Pest Megyei Hirlap, 1958. október (2. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

fOt Utcrtr k^Cirlap 1958. OKTOBER 1. SZERDA A választási jogszabályokról szóló törvényerejű rendelet VII. fejezet. A szavazatok összeszámlálasa 53. A szavazatok összeszám- lálása alatt a szavazóhelyi­ségben a szavazatszedő bizott­ság taigjain kívül csak a be­osztott irodai dolgozók, az il­letékes választási elnökségek tagjai, a Hazafias Népfront és a sajtó igazolással ellátott megbízottai tartózkodhatnak. 54. A szavazatszedő bizott­ság nyomban megkezdi a sza­vazatok összeszámlálását és mindaddig megszakítás nél­kül együtt marad, ameddig a szavazatok számlálását be nem fejezi. A szavazatok összeszámlálá- ea úgy történik, hogy a sza­vazatszedő bizottság először felnyitja az urnákat, meg­számlálja a borítékba zárt szavazatokat és összehason­lítja a szavazóknak a válasz­tók névjegyzékén (pótnév­jegyzékén) megjelölt számá­val; kétszeri megszámlálás­sal megállapítja, hogy á két szám egyezik-e; eltérés ese­tén megállapítja annak felte­hető okát. Ezután megkezdi a borítékok felbontását, 55. A borítékok kiürítése­kor az érvénytélen szavazato­kat azonnal félre kell tenni. Ennek megtörténte után a sza­vazatszedő bizottság össze­számlálja a leadott érvényes szavazatokat. 56. A leadott szavazat ér­vénytelen és a szavazás ered­ményénél nem vehető figye­lembe, ha a szavazólapot nem hivatalos borítékban adták le, vagy nem hivatalos szavazó­lapot használtak. A szavazólapokra a sza­vazó által ráírt megjegyzések, vagy feltételek a szavazatok érvényességét nem érintik. A szavazat érvényességéről a szavazatszedő bizottság vég­érvényesen dönt. 57. A szavazatszedő bizott­ság a szavazásról és a szava­zatok összeszámlálásáról két példányban jegyzőkönyvet ké­szít, amelyet a bizottság tagjai írnak alá. A szavazási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: a) a szavazás helyét és nap­ját, b) a szavazókör sorszámát, a szavazatszedő bizottság tag­jainak nevét, c) az urnák megvizsgálásá­nak tényét és eredményét, d) a szavazás kezdetének és befejezésének időpontját, e) a névjegyzékben és a pót- névjegyzékben szereplő válasz­tójogosultak számát, f) a leadott összes szavaza­tok számát, egyúttal a szava­zók számának az urnában ta­lált borítékok számával tör­tént összehasonlítása eredmé­nyét, g) az érvényes és érvényte­len szavazatok számát, h) a lajstromra és ellene leadott szavazatok számát, 1) a visszautasított válasz­tók számát. j) a szavazás közben elő­fordult fontosabb eseménye­ket, a szavazatszedő bizott­sághoz benyújtott kifogások rövid leírását és a hozott ha­tározatokat. 58. A szavazatok összeszám- lálása és a jegyzőkönyv alá­írása után a szavazatszedő bi­zottság elnöke a jegyzőkönyv egy példányát azonnal elküldi az illetékes községi (járási jogú városi, városi kerületi) válasz­tási elnökségnek* A jegyzőkönyv másik példá­nyát a felhasznált és felhasz­nálatlanul maradt szavazóla­pokkal, a névjegyzékekkel és az összes egyéb választási ira­tokkal együtt megőrzés vé­gett, lepecsételt csomagban az illetékes községi (járási jogú városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságához kell megküldeni. VIII. fejezet. A választás eredményének megállapítása és kihirdetése 59. A községi (járási jogú vá­rosi, városi kerületi) választá­si elnökség a szavazatszedő bi­zottságok által . megküldött jegyzőkönyvek alapján megál­lapítja a község (járási jogú város, városi kerület) válasz­tási eredményét. A választási eredmény meg­állapításánál a választási el­nökség tagjain kívül csak a fe­lettes választási elnökségek tagjai, a beosztott irodai dol­gozók, valamint a Hazafias Népfront és a sajtó igazolással ellátott megbízottai lehetnek jelen. 60. A község (járási jogú vá­ros, városi kerület) választási eredményének megállapításá­ról két példányban jegyző­könyvet kell készíteni, ame­lyet a választási elnökség tag­jai írnak alá* 61. A községi (járási jogú vá­rosi, városi kerületi) választá­si elnökség a választási jegy­zőkönyv egy példányát lezárá­sa után megküldi a járási (me­gyei, fővárosi, megyei jogú vá­rosi) választási elnökségnek. A választási jegyzőkönyv másik példányát borítékba zárva és lepecsételve az illeté­kes tanács végrehajtó bizott­ságának kell átadni. 62. A járási, illetőleg a me­gyei jogú városi választási el­nökség — a beérkezett közsé­gi (városi kerületi) választási jegyzőkönyvek alapján — a te­rületére vonatkozóan megálla­pítja a választás összesített eredményét. A választás összesített ered­ményének megállapításánál a választási elnökség tagjain kí­vül csak a beosztott irodai dolgozók, valamint a Hazafias Népfront és a sajtó igazolással ellátott megbízottai lehetnek jelen. 63. A járás, illetőleg a me­gyei jogú város választási eredményének megállapításá­ról két példányban összesítő választási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a választási elnökség tagjai írnak alá. Az összesítő választási jegy­zőkönyvben a 60. pontban elő­írt adatokat lcözségenkint (vá­rosi kerületenkint) kell feltün­tetni. 64. Az összesítő választási jegyzőkönyv egy példányát a járási választási elnökség az illetékes megyei, a megyei jogú városi választási elnökség pedig annak a megyei válasz­tási elnökségnek küldi meg, amely megye földrajzi hatá­rain belül a megyei jogú vá­ros fekszik. Az összesítő választási jegy­zőkönyv másik példányát borí­tékba zárva és lepecsételve az illetékes tanács végrehajtó bi­zottságának kell átadni. 65. A megyei (fővárosi) vá­lasztási elnökség — a beérke­zett járási, járási jogú városi, illetőleg megyei jogú városi (fővárosi kerületi) választási jegyzőkönyvek alapján — az országgyűlési választókerületre vonatkozóan megállapítja a választások összesített vég­eredményét. 66. Az országgyűlési válasz­tókerület összesített végered­ményéről két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a megyei (fővárosi) Választási elnökség tagjai ír­nak alá. A jegyzőkönyvbe a 60. pont­ban előírt adatokat járáson­ként, járási jogú városonként (fővárosi kerületenként), ille­tőleg a megyei jogú városra vonatkozóan kell feltüntetni, továbbá fel kell tüntetni a megválasztott képviselők és pótképviselők nevét is. 67. A megyei (fővárosi) vá­lasztási elnökség a jegyző­könyv lezárása előtt megálla­pítja, hogy a lajstrom meg­választottnak tekintendő-e vagy nem. Az országgyűlési választóke­rület lajstromát akkor kell megválasztottnak tekinteni, ha az országgyűlési választókerü­letben az összes érvényes sza­vazatoknak több mint felét a lajstromra adták le, feltéve, hogy a választókerületben az összes választójogosultaknak több mint a fele leszavazott. 68. A megyei (fővárosi) vá­lasztási elnökség a jegyző­könyv egy példányát lezárása után azonnal továbbítja az Országos Választási Elnökség­nek. A jegyzőkönyv másik példá­nyát borítékba zárva és lepe­csételve a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottságá­nak kell átadni. 69. A megyei (fővárosi) vá­lasztási elnökség — a válasz­tást követő harmadik napon — a megválasztott képviselőknek (pótképviselőknek) a megbízó- levelet kiadja. 70. A választások országos eredményét az Országos Vá­lasztási Elnökség teszi közzé. 70/a. Az egyes országgyűlési választókerületekben lefolyta­tott választások érvényessége felett — panasz esetén — az országgyűlés határoz. IX. fejezet. Pótválasztás 71. Ha Valamely országgyű­lési választókerületben a vá­lasztójogosultaknak a fele vagy annál több nem szavazott le, pótválasztást kell tartani. Pótválasztást kell tartani ab­ban az országgyűlési választó- kerületben is, amelyben a lajstrom az érvényes szavaza­toknak a felét kapta vagy en­nél kevesebb érvényes szava­zatot kapott. A pótválasztást az illetékes megyei (fővárosi) választási el­nökség tűzi ki; ezt az első vá­lasztástól számított egy hóna­pon belül meg kell tartani. Eb­ben az esetben új lajstromra is lehet javaslatot tenni. A pótválasztás kitűzéséről a megyei (fővárosi) választási el­nökség haladéktalanul értesíti a Népköztársaság Elnöki Taná­csát. * 72. Pótválasztás esetén a je­lölésre és a választásra a jelen hivatalos összeállításban fog­lalt rendelkezések megfelelően irányadók. X. fejezet. A választójogosultság és a választások büntetőjogi védelme 73. Három évig terjedhető börtönnel büntetendő az, aki: a) a választót választójogá­nak gyakorlásában erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy vesztegetéssel akadá­lyozza, b) olyan cselekményt követ el, amely arra irányul, hogy választójoggal nem bíró sze­mély választójogot gyakoroljon vagy ilyen személyt megválasz- szanak, illetőleg a választójog­gal bíró személyt a választójog gyakorlásából vagy a megvá­lasztásból a törvény ellenére kizárjanak, c) olyan cselekményt követ el, amely arra irányul, hogy saját maga a törvény ellenére választójogot gyakoroljon, vagy őt megválasszák. d) a választójog gyakorlása vagy bizonyos irányban való gyakorlása miatt mással szem­vagy ben erőszakot alkalmaz másnak' kárt okoz, e) olyan cselekményt követ el, amely arra irányul, hogy valaki szavazati jogát a válasz­tás titkosságára előírt rendel­kezések megszegésével gyako­rolja, vagy más személy szava­zásának titkosságát megsértse, f) a választás eredményét meghamisítja. 74. öt évig terjedhető bör­tönnel kell büntetni azt a hiva­talos személyt, aki az előbbi pontban meghatározott cselek­ményt hivatali működési köré­ben követi el. 75. Aki a választás idejére a szeszesitalok árusítását, vagy más módon való forgalomba- hozatalát tiltó rendelkezést megszegi vagy kijátssza, sza­bálysértés miatt ötszáz forintig terjedhető pénzbírsággal bün­tetendő. XI. fejezet. Vegyes rendelkezések 79. Az országgyűlési válasz­tásokra érvényes törvények végrehajtásáról a Miniszter­tanács gondoskodik. mai nap 1958. Malvin október 1, szerda, napja. A Nap kél 5.41 órakorT nyugszik 17.25 órakor. A Hold kél 19.07 órakor, nyugszik 9.02 órakor. Várható időjárás: felhőát- vonuláso'k, délnyugaton né­hány helyen kisebb eső. Mér­sékelt déli szél. Az éjszakai lehűlés gyengül. Talajmenti fagy már nem lesz. A nappali hőmérséklet kissé emelke­dne. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 20—23 fok kö­zött. Távolabbi kilátások: enyhe éjszakák, kisebb felhő­átvonulások, helyenként eső­vel. Szüreti IBUSZ vonatok Az IBUSZ október 5-én szü­reti különvonatokaf indít Gyöngyösre (30 forint) és Mórra (30 forint). Különvonat indul ezenfelül Badacsonyba is (50,40 forintj. A különvona- tokra jegyet bármelyik IBUSZ- irodában meg lehet vásárolni; — BUDAPEST MA ÉS HOLNAP címmel kiállítás nyílik a napokban az Engels téri Nemzeti Szalonban. A kiállításon színes rajzok, vázlatok, makettek mutatják be a'már kialakult városren­dezési elgondolásokat. — KÉTHOLDAS gazdasá­got kapnak a fóti úttörők. A földet a községi Béke Ter­melőszövetkezet adja át a gyerekeknek. A bevételt a jövő évi táborozásra fordít­ják. — A LEGSZEBB dohányt a ceglédi járásban a iász- karaienői Előre a békéért Termelőszövetkezet termelte. A három hold elsőrendű ter­•mésnek most építik a pajtát. — 40 000 DARAB tulipán- hagymát exportálunk. Az első szállítmányt, 20 000 hagymát már elindították Moszkvába. A hosszú utat lyukacsos zacskókban, fa- gyapottal bélelt ládákban te­szik meg a törékeny virág- hagymák. — A sögoratöl lo­pott Farkas György több­szörösen . büntetett előéletű ceglédi lakos. A 2300 forint értékű ruhaneműt a buda­pesti ócskapiacön akarta ér­tékesíteni. ahol a rendőrség tettenérte. A bíróság két és fél évi börtönbüntetésre ítélte. — KISZ IFJÚSÁGI SZAK. CSOPORT alakult 13 taggal Csemőn. A szakcsoport ál­lami tartalékföldet művel. — CSEHSZLOVÁK, len­gyel és albán mezőgazdasági küldöttség érkezett- hazánkba az Országos Mezőgazdasági Kiállítás megtekintésére. — MEGKEZDTÉK a siló­zást az abonyi Kossuth Ter­melőszövetkezetben. Eddig 400 köbméter silót készítet­tek, a terv 500 köbméter. — NAGYSZABÁSÚ útépí­tési munkák folynak Gödöl­lőn. Most készült el a Szőlő utcában 600 méter hosszon a kőburkolat, s hamarosan be­fejezik a Henger téri építke­zést is. — TÍZ DIESEL TOLATÖ- MOZDONYT szállít a Kínai Népköztársaságnak a győri Wilhelm Pieck Vagongyár. Az első öt mozdonyt már el­szállították, s a jövő hónap végéig útnak indítják a kö­vetkező szállítmányt is. — 12 HIZÓÜSZÖT adott le legutóbb szerződésre a jászkarajenői Lenin Terme­lőszövetkezet, amelyért 55 ezer forintot kapott. Ezenkí­vül 32 hízót adnak át a ke­reskedelemnek ugyancsak szerződéssel az év végéig. — BEVEZETTÉK a köz- világítást a gödöllői Mély úton. Az utat a közeljövőben adják át a forgalomnak. •aSSar Elemmel működő karóra Elkészült Európában az első elemmel működő karóra, ame­lyet egy stuttgarti órás ho­zott forgalomba. Az óra gombnagyságú szárazelem­mel működik; 24 óra alatt mindössze két másodpercet késik. A Nagyvásártelepre kedden reggel 80 vagon és 15 tehergép­kocsi ám érkezett, ebből 16 va­gon vegyes zöldáru, 28 vagon burgonya és 33 vagon vegyes gyümölcs. A különféle élelmiszert szállító környékbeli őstermelők száma kedden meghaladta a négyezret. A bolgárkertészek nagy fuvarok­kal szállították a levesbevaló, kö­tözött zöldséget, sárgarépát és a tisztított karfiolt. A földműves­szövetkezeti csarnoki zöldséges boltok a fej eskáposztát kilónként 1.20—1.60, a tölteni való fehér­paprikát 3.40. a zöldet 2.20 forin­tért árusították. A KÖZÉRT-bol- tok a tisztított karfiolt kilónként 2—2.60. a kelkáposztát 1.80—2.20 forintért adták. A birsalma ára az állami boltokban 3.60—4.40 fo­rintra csökkent. dolgozott. Szerencsés volt, az első világháború alatt elhe­lyezkedett a „hadügyibe”. Mi­kor azonban férjhezment, el­bocsátották, mert ott az volt a szabály. Közben a házasság nem sikerült, s kenyérkereső nélkül maradt. Ekkor gondolt rá, hogy szülésznő lesz. — Mikor jött Ipolydamásd- ra, hogyan érezte magát az első időkben’ 1925-ben tanultam ki a Rökk Szilárd utcai Bábaképzőben, utána jöttem ide. Uram is­ten! Még most sem szeretek rágondolni az első időkre! El­hagyatott falucska volt ez. Egy kis földes szobát adtak. Teli volt egerekkel. Sírva aludtam el esténként, hogy hová vetett a sors. De nem­csak ez. Elborzadtam, hogy lehet így élni. Én ott az in­tézetben mást sem tanul­tam, mint higiéniát. Itt meg! Megyek egy alkalommal egy újszülöttliöz látogatóba, hát a nagymama kaparja a sárfal alját. „Mit csinál, nagyma­ma?” — kérdem. — „Mit csi­nálnék? Kipállott a gyprek hát bekenyem, ez a legjobb rája”. Vagy amikor kiásták « dögtemetőből a döglött ló fe­jét, azt kifőztékr s ebben a tűzben fürösztötték a sárga- ságos kisgyerekeket. Olyan babonásak voltak> hogy szörnyűség. A lelkét ki­tette, úgy harcolt ellene. Meg­hallgatták, hümmögtek, az- tán minden maradt. Nagyon rosszul érezte magát, nem bírta egy évnél tovább. El- kéredzkedett Zala megyébe. De ott sem volt más. írtak utána, adnak rendes lakást, jöjjön vissza. Kapott egy szo­ba-konyhát, legalább már rendes hajlék volt a feje fe­lett. — Lassan-lassan beletörőd­tem a helyzetembe, pedig még orvosi rendelő sem volt. Saját laikusomra jöttek a betegek. Nem győztem takarítani utá­nuk, meg félni a fertőzéstől. Aztán csak megszoktak az em­berek is. Az első betegem nem is engedte, hogy kezel­jem, azt mondta, mit tudhat egy fiatal? Aztán hire ment, bogy mégis tudok dolgozni. Sem anya, sem gyermek nem halt meg a kezem alatt, pedig sok furcsa esetem volt. Nehéz egy falusi szülésznő helyzete. Legtöbbször az adottságok is hiányoztak, az orvosok is fél­vállról kezeltek bennünket. Pedig rajtunk van a felelősség nagy része; határozni, gyorsan dönteni. — Biztosan sok emléke van. Mi az, amire azt szokták mon­76. A képviselő megbízatása megszűnik: a) a képviselő halálával, b) lemondásával. c) visszahívásával, d) az összeférhetetlenség ki-! mondásával. A képviselő megbízatásának} megszűnése esetén az ország-; gyűlés elnöke intézkedik a so- [ ron következő pótképviselő ] behívásáról. 77. A választási elnökségek 1 és a szavazatszedő bizottságoki működésük tartama alatt ha-j tóságoknak, tagjaik, valamint! az összeíróbiztosok hivatalos j személyeknek minősülnek és 1 az ezeket megillető büntetőjo-| gi védelemben részesülnek. \ A választási elnökségnek és[ a szavazatszedő bizottságnak! csak az lehet tagja, akinek vá-j lasztójoga van. 78. Az illetékes tanács végre-! hajtó bizottsága gondoskodik I arról, hogy a választások elő-j készítésénél és lebonyolításé-i nál közreműködő irodai dől go-; zók. továbbá a választáshoz! szükséges helyiségek, felszere-1 lések, nyomtatványok és sza-i vazólapok a választási elnök-: ségeknek, illetőleg a szavazat- ! szedő bizottságoknak rendelke-: zésére álljanak. A választás lebonyolításához! szükséges nyomtatványok min-j táját és a nyomtatványok elő-! állításának módját a Minisz- ! tertanács szabályozza. A választással és a választók! névjegyzékének összeállításé-! val kapcsolatos minden állam-! igazgatási eljárás, továbbá a! választók névjegyzékének ősz-; szeállításával kapcsolatos bírói: eljárás illetékmentes. A választással kapcsolatos j minden dologi és személyi ki-1 adás az államot terheli. I JlleAÍÍ CL (jxílljü. ItéllL Kézit csókolom, gólya né, ni, kézit csókolom, hangzik kórusban az ipolydamásdi ut­cákon, amint a népszerű szü­lésznő, Stefanek Sándorné végigmegy rajta. Illetve csak menne, ha hagynák. Dehát alig tesz két-három lépést, máris megállítják. — így megy ez már velem — panaszolja Margit néni, fé­lig bosszankodva, félig ne­vetve. — Dehát hogy is ne! — Gondolja meg kedves, 35 éve vagyok ezen a helyen. Akik itt jönnek az utcán, a legtöbb­jét én vettem fel. — Igen, éppen ezért a 35 év kedvéért jöttem, mi mon­danivalója van róla? — Egy emberöltő telt már el, meg is öregedtem, sok min­denen keresztülmentem, a kicsikből nagyok lettek. Köz­ben a világ is megváltozott körülöttem. Amikorra vissza tudok emlékezni, édesapám már rokkant ember volt. Kis karaj kenyér jutott a hat gye­rek számára. Egyébként csa­ládunkban régi dolog ez a mesterség. Édesanyám Pomá- zon volt szülésznő, kerek 50 esztendőig, a nővérem pedig, hamarjában nem is tudom, milyen régen segíti a világra a gyerekeket Csillaghegyen. Fiatal kislány korában már

Next

/
Oldalképek
Tartalom