Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

1959. JÚLIUS 1. SZERDA 3 v&CiHap A TAGGYŰLÉS HATÁROZ A KÉMÉNYEKBŐL még a Vacsorafőzés füstje kavarog, a konyhákból fény szűrődik az udvarokba, az aprójószág és a gyerekek már elcsendesedtek. A falu népe lassan nyugovóra tér. Pedig még alig ment le a nap, csak fél kilencre jár. De az aratás Százhalombattán is megkezdődött, s a napi munka még az első harmat előtt indul, úgy három óra tájban. Korán kell kelni, sietős a pihenésre- térés. Talán ezért igyekezett Száz­halombatta párttitkára rovid- refegni a taggyűlési beszámo­lóját a múlt évi oktatásról. Igaz, nem is lehetett sokat be­szélni róla, mert a pártszerve­zet huszonnégy tagja közül senki nem tanult rendszeresen, (hogy Lenkei elvtárs a párt­titkár szavaiból kivettem ő maga sem). A vezetőség nem készített tervet az oktatásról, év közben nem is tárgyaltak róla, az előadók is megunták, hogy hiába várjanak a hallga­tókra. * Jól mondta Vinis Györgyné a hozzászólásában. — Milyen vezető szerepet akarunk mi, itteni kommunis­ták, ha nem tanulunk? Ha csak egy gyereket akarunk ember­nek nevelni ahhoz is tudás kell. Hát még egy egész falu népét — öregjét, fiatalját — tanítani, kihúzni a régiből és magyarázni neki a mi igazsá­gunkat. Eltelt egy esztendő s nem tanultunk semmit, pedig a decemberi párthatározat ró­lunk szólt, parasztokról. Alig ismerjük ketten-hórman hu- szonnégyünk közül. Vinis Györgyné elmondta még azt is, hogy ő lett volna az egyik propagandista, ha ta­níthatott volna valakit. Szor­galmasan járt be a járáshoz előkészítő tanfolyamra, de aztán elmaradt, mert úgy érezte, hogy fölöslegesen po­csékolja az útiköltséget, ha nincs kinek továbbadni, amit ott hallott. Csupics elvtárs szenvedélyes szavai voltak a legtalálóbbak. — Sok barátunk van a falu­ban. De különbek vagyunk-e mi, ha nem tudunk többet, ha nem látjuk tisztábban a holna­pot, mint ők. Először önmagu­kat kell felrázni! A vita során kikerekedett az önmaguk felrázásának sürgető szükségessége. — Ne fogadkozzunk itt, hogy Az idén elkészül a Dunakanyar tízéves fejlesztési terve A Dunakanyart évről évre több üdülő és látogató keresi fel. A növekvő forgalom lebo­nyolításának és a vendégek ellátásának megkönnyítésére a Dunakanyar Intéző Bizott­ság tízéves, egységes, össze­hangolt tervet készít a vidék fejlesztésére. A tervről Otz Loránd, a bizottság titkára az alábbiakat mondotta: — Javaslatunkra már az idén megkezdődött a Duna­kanyar környékének fejlesz­tése. Korszerűsítik a vidék két főútvonalát, több autó­buszt állítanak üzembe. Visegrádon nemrégiben megnyílt a kényesebb vendégek igényeit is ki­elégítő, 16 szobás szálloda. A tennivaló azonban még igen sok. Ezért elhatároztuk, hogy elkészítjük a Dunakanyar fej­lesztésének egységes, össze­hangolt, tízéves fejlesztési tervét. — Számos gyönyörű fekvé­sű község van, ahol nem ki­elégítő az ivóvíz-ellátás, ami akadályozza az üdülők szá­mának növelését. Ezen a vi­déken kevés a strandfürdő, jóllehet a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nem szeretik a Duna vizét és szí­vesebben keresik fel a zárt medencéket. Az ivóvíz-ellátás megjavítására javasoljuk az illetékesek­nek, hogy végeztessenek geológiai kutatásokat Vác és Szentendre környékén. Alsógödön ugyanis az egyik kísérleti fúrásnál 60 Celsius- fokú termálvíz tört fel. Fel­tehető tehát, hogy a környé­ken is bővizű termálkutak létesíthetők. Az a javasla­tunk, hogy 13 községben termálkút fúrásával, öt köz­ségben pedig törpevízmű épí­tésével javítsanak a helyzeten. — A fejlesztési terv elké­szítése előtt tanulmányoztuk a környéket. A többek között meglátogattuk Bánk közsé­Özet fogott az aratógép a szedresi határban Nem mindennapi eset tör­tént a szedresi Petőfi Tsz sió­parti őszi árpa tábláján. A ké­vekötő aratógép előtt, melyet Buda István, a Szedresi Gép­állomás traktorosa vezetett, hirtelen felugrott egy őzgida, s a megriadt állatot a motolla a nagygyűjtőbe dobta, majd a ferde felvonó felvitte a kéve­kötő asztalra. Szerencsés vélet­len, hogy sem a tömörítő ka­rok, sem más gépalkatrész nem tett benne kárt, s az árpá­val együtt kévébe kötődött az őzgida. Buda István traktoros a gépet azonnal megállította, s kiszabadította a körülbelül négyhetes őzet, amelynek az ijedtségen kívül semmi baja sem történt. get, ahol gyönyörű fekvésű, egyholdas tó van. Megvizsgál­tatjuk a tó vizének összeté­telét és ha alkalmas strando­lásra, javasoljuk, hogy a köz­séget fejlesszék üdülőhellyé. Hasonló tervet dolgoztunk ki a szép stranddal rendelkező Diósjenő fejlesztésére is. Megvizsgáljuk még a Pilis­hegység községeit és vidé­két is és ezután állítjuk ösz- sze a Dunakanyar fejlesztésé­nek tízéves tervét, amely még ebben az évben elkészül. ezt tesszük vagy azt tesszük! — robbant ki Rózsa Sándor elvtársból. — Amit kimon­dunk, az törvény legyen a ma­gunk számára! Osszon be a vezetőség mindenkit, hogy ott és úgy tanuljon, ahogy az esze legjobban megfogja. Szó szót követett, gondolatok és érvek birkóztak. így vető­dött fel a százhalombattai há­rom tsz egyesítésének sok aka­dálya is. így kapott formát az a nézet is, hogy azért mennek olyan nehezen és lassan a dol­gok, mert a párttagság nem is­meri a párthatározatot és a kormányrendeletek lényeges segítőpontjait. — HA FORMÁLNI akarjuk a közvéleményt — érvelt Új­helyi elvtárs az iskola igazga­tója —, előbb nekünk kell vé­leményt alkotni. A vélemény- alkotáshoz pedig ismeretek tá­ra szükséges. Ezt csak a mar­xizmus—leninizmus tanulásá­val szerezhetjük meg. Csupics elvtárs, a pedagógus ezt a gondolatot így fejtegette tovább: — Ebben a faluban több ez­ren élnek. Mi kevesen vagyunk az élvonalban. Ezért jobban fi­gyelnek bennünket, többet tö­rődnek cselekedeteinkkel — s higgyék el —, inkább a botlá­sainkat, a gyöngeségeinket tartják számon. Ne csak látsza­ni akarjunk, hanem legyünk is olyan emberek, akik úgy vál­nak a község vezető erejévé, hogy a több tudásuk tekintélyt követel mindenkitől. Nagy kiterjedésű a község, ezért a jövő évben új módszert alkalmaznak. A kommunisták lakásain gyűlnek össze, hogy kicsiny, hat-nyolcas csoportok­ban tanuljanak. Egy-egy ilyen csoporthoz meghívnak néhány pártonkívülit is. így nem kell majd a téli estéken kilométe­reket gyalogolni. A vezetőség az augusztusi taggyűlés elé ter­jeszti a részletes oktatási ter­vet. Addig mindenkivel kü- lön-kütön is beszélnek. A taggyűlés határozott így. ! — dk — Boldogok, akik unatkoznak? Tanulságos látogatás a nagybörzsönyi úttörőtáborban Október végéig teljesíti tervét A Gellert Szálló után a Royal Szálló épületszerelvényeit is a Gyömrői Vasipari Ktsz készíti A Gyomrai Vas- és Fém­ipari Ktsz műhelyeiben ezek­ben a napokban még lendüle­tesebben folyik a munka: a szövetkezet dolgozói a határ­idő előtt be akarják fejezni a Gellért Szálló részére készülő reprezentatív épület^zerelvé- nyeket. A különleges ajtó­kilincsek, fürdőszobafelszere­lések és egyéb lakásszerelvé­nyek luxuskivitelben készül­nek és méltán hirdetik majd a magyar szövetkezeti ipar jó hírnevét külföldi vendégeink­nek. Közel egymillió forint értékű nikkelezett fémszerel­vényt készít a szövetkezet, s a Gellért Szálló épületszerel­vényei után a Royal Szálló fémfelszereléseit is itt készí­tik. Emellett természetesen egyéb munkákat is végeznek a ktsz- ben. Az Ikarusnak és több nagy fővárosi vállalatnak kü­lönféle alkatrészeket gyárta­nak. Korábban mosógépeket is készítettek, mivel ebből a cikkből az állami ipar is el tudja látni már a keresletet, a szövetkezet új cikkekre tért át. Említésre méltó az itt ké­szülő újtípusú banándugó. A szövetkezet tagjai mun­kaversenyben dolgoznak, s október 30-ig — amint ezt az Érdi Elektromos Ktsz verseny, felhívásába vállalták — telje­sítik évi tervüket. Erre min­den remény megvan, hisz az első negyedévi tervet 150,6 százalékra teljesítették. Szépen fejlődik az újító-mozgalom is. Ebben a félévben például 14 újítást nyújtottak be a dolgo­zók. Nagy gondot fordítanak a fiatal szakmunkások tovább­képzésére is. Gál Gyula, a la­katos- és bádogosrészleg veze­tője például rendszeresen fog­lalkozik a fiatalokkal. Hor­váth József műszerész és Pé- terfi József fémnyomó ugyan­csak sokat segít az ifjúmun­kásoknak. A terebélyesedő szövetkezet most újabb műhelyekkel bő­vül. Ötszázhuszonnéeyezer fo­rint beruházásból új helyisé­geket építenek, ahová a bádo­gos-, lakatos- és nikkelező- részleg költözik. Most még ugyan hiányzik a kultúr­terem. de mint a szövetkezet elnöke is megígérte, az épít­kezések befejezése után ezt a problémát is megoldják. — s. p. — „Boldogok vagyunk, mert gyerekek vagyunk” — az isko­laudvar téglakerítésén át kis­lányok hangja hallik ki a nagybörzsönyi utcára. Szépen énekelnek, szó se róla, csep­pet sem felelősek a melódiáért, sem a szövegért, mely külön­ben versenytársa a sokszor méltán ostorozott, tartalmatlan és értelmetlen kínrímes san­zontextusoknak. A zene pedig... Ha zenekritikus lennék, még azt találnám mondani, hogy ... De szerencsére nem vagyok zenekritikus. így hát csak ámuldozom, a kedves úttörő­vezetőkre, meg a mozgalom lelkes, kicsi tagjaira, vajon mi­csoda zene- és versíaragászati szakértők tukmálták rájuk ezt az engem indulatba hozó indu­lót, mely még valami ilyesmit is ad a kicsinyek szájába: „Pesten csak unatkoznánk”. És én, kérem, ezen az egy­szerű állító mondaton őszintén felháborodom, mert nem igaz. Miért unatkoznának Pesten az úttörők, amikor államunk jelentős összegeket áldoz a fővárosi úttörők nyári szóra­koztatására? Budapesten min­den kerületben van úttörőház, ahol a vidéki táborozások előtt és után reggeltől estig jól és nagyon hasznosan szórakozik ezer meg ezer úttörőgyerek. Sportolnak, játszanak is köz­ben és igazán nincs okuk pa­naszra, dehogy unatkoznak. Boldogok, de nem azért, mert gyerekek, hanem mert ma gye­rekek. Ezek a kis énekesmadarak a nagybörzsönyi iskolaudvaron is azért boldogok. Kislánykorá­ban legtöbbjük mamája aligha tölthetett volna a vakációjából két hetet Nagybörzsönyben. Gyárkéményektől füstös lég­körben „nyaralt” bérkaszár­nyák gangján a Ferencváros mellékutcáin, ahonnan ez a 31 kislány most idekerült. Vala­mennyien a budapesti IX. ke­rületi Tóth Kálmán utcai álta­lános iskola úttörői, azaz csak huszonnyolcán, mert hárman még csak a kisdobosok kék nyakkendőjét viselik. Az egyik iskolaterem a hálószobájuk, magukkal hozták az ágyneműt, a derékaljuk azonban már itt gyártódott. A földre ágyazták a szalmazsákot, csak éppen szal­ma nincs benne. Aratás előtt fogytán már a szalma, külön­ben sem nagy gabonatermő község Nagybörzsöny, ami ke­vés szalma van még a faluban, abból jó, ha az újig almozásra futja. Annál több a kaszáló a határban, tehát jószagú széná­val tömték meg a szalmazsáko­kat. Mintha frissen kaszált, il­latozó réten aludnának a pesti kislányok és köztük két taná­ruk, Herczegh Imréné az úttörővezető, meg Vajnai Lajosné, a tornatanár. Rajtuk kívül még két felnőtt alszik a gyerekekkel, két anyuka. Nem holmi tétlen kísérők, fontos tagjai az úttörőtábornak azok is. A saját ás a táborozás két hetére fogadott lányaik testi jólétéről gondoskodnak. Élel­mezési tisztjei és egyben sza­kácsai a tábornak. Nyikorog a kerítés ajtaja, ja­vakorabeli férfi, Balogi István, Nagybörzsöny tanácselnöke lép az udvarra, az arca csupa de­rű. Mondják az asszonyok, na­ponta legalább egyszer eljön a táborba és minden alkalom­mal, ahogy most is megkérde­zi: — Nincs valamire szüksé­gük? — S hogy hallja, semmi­re sincs, még hozzáteszi: — Mert akármi kell, előteremt­jük. Azt akarjuk, érezzék jól magukat a kislányok nálunk. Tessék csak nekem szólni, ha bármi kell. — Olyan, akár a legszívé- lyesebb házigazda. A vendé­geinek tekint bennünket — ezt Herczeghné mondja róla. Anni-anyuka, meg Schlotter- anyuka pedig lelkendezve meséli, milyen készséges az egész falu. Az iskola környé­kén lakók szívesen kölcsö­nöznek mindenféle konyha­eszközt, lábost, gyúródeszkát, akármit. — Es milyen könnyű itt főzni! Nincsenek beszerzési gondjaink. Jönnek az embe­rek és mindennek a javát fel­kínálják nekünk. Méghozzá milyen olcsó áron! — Mindenki mosolyog a kislányainkra, az asszonyok megsimogatják őket. Gyü­mölcsöt kapnak itt is, ott is. Hívják a gyerekeket a gyü­mölcsösökbe. A fáról maguk szedik a cseresznyét, a bokorról a ribizkét, nagy élmény az ilyesmi a városi gyerekeknek; Igen, nagy élmény. Men­nek a strandra, sebesfolyású hegyi patakon pajkosan átlá- bolnak, nagyot sétálnak az erdős hegyoldalon, megrnász- szák a Nagy Hideghegy ma­gas csúcsát és talán a hét végén a még magasabb Csó­ványosra is felrándulnak Sok élményt ad ez a kéthetes táborozás a Börzsönyben. — Mindennél nagyobb él­mény azonban számunkra, a gyerekek felé sugárzó szere­tet. Ahogy a nagybörzsönyi parasztok szinte a tenyerü­kön hordozzák ezeket a pesti kislányokat.., — mondja örömmel Herczegh Imréné úttörővezető, és én is örülök ennek a szeretetnek, amivel a parasztok a városi munkás­gyerekeket körülveszik. A fa­lu és a város ilyen barátko- zása legszebb jele annak, ho­gyan tűnik el a két dolgozó osztály között levő egykori különbség. Erről a szeretetről, a dolgo­zók összeforrásáról kellene szólni az indulónak, vagy akár himnuszt is énekelhet­nének róla a gyerekek. Csali, könyörgöm, nehogy valami rímkovács és kottakoppintó nyúljon a témához. Hiszen vannak még valódi költők és muzsikusok is Magyarorszá­gon. S ha azok versét, meló­diáját zenghetnék, még bol­dogabbak lennének a mai gyerekek. Persze akkor sem pusztán azért, mert gyere­kek .:. * Sz, E, Száztizennyolc orvost illetve gyógyszerészt tüntetnek ki Az idén is — mint a koráb­bi években — július elsején, Semmelweis Ignác születésé­nek évfordulóján — kiemelke­dő munkájuk elismeréséül ki­váló, illetve érdemes orvos és kiváló, illetve érdemes gyógy­szerész kitüntetéseket adomá­nyoznak. Az egészségügyi mi­niszter tudósoknak, professzo­roknak, a gyógyító-megelőző munka és a közegészségüoy- járványügy különböző terüle­tein dolgozó orvosoknak, s gyógyszerészeknek — összesen száztizennyolcnak — közülük száz orvos és tizennyolc gyógy­szerésznek adják át népi álla­munk megbecsülését. A kitüntetéseket dr. Dole- schall Frigyes egészségügyi miniszter július elsején ünne­pélyesen adja át. ÚTKÖZBEN... — Hó! — szól ismét. De most már kiabálva. A szekér tovább halad. — Megálljalok, az anyátok hétszentségit, csak szálljak le! — cihelődik fel mérgelődve a helyéről. Nincs mit tennie, ott, ahol felmászott, le kell ismét eresz­kednie a földre, s elébe állni a lovaknak. A mozgó szekéren eivéti a lépést, a lábával nem találja a vendégoldal végét, lehuppan a földre, s ettől csak fokozódik a haragja. Felveszi az ostort, a lovak elé ugrik, elkapja záblá- julkat, $ az ostor boldogabbik végével agyba-föbe veri őket. — Nesze Csillag! Nesze Ke­sely! — kiáltja tajtékzó harag­gal. — Majd megtanítalak én benneteket móresre! A lovak prüszkölve kapkod­ják fejüket hátra, tarolnának, de a súlyos rakománnyal visz- szafelé nem mozdul a székér, a legény meg csaík egyre abrik- tolja óláét, arca és nyaka már poprilcavörös a dühtől, s a homlokáról verejtékcsöppek gördülnek alá. Ezalatt az úton, a szekér me­netirányával szemben, biciklin egy kékkötényes parasztember közeledik, a bicikli vázához fe­jével a csomagtartó felé for­dítva egy kapa van madzagol- va, A legény nem látja, mert háttal áll az érkezőre. Már az ostornvél is kettétört kezében, s most a maradék darabbal üt­legeli a lovakat, de nemcsak a fejüket, hanem a lábukat is és közben szitkozódik. Észreveszi ezt a kék köté- nyes ember, megcsóválja a fe­jét, lassít és csak úgy féllábbal lelép a bicikliről oldalra. — Mit mívelsz azokkal a szerencsétlen állairíkkal, öcsém? — rivallt keményen a legényre. — Nem sül ki a sze­med, felnőtt ember létedre, így bánni a vád bízott jószá­gokkal? A váratlan beavatkozástól a legény kezében egy pillanat­ra megtorpan az ostornyél- darab, aztán hátra se nézve, hetykén odaveti: — Hát aztán. Mit avatkozik bele? Törődjék a maga dol­gával! S már éppen újabb ütésre emeli karját, amikor a .kék kö- tényes ember hirtelen eleresz­ti biciklijét, s a legény hátra­lendülő markából kicsavarja az ostornyelet és eldobja jó messzire. ■— Ha még egyet ütsz a lo­vakra, velem gyűlik meg a bajod! A kétméteres legény felülről pillant rá a kékkötényes em­berre, aki legalább harminc centivel alacsonyabb nála és sovány, meg öreg, csak a sze­mében lobog keménység, ha­tározottság. rjrwA* m *************** ******** — Ki maga — méri végig fitymáló tekintettel — és mi­lyen címen avatkozik az én dolgomba? — Azon a címen öcsém —? válaszolja a kékkötényes —, hogy én ismerem ezt a két lo­vat. Jó lovak, húzós lovak. Csak tudni kell velük bánni, Meg aztán azt is tudom, hogy nem egyedül a tiéd. hanem azé a százharminc emberé, aki rádbízta, de azt már nem tudja, hogy te az országúton szétvered rajtuk az ostort. — Na és, ha százharminc emberé? — pattog tovább a legény. — De maga nincs köz­tük. Ismerem én magát jól.. > Maga egy maszek paraszt... Semmi köze nincs -mihoz- zánk... A kékkötényes ember közelebb lép a legényhez, úgy mondja: — De még lehet, öcsém! —t Zsebéből egy géppel írott cé­dulát húz elő. — Látod ezt? A huncut Máriádat! Meghívó. A szombati közgyűlésre. Ak­kor döntenek rólam, hogy fel­vesznek-e. De annyit mond­hatok, ha megszavazzák, biz’ isten nyomban felszólalok. Ne félj — teszi hozzá most már atyaibb hangon — nem indít­ványozom a leváltásodat, mert aki siheder létére ilyen fájinul tud szekeret rakni, annak a fogatosok közt a helye. De azt mindenesetre javasolom, hogy mossák meg egy kicsit a teje­det. Na, most pedig lódulj! Míg felmászol én elébe állok a lovaknak ... Ari Kálmán s Jóalakú szénásszekéi \ áll az útfélen, a rako- | mány lehet vagy négy bog- ! lyára való, s az oldalai olyan ! szabályosak, mintha centivel \ formázták volna meg őket. ! Szép a szekér, de aki rakta, äaz se kutya, szemre is látni, \ hogy két méter körüli terme- \ tű, vállas, hetyke legény. Szén- | fekete haja kócosán lóg a sze- j mébe, s messziről azt hinni, | hogy csalioládé színű inget vi- j sei és csak közelebbről derül \ ki, hogy nem ing az, hanem a ! saját, tulajdon, barnára sült | bőre. A tikkasztó forróság- | ban legszívesebben a nadrág­ját is ledobná, de tekintettel \ van a lányokra is, akik né- ! hány lépéssel odább három ágú ifavülákkal gyűjtik a szénaren­\det. 5 J A legény egyébkent a sze- \kér mögött áll és a rakomá­nyon keresztül vetett kötelet \ huzigálja. Még néhány rán- J tás, aztán a kötelet a vendég­lőidül kiálló végére hurkolja, J m ajd maga is fellép rá, akár Ja lépcsőre, és mászik fel a l szekér tetejére. De mielőtt a J helyére érne, a rakott szekér Jmozgásától a lovak elindulnak, Ja gyeplő pedig — amely az J ostornyéllel a szénába van J tűzve — az ostorral együtt le­lcsúszik a lovak közé, s húzzák l maguk után a porban. \ — Hó! — szól rájuk a le­l gény. i A lovak rá se hederítenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom