Pest Megyei Hirlap, 1959. október (3. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

Kit MECVEI WCirlap 1959. OKTOBER 1. CSÜTÖRTÖK ln§ol csapatok hadgyakorlatai Nyugat-Németországban Hil­desheim közelében a légierő és harckocsik bevonásával hadgyakorlatot tartanak az angol csapatok. Az ADN jelentése szerint a hadgyakorlatok október 18-ig fognak tartani és „az atom­háború feltételei közt” kerül­nek megrendezésre. Hildes­heim körzetében az atomrob­bantást utánzó robbantásokat fognak végezni. Merre tart az olasz filmgyártás? Roberto Rossellini, a híres olasz filmrendező, akinek leg­újabb filmje épp most aratott óriási sikert a velencei film- fesztiválon, nyílt levélben tá­madta meg az olasz kormány­köröket, filmpolititkájuk miatt. Ebben a levélben a kormány filmpolitikáját „krónikusan haszontalanénak nevezi, mert az állam támogatja „a rossz- ízlést, az erkölcsi defektust és • banalitást”. A továbbiak so­rán kijelenti, hogy „a minisz­tériumnak; döntenie kell végre, milyen legyen a filmgyártás”. Az EüSZ-ben a Kínai Népköztársaságnak el kell foglalnia az öt megillető helyet! Mfruscsor elvtárs besserte apekinyi repülőtéri fof/utltatásrtn A kínai főváros szerdán örömteljes és meleg fogadta­tásban részesítette Hruscso- vot, a szovjet minisztertanács elnökét, az SZKP Központi Bizottságának első titkárát, a kínai ünnepségeken részvevő szovjet párt- és kormánykül­döttség vezetőjét. A TU—114-es turbólökhaj- tásos repülőgépből kiszállva, Hruscsov Mao Ce-tunggal, Liu Sao-csivel és Csou En- lajjal ellepett a díszszázad előtt, miközben elhangzott a Szovjetunió és a Kínai Nép- köztársaság himnusza. Ezután Hruscsov Mao Ce-tunggal együtt felment a repülőtéren épített emelvényre és beszé­det mondott; Nagyon örülök — kezdte beszédét —, hogy meghívást kaptam, vegyek részt a Kínai Népköztársaság kikiáltása 10. évfordulójának ünnepségén. A Kínai Kommunista Párt, Mao Ce-tung elvtárs vezette Az Ázsiai-Afrikai Népek Szolidaritási Tanácsa üdvözli a kínai népet a nagy évforduló alkalmából Az Ázsiai—Afrikai Népek Szolidaritási Tanácsának ál­landó titkársága a Kínai Népköztársaság fennállásának tizedik évfordulója alkalmá­ból üzenetet küldött a kínai népnek, amelyet a keddi ün­nepi gyűlésen Juszef el Sze- bai főtitkár olvasott fel. Az üzenet hangsúlyozza, hogy az afrikai—ázsiai népek a 650 millió kínai testvér eredményeit saját sikereiknek is tekintik, s a szüntelenül előrehaladó kínai nép nagy barátjuk és szövetségesük az imperialisták ellen vívott har­cukban. Az évfordulón együtt örülnek a kínaiakkal és to­vábbi sikereket kívánnak ne­kik. Komoly sztrájkok fenyegetik Amerika gazdasági életét A Daily Express washing­toni levelezője írja: Súlyos zavarok fenyegetik az Egyesült Államok gazdasá­gi életét. Az amerikai acél­ipart régóta tartó sztrájk köti gúzsba. Októberben a keleti partvidék összes kikötőinek forgalmát meg fogja béníta­ni a rakodómunkások sztrájk­ja. Az összes vasutakat is sztrájk fenyegeti, mert a munkáltatók azt követelik, hogy a dolgozók fogadják el döntésüket, amely szerint az üzemi veszteségek ellensúlyo­zására az órabér lő centes csökkentésére szükség van. Az amerikai kormányt ko­molyan aggasztják a munka­erő-fronton várható súlyos fejlemények. Központi Bizottságánali irá­nyításával nataimas sikereket ért el, amikor lelkesítette és szervezte népének harcát a forradalom győzelméért és gazdaságénak fellendítéséért, az új, szocialista alapon való felépítéséért. Mi örülünk az önök sikerei­nek és azt kívánjuk, hogy tovább haladjanak a szo­cialista építés befejezése, a kommunizmus építése felé. Közvetlen azután érkez­tem önökhöz, hogy az Egye­sült Államokban tett utazá­somról hazatértem Moszkvá­ba, és szó szerint egyik re­pülőgépről a másikra ül­tem. Az Egyesült Államok­ban találkoztam és beszél­getéseket folytattam vezető államférfiakkal, elsősorban Dwight Eisenhower elnökkel. Találkozásaink és beszélge­téseink során a legőszintébb eszmecserét folytattuk az ösz- szes megoldandó kérdések­ről, hogy megteremtsük az együttműködés és békés együttélés légkörét és bizto­síthassuk az egész világ bé­kéjét. Amerikai utazásom, az Egyesült Államok vezetőivel folytatott beszélgetéseim hasznosak voltaik. Ezeknek a beszélgetéseknek kétségkívül hozzá kell járulniok az orszá­gaink közti viszony javulá­sához és a nemzetközi fe­szültség enyhüléséhez. Mindent meg kell ten­nünk, hogy valóban meg­tisztítsuk a nemzetközi légkört és megteremtsük a népek barátságának fel­tételeit. — A szovjet kormány több­ször is kijelentette és én ma­gam az ENSZ-közgyűlésen mondott beszédemben újból megerősítettem, hogy az Egye­sült Nemzetek Szervezete nem lehet valóban a nemzetközi együttműködés egyetemes szerve, e nemzetközi kérdések rendezésének teljesen haté­kony eszköze, ha hiányzik tag­jai közül egy olyan nagyha­talom, mint a Kínai Népköz- társaság. A közgyűlésen kije­lentettem, hogy már régen eljött az ideje, hogy eltávolítsák az Egyesült Nemzetek Szervezetéből a reakciós Kína hulláját, Csang Kaj-sek klikkjének képviselőjét. Az Egyesült Nemzetek Szer­vezetében a nagy szocialista Kínának el keli foglalnia a maga törvényes helyét. Bár­hogy ellenezzék is ezt a reak­ciós erők, ez meg fog történni. Az igazságnak diadalmaskod­nia kell. Amerikai illetékes körök a TASISl-nak adott Hruscsov-nyilatkozatról A nyilatkozat, amelyet Hruscsov szovjet miniszter- elnök a TASZSZ hírügynök­ségnek adott, megerősítve benne, hogy a Berlinre vo­natkozó tárgyalások időtar­tamukban nem lesznek kor­látozottak — úgy, amint ezt Eisenhower hétfőn közölte — gyakorlati végrehajtását je­lenti a hallgatólagos megál­lapodásnak, amelyre a két államférfi szombaton, este jutott Camp Davidben. A szovjet kormányfő nyi­latkozatát az amerikai fő­1 város illetékes köreiben „tényleges haladásnak” tart­ják, mivel igazolja azt az értesülést, sünit Eisenhower elnök a szovjet miniszterel­nökkel folytatott megbeszélé­seiről adott. A tárgyalások újrafelvéte- lét célzó előkészületeket se­rényen szorgalmazzák majd az elkövetkező hetekben. Washingtonban örömmel fo­gadják, hogy a hivatalos köz­leményen túl történt megál­lapodást a két fél pontosan végrehajtotta, és ezzel meg­nyitotta az utat a tényleges tárgyalásokhoz. mai nap 1959. október 1, Malvin napja. A Nap kél 5.42 órakor, nyugszik 17.25 órakor. A Hold kél 4.12 órakor, nyugszik 16.53 órakor. Várható időjárás csütörtök estig: változó felhőzet, né­hány helyen, inkább csak az ország keleti felében, kisebb eső. Mérsékelt északkeleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet csütör­tökön 12—15 fok között. Tá­volabbi kilátások: napos idő, emelkedő hőmérséklet. — NAGYKŐRÖS LAKOS­SÁGÁNAK téli ellátására készül a földművesszövetke­zet. Eddig 12 vagon burgo­nyát, s négy vagon vörös­hagymát biztosított. Folya­matban van az egyéb zöld­ségfélék tárolása is. — IFJÚSÁGI SZÍNJÁT­SZÓ csoport alakult a Du­nakeszi Járműjavítóban a gyár ipari tanulóiból. Már megkezdték a Fiúk, lányok, kutyák című vígjáték ol­vasópróbáit. — A CEGLÉDI FAIPARI KTSZ háromszáz ágyat gyárt a Budapesti Bútor­értékesítő Vállalat részére, továbbá 50 darab gyermek­szekrényt, a VASÉRT ré­szére pedig 100 darab ka- masz-heveröt. — AZ IDEGENFORGA­LOM nem csökkent Vácott az őszi hónapokban sem. A múlt héten 40 fővárosi pe­dagógus utazott autóbuszon városnézésre. A hét végén Nógrád megyeiek turista- csoportja kereste fel Vác nevezetességeit és történel­mi emlékeit. A Szállnak a darvak sikere NyupMüémetorsiágban A „Szálltnak a darvak,” cí­mű, nálunk is nagy sikerrel játszott szovjet film aratja a legnagyobb sikert Nyugat- Németországban és ezt nézik meg a legtöbben a külföldi filmek közül Nyugat-Berlin- ben is. — A DUNAKESZI JÁR­MŰJAVÍTÓ színjátszó cso­portja szombaton este fel­újítás keretében Csizmarek Mátyás Bukfenc című vi­dám bohózatát mutatja be a helyi kultúrotthonban. — HATEZER KILOMÉ­TER szovjet földön című utibeszámolónk a mai na­pon anyagtorlódás követ­keztében kimaradt. — A DÉRYNÉ SZÍNHÁZ október 2-án Tápiószent- mártonban vendégszerepei. Színre kerül az Anyósgene­rális című nagyoperett. — TÖRTELEN ELKÉ­SZÜLT az ez évre tervezett járdák 80 százaléka. A hátra­levőket még októberben elké­szítik. A makadámút építését elvállalta a kivitelező válla­lat, s december 1-ig átadja a forgalomnak. — RÁCZ JÓZSEF fes­tőművész, a nagykőrösi Arany János gimnázium rajztanára kiállításra ké­szül. Műveit <t közeljövő­ben a ceglédi Kossuth Mú­zeumban láthatja majd a közönség. Utána Nagykőrö­sön is bemutatják a kiállí­tás anyagát. — EGY HETE volt a két­napos őszi vásár és máris hírt adhatunk arról, hogy október 11-én országos állat- és kirakodóvásár lesz Vácott az alsóvárosi nagytéren. — A NAGYKÖRÖSI ter­melőszövetkezetek ebben az évben átlagosan 176 kiló mű­trágyát használtak fel hol­danként. Ez csaknem négy­szerese az országos átlagnak. — SZÁZNYOLCVAN- NÉGYEZER, forintos költ­séggel 28 neoncső és higany­gőz világítású berendezést szerelnek fel Cegléden a Rá­kóczi úton és a tanácsháza előtt. A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA: 18.00: Kicsinyek műsora, 1. Nagyapónál, 2. A gólya és a róka (La Fontaine meséje), 18.30: 40. sz. Magyar Híradó, utána: A Jövő hét műsora, mű­sorismertetés. 18.45: Az élet nyomában (Lantos Tibor elő­adása). 19.00: Kodály Zoltán: Székelyfonó című egyfelvonásos daljátékának közvetítése az Állami Operaházból. Kb. 20.30: Tízéves a Kínai Népköztársaság (megemlékezés). ..wmsKHsrrrwoT-nrrrirr—r mrrrm-n­............rn----------1—i—i---------------i—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■, f . í Hétfő, október. 5 Kossuth-rádió: 8.10: Zenekari muzsika. — 9.00: Riportmüsor. — 9.15: Filmzene. — 9.45: Lá­nyok asszonyok... — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: Szí­vesen hallgattuk... — 12.10: Népi muzsika. — 12.50: Operett­részletek. — 13.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.00: Heti ze­nés kalendárium. — 15.10: Szóra­koztató zene. — 15,30: űttörö híradó. — 15.50: A Gyermekrádiö műsora. — 16.10: Napirenden... — 16.15: Szív küldi... — 17.15: ötórai tea. — 17.45: Ifjúsági őr­járat. — 18.00: Népi muzsika. — 18.30: Hazai körkép. — 18.50: Operarészletek. — 19.20: Két vers. — 19.25: Zenés üdvözlet Tallinból. — 20.30: Az L—306-os ügy. Rádiójáték. — 21.33: Tánc­zene, — 22.15: Könnyűzene. — 22.45: Wendriner úr színházba megy. Jelenet. — 23.00: A Magyar Rádió énekkarának női kara énekel. — 23.20: Petrarca verse. — 23.25: Zongoramüvek. — 0.10: Tánczene. Petőf 1-rádió: 14.15: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 14.35: Verbun­kosok, csárdások. — 15.00: Ope* rarészletek. — 15.40; Afrikai köl­tők versei. — 16.00: Fúvószene. — 16.15: A világ minden tájáról. — 16.25: Kármán Vera, Varjú Irma hangversenye a stúdióban. — 17.00: Magyar szerzők kórusai. — 17.15: Emberek sorsáról dönte­nek. — 17.30: Hangverseny a Rá­dióegyetem hallgatóinak. —18.15: Versek. — 18.35: Operettrészletek. — 19.05: Tanuljunk könnyen, gyorsan, magyarul. — 19.20: Nó­tacsokor. — 19.40: Falurádió. — 20.00: Szórakoztató zene. — 20.10; Budapesti Zenei Hetek. — 22.50: Szórakoztató hangszerszólók* — — Kedd, október 6 Kossuth-rádió: 8.10: Operarész­letek. — 8.45: Tanuljunk köny- nyen, gyorsan magyarul. — 9.00: A Gyermekrádió műsora. — 9.40: Keríngök. — 10.10; Válaszolunk hallgatóinknak. — 10.25: Népi muzsika. — 11.00: Kísértés. Re­gényrészlet. — 11.20: Dalok es bangszerszólók. — 12.10: Zenés ajándékmüsor ipari üzemek dol­gozóinak. — 13.00; Versek. — 13.10: Zenekari hangverseny. — 14.20: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 14.40: Szendrey Karper László gitározik. — 15.10: Operettrészle. tek. — 15.30: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 16.15: Egy falu — egy nóta, — 16.35: A barátság hul­lámhosszán... — 16.45: A mun­kásmozgalom dalaiból. — 17.15: Szív küldi.,. — 18.00: A Szabó­család. Folytatásos rádiójáték. — 18.30: Népdalcsokor, verbunko­sok. — 19.05: Gyári sziréna. — 19.25: Schubert müveiből. — 20.25: Lehoczky Éva és Tinó Rossi énekel. — 21.15: A sekres­tyés. Rádiójáték. — 21.45: Liszt zongoramüvek. — 22.15: Mai szemmel... — 22.25: Könnyűzene. — 23.15: A vén cigány. Vers. — 23.20: Operarészletek. — 0.10: Virágénekek. PEJT HECtlt Petöfi-rádió: 14.15: Könnyű fúvósmuzsika. — 14.45: Teknős Péter karcolatai. — 15.00: Kóru­sok. — 15.20; Népdalok és csárdá­sok. — 15.45: Kamarazene. — 16.20: Versek. — 16.35: Opera- részletek. — 17.15: Haydn művé. szí pályája. Előadás. — 18.05: Szovjet filmdalok. — 18.30: Rá­dióegyetem. — 19.05: Tánczene, 19.50: így látta a világ, Doku- mentum-műsor a Hruscsov— ^ Eisenhower találkozóról, Verbunkosok, csárdások. K^Ciriap RÁDIÓMŰSORA 1959. október 5-től 11-ig Állandó MÜSORSZAMOK: Kossuth-rádió: 4.95: Rákóczi­5 induló, _ 4.30: Hírek. ídöjárásjelentés. — 4.40—7.59-ig: Vidáman, $ frissen. Zenős műsor. — Közben 5.00: Falurádió. — 5.30; Hírek. % időjárásjelentés. _ 4.30: Nébán? perc tudomány. — 6.59: Idő- $ jelzés. — 7.9’: Hírek. Idő járás jelent és. — 7.10: Üi könyvek. — 6 •«s. ______ . - _ | § 7.35: Naptár. — 7.59: Időjelzés. _ 6.00: Műsorismertetés. — 9.39: í i Időjelzés. _ 10.90: Hírek. Lapszem'e. Időjárásjelentés. — 11.57: í s Technikai szünet. — 11.59: Időjelzés. _ 12.09: Hírek. Időjárás- í S Jelentés. _ 14.59: Időjelzés 15.00: Hirek. — 16.08: Időjárás- 6 § jelentés. _ 16.59: Időjelzés. _ 17.03: Hírek. — 19.50: »éjszakát S é.verekek: _ 19.59: időjelzés. _ 20.00: Esti krónika. Idöjárás­^ Jelentés. _ 21.59: Időjelzés. — i nolitika. Időjárásjelentés. _ 42.W: 21.00: S politika. S 0.30: Himnusz. Utána Tízjelzőszolgálat* Hírek. Néhány perc köl- Hírek. idöiárásjelentés. — Petöfi-rádió: 6.01—8.00-lg: Ressreli zene. — Közben házak, mozik, tárlatok műsora. — 6.50: Torna. Müsorzár Is. 14.00: Időjárás- és Hírek; idöiárásjelentés. — 21.00: Hírek. — zenei Hetek. — 21.45: Az „atom- gloire“. Előadás. — 22.45: Ope­rettmuzsika. Szerda, október 7 Kossuth-rádió: 8.10: Utazás könnyű zenével. — 9.00: Rádió szabadegyetem. — 9.30: Népi mu­zsika. — 10.10: úttörő-híradó. — 10.30: Fúvószene. — 11.00; Pillan­tás a nagyvilágba. — 11.15: Tánc. zene. — 11.25: A Szabó-család. Folytatásos rádiójáték. — 12.10: Operarészletek. — 12.50: öreg regruták. Könyvismertetés. — 13.10: Fátyol József klarinétozik. — 13.45; Válaszolunk hallgató­inknak. — 14.00: Szív küldi...— 14.30: Napirenden... — 14.35: Hangverseny a stúdióban. — 15.10: A Gyermekrádió zenés mű­sora. — 15.30; Az Ifjúsági Rádió műsora. — 16.00; Élőszóval — muzsikával. — 18.00: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 18.20: Operett- részletek. — 18.40: 10 éves a Né­met Demokratikus Köztársaság. — 19.10: Tánczene. — 20.15: Szimfónikus zene. — 21.15: 5000 km Kínában. — 22.40: Tánczene. — 23.00; Kömíves Kelemenné. Népballada, — 23.08: Madrigá­lok. — 23.25: Operettmuzsika. — 0.10: Dalok. Petőfi-rádió; 14.15: Orosz nyelv­lecke az általános iskolásoknak. — 14.35: Mai nótaszerzök dalai­ból. — 15.00: Zenekari muzsika. — 16.00; Az a május. Rádiódrá­ma. — 16.55: Operettrészletek. csoj7 ídöjárásjelentés. — 8.10: § állás jelentés. — 19.08: H 5 22-M: Hírek. zben S.?0: Szín- í _ 8.00: Hirek. j víz- 4 _ _ | Falurádió. — 21.05: Budapesti ^ssss^ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrssssssssssssss'ssssssssssssss.* — 17.20: Hogyan készül a kon­zerv? — 17.35: Birkás Lilian és Mátrai Ferenc énekel. — 18.05: Keleti népek zenéjéből. — 18.30: Szórakoztató muzsika. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolya­ma. — 19.15: Kamarazene. — 19.55: Prágai esték..; — 20.40: Falurádió. — 21.05: Népi muzsi­ka. — 21.40: Kulturális helyzet­kép Csepelről. —* 22.00: Szimfó­nikus zene. — 22.20: A szél és vihar zenében és költészetben. Csütörtök, október 8 Kossuth-rádió: 8.10: Vidéki ze­nekarok. — 8.55: Édes anyanyel­vűnk. — 9.00: A Gyermekrádió műsora. — 9.45: Könnyűzene. — 10.10: ,,Vers eredj, légy osztály- harcos!“ — 10.30: Operarészle­tek. — 11.00; Kísértés. Regény- részlet. — 11.20: Operectrészle- tek. — 12.10: Népi muzsika. — 13.00: Az irodalom gyöngyszemei. — 13.10: Zenekari muzsika. — 14.00: A Gyermekrádió műsora. — 14.10: Tánczene. — 15.10: Kó­rusmüvek. — 15.30: Fürge halak, jó halászok. — 16.00; Napiren­den ... — 16.05: Egy falu — egy nóta. — 17.15: ÜJ zenei Újság. — 17.55: Lányok, asszonyok... — 18.10: Szív küldi... — 18.35: Ifjú Figyelő. — 18.55: A kapitány. Színpadi legenda. -- 22.15: Bura Sándor lemezeiből. — 22.45: A Szép: az Élet. Mai költök versei­ből. — 23.00: Szerenádok, szerel­mi kettősök operákból. — 23.30: Tánczene. Petöfi-rádió: 14.15; Beethoven müvek. — 15.00: Fúvószene. — 15.20: A külföldi sajtó hasábjai­ról. — 15.30: Két operanyítány. — 15.50: Tánczene. — 16.10: Nagyhét. Regényrészlet. — 16.40: Az Ifjúsági Rádió műsora: — 17. 15: Az abszolút nulla hatá­sán. Előadás. — 17.30: Operett­részletek. — 18.10: Sztyenka Ra- zin. Beszélgetés. — 18.30: Klasz- szikus operamuzsika. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. — 19.15: Szovjet népek zenéié­ből. — 19.40: Parlagon heverő gépek. — 20.00: Hangverseny. — 20.40: Falurádió. — 21.05; Tánc­zene. — 21.50: Gyermekkori fej­fájásokról. — 22.00: Régi olasz muzsika. — 22.45: Georges Bras­sens énekel. Péntek, október 9 Kossuth-rádió: 8.10: Vidám já­tékok zenéjéből. 8.55: Riport- műsor. — 9.10: Radegundi nyár. — 9.50: Magyar költök versei az általános iskola I. osztályos tan. könyvéből. — 10.10: Magyar nó­ták. csárdások. — 10.59: Lottó- eredmények. — 11.00: ÚJ hajtás. — 11.30: A zenemester. Opera- részletek. — 12.10: Tánczene. — 13.00: Gazdaszemmcl a nagyvilág mezőgazdaságáról. — 13.15: Köny- nyü dallamok. — 14.15: Az Ifjú­sági Rádió műsora. — 14.35: Napirenden;.. — 14,40: Pataki Kálmán énekel. — 15.10: Egyve­leg Ábrahám Pál müveiből. — 15.30: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 15.50: Fiatalok filmklubja. — 16.15: Színes népi muzsika. — 17.15: Szív küldi... — 17.45: Rádióiskola. — 18.45: Vonós tánc­zene. — 19.15: Gyári sziréna . . . — 19.30: Schumann müveiből. — 20.30: „Rózsák, ritmus, napsu­gár.“ Közvetítés a Lipcse mel­letti Mark-Kleebergből. — 21.05: Moszkvai tudósítónk jegyzete. — 21.15: Fortunio dala. — 21. 50: Chopin zongoramüvek. — 22.20: A Párizsi Rádió szimfonikus zene­kara játszik. — 23.48: Könnyű hangszerszólók. — 0.10: Éji ran­devú. Petöfi-rádió: 14.15: Esztrádze- ne. — 15.00: Magyar szerzők kó­rusai. — 15.25: Szüret Hegyalján. — 15.40: Tánczene. — 16.15: A MÁV szimfónikus zenekar hang­versenye a stúdióban. — 17,15: Egy utasítás sorsa. — 17.25: A Magyar Rádió Gyermekkórusa énekel. — 17 40: A Berlini Rádió fúvós kamaraegyüttese játszik. — 18.00: Nótaszó. — 18.30: Ope- rarésziétek. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. — 19.15: Nótacsokor, verbunkos muzsika. — 20.00- Heti hangversenykalauz. — 20.40: Falurádió. — 21.05: Bar­tók müveiből. — 21.40; Könyv­tár a Gutenberg téren. — 22.00: Operettrészletek. 10 Lányok, Kamara­Szombat, október Kossuth-rádió; 8.10: asszonyok... — 8.25: zene. — 9.00: Rádióiskola. — 10.10: óvodások műsora. — 10.S0: Babavásár. Részletek. — 11.00: A Fuguráék szolgálója. Elbeszé­lés. — 11.23; Zenekari muzsika. — 12.10: Népi muzsika. — 12.45: Mi újság a könyvesboltokban? — 13.00: Operarészletek. — 13.40: Válaszolunk hallgatóinknak. — 13.50: Szív küldi ... — 14.25: Időszerű nemzetközi kérdések. — 14.40: Tánczene. — 15.10: Zeng­jen dalunk. — 15.40: Élőszóvá] — muzsikával. — 18.00: Gondolat. A Rádió irodalmi hetilapja. — 18.30; Bordalok, népdalok és csár­dások. — 19.05: A berchtesgadeni sasfészektöl a berlini bunkerig. — 19.20: Népszerű operett- és operahangverseny. — 20.30: Vi­dám irodalmi műsor. — 22.15: Heltai Jenő három verse. — 22.20: Táncoljunk» Petöfi-rádió: 14.15: Operaka. lauz. — 15.15: Bélyeggyűjtők öt­perce. — 15.20: Népek zenéjéből. — 16.00: Zenekari hangverseny. — 17.25: A zene világa. Előadás. — 17.50: Tárlatlátogatás. Beszá­moló. — 18.00: Filmdalok. — 18.15; Mozart műveiből, — 18.45: Az első polgári köztársaság szü­letése Előadás. — 19.05: Könnyű­zene. — 20.00: Bayreuthí Ünnepi Játékok. — 21.05: Falurádió. Vasárnap, október 11 Kossuth-rádió: 8.10: Szív kül­di. . . — 8.55: Édes anyanyel­vűnk. — 9.00: A munkásmozga­lom dalaiból. — 9.10: A Gyer­mekrádió műsora. — 10.00: Va­sárnapi melléklet. — 12.15: Jő ebédhez szól a nóta. — 12.59: Hétvégi jegyzetek. — 13.00: Hang­lemezparádé. — 13.30; Százados szenzációk. — 14.00: Mozart mü­veiből. — 14.45; Hét nap a kül­politikában. — 15,00: Helyszíni közvetítés Belgrádból a Jugoszlá­via—Magyarország válogatott lab­darúgó-mérkőzésről. — 15.45: Könnyű zene. — 17.10: Hangver. seny Suppé operettjeiből. —17.45: Kincses Kalendárium. — 18.45: Schubert-dalok. — 19.00: Amiről beszélni keil ... — Előadás. — 19.10: Tánczene. — 20.15: Szabó Pál irodalmi levele. — 20.25: A műsort összeálította Toti dal Monte, Tito Schipa, Giuseppe di Stefano és Boris Christoff. — 22—23: Tánczene. — 23.04: Ten­gerihántás. Ballada. — 23.10: Szimfonikus zene. — 0.10; Szóra­koztató zene. Petőfi-rádió: 8.00: A reformá­tus egyház félórája. — 8.30: Bach-orgonaművek. — 9.00: Ma­gyar művészek operetthangverse- nya. — 9.45: Pécsi munkás­szállásokon. — 10.00: Miska bácsi lemezesládája. — 10.40: Mikro­fonnal a Föld körül. — 11.20: Bige József furulyázik. — 11.30: Fúvószene. — 12.00: Tánczene. 12.20; Emlékek Móricz Zsigraond- ról. — 12.50: Müvészlemezek. — 14.15. A Gyermekrádió műsora. — 15.00: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról. — 15.15: Jancsi és Juliska. Mesejáték. — 16.55: A szakma ifjú mestere. — 17.10: Dunántúli képek. — 17.30: Budapesti Zenei Hetek. — 18.40; Zsolnai Hédi énekel. — 19.00; Az Állami Népi Együttes énekkara énekel. — 19.15: Az aranyrózsa. Rádiójáték. — 20.00: Filmzene. — 20.25; Közkedvelt magyar nóták. — 20.50: Tüztől az atomeröig. — 21.10: Könnyűzene. — 22.15: Mi­ért borultak le az angyalok Viola előtt? Versrészlet. — 22.20: Ope­rarészletek. (A Magyar Rádió a müsorvál- toztatás jogát fenntartja.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom