Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

*wsn HEGY ■&£ Mm* A VII[ VIT keretében nemzetközi ifjúsági fesztivált rendeznek Bécsben MA FOLYTATJA tanácsko­zását a genfi atomértekezlet szakértői csoportja, HÉTFŐN REGGEL újabb „Poláris” típusú rakétát lőt­tek ki az amerikai Cape Cana­veralban. A kilövés az eddigi jelek szerint sikerült. A raké­ta hatósugara körülbelül 2000 kilométer. A FEHÉR HÄZ szóvivője kedden bejelentette, hogy An­tonio Segni olasz miniszterel­nök elfogalia Eisenhower el­nök meghívását és Pella olasz külügyminiszter kíséretében szeptember 30-án háromnapos hivatalos látogatásra Washing­tonba érkezik. JOHN A. MCCONE, az Egyesült Államok atomfőerőbi- zottságának elnöke és az ame­rikai kongresszus négy tagja hétfőn Genfbe érkezett, hogy személyesen tanulmányozza a genfi atomerőértekezlet mun­káját. A tervek szerint részt vesznek az értekezlet kedd dél­utáni ülésén; KEDDEN A NÉGY legna­gyobb japán szénbányászati társaság 41 000 bányásza heted­szer lépett sztrájkba, hogy til­takozzék a termelés úgyneve­zett ésszerűsítése ellen, ami a kizsákmányolás fokozását és a bányászok tömeges elbocsátá­sát jelenti. AZ AMERIKAI légierő eey lökhajtásos vadászgépe, amely a levegőben felrobbant és ki­gyulladt, egy okinavai iskola- épületre zuhant le. A gép mlntegv harminc házat fel­gyújtott. Hét személv meghalt és negyvenöt megsebesült. ERNESTO GUARVERO őr­nagy. a jelenleg Kairóban tar­tózkodó knbai küldöttség ve­zetője hétfőn este sajtóérte­kezleten jelentette be. hogv eredményesen befejeződtek az EAK és Kuba gazdasági és kulturális tárgyalásai. Kürülte, hogy kormánya moat fmlalko- zik a kubai—szovjet kereske­delmi egyezmény megkötésé­nek és a két ország közötti d'n'omáciai kapcsolatok hely­reállításának lehetőségével. LI SZÍN MAN. a M éves dél-koreai elnök elfogadta^ hogy Dártla. az uralmon levő Liberális Párt úiabb négyéves Időszakra őt jelölje köztársasá­gi elnöknek. BEFEJEZŐDTEK a Kuba és az Egyesült Arab Köztársaság között folyt gazdasági tárgya­lások — Kuba és a Szovjetunió diplomáciai kapcsolatainak kérdése. A VII. VIT nemzetközi elő­készítő bizottságának közlése szerint a július 26-án meg­nyíló világtalálkozó keretében ifjúsági filmfesztivált is ren­deznek Bécsben. A fesztiválon 35 éven aluli hivatásos és amatőr filmesek alkotásait mutatják be és az ifjúság problémáival foglalko­zó filmeket, alkotóik életko­rára való tekintet nélkül. A fesztivál zsűrijében töb­bek között Cesare Zavattini, a világhírű olasz filmíró és ren­dező, Andrzej Munk, lengyel, Roy indiai és John Grieson skót filmrendező, valamint Brousil, a csehszlovák film­főiskola tanára foglal helyet. A VIT-filmfesztivál bemu­tatóit a legszebb bécsi mozik­ban tartják. Veszélyben dwlezosz élete A Pravda athéni tudósítója írja, hogy Görögországban haraggal és fájdalommal fo­gadták Manolisz Glezosz kö­zeli tárgyalásának hírét. Mindenki tudja, hogy Gle­zosz élete veszélyben van, mert a 375. sz. kivételes tör­vény, amelynek alapján „kémkedés” miatt vádat emeltek ellene, lehetővé teszi halálbüntetés kiszabását. A Pravda tudósítója hangoztat­ja: még polgári körökben is sok politikus véget kíván vetni a haladó emberek tö­meges üldöztetésének. A Li­berális Párt javasolta a par­lamentben, hogy helyezzék hatályon kívül a 375. sz. tör­vényt. A keddi moszkvai lapokban több szovjet közéleti szemé­lyiség tiltakozik a Glezosz ellen készülő merénylet miatt. Közöttük van Go- lunszkij akadémikus, levelező tag, az ismert jogász, Ko­zsevnyikov, a jogtudományok doktora, az ENSZ nemzetközi bíróságának tagja, Konyonkov és Joganszon képzőművészek, Bondaresuk és Lukjanov színművészek. Saporin és No­vikov zeneszerzők. Moszkvába érkezett I. Hailé Szelasszié K. J. Vorosilovnak, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nöksége elnökének meghívá­sára hétfőn Moszkvába érke­zett I. Hailé Szelasszié, Abesz- szinia császára. Hailé Szelasszié Vorosilovnál és Hruscsovnál I. Hailé Szelasszié etiópiai császár kedden meglátogatta a Kremlben Kliment Vorosi- lovot, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének el­nökét. A császár felkereste Nyi- kita Hruscsov miniszterelnö­köt is. Hruscsovnál a beszél­getésen jelen volt Andrej Gromiko külügyminiszterhe­lyettes is. Nasszer elnök jóváhagyta az asszuáni gát végleges tervét Reuter-jelentés szerint Nasszer elnök hétfőn este alá­írta az ausszáni gát végleges tervére vonatkozó kormány­rendeletet. Az A1 Gumhurija című félhivatalos kairói lap kiemeli, hogy a végleges terv­nek szovjet szakértők által történt módosítása mintegy 6 millió font sterling megtaka­rítást eredményez. Nasszer el­nök decemberben rakja le a gát alapkövét. Az ausszáni gát előreláthatólag 1968-ban Egyesült Nemzeti Front alakult Irakban Mint az Uj-Kína hírügy­nökség közli, Bagdadban kü­lönböző politikai pártok ve­zetői és más közéleti szemé­lyiségek vasárnap este Kasz- szem miniszterelnökhöz in­tézett emlékiratukban beje­lentették egy új Egyesült Nemzeti Front megalakítását. Az emlékiratot 126-an írták alá — az Iraki Kommunista Párt, a Nemzeti Demokrata Párt, az Egyesült Demokra­tikus Kurd Párt képviselői valamint az összes népi és szakmai szervezetek megbí­zottai, ismert közéleti szemé­lyiségek. Az emlékirat hangoztatja, hogy az új tömegszervezet létrehozói az ország jelenle­gi politikai helyzetét meg­vizsgálva, szükségesnek ta­lálták az egykori egyesült nemzeti front életre keltését és bejelenti, hogy az újonnan alakult szervezet Kasszem miniszterelnök vezetésével folytatja majd tevékenységét. Az emlékirat végül rámu­tat, hogy az imperializmus az utóbbi hónapokban az iraki nép egységének megbontásá­ra összpontosította erőfeszí­téseit, s ilyen körülmények között fokozódott a nép éber­sége, megnövekedett öntu­data. készül el. A Szovjetunió, mint ismeretes, 400 millió rubeles hitelt nyújt az építkezési munkálatok első szakaszának támogatására. Az AP és az AFP jelenté­se szerint a Times keddi szá­mában kommentárt fűz az ausszáni gát felépítéséről ho­zott határozathoz. A lap ki­emeli, hogy „Egyiptom és a Szovjetunió egyformán hatal­mas szimbolikus jelentőséget” tulajdonít az ausszáni gátnak. „Ez a gát — írja a lap — olyan büszkesége lesz Egyip­tomnak, hogy minél előbb készül el, annál jobb Nasszer elnök számára.” TINÓ ROSSI hangverseny- kőrútra Lengyelországba érke­zett. Először Lodzban lépett fel, s nagy sikert aratott. Rossi Krakkóban, Wroclawban és Varsóban lép még fel. Varsói három fellépésére a jegyek elővételben elkeltek. Az algériai foglyok éhségsztrájkja Június 18-án elkezdett éh­ségsztrájkjukat hétfőn is foly­tatták a fresnesi börtön és a párizsi Santé-fogház algériai foglyai, akik — mint ismere­tes — a politikai foglyoknak kijáró elbánást követelnek. Szombat óta központi utasí­tásra víz helyett tejet kínál­nak az algériaiaknak, akik azonban nem voltak hajlan­dók elfogadni azt. Az éhségsztrájk következté­ben sokan annyira legyengül­tek, hogy védőügyvédeik riasz­tónak tartják helyzetüket. Az ügyvédek tiltakoznak a víz megvonása ellen és táviratot intéztek az ENSZ-hez. a Nem­zetközi Vöröskereszthez, az Emberi Jogok Ligájához, va­lamint több francia egyházi vezetőhöz. Daniel Mayer, az Emberi Jogok Ligájának elnöke, táv­iratot küldött a francia igaz­ságügyminiszterhez és az em­beriség nevében sürgős köz­belépését kérte. Kilencezerrel növeli baromfiállományát a Gödöllői Kisállattenyésztő Kutató Intézet Vér vizsgált, egészséges napos­CSIBE korlátlan mennyiségben elójeg><kilielo a földmüvesszövetkezeleknél Ara: clgM rá Imp is li én t 3-HO M<t A Gödöllői Kisállattenyésztő Kutató Intézetben a háromez­res baromfiállományt 12 ezerre növelik és ebből tízezer ma­gyar és kétezer külföldi fajta lesz. Cél a nemesített fajta — Milyen terveik vannak a 12 ezres törzsállománnyal? — kérdezzük Báldy Bálinttól, az intézet baromfiosztályának ve­zetőjétől. — A keltetőüzemek tojás­szükségletük nagy részét az or­szágban levő, mintegy 50 min­taközségből szerzik be. Célunk, hogy a tsz-ek, állami gazdasá­gok és baromfi mintaközségek állományát értékes nemesített fajtákra cseréljük ki. Ezt a cserét felemelt törzsállomá­nyunk majd lehetővé teszi, s így a jövőben a baromfitelepek a keltető központoknak már csak a nemes állomány tojá­sait fogják szállítani. Különösen export szempont­jából fontos a nemesített ma­gyar fajta elterjesztése, mert ebből nincs az a mennyiség, amelyet külföldön ne tudnánk értékesíteni. Ugyanez vonatko­zik a tojásra is. Bevált a mélyalom, de... Beszélgetésünk során meg­tudtuk, hogy március 1—jú­nius 7-e között egyhetes tan­folyamokat rendezett az inté­zet olyan tsz-tagok részére, akik otthon a gazdaságban baromfineveléssel foglalkoz­nak. A 13 hét alatt az ország különböző megyéiből kétszáz­nyolcvanegyen vettek részt a tanfolyamon. A hallgatók túl­nyomó többsége nő volt. A legtöbb gazdaságban ugyanis a baromfigondozók nem elég önállóak, ezért jó lenne, ha a mélyalom előké­szítésénél a szakemberek is ott lennének. Bár nagy jelentősége van a mélyalommal történő csibenevelésnek — mert jól tartja a meleget, s B 12-t ter­mel, stb., de előfordult több helyen, ahol az ól nem elég szellős, hogy a káros gázoktól jelentős százaléka a csibéknek tüdőpenészt kapott. Évi 500000 „csibetermés'' Az új keltetőgépek üzembe helyezésével egyszerre 120 ezer tojás kerül a gépbe, s ez gya­korlatilag annyit jelent, hogy az eddigi évi 90 ezres „csibe­termést” 500 ezerre emeljük. Az új keltetőgép korszerű be­rendezése növeli a keltetés jó arányszámát, amit még segít az, hogy az új kitenyésztett törzsek utódai már sokkal el­lenállóbbak, s így az elhullás körülbelül egyötödére csökken. Ebből a nagymennyiségű csir­kéből egyrészt tenyésztésre adunk ki, másrészt májustól valamennyit termelőszövetke­zeteknek, állami gazdaságok­nak és termelőknek adjuk ki pecsenyecsirke előállítására — fejezte be tájékoztatását Béldy Bálint. Erdélyi József Három perc alatt kész a vacsora A dolgozó asszonyok második műszakjának megkönnyíté­sére régóta tervezi a kereskedelem, hogy a nagy üzemekben előre elkészített húst, megtisztított zöldséget és félkész étele­ket árusító boltokat nyitnak. Az első ilyen félkészétel-boltot ma nyitják meg a Május 1 Ruhagyárban. A Délpesti Üzemi Vendéglátó Vállalat új üz­letében tisztított újburgonyát, műanyagba csomagolt rántást panírozott hússzeleteket és egyéb félkész ételeket vásárolhat­nak a munkából hazatérő asszonyok. Nyáron árusítani fogják a töltött paprikát és a töltött karalábét is. Az új üzlet erényei közé tartozik az is, hogy az ízléses csomagolású félkész ételek alig valamivel lesznek drágábbak, mint a piacon kapható nyers áru. 1959. JULIUS 1. SZERDA Aki utoígára „fütyül"... Mintegy másfél héttel ezelőtt járt a sári Kossuth Ter­melőszövetkezetben a Pest megyei Növényvédő Állomás egyik brigádja. Az volt a brigád feladata, hogy a ter­melőszövetkezet 27 holdas burgonyatábláján kiirtsa az el­szaporodott kártevőket. E hasznos tevékenységhez rendelkezésre állt minden eszköz — gép, védekezőszer, víz stb. A brigád a perme­tezés előtt való este el is készítette a permetlevet, de az reggelre — nem tudni mi okból — elfolyt a tartályból. Kár, mindenképpen kár az elfolyt, értékes anyagért, de- hát mit lehet ilyenkor tenni? A józan ész is azt diktálja: újat kell készíteni. A brigád tagjai azonban „fütyültek” erre az elemi kötelességre. Felöntötték vízzel a tartályt — nehezen hihető, de tanúk vannak rá — s a legnagyobb nyugalommal kezdtek a burgonyabogár „irtásához”. Csodálkozni lehet-e. ezek után — miután csaknem tiszta vízzel — „permeteztek” —, a bogarak is „fütyül­tek” elpusztulni és még ma is vígan Iakmároznak. Másfél hét telt el az eset óta, s a szövetkezet vezető! jónéhányszor küldtek üzenetet a brigádnak: „jöjjenek vissza, s becsületesen végezzék el a munkát”. Talán mondanunk sem kell, hogy a brigád tagjai a tsz vezetői­nek üzenetére megint csak „fütyültek”, talán fütyülnének rá holnap, holnapután is, ha a lelkiismeretlen munkának a hire el nem jut a megyei tanács mezőgazdasági osz­tály főagronómusának füléhez. Ám a főagronómus nem fütyölt a lelkiismeretlen, nemtörődöm munka hallatára — csupán fiíttycntett —, s nyomban vizsgálatot indított, hogy megállapítsa, kit terhel a felelősség a súlyos mu­lasztásért. A sorrend kedvéért: fütyültek a brigád tagjai jó munkát végezni — aztán „fütyültek” a burgonyabogarak elpusztulni, majd fütyültek a brigád tagjai a hibájukat kijavítani. A vizsgálatot bizonyára követi a felelősségre- vonás, amikoris fütyülnek majd minden kifogásra, s jól megérdemelt csattanóval zárul a sári Kossuth Termelő- szövetkezet burgonyatáblája körül kialakult „füttykon­cert”. M. S. rrmnap 1959. július 1, szerda, Ti- bold napja. A Nap kél 3,50 órakor, nyugszik 19,45 órakor. A Hold kél 0,56 órakor, nyugszik 15,25 órakor. Várható időjárás: az év­szakhoz képest hűvös idő to­vább tart. A nyugati me­gyékben a felhőzet felszaka­dozik, keleten még sok he­lyen eső. Élénk, helyenként erős északnyugati szél. Leg­magasabb nappali hőmér­séklet: 15—18 fok között, Távolabbi kilátások: keve­sebb eső, lassú felmelegedés. — TELJESÍTETTE má­sodik negyedévi termelési tervét a ceglédi háziipari szövetkezet. , A pártkong­resszus tiszteletére rende­zett munkaversenyben a dolgozók a második negyed­évi tervet június 23-án befe­jezték. — AZ ÉV LEGSZEBB könnyűipari terméke pályá­zaton második dijat nyert a Váci Kötöttárugyár sárgá­val díszített méregzöld szí­nű tréningruha-modelljc. — TÖRTÉNELEMKUTA­TÁSSAL töltik a nyári üzemgyakorlatot az abonyi gimnázium növendékei. A tanulók egy hónapig a nagy­vázsonyi Kinizsi-vár feltá­rási munkáit tanulmányoz­zák. — ÜLÉST TART a me­gyei tanács végrehajtó bi­zottsága ma reggel fél 9 órai kezdettel. Az ülés napirendi pontjai között szerepel a megyei építőipari vállala­tok helyzetéről, munkafe­gyelméről és termelékeny­ségéről szóló jelentés is. — HUSZONKÉT NÉMET DIÁKOT lát vendégül a nagykőrösi gimnázium. A vendégek július 9-én érkez­nek meg a városba, a hónap végén pedig a nagykőrösi diákok indulnak csereláto­gatásra a Német Demokrati­kus Köztársaságba. — KIBŐVÍTETT ÜLÉST TART július 3-án a Pest megyei Népi Ellenőrzési Bi­zottság reggel 9 órai kez­dettel a megyei tanács köz­gyűlési termében. Az ülésen Forgács József, a megyei népi ellenőrzési bizottság elnöke ismerteti a bizottság eddig végzett munkáját és az ez évben még reá váró feladatokat. —*NÉPFŐISKOLÁT szer­vez a megyei tanács támo­gatásával az abonyi Petőfi Művelődési Ház. A négyhó­napos tanidejű iskola célja, hogy biztosítsa a dolgozó parasztok szakmai fejlődé­sét. — TÖBB MINT öt és fél­ezer forintot szavazott meg a nagykőrösi tanács a köz­séggazdálkodási vállalatnak arra a célra, hegy a stran­don asztalokat, székeket és szemétgyűjtőket helyezze­nek el. — TAPASZTALATCSE­RÉN JÄRTAK Egerben a tápiószentmártoni mezőgaz­dasági szakkör tagjai, az ezüstkalászosgazda-tan- folyam hallgatói, a terme­lőszövetkezet vezetői és az egyéni gazdák. A látogatás során több Eger környéki termelőszövetkezettel ismer­kedtek meg. Az értékes ta­pasztalatcserét a megyei ta­nács mezőgazdasági osztá­lya szervezte. — MEGALAKULT a Ma­gyar Jogász Szövetség váci csoportja. A csoport alakuló ülésén már a munkát Is megkezdték: dr. Kovács Já­nos tartott előadást a terme­lőszövetkezetek jogi problé­máiról. — EGERBE LÁTOGAT­NÁK tapasztalatcserére jú­lius 3-án a megyei tanács mezőgazdasági osztályának vezetői, valamint a járási és városi tanácsok mezőgazda- sági szakemberei. A tapasz­talatcsere során meglátogat­nak több egri termelőszö­vetkezetet, megnézik, ho­gyan állnak a hevesi szövet­kezetek a nyári mezőgazda- sági munkákkal és tanul­mányozzák, hogyan készül­nek fel ott az őszi munkák­ra. — A VÁCI DUNASZA- KASZON bonyolítják le július 4-én és 5-én az or­szágos vidéki evezősbajnok­ságot. Az ország különbö­ző részeiből érkező sportoló­kat ezen a két napon a váci Petőfi Sportegyesület látja vendégül. — TÍZ MÁZSA CSE­RESZNYÉT adott el eddig a földm,üvesszövetkezetnek a ceglédi Kossuth Termelő­szövetkezet. — BŐVÍTIK a nagybörzsö­nyi kéttantermes óvodát. Az eddigi óvoda kicsinek bizo­nyult. ezért a községi tanács a községfejlesztési alapból idén bővítteti. Építenek egy újabb termet, konyhát és át­alakítják a már meglevő he­lyiségeket is. Az átalakítás után ősszel már három óvo­dás csoportot tudnak elhe­lyezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom