Pest Megyei Hirlap, 1959. szeptember (3. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-02 / 205. szám

1959. SZEPTEMBER 2. SZERDA Kijelölték a megyei labdarúgó-válogatott keretet Az MLSZ ez évben is meg­rendezi a megyei felnőtt és ifjúsági válogatottak labda­rúgó tornáját. Ezen a tornán megyénk csapatai is részt vesznek. Az előkészületekkel kapcsolatban néhány kérdést intéztünk Szekeres Dezső­höz, a felnőtt válogatott szakvezetőjéhez, aki az aláb­biak szerint válaszolt: — A versenykiírás szerint a felnőtt csapatban az NB III-as csapatok tagjai is részt vehetnek, akik 1936—41 évek­ben születtek — válaszolta a szakvezető első kérdésünk­re. Szerepelhetnek továbbá NB II-ben szereplő csapatok játékosai is, ha a fenti évek valamelyikében születtek és csapatukban a most folyó bajnokság során ötnél több­ször nem játszottak. Az ifjú­ságiaknál csak az 1943—44- ben születettek vehetők fi­gyelembe. Huszonöt tagú ke­retet előre kell benevezni. A mérkőzéseken a kapusok és két mezőnyjátékos végig cse­rélhetők. — Történtek-e intézkedések a keretek felállítására? — A megyei felnőtt váloga­tott ez évi tavaszi gyenge szereplésének okait értékel­te a megyei labdarúgó szö­vetség elnöksége, s ennek alapján mindenre kiterjedő tervet állítottunk össze. Még e hét folyamán megtörténik az érdekelt sportkörök ér­dembeli tájékoztatása. — Miből áll majd a felké­szülés? — A felnőtt keret tagjai két előkészületi mérkőzést játszanak. Szeptember 16-án az Ikarus ellen Mátyásföldön, 23-án pedig Kőbányán, a K. Lombik NB III-as csapata el­len. Az első válogatott előké­születi mérkőzésére minden érdekelt meghívást kap és azon valamennyien szóhoz jutnak. Ezután a keretet 16—18 főre szűkítjük le és a második mérkőzésre már 1 csak a csökkentett keretet hívjuk meg. Ezután kijelöl- | jük a csapatot, egy kapus és két mezőnyjátékos tartalék­kal. — Mikor és hol kerül sor az első, megyék közötti talál­kozóra ? — A kiírás szerint szep­tember 27-én Pest megye Szolnok megye válogatottjá­val találkozik. Ellenfelünk­nek javasoltuk, hogy a talál­kozót egy nappal előbb játsz- szuk le Vecsésen, hogy ezzel lehetővé tegyük játékosaink­nak másnap a nagy jelentő­ségű szovjet—magyar váloga­tott mérkőzés megtekintését, amit közösen akarunk meg­nézni. — Kiket jelöltek ki a válo­gatott keretbe? — Az ifjúsági játékosok keretének összeállítása most van folyamatban. A felnőtt keret az alábbiak szerint ala­kul. Kapusok: Kaltenecker (CVSE), Bláboli (Csepel Autó), Nováik (Érd). - Hátvé­dek: Doroszlai (Váci Petőfi), Vasárnap befejeződtek a Du­nakanyar Teniszkupa ez évi küzdelmei. Az igen jól meg­rendezett verseny a Pest me­gyei Tenisz Szövetség jó mun­káját dicséri. A versenyen részt vettek nevében Szentpé- teri, a kupa ez évi nyertese köszönte meg a jó rendezést, a versenybíróság munkáját, a za­vartalan lebonyolítást. Kár, hogy a verseny idő­pontja összeesett az országos bajnokság időpontjával, így a legjobbak nem tudtak részt venni az egyébként igen nívós küzdelmekben. A verseny végeredménye: I. o. férfi egyes: Szentpéteri (Vasas)—Szőnyi (Kazincbarci­ka): 6:2, 6:1. Női egyes: Kissné (Bp. VM) —Keresztes (Alsógöd): 8:6, 6:3. Férfi páros: Kausits, Madár (Cs. Autó)—Szőnyi, Kiss (K.- barcika): 2:6, 6:3, 6:1. Vegyespáros: Kiss, Kissné (Bp. VM)—Bánhidi, Keresztes (Bp. VM, Alsógöd): 6:1, 6:3. II. o. férfi egyes: György Pákozdi, Pintér (CVSE), Székely (Szentendrei Honvéd). Fede­zetek: Tajti, Hauser (Cs. Autó), Peller (Pilisi Bányász), Csontos (CVSE), Gyetván (Szentendrei Honvéd). Csatá­rok: Kökény (CVSE), Kimmel (Pilisi Bányász), Decsi (Nagy­kőrösi Kinizsi), Jávorszki (Gö­döllői V.), Varga (Dunakeszi Kinizsi), Kiss (Szentendrei H.), Békefi (Gyömrői SE), Jakab (Váci MÁV), Labore (Ceglédi Építők), Ható, Plau- sin (Cs. Autó). Ez a keret e héten még két játékossal bő­vül. A jelöltek túlnyomó ré­sze betek óta jó formában van és eredményesen szerepel csapata mérkőzésein. A szak­emberek azonban továbbra is figyelemmel kísérik szereplé­süket. (Bp. Honvéd)—Pölhössy (Bp. Honvéd): 3:6, 6:3, 6:4. Ifjúsági fiú egyes: Balázs I. (Vasas)—Scheer (Kazincbarci­ka) 6:0, 6:1. Új szovjet ejtőernyős világcsúcs A Nemzetközi Repülőszövetség a napokban értesítette a Szovjet­unió Központi Cskalov Repülő­klubját, hogy hitelesítette több, szovjet repülő és ejtőernyős világ­rekordját. A többi között hitelesí­tették v. Szmirnov alezredes ma­gassági világcsúcs eredményét, amelyet az elmúlt hónapokban ért el. A szovjet ejtőernyősök máris újabb kiváló teljesítménnyel sze­repeltek: V. Golovin ejtőernyős több mint 1090 kilométer sebes­séggel száguldó reaktív repülő­gépről hajtott végre ugrást. Golo­vin nyolc évvel ezelőtt ért el ha­sonló csúcseredményt, amikor 1066 kilométer sebességgel repülő gép­ből ügrott ki ejtőernyőjével. A 34 éves ejtőernyős több év óta foglalkozik a bátrak sportjá­val és eddig 287 ugrást hajtott végre. A nagy sebességgel szá­guldó repülőgépből történő ejtő­ernyős ugrás rendkívül bonyolult: az ejtőernyős a tehetetlenség kö­vetkeztében hosszú másodpercekig a géppel párhuzamosan repül és ejtőernyőjét nem nyithatja ki, mivel a nagy légellenállás az er­nyőt azonnal szétszakítaná. Hétfőn este szokatlanul nagy élénkség uralkodott a labdarúgóházban. Nem csoda, hiszen a vasárnapi forduló ho­zott egy-két meglepetést nem­csak az eredményeiket ille­tően, hanem egyéb tekintet­ben is. A kissé váratlan ered­ményekről már beszámoltunk, de a Kistarcsa—Pécel mérkő­zésen történtekről még nem esett szó. Sajnálatos, hogy már az ötödik fordulóban botrányos jelenetek játszódtak le Kistarcsán, ami bizonyára nem marad következmény nélkül. Parázs hangulat Kistarcsán Pécel vasárnap váratlanul 3:2 arányú győzelmet aratott Kistarcsán. A mérkőzés le­folyása nemcsak az eredmé­nyek miatt volt rendkívül iz­galmas, hanem más okok is közrejátszottak abban, amik talán még az eredményt is befolyásolták. A mérkőzés végén a közönség betódult a pályára és felborult a rend. Sándor János játékvezető így emlékezik vissza az eset­re: — l:l-es félidő után a II. félidő 20. percéig nem volt semmi baj. Bibőkot kiállítot­tam, majd Szemes is erre a sorsra került, mert megsér­tett. A mérkőzés végén a kö­zönség berohant a pályám és többen megütöttek. A rendőr­ség nem állott feladata ma­gaslatán a sporttelepen és csak a távozáskor nyújtott se­gítséget. Kiss József, a kistarcsaia’k edzője szerint a játékvezetőt nem ütötte meg senki. Igaz, hogy a közönség berohant- a pályára, de a rendőrség megakadályozta a tettlegessé- get. Barci Mihály péceli intéző elmondotta, hogy rossz előér- zettel indultak. Kistarcsára. Sajnos, előérzetük beigazo­lódott. A botrányról néhány fénykép is készült, amit a szövetség rendelkezésére bo­csátanak. Dratsay Dezső dr., a Lab­darúgó Szövetség elnöke sze­rint a közönség elégedetlen volt a játékvezető működé­sével s ennek a mérkőzés alatt tanújelét is adta. Szinte állandó hangorkán zúgott a A szükséges intézkedések tehát megtörténtek. Az erő­viszonyokat ugyan nem ismerjük, azonban az már így is megállapítható, hogy a megyei felnőtt válogatott ez évben lényegesen nagyobb játékerőt képvisel és bizakodással tekinthetünk szereplésük elé. Szekeres — Fodor Szentpéteri nyerte a Dunakanyar Tenisz Kupát ÁLLÁS Felveszünk sóskúti üzemünkbe földelési munkálatok végzésére segédmunkásokat. Je­lentkezni lehet a vál­lalat központjában: É. M. 1. sz. Építőkőfejtő Vállalat, Bp. V., Ta­nács krt. 10, vagy- pedig a vállalat sós­kúti üzemében, Sós- kút-Bányahegy. Ceglédi Gépállomás üzemgazdászt keres egyetemi végzettség­gel, több éves gyakor­lattal, erkölcsi bizo­nyítvánnyal. Fizetés az idevonatkozó rendel­kezések szerint. INGATLAN Eladó Ingatlanok Du* naharasztin: Beköltöz­hető házak. 1 szoba, konyha, ve­randa, gazdasági épü­let, 347 n.öl telek 65 000 Ft. 1 szoba, konyha, spejz. nyárikonyha, kamra. 570 n-öl telek 40 000 Ft. 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, für­dőszoba, speiz, 200 n.öl telek 150 000 Ft. Szigetújfalu: S szoba, konyha, spejz, pince, 300 n.öl telek 140 000 Ft. Szigethalom: 3 szoba, veranda, nyá­rikonyha, konyha mellékhelyiségek, 350 n.öl telek. 125 000 Ft Ráckeve: 3 helyiségből áll 11C n.öl telek 35 000 Ft. Telekingatlanok Du* naharasztin: 287 n.öl üres 13 Fi n. ölenként. 150 n.öl üres 6000 Ft Ráckeve: 200 n.öl üres 20 Ft n.ölenként. Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan­közvetítő Vállalat Du- naharaszti Dózsa Gy út 1. sz alatt minden nap 8—12 óráig. Fel­világosítás teljesen díjtalan. Kiadó ingatlanok Er­den: Beköltözhető há­zak: 1 szoba, konyha, 295 n.öl telek 70 000 Ft. 1 szoba, konyha, pin­ce, mellékhelyiségek 387 n.öl telek 67 000 Ft. 1 szoba,, konyha, élés­kamra, ólak, 200 n.öl telek 75 000 Ft. 1 szoba, kamra, 110 n.öl telek 35 000 Ft. 2 szoba, összkomfort. 578 n.öl telek gyü­mölcsössel 160 000 Ft. 1 szoba konyha, spejz, nyárikonvha. ólak. 150 n.öl telek 60 000 Ft. 2 szoba, konyha, spejz, előszoba, mel­lékhelyiségek. 330 n.öl telek 100 000 Ft 1 szoba, konyha kamra, nyárikonyha, ólak 1100 n.öl gyümöl­csös 120 000 Ft. 2 szoba, nyárikonyha kis szoba, pince. 540 n.öl telek 30 000 Ft. 2 szoba, konyha spejz, előszoba, mel­léképületek 720 n.öl telek 180 000 Ft. 3 szoba, konyha spejz, veranda, mel­lékhelyiségek, 480 n.öl gyümölcsössel 150 000 Ft. Telekingatlanok Ér­den: 300 n.öl üres telek 3600 Ft. 200 n.öl bekerítetlen 10 000 Ft. 200 n.öl üres 1600 Ft. 664 n.öl bekerített gyümölcsös 65 000 Ft. 200 n.öl bekerített gyümölcsös 15 000 Ft. 174 n.öl bekerített gyümölcsös 8000 Ft. 1600 n.öl gyümölcsös 20 000 Ft. 660 n.öl üres bekerí­tetlen n.ölenként 20 Ft. 155 n.öl bekerített köz­művesített 20 000 Ft. 200 n.öl üres n.ölen­ként 30 Ft. 202 n.öl üres 7500 Ft Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan­közvetítő Vállalat Érd, Diósdi út 34. nindennap 8_12 óráig Felvilágosítás teljesen díjtalan. _______________ A Pest megyei Ingat­lanközvetítő Vállalat Szob községben Ár­pád utca 29/a szám alatt és Vác városban Széchenyi út 9 szám alatt új kirendeltségei létesített. Félfogadás naponta R_12 óra kö­zött. Felvilágosítás eladási megbízás fel­véted teljesen dílta lan. Igen nagy számú eladó házingatlan kö­zül lehet választani Ounaparti telkek olcsA áron. Hfcésssen e Népes mezőnyök, jó eredmények a megyei serdülő atlétikai bajnokságon Vasárnap Cegléden a Vas­utas sporttelepen rendezték meg Pest megye 1959. évi ser­dülő atlétikai bajnokságát. Né­pes mezőnyök és jó eredmé­nyek jellemezték a versenyt; A legtöbb bajnokságot a „háziak”, a Ceglédi VSE atlétái szerezték. Egyénileg Magyar László, a , CVSE versenyzője szerepelt a legjobban: három bajnokságot nyert. A ceglédi járási atléti­kai szövetség az atlétika nép­szerűsítése érdekében tisztelet- díjakat ajánlott fel a legjobban szereplő versenyzőknek. A fel­ajánlott vándordíjakat Dóka, Magyar, Kundlyá, Sólymos, Radnóti, C. Nagy és Kiskun kapták. Érdekessége volt a bajnok­ságnak, hogy a Ceglédi Hunyadi SK által alapított vándordíját ezúttal először adták ki a legtöbb pontot elért sportkörnek. Nagy küzdelem alakult ki a Ceglédi Hunyadi és a Ceglédi VSE között. Végül is a Hunya­di négy ponttal megelőzte a VSE-et, s ezzel egy évre meg­szerezte a vándordíj őrzési jo­gát. Dicséret illeti a ceglédi já­rási atlétikai szövetséget a ki­tűnő rendezésért. Kár, hogy el­maradt az éremdíjazás. Eredmények: Fiúk 100 méter: 1. Dóka Gáb,or (CVSE) 11.6, 2. Giba (Albertirsai VSE) 11.9. 400 m: i. Sólymos Ti­bor (Gödöllői M.) 55.8, 2. SzŐCS (Dunakeszi Magyarság) 60.5. 1000 m: 1. Pusztai (Ceglédi Hu­nyadi) 2:5>6.4, 2. Boros (Gödöllői MEDOSZ) 3:06.3. 80 m gát: l. Kundlya János (D. Magyarság) 13.2, 2—3. Ponicsány (Albertirsai VSE), Koltai (G. MEDOSZ) 14. Magas: 1. Kundlya 160, 2. Sóly­mos 160. Távol: l. Dóka 607, 2. Kundlya 694. Rúd: 1. Hegedűs Lajos (Albertirsai VSE) 2.15, 2. Gergyeni 2 m. Súly: 1. Magyar László (CVSE) 13.05, 2. Lavicska (Albertirsai VSE) 12.66. Diszkosz: 1. Magyar László 33.66, 2. Szabó 3H.56. Gerely: 1. Kiss (CVSE) 36.15, 2. Baranyi (Nagykőrös) 4i2.50. Kalapács: i. Magyar László 34.99. 2. Szabó 22.63. Leány 100 m: l. Gabrieli Gab­riella íVáci Petőfi) 13.9. 2. Boldi­zsár (Ceglédi Hunyadi) 14. 400 m: 1. G. Nagy (Nagykőrös) 66, 2. An­tal (CVSE) 69.4. 8C m gát: l. Koz­ma Teréz (CVSE) 15, 2. Somodi (Albertirsai VSE) 16. Magas: l. Radnóti Gizella 140, 2. Kiskun (Ceglédi Hunyadi) 135. Távol: l. Prohászka Nóra (Váci Petőfi) 458, 2. Radnóti 448. Súly: 1. Gabai Anna (CVSE) 8.62, 2. Fiala (Ceg­lédi Hunyadi) 8.23. Diszkosz: 1. Fiala 27.58, 2. Polgár 2«.60. Gerely: 1. Prohászka Nóra 27.60, 2. Kiss (Ceglédi Hunyadi) 25.37. A pontverseny végeredménye: 1. Ceglédi Hunyadi 97 pont, 2. Ceglédi Vasutas 93 pont, 3. Al­bertirsai VSE 72,5 pont. Á meglepetések fordulója második félidőben. Ö nem látta, hogy a játékvezetőt tett­legesen megsértették volna. Az egymásnak részben el­lentmondó nyilatkozatokból nem kerül pontos kép az ol­vasó elé a vasárnap történtek­ről. A fegyelmi bizottság fel­adata lesz, hogy kivizsgálják a kistarcsai eseményeket. A kivizsgálás eredménye alap­ján a szövetség meghozza majd határozatát. Kilenc gól Cegléden Aki nem sajnálta a korai felkelést, az vasárnap Ceglé­den, ha nem is látott jó mér­kőzést, de sok gólt igen. A tar­talékosán felálló gyömrőiek váratlanul nagyarányú veresé­get szenvedtek, ami meglepe­tés volt még a győztes csapat számára is. A nagyarányú ve­reségről Fodor Mihály, a gyömrőiek intézője a követke­zőket mondta. — Csapatunk vereségére több magyarázatot lehet fel­hozni, de azt végeredményben semmi sem menti. Tartaléko­sán álltunk fel, Karaba és Tó­biás távollétét megérezte csa­patunk. Többen motorkerék­párral érkeztek — nem sokkal a kezdés előtt —, így azoknak hosszabb idő kellett, hogy be­melegedjenek. Ez már csak a mérkőzés közben történt meg. Amíg csapatunk a megbeszélt taktikát betartotta, nem volt baj, hiszen sokáig 1:1 volt az eredmény. A második félidő első perceiben bekövetkezett harmadik gól láthatóan letörte a fiúkat. Kapusunk pedig — korábbi jó formájával ellen­tétben — rendkívül rossz na­pot fogott ki, védelmünk sem állott feladata magaslatán. Békefinek sem volt szerencsé­je. S még annyit, hogy Cegléd csatársora jól kihasználta a kí­nálkozó lehetőségeket. Nem volt ilyen nagy különbség a két csapat között, mint ami­lyen az eredményben jelent­kezik. Mindenesetre, van mit jó­vátenni. Megtört a jég Kartalon örömtől sugárzó arccal be­szélt a vasárnapi fordulóról Sinkó István, a kartaliak meg­bízottja: — Csapatunknak végre ki­jött a lépés. Ha a vecsésiek kö­zépfedezete nem játszik olyan ragyogóan, a kartaliak győzel­me nagyobb arányú is lehetett volna. Igen sportszerű játéko- soloat ismertünk meg a beesé­siekben, de mutatott játékuk­nál többet vártunk tőlük. B. Nagy László, a vecsésiek . edzője így nyilatkozott a va­sárnapi fordulóról: — Régen játszottunk ilyen sportszerű csapat ellen. A kö­zönség magatartása ellen sem volt semmi kifogásunk. A kar­taliak győzelme megérde­melt volt. Sajnos, csapatunk hullámvölgyben van, de biz­tos, hogy rövidesen feledtet­jük gyengébb szereplésünket. Újfajta „üdvözlés“ Szigetújfalun Szekeres Dezső, a mono- riak edzője mondta: — A mérkőzés végén Vigh Ferenc, a hazai csapat jó­képességű játékosa furcsa módon búcsúzott a monoriak- tól. Megcsavarta Somogyi fülét. Biztos, hogy ez igen szokatlan üdvözlési mód és Somogyit váratlanul érte. Később bocsánatot kért Vigh az elkövetett sportszerűtlen­ségért. „Elvesztette a fejét” —* mondotta. Öt mérkőzésen — öt gól Csapata kevés gólján so­pánkodott Kubik Ferenc, az érdiek edzője. No, nem a ka­pott, hanem, az adott gólokon. — Csatáraink vészes gól­szegénységben szenvednek — mondotta. — Mérkőzésről mérkőzésre a legbiztosabb gólhelyzeteket hagyják ki. így volt ez a vasárnapi mér­kőzésen is, ahol Potocsny dr. bíráskodott. Jól vezette a mérkőzést, de az előnysza­bályt több esetben nem al­kalmazta. S ezért nem rúgtak gólt az érdiek? 30 másodperc alatt letört Főt így emlékezett vissza Kal­ma János fóti intéző a vasár­napi fordulóra: — A harmincadik másod­percben 11-eshez jutottunk. Ezt Szabó kihagyta és ez le­törte a fiúkat. A gödöllőiek megérdemelték a győzelmet, mert igen lelkesen játszottak. Főleg a második félidőben nagyszerűen bevált védekező taktikájuk. Nagy László, a gödöllőiek intézője edzőjük, Liszkay László jó munkáját dicsérte. Kiemelte a csapaton belüli jó szellemet is, mint ami szoro­san hozzátartozik a jó ered­ményekhez. Gödöllő eddig valóban jól szerepelt... Késő este volt, mire az in­tézők hazafelé indultak. Ki örömmel, ki szomorúan. Egy azonban bizonyos: mindenki a vasárnapi fordulóra gon­dolt már, ahol talán lehet majd javítani. Ez elsősorban a csapatokon múlik. Fekete—Fodor PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő: Szántó Miklós Kiadia a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollanv Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budanest. Vili.. Blaha Lulza tér 3. Telefon 343—100 142—220. Elóallitia: Szikra Lapnyomda. Budapest Terjeszti a Magvar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dH 1 hónapra 11 forint Cegléd és környéke Nép­bolt Vállalat éa*íesíti a szülőket és a tanuló­ifjúságot, hogy papír szakboltjaiban Cegléd—Nagykörös—Irsa —Monor Üllő—Vecsés— Cyömrő—Cegléden az isko­lai tanszerek bő választék­ban kaphatók, ezért kérjük kedves vevőinket, hogy a tanulás megkezdése előtt vásárolják meg a szükséges tanszereket. monori apróhirdetések Albertirsai telepünkre rakodókat és hajtókát felveszünk. Munkás- szállás biztosítva. Fi­zetés teljesítménytől függően 1500 _2000 Ft. Á llami Fuvardzási Vállalat szállítási fő­nöksége, Nagykőrös. Kossuth Lajos u. 79. Eladó bútor, tűzhely, ruhanemű Monoron. Petőfi u. 30. 500 kg-os mérleg el­adó, Monor, Andrássy u. 21. 960 négyszögöl szőlő. 150 kem Zetka motor eladó. Knul István. Monor, Rózsahegy. Eladó diófa háló 7 ré­szes, ebédlőasztal fl személyes, konyhaasz­tal, nagy bőrfotel, asztali tűzhely, 50 li­teres rézüst. Megte­kinthető egész nap: Monor, Petőfi S. u. 42. Mindennemű apróhirdetéseket, részvét* és köszönetnyilvánításokat! keretes hirdetéseket közlésre felveszünk Hirdetési dP szavanként 1 forrni (első sző duplának számít) Ke­retes. vagv szövegoldali hirdetés 1 hasábon mm-ként 2.50 formt. Felvéted hely*. Szabó Ferenc bsnz ink útkezelőnél, piacd napon a mázsa háznál is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom