Pest Megyei Hirlap, 1958. október (2. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

PEST MEGYEI világ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! írta p Z M S Z M f f E \ T MÉG Y E I BIZOTTSÁGA t $ A M t GYE I TANÁCS L A P } A ■ I A szentendrei szüreti mulatság Régi hagyományt elevenítettek fel a szentendreiek vasár* 1 nap. Szüreti felvonulók tarka csoportja népesítette be a ván | roska kacskaringós utcáit. Este az építők klubjában vidám 1 szüreti bált rendeztek, ahol hajnalig ropták a táncot. a II. ÉVFOLYAM, 231. SZÄM ARA 50 FILLER 1938. OKTÓBER 1. SZERDA Az első magyar áruautomata A Hódmezővásárhelyi Mér­leggyár műszaki dolgozói, a Belkereskedelmi Miniszté­rium megrendelésére, megter­vezték és elkészítették az első magyar áruatomatát. Az új típusú készülék Kossuth ci­garettát „árusít”. Két darab kétforintos bedobása ellené­ben kiad egy doboz cigarettát és visszaad egy forintot. A külföldi hasonló készü­lékekkel szemben az az érdekessége, hogy nem lehet hbecsapni”. A gép egyszerre tizennyolcféle vizsgálatot vé­gez, többek között megállapít­ja a bedobott érme fajsúlyát, kopottságát, egyéb méreteit és ha nem felel meg a köve­telményeknek, a pénzt visz- ízadobja. Teljesítőképessége Is nagyobb mint a külföldieké, mert egy töltéssel százhúsz vásárlót tud kiszolgálni. Az automatát Hódmezővá­sárhelyen, a Fő téren állítot­ták fel. Ha huzamosabb ideig beválik, akitor az üzem rá­tér a sorozatgyártásra. Terve­zik, hogy esetleg lottószelvény, Vagy másfajta cikk árusításá­ra Is készítenek automatákat, Mit tehetnek a mezőgazdasági szakszervezetek a tsz-mozgaiom fejlesztéséért? A MEDOSZ Pest-Nógrád megyei területi bizottságának választmányi ülése Csikósokkal az élen megindul a menet A Mezőgazdasági és Erdé­szeti Dolgozók Szakszervezeté­nek Pest—Nógrád megyei te­rületi bizottsága tegnap vá­lasztmányi ülésen tárgyalta meg a mezőgazdasági szakszer­vezetek feladatait a termelő- szövetkezetek megszilárdítása és fejlesztése érdekében. A vá­lasztmányi ülésen részt vett Halász József elvtárs, a ME­DOSZ országos központjának főtitkára. Dobi Ferenc elvtárs, a terü­leti bizottság elnöke beszámo­lójában elmondotta, hogy a MEDOSZ-szervezetek és az üzemi bizottságok vajmi keve­set tettek eddig a mezőgazda­ság szocialista átalakításáért. A választmányi ülés az első lépés ahhoz, hogy az állami gazdaságokban, gépállomásokon és az erdő­gazdaságokban működő szakszervezetek sajátos fel­adataiknak megfelelően se­gítsék körzetükben a gaz­dasági és politikai munkát. A beszámoló, majd a hozzászó­Magyar államférfiak üdvözlő távirata a Kínai Népköztársaság kikiáltásának kilencedik évfordulója alkalmából MAO CE-TVNG elvtársinak, a Kínai Népköztársaság elnökének. ' a Kínai Kommunista Párt elnökének, LIU SAO-CS1 elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnökének, CSOU EN-LAJ elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének, PEKING A Kínai Népköztársaság kikiáltásának kilencedik évfor­dulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a for­radalmi munkás-paraszt kormány és az egész magyar dolgozó nép nevében legforróbb testvéri üdvözletünket küldjük Önök­nek, kedves Elvtársak és Önökön keresztül a hős kínai nép­nek. A nagy szabadságharcos hagyományokkal rendelkező kínai nép, amely történelme folyamán — hasonlóan a magyar néphez — számtalanszor fegyverrel harcolt külső és belső el­nyomói ellen, kilenc évvel ezelőtt döntő csapást mért kizsák- mányolóira és harcokban edzett, a marxizmus—leninizmus elveihez hű'kommunista pártja és népi kormánya vezetésével a szocializmus építésének útjára lépett. A testvéri kínai nép az elmúlt kilenc esztendő alatt a Kínai Kommunista Párt vezetésével hatalmas sikereket ért el c szocializmus felépítése, szabadsága és függetlensége meg­védésében. A 600 milliós kínai nép nagyszerű fejlődése során politi­kai, gazdasági és kulturális téren elért nagy sikerei lelkese­déssel töltik el a szocialista tábor országainak, valamint a nemzeti függetlenségükért harcoló országok népeit is. Az utóbbi időben a magyar és kínai nép kapcsolatai mind gazdagabbá, sokoldalúbbá váltóik. Nagy jelentőségű kapcsola­taink további szélesítése szempontjából a magyar kormány­küldöttség látogatása a Kínai Népköztársaságban. A látogatás alkalmából megfogalmazott nyilatkozatok és egyezmények népeink azon törekvéséről tanúskodnak, hogy a proletár internaciaonalizmus szellemében a legmesszebbmenően elő segítik egymás fejlődését és előrehaladását. Minden erőnkkel azon munkálkodunk, hogy a magyar és kínai nép barátsága és együttműködése a Szovjetunió vezette szocialista tábor soraiban a jövőben tovább erősödjék. Néhány héttel az imperializmus által végrehajtott közép­keleti intervenció után, az Egyesült Államok uralkodó körei újabb agresszív cselekedetet hajtanak végre a Távol-Keleten és durván beavatkoznak a Kínai Népköztársaság belügyeibe. A magyar nép és a Magyar Népköztársaság kormánya leghatározottabban elítéli az amerikai kormánynak a kínai belügyekbe való beavatkozását és teljes mértékben támogatja a testvéri kínai nép jogos harcát Tajvan és a környező szioe tek teljes felszabadításáért. A kínai nép nagy nemzeti ünnepén önöknek, kedves elv­társak és az egész kínai népnek további, minden eddiginél nagyobb sikereket kívánunk a szocializmusért és a béke védel­méért vívott harcukban. 1958. szeptember 30 DOBI ISTVÁN. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, KÁDÁR JANOS. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, DR. MÜNNICH FERENC, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke. lások során bebizonyosodott, hogy a MEDOSZ-szakszerveze- tek is sokat tehetnek a mező- gazdaság szocialista átalakítá­sáért. Az állami gazdaságok­ban például korszerű nagyüze­mi gazdálkodás folyik. Ajánla­tos, hogy sokéves termelési ta­pasztalataikat átadják a ter­melőszövetkezeteknek. Az a kezdeményezés is eredményes­nek látszik, hogy egy-egy álla­mi gazdasági igazgató egy-két heti időtartamra meghív gaz­daságába egy-egy termelőszö­vetkezeti elnököt. Az igazgatók ezen idő alatt megismertetik a szövetkezeti elnökökkel a he­lyes nagyüzemi munkaszerve­zést a növénytermelésben, az állattenyésztésben és a gépesí­tésnél. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan is, hogy az állami gazdaságokban es a gépállomásokon a be­vezetett újításokat és jó munkamódszereket adják at a termelőszövetkezetek­nek. Amint a választmányi ülés is megállapította, különösen a I szakemberek nyújthatnak nagy segítséget a termelőszövetkeze­teknek. Helyes, ha a szakem- | berek a téli időszakban előadá- | sokat tartanak a termelőszö- I vetkezetekben, megismertetik a szövetkezeti tagokkal a fej- \ lett a gró- és zoótechnikai eljá­rásokat. Olyan javaslat is el­hangzott, hogy az üzemi munkavédelmi felelősök időközönként tartsanak biztonsági szem­lét egy-egy szövetkezetben. Erre azért lenne szükség, mert a szövetkezetekben is egyre több a gép és gyakran fordul elő baleset, amelyet a munka- védelmi szabályok betartásá­val el lehetne kerülni. A kulturális- és nevelőmun­kában is segíteni akarnak a MEDOSZ-szervezetek. Az üze­mi vándorkönyvtárak könyveit a szövetkezeti tagok rendelke­zésére bocsátják. A filmvetítő­vel és televízióval rendelkezői állami gazdaságok, gépállomá-1 sok és erdőgazdaságok meghív- | Ják a hozzájuk közel levő tér- | melőszövetkezetek tagjait és az 1 egyénileg dolgozó parasztokat | egy-egy film vagy televíziós | adás megtekintésére. Az ülésen elhangzott javas- | latok, valamint a területi bt | zottság által elkészített javas- 1 lat alapján határozatot fogadott el a | választmány, amelynek | alapján a MEDOSZ-szer- | vezetek megkezdik mun- 1 kájukat a mezőgazdaság I szocialista átalakítása ér- | dekében. A választmányi ülés határoza- | tát a legközelebbi szakszerve- | zeti gyűléseken ismertetik és | vitatják meg a tagokkal. felvonulás egyik legkedvesebb csoportja, a magyar­ruhás apróságok Gyűjtik a cserssömorcél 1 A Balaton vidékén ilyenkor | ősz elején vérpirossá színe-1 ződnek a korábban üdezöld f cserszömörce bokrok levelei. | Az értékes bőrcserzőanyagot | szolgáltató levelek begyújtó-1 sét most több száz erdei | munkás kezdte meg. A dunán- | túli erdei termékeket értéke- | sítő vállalat telepein eddig | több mint 400 mázsa cserszö- | mörce-levelet gyűjtöttek be, | amit később szárított állapot- | ban a feldolgozó üzemekbe 1 szállítanak. I Nagy sikert aratott a bohőc és csökönyös fehér szamara (Dr. Reitter László felvételei) A HARC FOLYTATÓDIK A szovjet sajtó a franciaországi népszavazás eredményéről A moszkvai lapok részlete­sen kommentálják a Francia- országban lezajlott népszava­zás eredményét. — Minden elfogulatlan em­ber előtt világos — írja a Pravda —, hogy a szeptember 28-i népszavazás a demokrácia Odaítélték a gépállomásoknak a nyári idényterv teljesítéséért járó pénzjutalmakat Odaítélték az 1958, évi nyári idényterv teljesítésében ki­emelkedő eredményt elért gépállomási igazgatóságok, gépállomások és gépállomási dolgozók részére kitűzött pénzjutalmakat. Az igazgatóságok közül 4000—6000 forintos pénzjuta­lomban részesült a Zala, a Pest és a Heves megyei gép­állomások igazgatósága. A gépállomások közül ötöt ré­szesítettek 3000-től 5000 fo­rintig terjedő pénzjutalom­ban. Az első helyezettnek járó 5000 forintos pénzjutalmat a Budapesti Gépállomásnak ítél­te az értékelő bizottság nyári tervének 147,8 százalékos tel­jesítéséért. Tíz gépállomási brígádvezető 2000, illetve 1000 forintos jutalmat kapott. A jutalmazottak brigádjaiban az egy gépre eső téljesítmény 66 és 86 műszaknorma között változik. A legjobb munkát végző traktorvezetők közül ugyancsak tizet -jutalmaztak 1000—2000 forintnyi összeg­gel. 71 — jelentette ki Kuo Mo-zso egy phenjani gyűlésen A Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaságba érkezett kí­nai kormányküldöttség tiszte­letére Phenjanban rendezett gyűlésen Kuo Mo-zso, a kül­döttség vezetője kijelentette, hogy Tajvan ősidők óta Kíná­hoz tartozik, A kínai nép feltétlenül fel­szabadítja Tajvant — mondot­ta Kuo Mo-zso. — Ugyancsak felszabadítja Kimoj és Macu partmenti szigeteket is. Ez ki­zárólag Kína belügye és a ki- j nai nép e kérdésben nem tűr semmiféle idegen beavatko­zást. Ha az amerikai imperialis­ták háborút akarnak rákény­szeríteni a kínai népre, akkor a sziklaszilárd egységben tö­mörült 600 milliós kínai nép megsemmisítő csapást mér az agresszorokra — hangsúlyozta Kuo Mo-zSo. A kínai külügyminisztérium sajtóértekezlete A kínai külügyminisztérium tájékoztatási osztálya hétfőn sajtóértekezletet tartott azzal kapcsolatban, hogy a csangkaj- sekista légierő az amerikaiak közvetlen ösztönzésére ameri­kai irányított lövedékeket használt. A sajtóértekezleten kínai és külföldi tudósítók vet; tek részt. és a reakció közötti harcnak csupán egyik szakasza volt, A harc folytatódik, bár­hogy alakuljon is a hely­zet Franciaországban a népszavazás után. A Pravda leszögezi, hogy a népszavazás eredményeire a magyarázatot elsősorban azok­ban a körülményekben kell keresni, amelyek között a népszavazást megtartották. Az országban gyakorlatilag meg­szűnt a parlamenti rendszer. A reakciós propaganda fékeve- szett zenebonájában csa k ke­vés választó ismerhette ki ma­gát és győződhetett meg ar­ról, hogy az új alkotmány a ..szabadság, egyenlőség, test­vériség“ hangzatos frázisával Kezdődik ugyan, de a kor­látlan hatalom rendszerének tői vényesítésével végződik. A lap a továbbiakban meg­állapítja. hogy a francia reak­ció nagy hangon számol be az algériai - népszavazás „sikeré­ről“. Hivatalos adatok sze­rint az a’gériai lakosság 97 százaléka igent mondott és csak 3 százaléka mondott ne­met. E számadatok láttán' felmerül az a jogos kérdés: Hát akkor ki ellen visel háborút Algériában De Gaulle és környezete? Az imperializmus története sok .csodát“ ismer, de azért min­dennek van hátára. Az Izvesztyija hangsúlyozza, hogy a francia népszavazás más eredménnyel végződött volija. ha a baloldali erők egységesen léptek vo’na fel ha a Szocialista Párt és a Radikális Párt vezetői nem árulták volna el ismét a de­mokráciát azzal, hegy a dik­tatúra szekértolóinak vissza­taszító szerepében léptek fel, A IV. francia köztársaság meghalt — hangoztatja a Trud cikke — de a köztársaságot támogató erők tovább harcolnak a reakció azon mesterkedése ellen, hogy Franciaország­ra rárakják a fasizmus jármát. A Krasznája Zvezda hang­súlyozza, hogy Franciaország átélt forradalmakat és átélte a reakció - uralmának idősza­kát is. Végeredményben azon­ban'minden alkalommal a ha­ladó erők diadalmaskodtak. Guinea tolt francia gyarmat hétfőn éjfélkor szuverénné vált Párizsban hétfőn bejelentet­ték, hogy a vasárnap tartott népszavazás eredményekép­pen a nemmel szavazott Gui­nea hétfőn éjfélkor szuverén állammá vált. Ezzel egyidejű­leg Uj-Guineában összehívták a parlament rendkívüli ülé­sét. Jól értesült körök szerint a parlament valószínűleg mint alkotmányozó gyűlés ül majd össze, hogy hozzáfogjon az új afrikai köztársaság al­kotmányának kidolgozáshoz. Oki óber 3-án összeül a Francia Kommunista Párt Központi Bizotttága A Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága október 3-án a Párizs melletti Ivryben összeül. A központi bizottság ülésé­nek napirendjén a népszava­zás utáni politikai helyzet vizsgálata szerepel Marcel Servin referátuma alapján. „A kínai nén nem tűr idegen beavatkozást“

Next

/
Oldalképek
Tartalom