar­mányszükségletét. A tinnyeiek a mélyút silózás céljára való felhasználásával mintegy 40 ezer forint értékű munkát ta­karítanak meg! A. K. HALÁLRA GAZOLTA APJA KOCSIJA Megrendítő szerencsétlen­ség történt csütörtökön Tak­sonyban. Winkler Géza hely­beli fuvaros szenet szállított kocsiján, ötéves Géza fia, akit majd mindennap magá­val vitt útjaira, mellette ült a bakon. A kisgyerek egy zökkenőnél leesett a kocsiról, apja ugyan nyomban megállí­totta a lovat, de a szerencsét­lenséget már nem tudta el­hárítani. A kisfiú feje került a súlyosan megterhelt szekér kereke alá. Nyomban meg­halt. A szerencsétlenül járt kisgyerek és szülei iránt az egész községben nagy részvét nyilvánul meg. HÓ BORÍTOTTA BE A KANADAI BÚZATERMÉS EGYNEGYEDÉT Három kanadai államban — Albertában, Saskatchewan- ban és Manitobában — ahol a kanadai búza több mint 95 százaléka terem, október elején váratlanul leesett a hó. termelőszövetkezeti községbe megyünk. Már a határ képe is bíztató: bárhová tekintünk, mindenütt elmunkált földeket, zöldellő vetéseket látunk. Szo- boszílai Lajos tanácselnöktől az őszi munkák részletesebb adatai iránt érdeklődünk. Az­zal kezdi, hogy félrehúzza az ablakfüggönyt, s kimutat: — Sőregen és a Forbán- réten már kikelt a vetés! — mondja. — Ami pediig a rész­letesebb tudnivalókat illeti, elmondhatom, hogy a terve­zett 238 hold búzát, a 90 hold rozsot, meg az őszi árpát tel­jes egészében elvetettük! A krumplit, a takarmányrépát felszedtük, a szőlőt leszüretel­tük, s jelenleg a kukorica be­Jövőre már gyümölcsös lesz mai nap 1959. november 1, vasár­nap, Marianna napja. A nap kél 6.27 órakor, nyugszik 16.28 órakor. A hold kél 6.46 órakor, nyugszik 17.09 órakor. Várható időjárás vasár­nap estig: felhöátvonulások, néhány helyen kisebb esővel. Mérsékelt szél. A völgyek­ben éjszakai és reggeli köd­képződés. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10—13 fok között. Távolabbi kilátások: csen­des, ködös idő. Nincs ötös a lottón A lottó 44. játékhetére 3 584 657 szelvény érkezett. Öttalálatos szelvény nem volt, négy találatot 25 fogadó ért el, a nyereményösszeg egyen­ként 107 540 forint. A há- romtalálatos szelvények szá­ma 1902, a nyereményösszeg egyenként 706,25 forint. Két találatot 66 222 fogadó ért el, a nyereményösszeg egyenként 20,29 forint. — A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADA­LOM 42. évfordulója alkal­mából november 5-én, dél­után ünnepélyt rendeznek a gödöllői Ganz Árammérő- gyárban. Gáspár Sándor­nak, a SZOT főtitkárának ünnepi beszéde után kul­túrműsor következik, amely­nek keretében fellép Ascher Oszkár Kossulh-díjas érde­mes művész, a Zeneművé­szeti Főiskola hallgatói és a gyár vegyeskara. — A POMÄZI POSZTÓ­GYÁR KISZ-szervezetének több mint száz tagja van már. A fiatalok nemcsak a termelésből, hanem az üzem kulturális nevelőmunkájá­ból is kiveszik részüket. A KISZ-szervezetnek külön táncesoportja is működik. — JÓ ÜTEMBEN HA­LADNAK a visegrádi Má­tyás-palota feltárásának munkálatai. Tovább foly­tatják a Salamon-torony re­konstrukcióját is. 1961-re az eredeti formájában helyre­állított toronyban vendég­lőt és kiállítási termet léte­sítenek. ' — A KONGRESSZUSI VERSENY Tíézdéte' óta 96 újítási javaslatot adtak be a Csepel Autógyár dolgo­zói. A javaslatok közül az újítási bizottság döntése alapján 72 újítást bevezet­tek. — BŐVÍTIK a VÁCI ker­tészeti vállalat területét. Ez a szépen fejlődő tanácsi vál­lalat a jövőben fokozottabban termel zöldség- és konyha^ kerti növényféleségeket a vá­ci piac részére. — HÉTFŐN DÉLELŐTT értekezletre gyűlnek össze a járási könyvtárosok a megyei tanács épületében. Délután a megyei könyvtár klubestet rendez számukra. y nincs 4 — AZ IPOLYDAMÁS- DIAK nagyszabású szüreti mulatságra készülnek. — ERDŐKERTESEN negy­ven gyerek jár óvodába, negyvennégy pedig napközi­be. A jelentkezők száma azonban sokkal több ennél, sajnos, helyhiány miatt jelen­leg több gyereket nem tud­nak felvenni. — KULTÚRTEREM ÉPÍ­TÉSÉHEZ kezdenek hétfőn Ipolytölgyesen. A lakosság negyvenezer forint értékű társadalmi munkává] kíván hozzájárulni az építéshez. A kultúrterem mintegy száz személy befogadására lesz al­kalmas. . — AZ ERKÖLCSI NEVE­LÉS kérdéseiről rendeztek vi­tát a dunakeszi 3. számú ál­talános iskolában. — DOMAiNOVSZKI END­RE, Kossuth-díjas festőmű­vész kiállítása megnyílt szombaton a Műcsarnokban. — DOLGOZOK ISKOLÁ­JA kezdődött Peröcsényben. Az ide járó felnőttek az ál­talános iskola VII. osztályát végzik, — BUDAÖRSÖN tizenhat új kutat létesítettek az idén, valamint százezer forint köz­ségfejlesztési alapból új be­tonjárdákat építettek. A TELEVÍZIÓ MAI műsora: 1959. november l-én, vasárnap: 10.00: Ifjúsági film matiné. Kronstadti tengerészek, szovjet játékfilm (10 éven alól nem ajánlott). 11.30: A Drezdai Kép­tár kiállítása. 13.10: BVSC_Cse- pel II. félidő és a Ferencváros— Bp. Honvéd labdarúgómérkőzés közvetítése a Népstadionból. 18.45: A Magyar Hirdető mű­sora. 19.00: Előűjság. 19.30: Csaj­kovszkij : Pique Dame című operájának közvetítése a prágai televízió stúdióidból. A NAGYKŐRÖSI KONZERVGYÁR FELHÍVJA a termelőszövetkezetek és egyelni termelők figyelmét, hogy a jövő évi zöldség- termelési szerződést mielőbb kössék meg, mert előreláthatóan no­vember végén a gyár a szerződéskötéseket befejezi. 1960. évben a gyár a sár­gahüvelyű babért átlagban 3.— Ft-ot, a zöldhüvelyű babért átlagban 4.— Ft-ot fizet. Állami Gazdaságok­nak és termelőszövetkeze­teknek I. osztályú csemege- uborkáért átlagban 4.— Ft- ot fizet. Bepirosodott I. osztályú paprikáért egyéni termelőknek is 250.— Ft/q összeget fizet. Mielőbb kösse meg a jö­vőévi termelési szerződést zöldségfélékre. 8 tagú rakodóbrigádot felveszünk éjszakai vagonrakáshoz. Kereset: 2500—3000 formt között. Munkásszállás van. É.M. 6. számú Épületanyag- fuvarozó Vállalat Vác, Miklós-major. EGY MUNKÁSASSZONY- hétköznap délelőtt Í — Jaj, na haragudjon, bele- $ akadt a hálóm a kabátgomb- jba! $ Ketten csavargattuk az át- % kozott nylonhálót a váci nagy $ csemegeboltban, míg végül a $gomb leszakadt.' % Ennek árán ismertem meg £ Száraz Mihályné váci szövö- $ nőt, két fiú édesanyját. A sok £ kölcsönös magyarázkodásban ^ jól összebarátkoztunk, végül £ a csomagvivésben is segítet- $ tem, A kiskapu előtt meg mér ^ természetes, hogy nem vál- % tunk el, nem könnyű egy ér- £dekes témát csak úgy abba- í hagyni. Az a téma pedig mi í lehet más két dolgozó asz- f szonynál, ha nem a munka és % a család kettős gondja. ^ — Ne nagyon nézzen körül, ^ siettem bevásárolni. Nálunk ^ olyan reggel a lakás, mint a á csatatér. % | A liárom férfiember 9 % úgy szétrámol, hogy csak % győzzem utánuk. A jószán- % dék rr\egvan bennük, de tet- % tökre nemigen kerül sor... ^ A három férfiember alatt $ Mihályt, a férjet, Gusztit a $ hetedikes és öcsit, a negyedik £ általános iskolást kell értcr.i. % — Jól ki kell használnom á minden percet, különösen ak­kor, ha délutános vagyok. A délelőtt valahogy jobban ro­han, kevesebbre jut időm. Pedig korán, öt órakor kelünk télen-nyáron, mert a férjem nyolcra megy a Váci útra. Guszti megy reggeliért, csak az a baj, hogy minden olyan messze van. Erre kifelé kevés a bőit. Jó lenne, ha házhoz­szállítás nemcsak Pesten len­ne, hanem nálunk is. Leg­alábbis én nem tudom, van-e itt ilyesmi. — Látom, most is nagy cso­maggal jött haza. Mindennap így van ez? — Ha nem is mindennap, de gyakran. Igyekszem egy­szerre megvenni a hétre va­lót mindenből. Nagyon jó. hogy bőven van minden. Szőrözné nagyon dicséri a különböző Mirelit-árukat, meg az újabban tasakban kapható tisztított baromfit. Kiválasztja a megfelelőt s egy óra múlva már ehet­nek. Különösen azóta, ami­óta megvették a villanytűz­helyet. — Nem könnyű úgy beosz­tani az időt, hogy mindenre jusson. Sokat kell a két gye­rekkel foglalkozni, különösen Gusztival, aki nem akar ta­nulni. Férjemmel úgy egyez­tünk meg, felváltva heten­ként ellenőrizzük a tanulást. Ez nekik is jó, meg nekünk is. El sem hiszi, milyen sok újat tudok meg én is az is­kolakönyvből. Ha van egy kis időm, este, sorra olvasom férjemmel együtt. — A gyerekek napköziben vannak. Az iskola szerencsé­re közel van és az ellátásuk nagyon jó. Mindennap meg­kérdezem, mit ettek és nem­egyszer onnan meritek ötle­tet, mit is főzzek itthon, jót és olcsót. — Mosógépe van? — Sajnos, még niitcs. Az apósom temetése elvitte az árát. Meghalt szegény a nyá­ron Romániában. Viszont de­cemberben kifizetik a KST-t, ahhoz kérünk kölcsön s ka­rácsonyra az lesz az aján­dék. — Most a Patyolatba járok az ágyneművel. Egy hónap­ban egyszer összeszedem a nagy darabokat s leadjuk gyorsmosásba. Drágának nem drága, de szebb is lehetne. A vasalásnál ütközik ki nem­egyszer, hogy a lepedők kö­zepe szürke. Ezen javítani kellene. Beszélgetés közben nem­csak az idő, a főzés is halad. \ Ha a férj este megjön, csak \ tálalnia kell magának és a ! fiúknak. Háromnegyedegykor; indulunk a szövőgyár felé. El- \ kisérem Száraznét s közben \ a szórakozásról beszélünk. í Színházba igen ritkán jutnak ; el, évente kétszer-liáromszor; vasárnap délután. Moziba \ gyakrabban elmennének, csak I ne volna sokszor sorbanál-! lás a jegyekért. De azért ha J valami igazán jó filmet ját- \ szanak a Kultúrban, Öcsií előre megveszi a jegyeket. ! — Szeretem a családomat, \ mindent megteszek értük, de j sokszor nem könnyű. Jó az üzemi konyha, \ meg a napközi, mert ebédre, j gyerekre napközben nincs j gondom, de azért sokminden \ van még ezen kívül. A mosás,; a háztartás ezernyi apró nyű- ; ge, ami köti az embert. Már \ arra gondoltam, úgy segíthet- í nének rajtunk, hogy idős \ nyugdíjas asszonyok háznál < eldolgozgatnának 3—4 órát, \ vagy bevásárolnának. Persze, í nem olyan drágán, mint most. í Biztos, hogy ők is, meg mi is \ jól járnánk. ­Mire a kapuhoz érünk, há- í romnegyed kettő. Elbeszélget- \ tűk az időt. Gyorsan búcsú- zunk s új ismerősöm a töb- } biekkel együtt siet kedves j gépe mellé, ami — szavait j idézve — „nemcsak a kényé- ! rét adja, de jó barátja is.” Komáromi Magda '*■ ez a terület a dömsödi határban. Az Apa.fpusztai Altatni Gazdaság dömsödi üzemegységének traktorosa a gyü­mölcsös alá forgatja a földet (Gábor Viktor felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom