Pest Megyei Hirlap, 1959. szeptember (3. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

2 "‘WCirlap 1959. SZEPTEMBER 1. KEDD ilei TÁJFUN OKOZTA hatal- más zivatarok pusztítottak Kína délkeleti partvidékein. A gyümölcstermést sikerült megmenteni és intézkedések történtek a cukornád-ültetvé­nyek megóvására. AZ OLASZORSZÁGI Testa di Balbe hegycsúcs közelében alpinisták egy rcpülőgépron- esot és több holttestet talál­tak. A megállapítások szerint valószínűleg az a német gép ez, amely két hete eltűnt. SZOMBATI RÁDIÖJE- LENTÉS szerint 31 személy halt meg, amikor a Rio de Janeirótól mintegy 200 mér­földre délre fekvő Santostól lezuhant egy drótkötélpálya személyszállító fülkéje, BOMBA ROBBANT Jésus Murillo guatemalai külügy­miniszter gépkocsija mellett. A robbanás idején a kocsi üres volt. A rendőrség közli, bogy a két tettest elfogták. CIPRUS NAGYOBB váro­saiban felfegyverezték a rendőrségi járőröket, mert szombaton megöltek Nicossiá- ban egy török rendőrőrmes­tert. Ez az első alkalom, hogy a februárban kötött londoni egyezmény óta a rendőrséget felfegyverezték. * Arntfiía es as Egyesült illatnak at a tß as ssintií megbeszélések sarasaiéi 4 er vési a szarj el vezetőkkel — írja Drew Middleton Drew Middleton, a New York Times munkatársa ír­ja Londonból: „Az Egyesült Államok és Anglia olyan közös politika felé halad, amely kilátásba helyezi magas szintű megbe­szélések sorozatát a szovjet vezetőkkel és ezzel párhuza­mosan részletes kelet-nyugati tárgyalásokat a leszerelésről, az atomfegyver-kísérletekről és olyan fontos kérdésekről, mint például Berlin jövője. A Kelet és a Nyugat között fennálló feszültség enyhíté­sére irányuló kezdeménye­zés körvonalakban már ki­alakult Eisenhower és Mac­millan legutóbbi beszélgeté­sein. Mint diplomáciai kö­tökben mondják, e körvona­lak igen általánosak, mert még csak a két vezető be­szélgetésein kerültek szóba. Illetékes forrás szerint a megbeszélések fő témája az Eisenhower és Hruscsov ta­lálkozásaikor folytatandó alapvető politika meghatáro­zása volt. Az amerikai és az angol kormány úgy látszik, hisz a feszültség enyhítésének lehetőségében és úgy látja, hogy a látogatáscsere sikert ígér” — írja Drew Middleton. mon nap A debreceni Kodály-kórus sikere Az arezzói nemzetközi kó­rusversenyen első díjat nyert a debreceni Kodály-kórus. A második és a harmadik hely­re két francia énekkar, a ne­gyedik helyre egy jugoszláv kórus került. A HIDEG SZÉL következ­tében beállott hirtelen lehű­lés a fecskék ezreit ölte meg Helsinki környékén. Az állat­védő társaságok a megma­radt madarak segítségére siet­tek, mintegy 700 fecskét meg­mentettek és repülőgépen Hamburgba szállították. A rendőrség eltávolította a kínai zászlót Nagy felháborodás a torinói főiskolai világbajnokságon a rendőri önkény miatt 1959. szeptember 1, kedd, Egyed napja. A Nap kél 5,02 órakor, nyugszik 18,26 órakor. A Hold kél 3.06 órakor, nyugszik 17,22 órakor. Várható időjárás kedd estig: hűvös idő. Felhőát­vonulások. Több helyen, fő­ként a déli és keleti megyék­ben eső. Mérsékelt északi, északkeleti szél. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 17—20 fok között. Távolabbi kilátások: a hűvös idő tovább tart. h hűvös éjszakák már az őszt jelzik, de a jelenlegi lehűlést hamarosan újabb íelmelegedés követi Nemcsak a naptár búcsúz­tatja a nyarat: a gyengülő napsütés, a mélyülő árnyék és a hűvösre vált éjszakák már az őszt jelzik. Mint a Meteorológiai Intézet előre­jelző osztályán közölték, a szokásostól eltérően az idén nem hirtelen rohammal hódí­tott tért az ősz,'Hähern „be­szivárgott”, falcról fokra szo­rította vissza a nyarat. A múlt hétfőn még 31 fokos hő­ség a hét végére 21 fokra apadt. } t , Híradástechnikai Anyagok ? * Gyára felvételre f vád, KERES Vác környéki képzett jól villanyszerelőt és szerszámkészítő szakmunkásokat 4 t § *, Fizetés megegyezés szerint. ^ 5 4 L V Vasárnap éjszaka az or­szág déli és keleti felében már kisebb esőzések vol­tak, amit elsősorban a Kárpátokon kissé meg­tört, megszelídült sarki eredetű légbetörésnek tu­lajdoníthatunk. Nyugat-Európában még csendes, 'derült idők * járnak, de Észak- és Kelet-Európa- szerte erős a lehűlés. Finnor­szágban például néhány nap alatt 20—25 fokot csökkent a hőmérséklet. Hazánk a hi­deg-meleg zóna szélén van. A következő napok kilátá­sairól szólva hangsúlyozták a meteorológusok, hogy a jelenlegi borongás, őszies időt csak átmeneti­nek kell tekinteni. Bár az éjszakák szokatlanul hűvösek, s a hét első napjai­ban lesznek még kisebb esők, jönnek még enyhe, szép, ve­rőfényes napok. A jelek sze­rint hamarosan újabb felme­legedés kezdődik. Ismeretes, hogy a torinói fő­iskolai világbajnokság nem­zetközi rendező bizottsága a Kínai Népköztársaság sporto­lóit ismerte el Kína képvi­selőinek azzal a teljesen helytálló indokolással, hogy Tajvan szigetén nincsenek főiskolák és így főiskolai sportolók sincsenek. A Kínai Népköztársaság sportolói ki­sebb huza-vona után meg­kapták az olasz vizumot. A kínai sportolókat Torinóban igen szívélyesen fogadták. Ennek láttára a csangkaj- sekisták római diplomáciai képviselői aknamunkába kezdtek. El is érték, hogy a torinói rendőrség a pá­lyaudvar előtti téren a részvevő országok zászlói közül eltávolította a Kí­nai Népköztársaság lo­bogóját. A főiskolai világbajnokság nemzetközi felügyelő- és dön­tőbizottsága azonnal összeült. A bizottság keleti és nyugati tagjai, az olaszokat is bele­értve, egyhangúlag tiltakoz­tak a rendőrség illetéktelen és jogtalan beavatkozása ellen és úgy döntöttek, hegy ha a Kí­nai Népköztársaság zászlaja nem maradhat az árbocon, ak­kor bevonják valamennyi rész­vevő ország zászlaját. Vasárnap hajnalban Schlei­mer, a Nemzetközi Főiskolai Sportszövetség svájci elnö­ke és Jaroszlav Silhavy, a Nemzetközi Diákszö­vetség sporttanácsának tit­kára és a bizottság többi tagja, személyesén vég­rehajtotta a döntést és bevonta a zászlókat. A rendőrség ezt nem akadályoz­ta meg, de elvette Schleimer és Silhavy útlevelét és továb­bi eljárással fenyegette meg őket. A vasárnap reggeli torinói sajtó pártkülönbség nélkül elítéli a botrányt. Az Unitá is nagy terjedelemben foglalko­zik az üggyel és közli a kínai küldöttség vezetőjének tilta­kozó nyilatkozatát. A nagy sportesemény rész­vevői felháborodással tár­gyalják a rendőrség önkényes akcióját. További tiltakozások Nyugat-Németországban az 1922-es évfolyam behívása ellen Ezekben a napokban a nyu­gatnémet városokból újabb és újabb hírek érkeznek ar­ról, hogy az 1922-ben szüle­tett férfiak tiltakoznak sorozá­suk ellen. Vasárnap Roth- weilben mintegy ezer em­ber részvételével gyűlést tar­tottak. A részvevők plaká­tokat és feliratokat vittek, amelyeken a következők vol­tak olvashatók: „Az 1922-ben születettek közül 350 000-en pusztultak el a háborúban!”, „A militarizmus nyomort, a békés munka jólétet eredmé­nyez!”. „Ne felejtsétek el Sztálin­grádot!” — emlékeztetett az Evingsenben tartott gyűlés égjük felirata. A részvevők el­ítélték a bonni hadügymi­nisztérium háborús terveit. CSOU EN-LAJ kínai mi­niszterelnök meghívására hétfőn Pekingbe repült Muhammed Nairn afgán mi­niszterelnökhelyettes és kül­ügyminiszter. — TOVÁBB FEJLESZ­TIK a villanyhálózatot Sá­ri községben. A Kiss utca és a Sztálin utca, valamint a Jókai utca villanyhálózata már elkészült, s a Köztársa­ság út, valamint a Rákóczi út villanyhálózatát is elké­szítik még az idén. Az Új­telepre jövőre vezetik be a villanyt. — MUNKAVÉDELMI ki­állítás nyílik a Csepel Autó­gyárban szeptember első he­tében. Olyan újításokat mu­tatnak itt be, amelyek a ne­héz fizikai munkát biztonsá- gosí.bbá teszik. — KISZ-SZERVEZET ala­kul a Ceglédi ■ Szeszfőzde Vállalatnál. — UTAT ÉPÍTENEK tár­sadalmi munkában Makád község dolgozói. Az útépít­kezést a Csepel Autógyár is támogatja; gépkocsit bocsát az útépítők rendelkezésére. — A HIRES szatmári szil­vát már szedik. A fákról minden idők legnagyobb ter­mése kerül a kosarakba, lá­dákba. — 146 TAGJA VAN már a januárban alakult inárcsi takarékszövetkezetnek. A község lakói közül egyre többen érdeklődnek a nép­szerű falubank iránt, amely eddig 28 családnak nyújtott kölcsönt. — AUTÓBUSZMEGÁL­LÓT építenek Sári község­ben 18 ezer forint község­fejlesztési beruházásból. Az autóbuszmegálló építkezésé­hez már hozzákezdtek és rövidesen átadják rendelte­tésének. — DABASRA KÖLTÖ­ZIK a Dabasi Járási Víz­ügyi Igazgatóság. Az igazga­tóság két épületet építtet magának. Az egyik egy két­szer kétszobás lakás lesz, a másik épületben az irodát helyezik el. Lengyel filmküldöttség érkezett Budapestre A Még sötét a hajnal című lengyel film magyarországi bemutatójára két tagú lengyel íilmküldöttség érkezett Buda­pestre. A delegáció vezetője Jerzy Arct, a lengyel film­stúdiók trösztjének igazgatója, a küldöttség tagja Bronislaw Dardzinski színművész, a var­sói Lengyel Színház tagja, a film egyik főszereplője. A küldöttség a budapesti bemu­tató után részt vesz a film szolnoki és dorogi premierjén, Budapesten pedig találkozik a magyar filmművészekkel. Len­gyel vendégeink egy hetet töl. tenek hazánkban. — ÖRKÉNYBEN portála- nítják a pusztavacsi utat. A nagyszabású munkában a lakosság is részt vesz, s anya­gi hozzájárulással és társa­dalmi munkával segít mi­előbb befejezni az út porta­lanítását. — A KONGRESSZUSI munkaverseny legutóbbi ér­tékelése szerint a minőségi szerszámkészítő-brigád ke­rült az első helyre a Diósdi Csapágygyárban. A második helyet az esztergaüzem mun­kás-brigádja szerezte meg, a harmadik helyre pedig az Április 4. brigád került. A brigádok egyenként 1200 fo­rint pénzjutalmat kaptak. A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA: 18.00: Varázsszem, 19.00: TV-hírzdó, 19.20: Magyar ze­neművészek (Takács Paula énekel), 19.35: Kisfilm, 20.30: Érettségi után, (csehszlovák fi m, 10 éven aluliaknak nem ajánljuk). A Nagyvásártelepre vasárnap és hétfőn reggel 135 vagon és 31 tehergépkocsi áru érkezett, ebből 13 vagon vegyes darab­áru, 58 vagon burgonya, 12 va­gon hagyma, 15 vagon zöld- és íehérpaprika, nyolc vagon para­dicsom, 44 vagon gyümölcs, egy vagon tojás és négy vagon cit­rom. A 44 vagon gyümölcs zöme al­ma, körte, magvaváló szilva és görögdinnye. Az állami élelmi­szerboltok a nemesalmát kilón­ként 20—50, a nemes körtét 30—50, a magvaváló szilvát 20—30- a csemegeszőlőt pedig 40—60 fillérrel alacsonyabb áron hozták forgalomba, mint szom­baton. A zöldáruk közül a kel­káposztát kilónként 1.30 _1.70, a p aradicsompaprikát 4 forintért árusították. A burgonya, a hagy­ma, a fejeskáposzta, a paradi­csom, az uborka és a tisztított karfiol árszintje nem változott. V* I Jelentkezés naponta .órától 15 óráig V^esterplatte Koséi Cegléd és környéke Nép­bolt Vállalat értesíti a szülőket és a tanuló- ifjúságot, hogy papír szakboltjaiban Cegléd—Nagykőrös—Irsa —Monor Üllő—Vecsés— Gyömrő—Cegléden az isko­lai tanszerek bő választék- ban kaphatók, ezért kérjük kedves vevőinket, hogy a tanulás megkezdése előtt vásárolják meg a szükséges tanszereket. ken behatolnak a Heimwehr emberei, utánuk pedig a ha­ditengerészek. A lengyel őr­szemek azonban éberen őr­ködnek. Najsarek árbocmes­ter pisztollyal rohan a fal­hoz. Tüzel a Prom őrhely és az elhárító őrség is. Géppus­kájuk tüze véres barázdát szánt a támadók tömegében. Az új kikötőből elhallgat a nácik fegyvereinek ropogása, beáll a tűzszünet. A lengyelek újra támad­nak. A Prom őrhelyről mo­zsárágyúk osztogatják a ha­lált. A náci tisztek hiába áll­nak katonáik élére, a lengyel lövegek tizedelik a támadó­kat. Az ellenség élcsoportja fejvesztetten menekül a Wes- terplatteról. A gdanski nácik „villámháborúja” a tízszeres túlerő ellenére szégyenteljes vereséggel végződik. Főpa- rancsnokuk hadijelentésében ezt írja: „A gdanski helyzet: 1939. szeptember 1-nek esté­jén a Westerplattet még nem vettük be. Saját veszteséglünk 80 fő. Holnap meg kell is­mételnünk a támadást”. Addig is a fegyvertelen lengyel lakosságon állnak bosszút. Hajnalban fasiszta hóhérbandák vetik rá ma­gukat a lengyel hivatalokra és kirendeltségekre, a lengyel Varsó, 1939 szeptember lakosok békés otthonaira. El­hurcolják őket lakásukról, s végig ütlegelik a Viktoria is­kolához vezető úton. Westerplatte tovább véde­kezik a növekvő túlerővel szemben. Minden irányból gyilkos pergőtűz fogadja a betolakodókat. A váróterem romjai közül, az árkokból, a fák mögül a lengyel gép­puskák, géppisztolyok jól irányzott tüze ritkítja a tá­madók sorait. Helyzetük azonban percről percre re­ménytelenebbé válik. Az erő­dítéseket szétverték, fegyve­rük kevés, lőszerük fogytán és megszakadt az összekötte­tés. Ezer sebből vérezve, ma­gukra hagyatva, utánpótlás és segítség nélkül így is hét napig állták a harcot. Szeptember 7-én „éget ért a harc. Az ellenség tank­jai már Varsó felé dübörög­tek ... Westerplatte hőseit nem fe­lejtette el a lengyel nép. Ezt a nevet viselte a lengyel had­sereg 1. páncélos dandárja, amely hat esztendővel később a szovjet tankokkal együtt elvitte a szabadságot Gdansk lakosságának. Westerplatte hősi védel- i me az önfeláldozás szimbólu- ! maként került be a lengyel \ nép történelemkönyvébe. \ Westerplatte kicsiny félszi- ! get a gdanski kikötő bejára- \ tánál, amelyet délről egy két- ! százméteres földnyelv köt ! össze a szárazfölddel. Száz- ! egynéhány katona és ten- \ gerész, egy maroknyi ember- 5 csoport — asztalosok, lakato- | sok, szerelők és cipészek —, ! néhány nehézgéppuska, négy \ mozsárágyú, két páncéltörö- 5 ágyú, egy kaszárnya és öt meg- \ erősített őrhely: íme, ennyi § volt Westerplatte magukra ha- \ gyott védőinek minden ere­$ je. ^ ... 1939 augusztus 25-én ^ „udvariassági látogatásra" a $ gdanski kikötőbe érkezeit a ^ Schleswig-Holstein nevű pán- ^ célos hajó, fedélzetén egy ^ német tengerész róhamszá- \ zaddal. Amikor Lengyelor- § szág gdanski képviselője, Cho- ^ dacki miniszter látogatást tett $ a páncélos hajón és újfent biz- § tosította a nácikat a hatóságok § rokonszenvéről, a páncélos pa- § rancsnoka némán mosolygott; \ ő már tudta, hogy néhány nap ^ múlva tüzet kell nyitnia a § Westerplatter a. ^ A második világháború nem s a Westerplattera irányzott lö­vésekkel kezdődött. A szeptem­ber elsejére virradó éjszaka 2 óra 30 perckor Szymankow- ban riadót fújtak a lengyel vasutasoknak. A riadó oka: Tzew irányába ismeretlen szerelvény száguld. Az éjszaka homályából páncélautók és ágyúk sziluettje bontakozik ki. Páncélvonat. Az a felada­ta, hogy áthaladjon Gdansk a „szabad város” déli részén és egy partraszálló század se­gítségével elfoglalja a nácik számára nagyfontosságú tzewi hidat. Az állomás felderítője értesíti Tzewet a veszélyről és parancsot ad. A váltóőrök az utolsó pillanatban mellékvá­gányra irányítják a szerel­vényt. A vagonok kisiklanak a sínekről. A nácik a lengyel vasutasokra vetik magukat... Hajnalban Szymankowban el­dördülnek a náci kivégző osz­tag első lövései... Tzew fe­lől robbanások tompa moraja hallatszik. A lengyelek elhá­rították a nácik merényletét a tzewi hid elfoglalására és fel­robbantották a hidat. A gdans­ki vasutasok áldozata nem volt hiábavaló... Hajnolodik. Négy óra har­minc perckor a nácik több helyen levegőbe röpítik Wes- terplatten a falakat. A rése-

Next

/
Oldalképek
Tartalom