Pest Megyei Hirlap, 1959. április (3. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

r*9» HEGTE! «Cf rlau 1959. ÁPRILIS 1. SZERDA Szovjet jegyzék az Egyesült Államokhoz, Angliához és Franciaországhoz Gromiko külügyminiszter hétfőn fogadta az Egyesült Ál­lamok, Anglia és Francia- ország moszkvai nagykövetét és átnyújtotta a szovjet kor­mány jegyzékét a külügymi­niszteri értekezlet és a csúcs- értekezlet kérdésére vonatko­zóan. A három jegyzék válasz az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország kormányának március 26-i jegyzékére. Értesülések szerint a szov­jet kormány a jegyzékeiben egyetértését fejezi ki azzal a javaslattal, hogy május 11-re Genfbe hívják össze a kül­ügyminiszteri értekezletet a Németországgal kapcsolatos kérdések megtárgyalására, be­leértve a német békeszerző­dést és a berlini kérdést is. Értesülések szerint a szovjet kormány sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy még nem létesült teljes megegyezés a lengyel és a csehszlovák külügyminiszter részvételének kérdésében, de. tekintettel a nyugati hatalmak álláspontjá­ra. lehetségesnek tartja, hogy Lengyelország és Csehszlová­kia részvéteiének kérdését magán az értekezleten dönt­sék el. A szovjet jegyzék szerint a két német államnak a külügy­miniszteri értekezleten való kéoviselete olyan kérdésnek tekinthető, amelyben meg­egyezés történt. Lhasza népe és a kínai nép egyaránt elítéli a tibeti lázadást Lhasza népe örömmel tá­mogatja az államtanács ren­deletét a tibeti lázadás leve­réséről, valamint a tibeti he­lyi kormányzat feloszlatásá­ról. Ngapo Ngavang Dzsigme, a tibeti autonóm terület elő­készítő bizottságának alel­nöke és főtitkára az Uj-Kí- na tudósítójának kijelentet­te, „szilárdan támogatjuk a központi népi kormányt, őszinte szeretetet érzünk a népi felszabadító hadsereg iránt, s elutasítjuk az impe­rialisták és a hazaarulót» mesterkedései t”. mainafi Szovjetunió elfogadta az érte­kezlet napirendjére tett angol javaslatokat.” A nyugati hatalmakhoz inté­zett legújabb szovjet jegyzék Londonban kedvező hatást gyakorolt gyorsaságával, rö­vidségével, nyugodt hangjá­val, javaslataival és minde­nekelőtt pozitív tartalmával. A Daily Mail diplomáciai tudósítója kiemeli: a jegyzék arra mutat, hogy Hruscsov véget akar vetni a jegyzékek írásának és hozzá akar látni a csúcsértekezlethez. A Times diplomáciai tudósí­tója szerint a szovjet jegyzék arra az általános reményre jo­gosít. hogy a küszöbön álló tárgyalások enyhítő befolyás­sal lesznek a berlini közvetlen vitás kérdésekre. A lap meg­jegyzi, hogy továbbra is sza­kadék van Eisenhower és Macmillan álláspontja között PÁRIZS A keddi francia lapok dip­lomáciai kommentátorai a ke­let-nyugati tárgyalások biz­tató jeleként üdvözölték azt a tényt, hogy a Szovjetunió Ilyen gyors választ adott a külügyminiszteri értekezletet javasoló nyugati jegyzékekre. Edouard Bobrowsiki, a Figaro moszkvai tudósítója a többi között hangsúlyozza, úgy te­kintjük, hogy „békülékeny légkörben“ fejeződött be a kelet—nyugati tárgyalásokat megelőző jegyzékváltás. több haladó embert és hazafit J meggyilkoltak, hazaárulókká j váltak. A láma forrón üdvözli j a népi felszabadító hadsereg ! nagy győzelmét és megállapít- | ja. hogy a tibeti nép lelkese- ! eléssel támogatja a központi j népi kormány helyes intézke­déseit. Ezután aggodalmát és mély együttérzését nyilvánítja a dalai láma iránt, aki még mindig a reakciós lázadók fog- I ságában van. A dalai láma | akadályoztatásának idejére el- | vállalja az autonóm tartomány | előkészítő bizottságának elnöki | tisztségét. 1959. április 1, szerda, Hugó napja. A Nap kél 5.24 órakor, nyugszik IS.13 órakor, A Hold kél 1.43 órakor, nyugszik 11.29 ólakor. Várható idlőjárás: erősen felhős idő, sok helyen, fűként nyugaton és délen eső. Mér­sékelt, helyenként élénk északkeleti szél. Enyhe éjsza­ka. A nappali jelmelegedés tovább gyengül. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 8—11 fok között. Távolabbi, kilátások: felhős, hűvös idő, esőkkel. A hegyekben esetleg havazás. ♦ A tibeti lázadás hírére a Csang Kai-sek-klikik sietett „tevékeny támogatásáról” biz­tosítani az összesküvöket és kijelentette, hogy régóta „szo­ros kapcsolatban” áll a lázadók vezetőivel és évek óta támo­gatja őket. Csang Kaj-sek március 26- án felhívást intézett „a tibeti homjEitársakhoz” és azzal buzdí­totta az árulókat, hogy „nin­csenek elszigetelve”, mert ő mindent megtesz azért, hogy állandó és hatékony segítséget kapjanak. Csen Csenig, a Csang Kaj­sek-klikk „alelnöke” újságírók­nak kijelentette, hogy már 1957-ben szoros kapcsolatot te­remtettek a tibeti lázadók ve­zetőivel és évek óta segítik a | felkelőket. Hozzátette, hogy a nagy távolság miatt a segítség nem lehetett elég nagy mérté­kű, de a jövőben mindem erő­vel azon lesznek, hogy leküzd­jék ezt az akadályt. A lázadók | leverése miatt érzett csüggedé- ! sét azzal a kijelentéssel igye­kezett leplezni, hogy Lhasza el­vesztése „nem is olyan fontos dolog”, Lh tiszti ban visszatér normális medrébe na élet Lhaszában, ahol mint is­meretes, reakciós erők által szervezett lázadást vertek le, az élet visszatér normális medrébe. Az üzletek ismét nyitva tartanak és a piacon újból kapni friss zöldségfélét, marha- és birkahúst. A rendezett életviszonyok helyreállítása gyors ütemben folyik. Lhasza környékén a parasz­tok, akiket a lázadók meg­akadályoztak a tavaszi veté­sek elvégzésében, most hozzá­láttak a szántáshoz. A Ihászai erőmű dolgozói szorgalmasan javítják a lázadók által meg­rongált villamosvezetékeket, újból megkezdte működését az egészségügyi szolgálat is. — MINTEGY 400 EZER forintot fordítanak ebben az évben Cegléden a varosfej­lesztési alapból a városi mű­velődési ház felújítására. — SEPRÖTÖMÖGÉPET kap a közeljövőben a Mcnori Keíegyár. Ilyen típusú gép még nincs Magyarországon. A gép munkáibaállításával kilá­tás nyílik arra is, hogy az új kefetípusok exportra kerülje­nek. — BEMUTATKOZOTT va­sárnap a mendei KISZ-szer- vezet művészeti csoportja. A csoport további terve, hogy részt vesz a VIT alltalmából rendezett kulturális fesztivá­lon. — 10 EZER FORINT érté­kű társadalmi munkát aján­lott fel Dömssod lakossága a Széchenyi út kövezéséihez. A lakosság a tanácsülésen tett felajánlás szerint ebben az éviben 45 600 forint értékű társadalmi munkát végez. — ÉLÜZEMAVATÓ ün­nepséget. tartanak ma a Szent­endrei Kacsig}'árban. ■— NAGYMAMA ANKÉ- TOKAT rendez a megye több városában és községében a vöröskereszt a kongresszusi hónap alkalmából. — TÍZNAPOS látoga­tásra tegnap délben a Szovjetunióiba utazott a ba- rátsáig vonatán Tóth József, a ceglédi városi népfront-bizott­ság titkára és Simomyi István, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság helyi szervezetének elnöke. — KÖZISMERETI T ÁR­FOLYAMOT szerveztek a mendei Lenin Termelőszövet­kezetben. A tanfolyam ünne­pélyes záróvizsgáját április 4-én tartják. A tanfolyamat végzett hallgatóknak igazol­ványt adnak. •— HALASTÓ építését ter­vezik Nagykőrösön. Ha a ter­vek elkészülnek és az építés­hez minden feltétel biztosítva lesz, a városi tanács házi ke­zelésben megkezdi az építési munkákat. — IFJÜ ÚTTÖRŐKET avattak az aszódi járásban- A fenyőit a vasat: kis tanya út­törői sikeresen letették az újonepróbát. HÉTFŐN DÉLUTÁN repü­lőgépen Pekingbe érkezett a Magyar Állami Operaház ba­lett-együttesének 19 tagú cso­portja, hogy április 3-án meg­kezdje kéthetes kínai vendég- szereplését. Nemzetközi fürdőhely előregyártott építőelemekkel. Itt' jöttek össze az egész országból az újító építő­szakemberek. Ismert kőmű­vesek Vracsanszkijból és Torgovisenszkijból, festők és kőművesek Trojánból, akik már sok helyen dolgoztak és alkotásukkal feldíszítették Szófia közepét, megépítették Rusze mellett a barátság hídj át, s számos épület és gyár őrzi hírnevüket. Sok tégla ment át az épí­tők kezén. Sok köbméter betont készí­tettek. Mindössze öt hónap múlt el és négy, összesen 600 sze­mélyes szálloda épült fel, hozzájuk étterem, cukrász­da és postahivatal. A téli időszakban a terger szigorú volt. Hideg szél fújt, meg­fagyasztotta a földet és meg­dermedt a salakbeton. Vol­tak olyanok, akik hitetlenül mondogatták: „Semmi sem «I N„- % \ ’' ik-.be ‘V, ■ Kilátás az üdülősorra lesz belőle. Ilyen hatalmas épületeket, ilyen rövid idő alatt, méghozzá télen felépí­teni lehetetlen. Még beszélni sem érdemes róla.” De az Állami Építésügyi In­tézet szakemberei Várna- Üdülőhelyen bebizonyították, hogy semmilyen nehézség nem tudja őket megállítani. S amikor az első üdülők meg­érkeztek, elcsodálkoztak a hatalmas szállodák előtt. Miután az építők tapaszta­latokat szereztek Várna-Üdü­lőhely területének beépíté­sében, átmentek az Arany­partra. Nagy és nehéz fel­adat állt előttük: felépíteni egy üdülőkomplexumot, amely többszörösen megha­ladja méreteiben az előbbit. Olyan tempóval kezdték meg az építkezést, amilyet rit­kán említ a bolgár építési kalendárium. Másfél kilomé­teres szakaszon 20 szállodát, hat éttermet, egy kaszinót építettek, amelynek befoga­dóképessége 1300 fő, ezen­kívül felépült egy cukrász­da és hat más épület. Nem egészen két év alatt a bolgár építők befejezték az üdülő- komplexumot. Ez már tény és büszkeséget ébreszt ben­nük. Voltak napok, amikor 1957 decemberében Hriszto Ruszev brigádja 10 fokos fagyban dolgozott. Nem egy építőmunkás megijedt a hir­telen támadt vihartól, de a Ruszev-brigád .fagjai nem hagyták el az építkezést. Fel­melegített homokkal, de foly­tatták a munkát. Példáinkat később számosán követték. TTh most meg'átoea+iák az Aranypartot az üdülők, lát­hatják, mennyire megválto­zott a kép. Messziről idelát­szik a szállodák aranyló fala, zöldellnek a hatalmas parkok. Nézed, nézed és saját sze­mednek sem hiszel: mindez valóban két év alatt épült, volna? Aztán bemégy a 16-os számú szállodába és még na­gyobb lesz a csodálkozásod Tágas hall. széles folyosók fo­gadnak, színes lámpaernyők alól világítanak a lámpák, aj­tók, ablakok fénylenek. Óva­tosan kell haladni a padlón, különböző színű, sima mozai­kokból állították össze, olyan mint a korcsolyapálya. Össz­komfortos szobák ... A széles erkélyről szép kilátás nyílik a tengerre és egész nap hall­gathatod a tenger hullámainak morajlását. Aztán valahol a távolban, mint szárnyait bon­togató madár, vitorlás közele­dik. Az üres és elhanyagolt ’JELENTIK* A Nagy vásártelepre az ütmé­nek alatt és kedden reggel 48 ra­gon és 12 tehergépkocsi áru ér­kezett, ebből nyolc vagon bur­gonya, bét vagon hagyma, hét vagon vegyes zöldáru, 14 vágó* citrom és 12 vagon narancs. A KÖZÍRT. a Csemegekeres­kedelmi Vállalat és a Földmtt- vesszövetkezetek Budapesti Érté­kesítő Vállalata kedden hajnalt 5 órától reggel 9 óráig pótoltak az ünnepek előtti forgalomban megcsappant készleteiket. Búr* gonyát, hagymát, káposztafélét és zöldárut szállítottak boltjaik­ba. A fejeskáposztát kilónként 4, a kelkáoosztát 5.40. a tisztított petrezselyemgyökeret 9.80, a tisz­tított sárgarépát. 2.60—3 forintért hozták forgalomba. A piros faj­tájú téli almát kilónként 3.60— 6.80, a fehér fajtájút 2.40—5,40, a húsvéti rozmaring almát pedig 2.40—6.20 forintért árusították. A baromfipiacon kisebb forgalom mellett az árak nem változtak. A földművesszövetkezeti boltok a falusi füstölt áruk közül • kolozsvári csemegeszalonnát ki­lónként 40 forintért adták. Aranypartból elsőosztályú üdülőhely lett. Az állam több mint százmillió lévát adott erre az éDÍtkezésre. Aztán eljön a nyár. felélénkül az élet az Arany, parton és Várna-Üdülőhelyen, Ebben az évben több mint 26 ezer külföldi üdül majd itt. közülük 11. ezer 798 cseh, 3955 szovjet, 10 032 német és több mint 900 lengyel. Az üdülők számára a Balkánturist kirán­dulásokat tervez Várna kör­nyékére, Neszebere, Pliskára. Tirnovóra, Balcsikra és má« kirándulóhelyre. A várna« nyár elnevezésű fesztiválra ismert bolgár és külföldi mű­vészek érkeznek. Aki egyszer ellátogat Aranypartra vagy Várna- Üdülőhelyre, sokáig nem fe­lejti el azokat a szép napokat, amelyeket ott töltött és szívé­ben örökké megőrzi a bolgár barátokról szerzett emlékeit. Szt. Alekszijev, a várnai Na rod no Del» főszerkesztője Partrészlet WASHINGTON Az AP washingtoni tudósító­ja szerint a hétfőn Moszkvá­ban átadott szovjet jegyzéket úgy tekintik, hogy biztosítja a külügyminiszterek találkozó­ját. Ez a találkozó kezdeti lé­pés a Németország jövőjére vonatkozó tárgyalások elmoz­dítására a veszélyes holtpont­ról. A tudósító azonban meg­jegyzi, hogy több illetékes ve­zető nem sok kilátással kecseg­tetőnek tekinti a külügymi­niszteri értekezletet. LONDON Az angol külügyminiszté­rium egy szóvivője hétfőn es­te kijelentette, az angol kor­mány örömmel látja, hogy a Szovjetunió elfogadta a kül­ügyminiszteri értekezlet helyé­re és időpontjára vonatkozó nyugati javaslatokat. Hozzá­tette: „Különösen megelége- j désünkre szolgál, hogy a . O p HEVES VIHAROK pusztí­tanak Madagaszkáron. A tró­pusi esőzés nagy árvizet oko­zott. Becslések szerint több mint száz ember meghalt és százezren hajléktalanná vál­tak. Az ár teljesen elzárta a külvilágtól Tananarivót, a szi- £ get százezer lakosú fővárosát. \ A város lakosainak repülőgé- í pen szállítanak élelmet. MEGBÉNÍTOTTA a sztrájké Mexikó vasúti forgalmát. A ? kormány több száz munkás- # vezetőt letartóztatott és csa- ^ patokat küldött a vasúti álló- ^ másokhoz. A sztrájkban kö- £ rülbelül 70 000 munkás vesz ^ részt, a vasúti forgalmat he- ^ lyenként a kirendelt katonai^ alakulatok tartják fenn. OLASZORSZÁG hozzájárult, ^ hogy területén a NATO tér- í vetnek megfelelően közéoható- í sugarú rakétatámaszpontokat ^ építsenek. EGY VIRGINIAI családi f házban vasárnap, amikor aá szülök templomban voltak, tűzz ütött ki. Hét gyermek (a leg- Z kisebb 10 hónapos, a leg na-1 gyobb 11 éves) a tűz áldozata Z lett. ^ NYIKOLAJ DANYILOV mi- \ niszterhelyettes vezetésével va- ^ sárnap repülőgépen Washing- ^ tonba utazott a kulturális ^ ügyek minisztériumának kül- ^ döttsége. A küldöttség kölesé- \ nős művészcseréről tárgyal 4 majd a Moszkvában és New ? Yorkban rendezendő tudomá- ^ nyos, műszaki és kulturális ^ kiállítással kapcsolatban. DULLES amerikai küliigy- £ miniszter hétfőn Eisenhower ^ személyes repülőgépén bizony-^ tálán ideig tartó üdülésre^ Floridába utazott. A HAVANNAI RENDŐR- \ SÉG letartóztatta Austin F. ^ Young amerikai polgári piló- ^ tát. mert fejenként 1500 pe- ^ sóért megszöktetett Kubából $ több körözött háborús bűnöst. ^ A GEORGIA állambeli Na-^ hunta fegyintézetének 15 el- ítéltje megszökött munkahe­lyéről. Az útépítésen dolgozó fegyencek fához kötözték őrei­ket, elvették azok lőfegyvereit és tehergépkocsikon megszök- > tek. í Lznnkum (Hosszúpart, Aranypart) úgy élt a koráb­ban erre jártak emlékezeté­ben, mint hosszú homoksi­vatag, helyenként fűcsomók­kal, bokrokkal, aztán né­hány lerombolt fedezék, amely a háború kellemet­len emlékeként ittmaradt. Volt idő, amikor az Arany­partra csak túrista-csopor- tok látogattak el, vagy sirá­lyok röpültek át rajta. Üres és elhanyagolt volt ez a für­dőzésre alkalmas hely. 1955 végé» a bolgár párt és a kormány tervet dolgo­zott ki Várna-Üdülőhely és az Aranypart területének be­építésére. Bolgár építészek irányításával elkészültek a tervek és a rajzok szállodák, üdülők, éttermek és cuk­rászdák építésére. S az egyik decemberi reg­gelen Atanasz Rajcsev épí- tőbrigádja megkezdte az első alapok ásását Várna-Üdülő­hely terülétén, az 1. számú szálloda helyén. Emelődaruk segítettek, zúgtak a betonke­verőgépek és dolgoztak az önkiürítő gépkocsik. Hatal­mas teherautók érkeztek . 1 panrsen hinni túrirata 3tao Ce-tnnfßhaa és Vsán Vn-in/baa Csudzsi-Gelceng pancsen lá­ma, a tibeti autonóm tarto­mány előkészítő bizottságának ideiglenes elnöke táviratot in­tézett Mao Ce-tung -köztársasá­gi elnökhöz és Csou En-laj mi- I niszterelnökhöz. Táviratában hangsúlyozza, hogy támogatja az államtaríács döntését a tibe­ti helyi kormány feloszlatásá­ról, helyesli a lázadás leverését es üdvözli a tibeti katonai kör­zet parancsnokságának kiált­ványát. A pancsen láma ezután meg­állapítja, hogy a Csang Kaj- sek-klifckel összejátszó reakciós erők elrabolták a dalai lámát, . 1 Csaniß tiaj-sek-kii kk beismerte, hofifi kaprsnlatbnn áll a tibeti lúaniíákknl \ hétfői szovjet jegyzék első nyugati visszhangja

Next

/
Oldalképek
Tartalom