Pest Megyei Hirlap, 1958. december (2. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

tirlao 1958. DECEMBER 2. KEDD VASÁRNAP DÉLELŐTT százezer ember kísérte utolsó útjára Georgi Damjanovot, a Bolgár Kommunista Párt Po­litikai Bizottságának várat­lanul elhunyt tagját, a bolgár nemzetgyűlés elnökségének el­nökét. DÉL-KALIFORNIÁBAN va­sárnap éjjel földrengés volt. A négy földlökés közül az egyik jelentős károkat okozott a mexikói határon fekvő Ca- lexicóban. AZ ANGOL FILMCENZU- RA-HIVATAL betiltotta a Teuton kard akció című ke­letnémet filmet. Az EGÉSZSÉGÜGYI VI­LÁGSZERVEZET vezérigaz- gató-helyettesévé N. I. Gras- csenjov professzort, az ismert szovjet tudóst nevezték ki. TAJPEJ! jelentés szerint az Egyesült Államok „gazdasági segélyként” a folyó költségve­tési évben 70 millió dollárt juttat a Csang Kaj-sek klikk­nek. HIVATALOS ADATOK sze­rint a múlt héten Franciaor­szágban tizenöt élelmicikk, köztük a vaj, a hús és a zöld­ségféle 15 százalékkal megdrá­gult. A „tolvajok választási rendszere7 Félmilliódat nötrehvdvtí a Francia Kommunista Párt szórásúinak száma, mégis csupán 10 képviselője van Vasárnap zajlott le Francia- országban a nemzetgyűlési képviselőválasztások második, döntő fordulója. Növekedett ezen a vasárnapon a szavazás­tól tartózkodók száma, négy francia választópol­gár közül egy nem ment el szavazni. A degaulle-ista képviselők óriási számban jutottak be a nemzetgyűlésbe, ahol a jobb­oldali függetlenekkel és az al­gériai választásokból kikerülő képviselőkkel együtt máris ab­szolút többségre jutottak. A Francia Kommunista Párt növelte szavazatai számát, 268 választókerületben szava­zataránya is növekedett, mégis csupán tíz képviselője van: Maurice Thorez, Francois Bil- loux, Waldeck Rochet, Pierre Villon, René Cance, Maurice Niles, Jean I^olive, Robert Bel- langer, Paul Cermolacce és Fernand Grenier, akit még az első fordulóban választottak meg. A mandátumok megoszlása: a kommunisták 10, különböző baloldali 2, szocialista 40, bal­közép 8, radikálisok 13, MRP 44, Bidault-féle keresztényde­mokraták 13, • köztársasági centrum 14, jobboldali függet­lenek 120, degaulle-isták („Unió az új köztársaságért”) 187, különböző jobboldali cso­portok 13. (Egy mandátum sor­sa nem dőlt el. Korzika szige­tén egy választókerületben in­cidensek történtek a szavazat- számlálás közben) Bár nem minden párt állí­tott jelöltet a második fordu­lóban valamennyi választóke­rületben, mégis tanulságos a szavazatok megoszlása. A nem véglegesen 20 022 760 válasz­tót magában foglaló választó- kerületek eredménye szerint 15 001 899 szavazatot adtak le. A degaulle-istákra esett 3 973 420 szavazat, azaz 26 és fél százalék, a kommunistákra 3 105 583 szavazat, azaz majd­nem 21 százalék, a jobboldali függetlenekre 2 217141 szava­zat 14 és fél százalék, a szocia­listákra 2 036 251 szavazat 13 ás fél százalék, az MRP-re 1 194 148, azaz 8 százalék, a ra­dikálisokra 242 413, azaz más­fél százalék. A francia választási rendszer igazságtalansága máris kitű­nik: a szavazatok 20 százaléká­val a kommunisták 10 mandátumhoz jutottak, a radikálisok a szavazatok­nak csupán másfél száza­lékával 13 képviselői he­lyet mondhatnak maguké­nak, az MRP 8 százalékkal 41 mandátumhoz jutott! Az Humanité nem is mondja másnak, mint a „tolvajok vá­lasztási rendszerének...” A nemzetgyűlés szociális ösz- szetétele: 53 földbirtokos, 28 kereskedő, 46 gyáros és vállal­kozó, 60 tisztviselő, 92 állami funkcionárius, 148 szabadfog­lalkozású, ezek közül 57 ügy­véd és 37 orvos, 3 katonatiszt, 12 pap, a többi „egyéb”. Ezek között vannak a kommunista párt programjával a nemzet- gyűlésbe bevonuló munkások. A Munka Vörös Zászló Érdemrendjével tüntették ki a megyei tanács Semmelwels-kórházát (Folytatás az 1. oldalról.) Argentínában tömegesen letartóztatják a sztrájkoló vasutasokat A katonai bíróságok megkezdték működésüket re szintén számítottak, maga helyett esek üdvözlő táviratot küldhetett, közölve, hogy tudo­mányos elfoglaltsága miatt az utolsó pillanatban le kellett mondania budapesti utazásá­ról. Az ünnepi megnyitó beszé­det dr. Doleschall Frigyes egészségügyi miniszter mondotta, aki a legnagyobb elismerés hangján méltatta azt a fölmér- hetetlen értékű munkát, ame­lyet az elmúlt 175 év alatt a most jubiláló Rókus-kórhá? végzett a magyar népegészség­ügy szolgálatában. Hajléka ta­lán megért már arra, hogy a falbontó csákány lépjen fölöt­te munkába, ellenben az ódon falak között uralkodó szellem biztos záloga annak, hogy a kórház kiváló orvosgárdája hű lesz a nemes hagyományokhoz és továbbra is jelentős ered­ményekkel végzi munkáját. A Pest rrtegvei Tanács vég­ügyi miniszter a miniszteri ki­tüntetéseket osztotta ki. ' A kórház dolgozói nevében Réti Aurél főorvos mondott köszönetét a kórház kitünte­téséért', Babies Antal Kossuth- díjas professzor, az orvosegye­tem rektora az egyetem nevé­ben köszöntötte a kórházat és dolgozóit, Balogh György or­vostanhallgató pedig az egye­temi hallgatók üdvözletét tol­mácsolta azzal, hogy a magyar medikusok köte­lezőnek tartják magukra a Rókus-kórliáz nemes orvo­si hagyományait. Dr. Hollán Henrik igazgató- helyettes főorvos ezután rész­leteket olvasott fel a Rókus- kórház általa megírt történe­téből, majd az ünnepség Sze- mantsik Jenő igazgató főorvos zárószavaival fejeződött be. A hangulatos ünnepélyt ma­gas. színvonalú, kultúrműsor fejezte be, az Operaház tagjai­nak szereplésével. Az argentin hadügyminisz­térium szóvivője szombaton bejelentette, hogy mintegy 800 sztrájkoló vasutast letar­tóztattak —- közlik Buenos Aires bői. A letartóztatottakat ideig­lenes börtönökké átalakított hadihajókon őrzik. A szak- szervezet mintegy 60 letartóz­tatott vezetőjét repülőgépen az ország belsejébe szállítot­ták. Az argentin kormány ren­deletére felállított (hét kato­nai bíróság megkezdte a sztrájkkal vádolt vasutasok ügyének tárgyalását. Eddig két hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéseket szabtak ki. mai nap 1958. december 2, kedd, Melinda napja. A Nap kél 7.11 órakor, nyugszik 15.55 órakor. A Hold kél 22.04 órakor, nyugszik 11.09 órakor. Várható időjárás: sok he­lyen záporeső, havaseső, hó- Zápor. Élénk, helyenként erős északi, északkeletire forduló szél. Hideg idő. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet mínusz 1—plusz 2 fok kö­zött. Távolabbi kilátások: hi­deg idő, újabb havazások. — TANÁCSKOZÁSOKAT rendeznek a községi Haza­fias Népfront-bizottságok a fővárosi üzemekbe bejáró dolgozók részvételével. A ta­nácskozások célja, hogy a le­hetőségekhez képest javítsa­nak a bejáró dolgozók uta­zási körülményein és az üz­letek nyitvatartását igé­nyeiknek megfelelően szabá­lyozzák. A községi megbe­szélések után a Pest megyei népfront-bizottság értekezlet­re hívja meg a megyében lakó és a fővárosban dolgozó munkások küldötteit. — VENDÉGSZEREPLÉS­RE érkezik december 4-én a debreceni Csokonai Színház együttese a megyébe. A ceg­lédi művelődési házban Flo- tow: Martha című operáját adják elő. — OTP-FIÓK nyílik de­cember 5-én Kiskunlachá- zán. Ezzel együtt huszonket­tőre emelkedik a megyében működő OTP-íiókok száma. — BEFEJEZTÉK a nagy- kátai járás termelőszövetke­zetei a zárszámadási előké­születeket s mindenütt elké­szítették a mérlegbeszámoló­kat. A járás termelőszövet­kezetei mind nyereséggel zárják az évet, mérleghiánya egy termelőszövetkezetnek sincs. — PEDAGÓGUSTALAL- KOZÓT szervezett a pedagó­gusszakszervezet szombaton Vecsésen. A találkozón részt vettek a pedagógusokon kí­vül a községi tanács és a pártszervezet vezetői és a Hazafias Népfront helyi kül­döttei. A találkozón a köz­ség problémáit vitatták meg és meghatározták a pedagó­gusok feladatait a község fejlesztéséért folytatott mun­kában. — A NAPOKBAN kapcsol­ják be a budapesti vízháló­zatba a szentendrei szigeten kiépített aknakút-rendszert. •— MEGINDULT tegnap a géptávíróforgalom Magyar* ország és Ausztrália között Az új vonalon a háromper­ces levelezés díja 146,92 fo­rint lesz. Eisenhower és Dulles tanáeskozása a berlini kérdésről Mint az Associated Press hírügvnökssg' jelenti, vasár­ban Augustában (Georgia ál­lam) DuÜes külügyminiszter felkereste Eisenhower elnököt és beszélgetést folytatott vele. A megbeszélés után Duiles nyilatkozatban közölte, hogy tájékoztatta az elnököt a ber­lini kérdéssel kapcsolatos ese­mények menetéről a szovjet jegyzék kézhez vétele óta. "Megállapítottuk — hangzik a nyilatkozat —. hogy az első sorban érdekelt nyugati szö­vetségesekkel, ezen belül a Német Szövetségi Köztársa­sággal nézeteink azonosak. Természetesen tovább folynak a tanácskozások. Mint a nyilatkozatból kitű­nik, „az elnök megerősítette az Egyesült Államok kormá­nyának azt a szándékát“, hogy ragaszkodik a berlini kérdés­ben elfoglalt régi politikájá­hoz, azaz akadályozza a ber­lini helyzet normalizálásit és Berlint továbbra is a német és az európai feszültség tűzfész­kének szánja. A tárgyalóteremből Ifj. Bakos János. Úri köz­ség, Kossuth L. u. 58. sz. alatti lakos 1956 decemberétől 1957 júliusáig állatokkal kupec- kedett. A bíróság négyhónapi börtönre, mellékbüntetésként 2000 forint pénzbüntetésre .ítélte. ★ Malata György újharlyáni lakos ittas állapotban egy kilencéves kislánnyal erősza­koskodott. A bíróság kétévi börtönbüntetésre ítélte. * Surányi Balázs és Kollár István nagykőrösi lakosok táncmulatság közben az iga­zoltató rendőrt megtámad­ták. A bíróság Surányit nyolchónapi, Kollárt pedig öthónapi .börtönbüntetésre ítélte. a televízió műsora ma este 19.00 órai kezdettel: Varázsbolt. szovjet kisfilm. TV- híradó. A nemzetközi geofizikai év, dr. Béli Béla és Sinka József előadása. Kisfilm. Bűn. jugo­szláv—nyugatnémet film. 16 éven felülieknek. réhajtó bizottsága nevében Szabó Karoly, a v. b. elnökei rjj JELENTIK?" A Nagyvásártelepre hétfőn reg­gel 56 vagon és hat tehergép­kocsi áru érkezett, ebből 31 va­gon zöldáru. 18 vagon alma, egy vagon tojás és hat vagon őitröítt: Hétfőn reggel árival megrakott tehergépkocsik sorakoztak a KÖZÉRT-boltok előtt, hogy bő­vítsék az üzletek készleteit. Nagy- mennyiségű alföldi rizs.. dióbél, kékmák, alma és savanyúság ke­rült forgalomba. A boltok a íe- jeskáposztát kilónként 1.20—1.60, a kompótnak való almát pedig 2 forintért árusították. A hétfőn megérkezett hat vagon olasz- országi citrom zöme szintén a KÖZÉRT-boltokba került. A föld- művesszövetikezeti árudák a fa­lusi tejfölt literenként 12 for Al­tért. a vegyésbabot kilónként 3.20, a fehér- és fürjbabot 5.40. az egy­színű színesbabot 4.80 forintért árusították. iiimmfmtiltimum fltlitnimmiiHimmiiimlimiumiiHimi (47) mondott ünnepi beszédet, | amelyben részletesen ismertet-1 te a nagymúltú kórház mun-| káját, elismeréssel emlékezett! meg azokról a kiváló orvosok-1 ról, akik ennek a kórháznak 1 a falai között értek el világra-1 szóló tudományos eredménye-1 két. Kijelentette, hogy a Pest megyei Tanács | büszke erre az intézmé- | Az öreg hunyt szemmel ült. nyére. | Hát most mit feleljen?... A Kedve® jelenet volt, amint I mérnök szerint őt, Scseglovot az elnöki emelvény elé járult! és még néhány barátjukat diákküldöttség az ifjúsági I másnap halálos veszély fenye- vöröskereszt nevében üdvözöl-1 geti Greenhouse-ban. De az él­té a jubiláris kórházat, át-1 Hamarkodott támadás nagy nyújtva vezetőségének egy | emberáldozatot követelne. A gyönyörű krizantémcsokrot.. | múlt héten már tettek ilyen Ezután Kristóf István, az El- I kísérletet. S mielőtt a partizá- nöki Tanács titkára bejelentet- I nők megközelíthették volna te. hogy a Magyar Szocialista | Greenhouse-t, sűrű géppuska- Munkáspárt, a kormány és az 1 Híz és valóságos gránáteső fo- Elnöki Tanács közös elhatáro- 1 gadta őket. Sőt Scseglov mér. zással s nők azt is közölte velük, hogy a legmagasabb érdemrend- I Harwood egy több kilométer del jutalmazza, illetve tűn* I éjszakai tavolbala­FOROITOTTA: GAlSAt PONGRÁC teti ki a Rókus-kórházat, a Munka Vörös Zászló Ér­demrendjével. fó és messzehalló készülékkel ! rendelkezik. A készülék elrom- | lőtt ugyan, de Harwood hol- i napra megjavítja; tehát siet- A kitüntetést Szemantsik Je- | ni kell... jjs csen sietett.. nő igazgató főorvosnak nyúj- | Felnyitotta szemét> az órára tóttá át, a megjelent közön- s n^ze^ majd halkan így szólt ■ seg szűnni nem akaró tapsai = _ , . , . közben. Kristóf István ezután I ~ S2° sem lehet ro a‘. ^ kiosztotta a kórház orvosainak I ha.a e^n elzartam és dolgozóinak a kormányki- I *kkor is korulbelul egy = óra kellene ahhoz, hogy száz tüntetéseket. Munkaerdem- = .. , „ ’ , ■ ,, . ... , ..... , . s emberünk Greenhouse-ba jus­Henrik igazgatóhelyettes <ő-§*™; De p sem készí‘ orvost, Pommersheim Ferenc 1 em e °‘ és Kubányi Endre professzoro-1 — Akkor hát holnap éjjel... kát. Réti Aurél főorvost. A 1A korábbi roham-tervnél ma- Szocialista Munkáért Érdem- | radunk. És most siess, Csen, érmet kapta Szemantsik Jenő, | mert kevés az időd. Fehér Árpád. Hegedűs András | ... S a motorkerékpár nem­és Schilling Béla. Számos dől- f sdkára már visszafelé robogott gozó kapott Munka Érdemér- | a ..rimba” hepehupás útjain, a met. I bozóterdőbe hasított alaguta­Doleschall Frigyes egészség- 1 kon. Majd a szakadékhoz érve, hirtelen fékezett. A sovány, élemedett korú kínai leszállt a csomagtartóról, némán meg­szorította a vezető kezét, és el­tűnt a sötétben. 5 Oda, ahol nemcsak megalá­zás várta, hanem talán a ha­lál is XX. fejezet TOVÁBBI, GYORS ESEMÉNYEK Csen pontban hét órakor je­lent meg Harwood hálószobája előtt és megnyomta a cíengőt a hatalmas, finom faragások­kal díszített ajtó mellett. — Azt tetszett kérni, hogy ébresszem fel, Mister! A falba illesztett és fémhá­lóval bevont hangszóróból ásí­tás, matraczizegés, majd Har- ivood hangja hallatszott: — A fürdő? — Készen van, MisterI — Gyere be. Halkan zümmögni kezdett a motor. Aztán lassan kinyílt a tömör acélból készült, fabur­kolatú ajtó. Csen az ablakhoz lépett és megnyomott egy gombot. Erre felgördült a sűrű acélszálakból szőtt függöny. S a golyóbiztos, vastag ablaküveg mögül borús reggeli fény áradt a szobába. Ezután a rádiót és a légszá­rító készüléket kellett bekap­csolnia. Hogy a szoba hőmér­séklete öt fokra süllyedjen. Itt minden gépesítve volt. S minden lehető óvintézkedést megtettek a váratlan merény­let ellen. Az automatagépek hibátla­nul működtek. Pontosan és zajtalanul, akár Csen, az auto­mata-ember. Arcához már szinte hozzánőtt az önelégült­séggel vegyes alázat mosolya: azt teszem, amit a gazdám pa­rancsol, a fürdő kész. Méltó vagyok arra, hogy a gazdám megdicsérje hű szolgáját. Mister Henry Harwood leg­alábbis ezt olvasta le az idős kínai arcáról. Mert a jövendő­beli „Világ uralkodója1’, aki tönkreteheti, hatalmába kerít­heti az emberi agyakat — Csen legegyszerűbb gondola­tait sem tudta kitalálni. Pedig a szolga igazán fontos kérdést latolgatott: megölje-e Harwoodot most mindjárt, amíg nem késő? És az acél meüvért?... Csen majdnem elnevette ma­gát, amikor a hullámosra haj­lított, a szárított rák páncéljá­hoz hasonló acéllemezre né­zett. Harwood élete már több mint másfél éve egy hajszálon lóg; s ezt a hajszálat bármikor elvághatja, ha parancsot kap rá. Kés, lőszer, méreg, minden kéznél van. Oly mindegy, hogy Harwood valamennyi ételét először neki kell megizlelnie. Annak sincs jelentősége, hogy a főnök egy valóságos páncél­szekrényben alszik. A kulcso­kat már rég lemintázták, s a többi óvintézkedés sem isme­retlen. De Csen eddig még nem kapott parancsot Har­wood meggyilkolására. A bű­nös felett a bíróság fog ítél­kezni. Persze, azért végszük­ségben a néphadsereg katonája önállóan is dönthet. S most er- erről volt szó. Csent csupán egy körülmény tartotta vissza a cselekvéstől: még nem sikerült kideríteni, hová rejtették azt a szörnyű masinát, amelyről Scseglov elvtárs beszélt. Itt, ahol a föld mélye csupa alagút és titkos kamra, bármit el lehet rejteni. Úgy, hogy napokig sem találna meg. S mi történik, ha keres­gélés közben váratlanul rá­nyitnak a szingapúri megszál­ló katonák? A „hatalmat su­gárzó” gép helyét másképp kell kinyomozni. — Mondd, Csen, Jonson ha­zajött már? — Még nem, Mister. — A fene egye meg! Add ide a ruhámat, de gyorsául Harwood ezúttal megszegte napirendjét és a szokottnál rö- videbb időt töltött a fürdőszo­bában. Sebesen felöltözött, majd — még a kakaóját sem hajtotta fel — a rádiókabinba sietett. Ott rossz hírek várták: Jon­son jelentette, hogy a rendőr­ségi autót a repülőtérre veze­tő úton megtámadták. Néhány rendőrt lelőttek, a foglyok meg szétfutottak.- Jonson is épp hogy megmentette az irháját. — A nyavalya törje ki! — sziszegte Harwood. Azt hitte, akármit mondhat: rövidhullá­mú rádióbeszél getésiiket nem hallgathatja ki senki. — Ma­ga még annyit sem er, ameny- nyi rumot naponta lenyakal!... Hát mi van a maga nyakán, fej vagy lopótök?... Miért nem kért legalább húsz-hat- mint őrt?! De Harwood hiába üvöltö­zött: nem tehetett semmit. Az est leszállta előtt úgysem sza­bad a foglyokat kihozni Szin­gapúrból. Így szólt a kor­mányzó parancsa. A „hatalmat sugárzó" gép bemutatásával tehát még egy napot várniok. kell. De hátha Parker nem hajlandó ennyi ideig várni?... Hátha megha­ragszik, hazautazik és akkor fuccs az egész találmánynak?I De Jonson másik híre is nagy gondot okozott: Mister Knipps nem érkezett meg Szingapúrba. Tehát bizonyára bajba került. Persze, a „sugárzót" a Greenhouse-ban szolgálatot teljesítő bennszülötteken is ki lehetett volna próbálni. Par­ker azonban egész tömegek bevonását követelte. Arról már meggyőződhetett, hogy az egyes emberek miképp tom­bolnak. sírnak, nevetnek, zúz­zák fejüket a falba a sugár­zás hatására. S most ugyanezt a hatást — kellő távolságban — sok-sok emberen kívánta látni, a vállalkozó szellemű milliomos már a próbatervet is kidolgozta: a foglyokat a besugárzás után kiengedik a kamrából, az autóútra veze­tik, szabadon bocsátják, majd fél kilométeres tá válságban újra bekapcsolják a készülé­ket. S ha egyikük sem szökik meg, akkor az integrátort azonnal átveszi, méghozzá ki­váló minősítéssel. (Folytatjuk) &

Next

/
Oldalképek
Tartalom