Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-10 / 160. szám

1959. JÜLITJS 10. PÉNTEK “kJCivhip 3 Megbecsülésre jó munkával válaszolnak a Ganz Árammérőgyár kisz istái Velkei Imre embernek is, mérnökinek is igen fiatal. De a termelési-műszaki problémá­kat csaknem olyan jól ismeri, mintha hosszú éveket töltött volna már el a gödöllői Ganz Árammérőgyárban. Most is, amikor a kiszesek munkájá­ról, a kongresszusi munkaver- aeny eredményeiről, s a fia­talok szakmai továbbképzésé­ről faggatom, alapos tájéko­zottsággal, fejből sorolja a té­nyeket, adatokat: — Néhány hónappal ezelőtt mi is csatlakoztunk a Duna­keszi Vagongyár kiszeseinek kongresszusi versenyfelhívásá­hoz. Bejelentettük, hogy védnökséget vállalunk égyük nagy exportmegrende­lésünk, az Indiának szállítan­dó 11 000 darab tarifás óra­mű felett. A védnökség azt jelenti: a kiszesek felelősek azért, hogy az egyes munkada­rabokat pontosan továbbítsák műhelyről műhelyre, vala­mennyi óramű minőségileg kifogástalan legyen és határ­időre elkészüljön. — A kongresszus tiszteleté­re négy expoirtbrigádunk ala­kult — folytatja a fiatal mér­nök. — Általánosságban az a feladatunk, hogy minél jobb minőség mellett minél maga­sabb termelékenységet érjenek el, megismerkedjenek az új technológiai eljárásokkal, meg­tanítsák egymást az új mun­kafogásokra, s jó, baráti kol­lektívát teremtsenek. Az egyes brigádok természetesen konk­rét, a munkájukkal összefüg­gő felajánlásokat is tettek. A fúrósműhelybeliek például az önköltségcsökkentésért in­dultak harcba. Vállalták, hogy a technológiai fegyelem szi­gorú betartásával minimá­lisra csökkentik a szerszám­töréseket. s az elrontott mun­kadarabok számát. — Természetesen nem tud­Ez évben szeptember 4—20 között kerül sor a hagyomá­nyos Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár megrende­zésére, amely ismét szakszerű és művészi szemléletességgel nyújt áttekintést a magyar mezőgazdaság helyzetéről, fej­lődéséről. Az idei kiállításhoz, mint fontos esemény kapcsolódik a nemzetközi kertészeti konfe­rencia, amelyet a KGST-ben résztvevő országok rendeznek Budapesten. E konferencia tiszteletére már készül a kiál­lítás egyik fontos része, a nagyszabású kertészeti bemu­tató, mely előreláthatólag 30CO négyzetméter nagyságú területen szemlélteti a ma­gyar mezőgazdaságban betol­juk mind a 180 KISZ-tagot brigádba tömöríteni, hiszen egymástól szétszórtan, külön­böző mühelyrészekben dolgoz­nak. De valamennyiük részt vesz az egyéni takarékossági moz­galomban. Nemrégiben min­denkinek külön kartotékot ál­lítottunk ki, s azon tartjuk nyilván, ki milyen eredményt ér el a papír-, vas- és szí­nesfém-gyűjtésben, az anyag­takarékosságban, mennyi el­fekvő anyagot kutat fel, ami még használható. A takaré­kossági mozgalmat negyed­évenként értékeljük, s a leg­jobbakat dicséretben, illetve könyvjutalomban részesítjük. Velkei Imre egy kis szüne­tet tart, mintha jelezné, hogy most valami nagyon fontos következik; Papírlapot vesz elő, a nemrégiben megalakult Fiatal Mérnökök, Közgazdá­szok és Technikusok Tanácsá­nak névsorát; Huszonnyolc fiatal szakemberből áll a KISZ-szervezet mellett mű­ködő FMKT, s mindjárt be­mutatkozásul nagyon szép fel­adatot vállaltak magukra. Nemrégiben megtudták, hogy a Váci Finompamutfonó és Cér- názógyár tervszerű munkáját megnehezíti a Nyugat-Német- országból importált fonalve- zető-tárcsák hiánya, illetve gyakori hibája. Ezért elvál­tak, hogy 350 darab tárcsát készítenek és megcsinálják a szériagyártáshoz szükséges szerszámokat is. Két fiatal mérnök — az FMKT tagjai — elkészítette a terveket, három fiatal munkás pedig július vé­gére megcsinálja a szerszámo­kat. Ily módon a Váci Finom­pamutfonó szálvezető-tárcsa szükséglete egyszer s minden­korra megoldódik — hatezer forintból. Eddig csupán egy évi kiadásuk 14 ezer devizaforint volt! Szemléltetik többek között, hogy Magyarország talajadott­sága és éghajlati viszonyai mi­lyen kiválóan alkalmasak a kertimagtermesztésre. Gazdag fajtabemutató keretében dísz­lenek majd a körülbelül 200 négyzetméternyi parcellán a gyógy-illóolaj és kertészeti ipari növények: a mentha, ma­joránna, digitalis, fehérmály­va, levendula, orvosi és mus­kotályzsálya; Ezt egészítik ld az egyes növények legfonto­sabb termelési módszerei. Az előző évi kiállításokhoz hasonlóan, az idén is meg­rendezik a szőlőtermelési bemutatót, amely a különböző bor- és csemegeszőlő fajtákra, a sza­— Miről beszéljek még? — kérdi Velkei mérnök. — Talán arról, hogy július 1-én nálunk is megindult a verseny a szakma ifjú mestere címért, s néhány nap alatt 50 fiatal je­lentkezett? Vagy arról, hogy a tavaly ősszel indított 2—2 hónapos alsó-, közép- és fel­sőfokú szakmai tanfolyamokon a fiatalok nagyon jól megáll­tak a helyüket? Bocsánatkérően néz rám és hozzáteszi: — Ügye, nem veszi dicsek­vésnek, hogy csupa jókat mondtam a kiszistákról, s ál­talában a fatalokról? Talán úgy tűnik, hogy nálunk min­den simán megy. Pedig nem így van. Szép eredményeket értünk el, de sokat közülük több-kevesebb botlás, kudarc, vagy fáradságos munka árán. Nálunk sem angyalok dolgoz­nak, hanem fiúk, lányok. Sem­mivel sem jobbak, vagy rosz- szabbak, mint másutt. De va­lami nagyon jó nálunk; a lég­kör. A KISZ-bizottságnak sza­va, tekintélye van a fiatalok előtt. A gyár vezetősége pe­dig nemcsak kér a fiataloktól, hanem ad is: a terveink meg­valósításához erkölcsi és anya­gi segítséget, jutalmat, meg­becsülést. Mit lehet tenni ilyen körülmények között? — kérdi mosolyogva, s mindjárt vála­szol is: igyekszik az ember;.; Nyíri Éva A gépállomások és állami gazdaságok szerelői, traktoro­sai gondosan kijavított gé­pekkel kezdték meg az aratást. Mégis elkerülhetetlen, hogy elvétve ne álljon be üzemza­var, A kisebb hibákat helyi­porítóanyag termelésre s a sző­lőművelés korszerű módszerei­re hívja fel a figyelmet. E ter­mészetbeni bemutatóhoz kap­csolódnak a szőlőtermesztés legújabb gépei, amelyek mű­ködés közben mutatják be a szőlőművelés gépesítéséinek időszerű feladatait; A szeptemberi kiállítás sza­badtéri bemutatójának a leg­impozánsabb része lesz az egynyári virágok fajtabemu­tatója. Ismertetésre kerülnek a hazai viszonyok között ajánlható 77 egynyári virág- félének, körülbelül 300—350 fajtaváltozatai; A nagyszabású kertészeti seregszemle előkészületeinek munkáit még a múlt év őszén megkezdték; Budapestre érkezeit a Francia—Szmjet Baráti Társaság küldöttsége Az MSZBT meghívására csütörtökön kéthetes magyar- oiszági tartózkodásra Buda­pestre érkezett a Francia— Szovjet Baráti Társaság kül­döttsége: Jean Cazalbou egye­temi tanár, a társaság főtit­kára és Harris Puisais gim­náziumi tanár, a társaság tit­kára. A vendégeket a Feri­hegyi repülőtéren Bölöni György egyetemi tanár, az MSZBT országos elnökségé­nek tagja, Demeter Sándor, az MSZBT titkára, valamint az MSZBT több vezető mun­katársa fogadta. Megkezdték a hajlított üveg sorozatgyártását a Műszaki Üveggyárban Többéves kísérletezés után a Műszaki Üveggyárban megol­dották a hajlított edzett-üveg gyártását. A nagyméretű ed­zett-üvegek az IKARUS 55-ös és a 620-as autóbuszokhoz, to­vábbá a Győri Vagongyár vas­úti személykocsijaihoz kelle­nek. Ezeket az üvegeket eddig a járműipar külföldről szerez­te be jelentős devizaköltség­gel. Az idén egyelőre az IKA­RUS 620-as autóbuszokhoz, jö­vőre pedig az IKARUS 55-ös autóbuszokhoz készül majd a hajlított edzett-üveg. A soro­zatgyártását csütörtökön meg­kezdték; leg javítják meg, a nagyobb javításokra azonban az Idén is megszervezte hagyományos szolgálatát a Csepel Autógyár, a Vörös Csillag Traktorgyár és az EMAG. Három szerelő­kocsi van készenléti szolgálat­ban, mindegyiken 3—3 szak­emberrel. Amikor telefonérte­sítést kapnak, megfelelő al- j katrészekkel felszerelve azon­nal a helyszínre sietnek. A kombájnszolgálat megszerve­zése máris hasznosnak bizo­nyult, eddig 40 esetben vonul­tak ki az ország különböző ré­szeire a javítókocsik. A buda­pesti üzemek ezzel komoly se­gítséget adtak az aratás meg­gyorsításához, a szemveszteség­mentes munkához; Épül a jégtörő-flotta vezérhajója A Balatonfüredi Hajógyár­ban megkezdték a magyar jégtörő-flotta motoros vezér­hajójának építését. A motoros széles orr-része lehetővé te­szi, hogy a jégmezőre felcsúszó hajó majdnem egész súlyával ránehezedik a jégterületre, s több száz méteres szakaszon pár perc alatt felszakítja az egybefagyott jégtáblákat; Gazdag kertészeti szabadtéri bemutató várja a 63. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár látogatóit Negyvenszer szállt ki eddig három budapesti üzem konrbáj njavító-szolgá lata A tartalékbárka és a tahitótlaluiak Taliitótfalu keservéről már megemlékeztünk. Javítják a hiúját és mivet a Pest me­gyei Kishajózási Vállalat csupán egy kompot és egy motoros vontatót állított be a híd pótlására, akár ko- csit'orgalom, akár a sze­mélyforgalom nagyon ne­hézkes és lassú lett. A köz­ségi tanács a faluból távoli munkahelyükre igyekvők ér­dekében mindössze annyit kért, állítson be legalább még egy motoros bárkát a vállalat, mert a községbeli dolgozók, mióta lezárták a hidat, állandóan elkésnek munkájukból. Sok sürgetés után a Kis­hajózási Vállalat megígérte, hogy amint egyik, javításban levő bárkája elkészül, nyom­ban az átkelés meggyorsítá­sára Tahitótfaluban állítják szolgálatba. Azt mondták, június első hetében meglesz a második, csupán személy- forgalmat lebonyolító bárka. És valóban, június elején az egész község legnagyobb örömére, hófehér motorost kötöttek ki a tahitótfalui parthoz. Ott is maradt az­után, ahová kikötötték. A külön személyjárat beállítá­sáról pedig elfeledkezett a vállalat. Hogy mit keresett mégis a falu partján a bár­ka? Tartalékhajó lett belő­le. A kompvontató révmoto­ros ugyanis azelőtt gyak­ran felmondta a szolgálatot és olyankor, néha csak több órás késedelemmel indult meg újra a forgalom. Mióta azonban megjött a tartalék­hajó, a másik, az öreg moto­ros jól viselte magát, defekt nélkül vontatta a kompot; Ügy látszik, szégyellt a tár­sa előtt leállani. Ennyire hasznos lett a mozdulatlan hajó puszta jelenléte. A Vác és a szentendrei-szi­geti Pokol-csárda között köz­lekedő vontató motoros vi­szont úgy látszik, valaho­gyan megtudta, hogy tarta­lékhajó áll a közelben és hirtelen úgy meghibásodott; hogy cl kellett vinni a javí­tóműhelybe. Megmozdult er­re rögtön a Tahitótfalunál kikötött, hetek óta pihenő motoroshajó és átúszott a sziget túlsó oldalára. Ez idő szerint a Vác—Pokol-csárda átkelőjárat kompját mozgat­ja. S hogy eltávozott a tahitót­falui vizekről, nagy lett a község riadalma. Mi lesz, ha most leáll az április óta annyiszor megbetegedett egyetlen vontatóbárka? A beígért külön személyjáratot már nem is merik sürgetni. Torlódnak a szekerek, autók és főleg reggel meg este az emberek a révnél. S késnek, szorgalmasan késegeínek az emberek továbbra is. Tahitótfalu ideiglenes rév- jénél tehát a helyzet válto­zatlan. Vajon, nem lehetne mégis megváltoztatni? Ezt kérdezzük Tahitótfalu né­pével együtt a Kishajózási Vállalattól. Sz. E. MIT MERNEK EGYESEK! A MÁV Budapesti Igaz­gatóságának helyettes veze­tője, mint elsőfokú fegyelmi hatóság, L. J. mérnök ellen az alábbi határozatot hozta: L. J.-t a fegyelmi sza­bályzat 3. §. 1. a), 1. b) pontja szerint minősülő fel­sőbb utasítások és rendel­kezések megszegésében, va­lamint állásához nem méltó magatartásban megnyilvá­nuló szolgálati vétség miatt egy évi időtartamra alacso­nyabb munkakörbe történő beosztással bünteti. Mit vétett L. J.? L. J. hat év óta lakás nélkül van, két gyermeké­vel. Beadott egy igénylést a tanácshoz, a Kossuth Lajos ti. 71. számú házban levő szoba-konyhás lakásra. A lakást a tanács kiutalta, L. J. beköltözött. Ezért távirati úton állásából azonnali ha­tállyal felfüggesztették és kötelezték az egyenruha le­adására. Mindezt azért, mert a jelzett lakást az igazgatóság nem L. J.-nek, hanem Gy. J.-nek szándé­kozta juttatni. Tehát L. J. megszegte azt a „felsőbb utasítást”, amelyről nem is tudott. ,,Állásához nem méltó magatartást” tanúsí­tott, mert beköltözött egy olyan lakásba, melyet a ta­nács számára törvényesen kiutalt. A másodfokú fegyelmi hatóság a fenti fegyelmi ha­tározatot megsemmisítette és L. J.-t visszahelyezte állá­sába. E határozatot azonban az igazgatóság nem továb­bította, hanem L. J.-t ki­rendelte Szolnokra, lénye­gében alacsonyabb munka­körbe. L. J. ismét fellebbe­zett, s maga a miniszter foglalkozott ügyével. A mi­niszter jóváhagyta a má­sodfokú hatóság döntését, az igazgatóság mégsem haj­totta végre azt a mai napig sem. Sőt úgy tudjuk, a mi­niszteri döntés is már több, mint tíz napja az igazgató­ságon pihen, nem továbbít­ják. E helyett megszüntet­ték I. J. munkakörét, hogy ne lehessen visszaállítani a fegyelmi előtti munkakörbe. L. J.-nek — munkásból lett mérnöknek — így „egyen­getik” útját az egyetem el­végzése után. Feltesszük a kérdést: meddig lehet ezt büntetle­nül tenni? BABINSZKY KÁROLY ceglédi városi párttitkár tött szerepét. A szabadtéri be­mutatón kívül a kertészeti pa­vilonban dokumentáció ad képet a magyar kertészet fej­lődéséről; A sokrétű kertészeti sza­badtéri bemutatón a kony­hakerti zöldség- és gyü­mölcstermelés, a kertimag- termesztés, a gyógy-illó­olaj és kertészeti ipari nö­vények széles skálájának modern termelési módszereit ismerheti meg a látogató. Sze­repelnek majd a kísérletezés alatt levő legjobb fajtajelöltek, az elismerés alatt álló fajták, valamint a külföldi származá­sú, de nálunk a köztermesztés­ben még kevésbé ismert kerté­szeti növényfajták is. Körül­belül 10—12 négyzetméter nagyságú parcellákon ültetik él a különféle hazai és külföldi eredetá zöldséífajtákat, para­dicsom-, paprika-, hagyma- és gyökérrépaféleságeket. Csupán csemege paprikából 9, paradi­csomból 8, uborkából 5 féle fajtát ültetnek el. Fontos része lesz a kertészeti kiállításnak a kertimagter- mesztési bemutató, amelynek keretében a maghozó növé­nyek sok fajtája kap helyet, $ T/ÁCRÁTÓTNAK a napok­^ r ban felavatott vadonatúj ^ orvosi lakáson kívül más szen­zációja is van: a vasútállo- §mása. Eddig is az volt, szen- \ záció, csakhogy negatív érte- ^ lemben. Arról volt nevezetes, §hogy o. legelhanyagoltabb, a ^ leg rendetlenebb vasútállomás ^széles Pest megyében. \ — Valóságos szemétdomb $ volt, területét fölverte a gaz, \ az épülete is beleillett ebbe az féktelen környezetbe: úgy ha- ^ tott, mint valami elhanyagolt ^ romhalmaz — mondják a rá- ^ tótiak. ^ — Most pedig élüzem, él­| állomás — teszik büszkén S hozzá — és ezt nem mi mond­ájuk, hanem a vasútigazgató- \ ság, amely hivatalosan is ^megállapította, hogy Vácrátót legszebb, legrendezettebb $ állomásai közé tartozik. — Nagy munkát végzett %Pintér Lajos MÁV felügyelő, ^ a rátóti állomás agilis főnöke $— ismeri el dr. XJjfalussy \ Miklós, a Tudományos Aka- §démia vácrátóti botanikai lcu- ^ tatóintézetének vezetője. Alig ^epy év alatt hozta rendbe ezt annyira elhanyagolt á.V.o- mást, amely szégyene volt a „A megye legszebb vasútállomása“ községnek is, a vasútnak is és amely miatt főleg nekünk, a botanikai intézet dolgozóinak kellett sokszor szégyenkez­nünk. Bennünket igen sok külföldi tudós és érdeklődő látogat meg és bizony mindig nagyon kínosan éreztük ma­gunkat, amikor kimentünk elébük az állomásra. Vácrátót vasútállomása a Veresegyház—váci és az aszód —váci vonalak elágazó pont­ján fekszik, naponta 42 vonat szalad el mellette, tehát nagy a forgalma. Éveken át mégis valóságos salaktenger vette körül. Az állomásfőnök meg­szervezte a társadalmi mun­kát. A múlt év júniusában, tehát pontosan tizenhárom hónappal ezelőtt, fogott hozzá. Ebben a munkában természe­tesen a vasúti dolgozók jár­tak elől jó példával, de hat­hatós segítséget kaptak a köz­ség lakóitól és a botanikus kert dolgozóitól is. Először a mérhetetlen salaktömeget ta- Vcskázták el. aztán S—10 va­gon humuszt termeltek ki és azzal beborították az állomás területét. Virágpalántákat, dísznövényeket kaptak a bota­nikus kertből. Tízezer tama- riska cserjét ültettek bele, négyszáz nyárfacsemetét, sok gömbakácot és másfajta mé­zelőfákat, aminek a méhész­kedéssel foglalkozó gazdák is nagyon örültek. Á tavalyi hepe-hupás szeméttelep helyén ma olyan szép park díszlik, amely a legszebb balatonmel- léki vasútállomásokhoz teszi hasonlatossá a rátóti állomást. — De azért még van fáj­dalmunk — panaszolja az ál­lomásfőnök —, az út meg a víz hiánya. Az állomás három­ezerkétszáz méternyire fekszik a falutól, bekötő útja gyalá­zatos állapotban van. Kedve­zőtlen időben az állomásról lehetetlen bejutni a faluba. Ilyenkor az utasok a váci or­szágúton juthatnak csak el Rátáira. A bekötő utat kel­lene most már sürgősen rendbehozni. A másik hiá­nyunk a víz. A vezeték meg­van egy bővizű artézi Icúttól, csak egy motor kellene a szi­vattyúhoz. Talán most, hogy a budapesti igazgatóság él­üzeme lettünk, megkapjuk a vasúttól a motort is. —; És a telefon? — kérdezi dr. Antal Sándor esperes­plébános, a helyi békebizott­ság titkára, B izony a telefon, az állomás és a község kö­zött nincs telefonösszekötte­tés. A rátóti állomásnak csak ] vasúti telefonja van, postai i nincs, pedig nagy szükség len- \ ne rá, hiszen az áruforgalom j is tekintélyes, a gazdák tér- j mésük nagy részét vasúton ] szállítják a piacokra. — Mindenre sor kerül — ! bíztatja az elégedetlenkedőket \ Tamasik Józsefné, a községi \ tanács v. b. elnöke, akinek a \ lelkes kitartása gyönyörű or-1 vasiakhoz és így orvoshoz is j juttatja Kátótot. — Ha az elnökasszony \ mondja, akkor úgy is lesz —$ bókol az állomásfőnök és a i többiek igen komolyan rá- \ bólintanak. Vácrátót így nőtt ki eqy \ kurta év alatt évszázados el- \ maradott sánáhól. Maevar László * Gazdag málnatermés az Ipoly völgyében | Mintegy 500 holdon termel­őnek málnát a Börzsöny lán­ykáin és az Ipoly völgyében. A I szedés már mindenütt meg- ! kezdődött és a termés igen | jónak mutatkozik. Az egy év­ivel ezelőtt ültetett fiatal i málnatelepek is több ezer fo- j rint értékű gyümölcsöt adnak i holdanként, a régebbi telepek­ből pedig sok helyen 15—20 ezer forint értékű málnát szü­retelnek egy-egy holdról. A múlt évben az Ipoly és a Börzsöny-közi részeken körül­belül hét vagon málna ter­mett, ezzel szemben az idén már szerdáig mintegy ezer mázsa málnát vásároltak fel a földművesszövetkezetek. A becslések szerint az Ipoly völ­gyi és Börzsöny vidéki málná­sokban az idén több mint kétezer mázsa gyümölcsöt szüretelnek, és így a jelentős exporton kívül körülbelül két­szer annyi málnát küldenek a hazai konzervgyáraknak, mint az elmúlt esztendőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom