Pest Megyei Hirlap, 1959. március (3. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI ni. Évfolyam, 51. szám ÁRA 60 FILLÉR 1959. MÁRCIUS 1. VASÁRNAP Páty és Pád a megye legüiabb termelőszövetkezeti községei Tömeges belépéseit a megye több Uözségében^ A munkásosztály segítsége Kormányküldöttség utazott | a lipcsei vásárra ^ Mint arról nap, mint nap olvashattunk. Győr megyében Szombaton délben a Feri ^ kezdődött el elsőnek a falu szocialista átalakulása. Győr hegyi-repülőtérről Nagy Jó- $ me8Ve ma már ~ elsőként — termelőszövetkezeti megye, s ■/<Jfné kőnnvűinari mini«. S W érthető, hogy a munkásosztály segítségéként nagy mennyi-i j„r vp7etélével kormány,kill §ségű épeket szállítanak az új termelőszövetkezeti községekbe. döttség utazott a lipcsei vá-t^-28^ uniu€rzáfc traktorok, több száz vetőgép, eke, tárcsás sár megnyitására. A küldött- 5 és más mezőgazdasági gép vár továbbszállításra a mezésiügyii, Heirczeg kohó- és gépipari, László könnyűipari terhelyettesek. Ferenc Végh $ Autóbuszkirándulás a Bükkbe és Dobogókőre Az IBUSZ ismét több autó- ^ buszkirándulást szervez. Már- i cius 7-én és 8-án másfél nap-1 ra Gyöngyös,—Eger—Hollós- § tető—Lillafüred —Mezőkövesd^ útvonalon viszik túrára a rész- ^ vevőket. Az út költsége, szál- 5! lássál és ebéddel 158 forint. § Március 8-án a Pusztaszaboi- $ esi Állami Gazdaságba 63 fo- ^ rintos költséggel, s ugyanaz-1 nap 55 forintos részvételi díj- b jal Dobogókőre szerveznek | egynapos autóbusz-kirándulást. S % ________________________________________„ 'Sysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/sss* A z U—28-as traktorok seregének egy része Kétszázhatvannégy új mezőgazdasági mérnök kapott diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen Tegnap délelőtt bensőséges Szombat délutáni jelenté­seink a termelőszövetkezeti mozgalom további nagyarányú fejlődéséről adnak hírt. Szom­baton Pest megye területén több száz dolgpzó paraszt írta alá a belépési nyilatkozatot. Pátyrói azt jelentette a ter­melőszövetkezeti szervező bi­zottság, hogy újabb 31 dolgozó paraszt lépett a nagyüzemi gazdálkodás útjára 145 hold földdel, ami egyben azt is je­lenti, hogy Páty, a megye ti­zenkettedik termelőszövetke­zeti községe lett. A pátyi be­lépők között van Mocsai Ist­ván nyolc, Cigány Gyuláné ki­lenc, Polgár Gábor nyolc, Mu­zsik János tizenkét, Polgár Béla, Cigány Károlyné és Si- lingi István hat holdas dolgozó paraszt Az esti órákban, lapzárta előtt érkezett a hír, hogy Rád is termelőszövetkezeti község lett. Ma délután két órakor ünnepélyes keretek között he­lyezik el a község határában a táblát, amely feltünteti; Rád termelőszövetkezeti község. Jászkarajenőn e hét elején kezdődött meg a felvilágosító munka, s az eredmény eddig: 224 család — 1179 hold főid­del —. írta alá a belépési nyi­latkozatot. A jómódú közép­parasztok jobbára a már meg­lévő termelőszövetkezetekbe léptek, de harmincnégyen Uj Barázda néven új termelőszö­vetkezetet is alakítottak. Aporka kisközségben szom­bat estig 107 család 560 hold földdel lépett a termelőszövet­kezeti útra. Tegnap délután az Az SZKP XX. kongresszusá­nak határozatai alapján a leg­utóbbi években a városokban és a falvakban jelentősen ki­bővült a közétkeztetési vállala­tok hálózata, növekedett a hálózatnak hűtőberendezések­kel, műszaki és keresíkiedelmi felszereléssel való ellátása, emelkedett a konyhai üzemek termelése, s javult a lakosság kiszolgálása. Jelenleg azonban a közétkez­tetés színvonala elmarad a la­kosság megnövekedett igényei­től. Sok városban, munkás telepen és faluban nincs ele­gendő számú közétkezde, teézó, kávézó és falatozó. Egyes gazdasági vezetők, vállalati, szovhoz- és iskola­igazgatók nem foglalkoznak a közétkeztetés megszervezésé­vel, étkezdék építésével, mert úgy vélik, hogy ez a megfelelő szervezetek feladata & nem számolnak azzal, hogy a közétkeztetés nem csa­pán anyagi’ és munkaerő megtakarítást jelent, ha­nem gyökeresen megvál­toztatja a család életét is és mentesíti a nőket a ház­tartás gondjaitól. A közétkeztetést kj kell ter­jeszteni a munkások, az alkal­mazottak és a tanulók több­ségére. 1959—1965-ben jelentő­sen növelni kel‘1 az állami és a szövetkezeti kereskedelem köz- étkeztetési vállalatainak háló­zatát. A határozat ezután felsorol több olyan intéz­kedést, amely a közétkez­tetési vállalatok félkész­új belépők gyűlésre jöttek ősz- sze és itt tárgyalták meg ter­veiket, munkájukat. A belépet­tek már a tavasszal megkezdik a közös munkát. Abonyban hatvan közép­paraszt 400 hold földdel lé­pett a József Attila, az Uj VI­A magyar szakszervezetek nőkonferenciája szombaton folytatta tanácskozását. Az ér­tekezleten megjelent Vas-Wit- teg Miklós, a SZOT alelnökeés a szakszervezetek több más vezetője. A vitában elsősorban a dol­gozó nőiket érintő törvények alkalmazásáról, a nők politikai és szakmai neveléséről, s a háztartási munka könnyítésé­ről beszéltek a felszólalók. Egyöntetű volt az a vélemény, hogy az ország vezetői az el­múlt években igen nagy segít­séget nyújtottak a női munka könnyítéséhez, s az érvényben levő törvények, rendeletek megfelelő módon biztosítják a nők egyenjogúságát A számos jó példa ellenére azonban még nem mindenütt érvényesülnek teljesen a dol­gozó nőket érintő rendelkezé­sek. ételekkel való ellátását biz­tosítja. Az 1959—1961. években a közétkeztetési vállalatok át. térnek a lakosság ellátásának olyan korszerű új módszereire mint az ebéd házhoz szállítása, az előfizetéses reggeli, ebéd és vacsora, az önkiszolgálás és más olyan módszerek további tökéletesítése, amelyek révén növelhető a vállalatok befo­gadóképessége és emelhető e fagyasztók kiszolgálásának kultúrája. 1959—1960-ban közös étkez­déket szerveznek minden szov- hozban, nemcsak a szovhozok központjában, hanem az egye« nagyobb gazdasági egységek­ben ÍSj Ajánlatos, hogy a kolhozok szélcsebbkörű munkát in­dítsanak a kolhozétkezdék megszervezésére. Az SZKP Központi Bizott­sága és a Szovjetunió Minász tertanócsa felhívta a szakszer­vezetek figyelmét, hogy társa­dalmi úton fokozottabban el­lenőrizzék a közétkeztetési vál­lalatok munkáját, szervezzenek széleskörű szocialista munkaversenyt a közétkeztetési alkalma­zottak között a dolgozók jobb ellátásáért. A határozat végezetül hang­súlyozza, hogy a közétkeztetés további fejlesztése és lényeges megjavítása valamennyi párt­szerv, tanácsi, szakszervezeti és gazdasági szerv egyik legfonto­sabb feladata* lág és a Kossuth termelőszö­vetkezetbe. A telefonjelentés arról számol be, hogy azok a dolgozó parasztok, akiknek a földje a Telelő-part dűlőben és Tábox-hegyen van, új ter­melőszövetkezetek létrehozá­sát tervezik. 1 Szinte valamennyi felszólaló hangsúlyozta a politikai és a szakmai nevelés fontosságát. A kétnapos vitában összesen harroinoketten szólaltak fel. sokan pedig, akiknek a felszó­lalására már nem jutott idő írásban nyújtották be javasla­taikat. elgondolásaikat. A fel­szólalásokra Bugár Jánosné, a SZOT titkára válaszolt. A tanácskozás részvevői el­határozták. hogy a Szakszerve­zeti Világszövetséghez és a nagyhatalmak genfi atomérte­kezletéhez táviratot küldenek, amelyekben kifejezik a béke iránti vágyukat. ‘— Mi, a magyar szakszerve­zeteik országos nákonf e re nótá­jának részvevői — hangzik a Geníbe küldött távirat — egy­ségesen kifejezzük a magyai nődolgozók békeakaratát. Csa­ládunk szeretete, a gyermeke­ink jövőjéért való aggódás, az emberiség boldog holnapjáért érzett felelősség vezet bennün­ket, amikor teljes egységben állástfoglalunk az atom- ét hidrogénbomba robbantási kí­sérletek haladéktalan és örök időkre szóló betiltása, a béke megvédése mellett. A genfi ér- tékezleten részvevő hatalmak képviselőihez fordulunk: telje­sítsék a világbékét követelő százmilliók kérését, kövesse­nek el mindent, hogy a tárgya­lások mielőbb megoldáshoz ve­zessenek. Fotoankéf a művelődéspolitikáról A Magyar Fotóművészek Szövetsége szervezésében a vidéki és a budapesti foto- klubok vezetői szombaton kétnapos tanácskozást kezd­tek a Fészek Klubban. Vá­mos László, a szövetség fő­titkára ismertette a párt művelődéspolitikai irányel­veiből a fotóművészekre há­ruló feladatokat. A bevezető előadás után vita kezdődött. A tanácsko­zás hétfőn folytatódik és a délutáni órákban ér véget. Ma a Szovjetunió kilenc köz­társaságában választják meg » köztársaság Legfelsőbb Taná­csát, illetve a helyi szovjetek tagjait. Két hét múlva a hát­ralevő hat köztársaságban Is sor kerül a választásokra. Elő­reláthatólag csaknem 140 mil­lió választó mintegy 1 800 000 tanácstagot választ meg. Nagy lelkesedéssel készül a választásokra Moszkva népe. ünnepség keretében osztották ki Gödöllőn az 1959-ben vég­zett mezőgazdasági mérnökök j oklevelét. Az ünnepségen az egyetem tanárain és hallgatóin kívül részt vettek: Keresztes Mihály földművelésügyi mi­niszterhelyettes, a helyi szer­vek képviselői, állami gazda­ságok és termelőszövetkezetek vezetői. A Földművelésügyi. Minisz­térium kollégiuma nevében Keresztes Mihály miniszterhe­lyettes köszöntötte az új diplo­másokat. Megemlékezett a me­zőgazdasági szakemberek meg­becsülését bizonyító intézkedé­sekről, majd mezőgazdaságunk felszabadulás utáni fejlődésé­ről. Elmondotta, hogy a rohamosan erősödő ter­melőszövetkezeti mozga­lom most minőségileg egé­szen más, mint a korábbi szakaszban volt. Elsősorban azért, mert most a középparasztok is tömegesen lépnék a termelőszövetkezeti gazdálkodás útjára. Másik sa­játossága a mozgalomnak, hogy nemcsak egyes termelő- szövetkezetek alakulnak, ha­nem egész közsógék fejlődnek százszámra termelőszövetkezeti községekké. Az eddigi tapaszta­latok azt mutatják, hogy a me­zőgazdaság szocialista átalaku­lása továbbra is gyors ütem­ben halad. Ezért most elsősor­ban arra kell törekedni, hogy az új, a hirtelen megnöve­kedett termelőszövetkeze­teket megszilárdítsuk, ki­alakítsuk bennük a szocia­A szovjet fővárosban több mint ezer népnevelőközpont nyílt meg, ahol a szavazók 'megismerkedhetnek jelöltjeik­kel, felvilágosítást kapnak a választás módjáról, a szovjetek tevékenységéről; A választási eredményeket előreláthatólag két-három nap­pal a szavazás lezajlása után közük* lista nagyüzemi gazdasá­got. Ehhez pedig a legfontosabb feladat a szakember-ellátás biztosítása, — A most végzett 264 agrár­mérnök — mondotta a minisz­terhelyettes — történelmi idő­szakban lép ki az életbe. Az a kérésünk: mezőgazdaságunk bármely területére kerüljenek is, mielőbb szerezzenek gya­korlati ismereteket, vegyék át az. idősebb szakemberek ta­pasztalatait, s munkálkodjanak a termelőszövetkezetekért. Me­zőgazdaságunk most rohamo­san modern, szocialista nagy­üzemi jellegűvé fejlődik, termelőszövetkezeteinkben alkalmazni lehet és kell a tudomány és technika leg­korszerűbb vívmányait. A szakembereknek emellett úgy kell dolgozniok, olyan lég­kört kell munkahelyükön te­remteniük, hogy a dolgozók szívesen fogadják útmutatásai­kat. Ne felejtsék el, hogy a? agrármérnök nemcsak egysze­rűen szakember, hanem egy­úttal a falu társadalmának, a LONDON Anglia a különlegesen hideg és ködös téli hónapok után pénteken napfényben fürdött. A hőmérséklet „két hónappal túlteljesítette tervét és sok he­lyen 16 Celsius fok meleget mértek. A szokatlanul meleg időjárás a képviselőket is rend­bontásra csábította. Az angol alsóházbam pénteken a 630 képviselő közül alig negyve­nen jelentek meg és így — mi­vel az ülés nem volt határozat- képes — az elnök fel is oszlat­ta azt, BONN Nyugat-Némefország sök ré­szében és Berliniben pénteken napsütéses, tavaszias idő volt. Az Alpok alacsonyabb csúcsain és a Fekete-erdőben a hó ol­vad. STOCKHOLM A svéd fővárosban tündök­lőén sütött a nap és nyolc fok meleg volt, amire a meteoroló­gusok szerint 1890 óta nem volt pedagógusokkal. orvosokkal együtt, vezető személyisége is. Keresztes Mihály befejezésül arról a támogatásról beszélt, amit a Földművelésügyi Mi­nisztérium nyújt a fiatal szak­embereknek. Dr. Kiss Albert rektorhelyet­tes az egyetem tanári kara és oktató személyzete nevében meleg szavakkal búcsúzott a végzett hallgatóktól, s arra kérte az új szákembereket, hogy a gyakorlati munkában is úgy állják majd meg a he. lyüket, mint az egyetemen a tanulásban. Benedek János, az egyetemi pártbizottság, Fekete József, a KlSZ-bizottság neveben üdvö­zölte a végzett hallgatókat. Ez­után Keresztes Mihály föld­művelésügyi miniszterhelyettes a legjobban végzett 11 hallga­tónak átnyújtotta a vörös dip­lomát. Végezetül az új mérnökök nevében Benedek József agrár­mérnök búcsúzott az egyetem, tői és átadta az egyetem zász­laját a negyedéves hallgatók­példa az évnek ebben a részé­ben, BECS Ausztriában az elmúlt három nap alatt 15 fokig emelkedett a hőmérséklet. A szakértők to­vábbi meleghullámra számíta­nak, PÁRIZS A francia fővárosban 1897 óta nem volt ilyen meleg; Csaknem 18 fokot mértek. A Pireneusokban érik az eper. GENF Genf, a nemzetközi értekez­letek városa napfényben für­dik, 12 fok meleg van. Az em­berek kabát nélkül sétálnak és megteltek a kávéházak tera­szai ÍS; ★ Jordániában azonban heves hóviharok torlaszolták el az utakat. Nicosiában az idén már harmadszor esett hó, pedig erre emberemlékezet óta nem volt példa. Az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának határozata a közétkeztetés javításáról Befejezte tanácskozásait a szakszervezeti nőkonferencia Távirat a Szakszervezeti Világszövetséghez és a nagyhatalmak genfi atomértekezletéhez A Szovjetunió kilenc köztársaságában lesznek ma választások nak. Európa napfürdósik Időjárásjelentés a világ minden részéből

Next

/
Oldalképek
Tartalom