Pest Megyei Hirlap, 1958. szeptember (2. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

1958. SZEPTEMBER 2. KEDD írlap 3 Ipari munkásból kiváló állattenyésztő Tápiógyörgye a megye egyik legjobb szarvasmarhafenyésztö községe. A havonta tartott te­nyészállatvásárra az ország minden részéről érkeznek ide vevők. Jó hire van a vásárnak, mert még senki sem ment el innét üres kézzel, találhatott kedvére való borjút, üszőt, vagy tehenet. Az utóbbi idő­ben főleg a terme lőszövetkeze­tek megbízottai keresik fel a tápiógyörgye i gazdákat, hogy törzskönyvezett állatoktól szár­mazó utódokat vegyenek. A Tenyészáll a t forgalmi Vállalat pedig főiként tenyészbika neve­lésére köt szerződést az itteni gazdákkal Bennünket is annak híre hozott Tápiógyörgyére, hegy az egyik gazda, névszerint Du- lai István az Országos Mező- gazdasági Kiállításra is felvi­szi saját nevelésű bikáját. A hír annyiban igaz, hogy Dulai bácsi bikáját valóban kisze­melték, s valóban ott lett vol­na az országos kiállításon, ha egy külföldre induló apaállat­szállítmányban nincs rá szük­ség. így aztán Dulai bácsi ne­veltje kiállítás helyett Német­országban kötött ki. Pedig amint a faluiban is beszélik, a 18 hónapos és 730 kilós apaál­lat valószínű, hogy helyezést kapott volna. Dohát Dulai bá­csi megelégedett azzal a 21064 forinttal is, amit érte kapott. ■Az egyik legjobb állatte­nyésztőnek ismerik a község­ben Dulai Istvánt. Ezt bizo­nyítja egyebek között az is, hogy 1956-ban megalakult törzsáUattenyészitők szövetke­zetének vezetését is rábízták. Pedig nagyon furcsának tűnik, ha elmondjuk, hogy csupán 1954 óta gazdálkodik valójá­ban 3 és fél magyar hold föld­jén és 1 magyar hold szőlő­jén. Előtte bejáró munkás volt Budapestre, a Beloiannisz- gyárba. A mestersége gépla­katos. Nehéz ezt elhinni, kü­lönösen amikor elmondj a, hogy két tenyészbikát nevelt már, egyét pedig meghízlalt. Ami­kor látja, hogy nehezen hi­szünk szavainak, elmondja, hogy 1932-től 1954-ig volt ipari munkás. Mindig szerette az állatokat, sok szakikönyvet ol­vasott, s ha hazajött a gyárból, szabadidejét az állatok között töltötte. Négy évvel ezelőtt halt meg az apósa, s ettől fog­va ő gazdálkodik. A véletlen, vagy inkább a szaktudás és az állatszeretet játszott közre abban, hogy Du­lai bácsi ilyen kiváló állatte­nyésztő lett? Ezt döntse el ta­lán az olvasó az alábbi kis tör­ténetből, amit ő mondott el. Az 50-es évek elején az üzemben egy újításáért na­gyobb összegű pénzt kapott, s feleségével kimentek a vásárra. Nem mulasztotta el, hogy kö­rül ne nézzen az állatvásáron. Ahogy nézelődnek, megtetszett neki egy szép fehérfejű, „okos­szemű” kisborjú. „Vegyük meg” — ajánlotta feleségének, aki nyomban beleegyezetti Amint később. kikutatta, a ki­váló tulajdonsággal rendelkező állat „neves” szülőktől szár­mazott Az első elles után már 21,5 kitó tejet adott. Mivel jó volt „Gyöngyi” bizonyítványa, így minden nehézség nélkül törzskönyvezték. A második borjú után 27,5 kiló tejet adott naponta, most pedig 38,5 kilót fejnek tőle. s ami még nagyon fontos, 4,18 százalékos zsírtar­talommal. A szép siker kedvet adott Dulai bácsinak, s látva a te­nyészállatnevelés gazdaságos­ságát. beszélgetni kezdett az állattenyésztéshez értő g azdák - kel. „Fejlesszük Tápiógyör- g'yét törzsáUattenyésztő köz­séggé” — ajánlotta a dolgozó parasztoknak, akik hajlottak is az okos szóra. Hatvan tagja van már a törzsállailitenyésztő szövetkezetnek, mind hozzáér­tő, szorgalmas dolgozó paraszt. Amikor a szövetkezet mun­kájáról beszélgetünk, elmond­ja, hogy nincs megelégedve azzal, mehetne jobban is. Ne­héz összehozni ugyanis a tago­kat egy-egy gyűlésre. Ennek oka részben az. bogy a nagy dologidő visszatartja az embe­reket a gyűléstől. A szövetke­zet eredményeit azonban első­sorban az. méri. hogy mennyi törzsállatot nevelnek. Ebben pédig - — - ■ nincs hiba. Mert azért sokat nyújt a szö­vetkezet a benne levő parasz­toknak. Elsősorban talán szak­tudásuk növelésében. A leg­utóbbi közgyűlésen például azon vitatkoztak, hogy az ál­latok ellésre való előkészítésé­nek mi a leghelyesebb módja. Dulai bácsi amellett kardos- koclott, hogy nemcsak akkor kell gondját viselni a borjú­nak, amikor már megvan, ha- nem az anya takarmányozásá­ra is ügyelni kell. Szavának van is foganatja, hiszen nem­csak elmondani tudja, hogyan kell a tehenet gondozni, hanem meg is mutatja bármelyik ér­deklődő gazdának. Sokan él­nek is ezzel a lehetőséggel. ' A másik, ami nagyon fontos Dulai bácsi szerint, az, hogy minél több tejet adó anyától származó apaállattól „rendel­jenek“. utódot. A község s za r vas m a nh a áll om á n y á n á 1 ugyanis bevezették a mester­séges megtermékenyítést. Ezt is / o kezdeményezte. Nemrégiben felutazott Buda­pestre, a# állami apaállattelep­re, hogy kiválassza azt az apa­állatot, amelytől kisborjút sze­retne nyerni. Az állattenyész­tés minőségének növelésénél nem lebecsülendő tevékenység az sem, hogy a vezetőség rend­szeresen ellenőrzi, a tagok be­tartsák az alapszabályt. Az alapszabály ugyanis szigorú feltételeket szab meg arra vo­natkozóan, hogy ki lehet a törzsállattenyésztő szövetkezet tagja. Ha az eredményeket, tekint­jük, már teljesül Dulai bácsi elgondolása: törzséllattenyész- tő község lett Tápiógyörgye. De neki újabb és újabb tervei vannak az állattenyésztés to­vábbi fellendítésére. Az eddigi eredményeik alapján előle­gezhetjük azt a bizalmat, hegy az ipari munkásból lett kiváló állattenyésztő ezeket is meg­valósítja. Mihók Sándor Dísigalamb-bemutaíó is lesz a mezőgazdasági kiállításon Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás területén új galamb­házak és galambröptetők épül­tek; 150 dísz-, posta-, és hús­galambot mutatnak be az idén. A díszgalamb-teny'ész- tők között kiállít Kapcsos Mi­hály, budapesti gazdálkodó, aki a tavaszi nemzetközi ver-! senyen díszgalambjaival a nagydíjat nyerte. Tíz parókás- galambot mutat be, a nemzet­közi versenyen szerepelt tel­jes állományát. Vetik a rozsot Sértődöttség vagy önvizsgálat? A melegebb talajú vidékek­ről a hét elején érkeztek az el­ső jelentések arról, hogy vetik már a homokvidék kenyérga­bonáját, a rozsot is. Csongrád megyében az Ásotthalmi Álla­mi Gazdaságban gondosan ke­zelt, jó táperőben levő homok- földekbe kerül a fnag. Itt szep­tember derekáig be akarják fejezni a vetést, úgyhogy a gépek mellett fogatokat is igénybe vettek. Pest megyében a termelőszövetkezetek kezd­ték meg elsőnek az őszi ga­bonavetést; a nagy körösi ter­melőszövetkezetekben 34 hol­don került földbe a rozs mag­ja. A korai vetést a közös gaz­daságokban kialakított helyes vetésforgó és a betakarítás gé- | pesítésének nagyüzemi mód- j szere tette lehetővé. I A z egyik járási földműves- szövetkezeti központban történt: behívták az egyik köz­ség ügyvezetőjét, hogy szóvá tegyenek neki egy-két olyan hiányosságot, amit a legutóbbi ellenőrzés tapasztalt, s amit szóvá is tettek akkor, de azóta sem javítottak ki. Az ügyvezető, amikor végig­hallgatta a „fejmosást“, amely különben nagyon emberséges, nagyon elvtársias volt, fel- csattant: nekem ebből elegem van, lemondok! Eddig a történet. Azaz, még annyi folytatása volt, hogy. a lemondást persze nem fogad­ták el, s a hibák is eltűntek, kijavították azokat. De mégis érdemes elgondolkozni ezen az eseten, hiszen nem egye­dülálló jelenség, hogy •egyes földmüvesszövetkezeti vezetők, amikor bírálat éri őket, ami­kor jogos hiányosságok miatt „mossák mag” a fejüket, egy­szerre a lemondással hozakod­nak elő, gondolván, hogy et­től megszűnnek a hibák, vagy legalább is elhallgatnak a bí­rálók. Egy időben igencsak el­uralkodott az az állapot, hogy kevés szava volt a tagságnak^ de még az igazgatóságnak is; Az ügyvezető jelentette a fel­ső fórumot, az övé volt a dön­tő szó. Ez a helytelen gyakor­lat, az elmúlt évek sok helyte­len, hibás dolgával együtt, el­tűnt, s helyette — nagyon he­lyesen — napról napra na­gyobb teret 'kap a tagság vé­leménye, kívánsága, állás- j foglalása. Természetesen ez- \ zel együtt jár az is, hogy bt- I rálnak, nem mennek el szó \ nélkül a hibák mellett, mind j jókban magukénak érzik a ! szövetkezetei, s éppen ezért ! élesen szóvá teszik azt, ami árt az ő szövetkezetüknek. N em könnyű persze hozzá­szokni ahhoz, hogy „min­denki belebeszélhet min­denbe”, első pillanatra köny- nyebbnek tűnik az, ha egy em­ber dönt, egy ember vélemé­nyére kell csak adni. De csak az első pillanatra tűnik így. A másodikra már kiderül, hogy minél többen „beszélnek bele mindenbe”, annál jobban megy a munka, a szövetkezet tevékenysége annál virágzóbb, eredményesebb. A bírálatért megsértődni ne­vetséges dolog. Még a jogtalan bírálatért is, hiszen azt el kell utasítani. De a jogos bírálat olyan alkotója a mindennapi munkának, amelyet sértődéssel fogadni gyerekes dolog, annak bizonyítása., hogy nem érti az illető a szövetkezeti mozgalom igazi, szellemét, céljait. A bírálat nyomán tartott ön­vizsgálat azonban egyet jelent a hibák felfedésével, elismeré­sével,. ahonnan, már csak egy lépés a hibák kijavítása. A hi­bák kijavítása pedig egj'et jelent a jobb munkával. S va­jon nem mindannyiunk érde­ke, öröme-e, hogy földműves­szövetkezeteinkben jobban menjen a munka? — sz — t — Nemsokára itt a szüret A jó gazda eiőrc gondoskodik a szüreteléshez szükséges felszerelései)!, présről, hordóié1. A töldmüvesszövetkczet boltjaiban bármikor megvehetik a termelők, nem kell sor­ban állni érte. Képünkön a ceglédi gazdák nézegetik a préseket ........................................................................................................................................mmimmimunmimMim .(limiliniilllumilliilllltillimHllllHmiimiPmimtlimtmmimiminiiilHltimiMmiinimHilimllMiiHHniliiHiniMiiiiMimiMltHimMiMmniitHiMmiliHlHillimiiiiiiilitiimHiHimmMMiiilHtmiiniiiyMiitmiiiiHlliiltHii A baj sose jár egyedül... SÍ Bizony, már beesteledett, amikorra végeztem a cukorré­pa gazolásával, motorra ültem és belöktem a kuplungot... s irány haza. Egy kicsit jobban nógattam a vaslovat, mint máskor. Siettem, mert mit csi­nál az asszony a sok barom­fival, a lovaikkal meg a mala­cokkal? A Böske is várandós. Még néhány nap és megel­lik. A felső szomszéd lánya is most megy férjhez. Meg­várhatta volna az őszt, de tudja a fene,, sürgős nekik, hát esküdnek. Ebből sem le­het kimaradni, mert mit mon­danának a falubeliéit? Lám, a Törekvő haragban a Vassékkal. pedig hogy együtt voltak sülve-főlve. Bezzeg most, hogy Vass András már a téeszcsében dolgozik, Törekvő lenézi. Mért nézném én le Vass szomszédot, hiszen éppen olyan jó komám most is, mint régen. Együtt gyerekesked- tünik. Együtt voltunk kato­nák, még a Donnál is együtt szenvedtünk. Együtt szidtuk Horthyt, meg azt, aki kitalálta a háborút, amelyben csak a magunkfajta ember veszíthet.-...Az este is csodálatosan szép volt. Az ég alja még bí­borvörösen világított a lenyu­godott Nap visszaverődő su­garaitól. A levegőben por­felhő úszott, s a sötétben a tintákék égbolton feltűnt az esthajnal csillag, amely úgy ragyogott, mint valami szent­jánosbogár. Körülötte las­san előbújt a többi csillag, s fénylettek az ég kárpit­ján, mint párnázott szék szé­lén az ezüst szegfejek. JTav kicsit elméláztam. Nem 1J is gondoltam, hogy min ülök, hiszen eddig a szekere- zéshez voltam hozzászokva. Azon pedig vígan lehetett m GÁLI SÁNDOR: V ] ■iiliJgyie*na±saízsEiéa|se»t morfondírozni, még szundí­tani is, a lovak úgyis haza­találtak. A motor meg figyel­met kíván. Erősen tartani kell a kormányt. A dülöút sem si­ma, göröngyös egy kicsit, de azért el lehet rajta moto­rozni ... Mire észhez kaptam, már késő volt. A kormány kifor­dult a kezemből, az első ke­rék keresztbe csavarodott, s a lendület úgy kivágott a nye­regből, mint a parancsolat, s bele az árokba. Még az volt a szerencse, hogy abban egé­szen magas szinten folydogált a víz és így az ijedtségen kí­vül nem történt különösebb bajom. Csuromvizes lettem, meg a bal lábam egy kicsit megrándult, de azért haza tudtam ballagni, a motort magam mellett tolva. Későn értem haza. Ott­hon szokatlan kép fogadott. Az asszony a pitvarban egy sámlin sírdogált, a Sanyi meg a Juli gyerek csendben domi­nózott. — Miért sírsz? — kérdeztem köszönés helyett. S ahogyan rámnézett, még ‘jobban potyogtak a könnyel. — Már azt hittük, hogy haza sem jössz. Tőled felfordulhat az egész világ. Már arra is gondoltunk, hogy valami ba­jod lett. Mondtam én min­dig, hogy a motorbicikli nem parasztnak való. De hát te is mész a többiek után ... És folyt az asszonyból a szó, mint a lyukas zsákból a búza. Egy szuszra mindent el­mondott. Hogy a Sanyi gyerek összeveszett az utcabeli Bo­dóék gyerekével, hogy min, azt nem lehet tudni, mert az olyan rossz gyerek, nem vigyáz rá az anyja, pedig jobb volna, ha a gyerekével törődne, mint más embere után kajtat. Az anyakoca ■ is kiszabadult a korlátból, be­tört a tehénistállóba, oszt ott megtalálta a kotlóst és fel­falta alóla a tojásokat... A tehén meg bezabált a sarjú lucernából, most mi lesz... Hogy neki a szomszédban is segíteni kellett, mert nem lehet az, hogy most uta­sítsa vissza a kért segítsé­get, amikor azok éppen a la­kodalomra készülnek. A ba­romfipestis elleni oltást is éppen mára tették a tanácsnál. A tanító meg az állatorvos volt itt, mindent széjjel talál­tak, úgy szégyellte magát... Nagy sokára nyugodtunk meg. Még soká forgolódtam az ágy­ban, nem tudtam aludni, min­den az eszembe jutott... M ilyen is a világ. Van min­denem, éjjel-nappal dol­gozok, meg is van a látszatja, sem kenyérben, sem húsban, sem ruházkodásban nincs hiány, mégsem vagyok boldog. Sok jószág, sok föld, sok gond,.. Kellene valamit csi­nálni. Még a tsz is felötlött bennem. Dehát csak úgy má­ról holnapra nem megy. Az ember nem könnyen adja fel megszokott életét. Mégha a másik jobbnak is ígérkezik, mint az előbbi. Nem tudom, maguk voltak-e már abban a helyzetben, hogy jobb állást, jobb munkahelyet ajánlottak, de azért a régi mellett marad­tak, mert az már megszokott volt. Valahogyan így vagyok én is. A gazdakörben, meg a föld­művesszövetkezet összejövete­lein sókat beszélgettünk már erről. Volt arról is szó, hogy könnyíteni kellene valamit a munkán. Valahogyan gépeket szerezni, azzal haladna a mun­ka, kevesebb lenne a gond és többet törődhetnénk a jószág- neveléssel, s az asszony vállá­ról sok terhet levehetnénk. Az ilyen beszélgetésekből kereke­dett aztán ki, hogy a faluban tizenkét magamfajta gazda el­határozta, hogy szőlőtermelő szakcsoportot alapít. Mégis­csak haladni kell a világgal, nem maradhatunk le mi sem. Közösen szerezzük be a szük­séges gépeket, mert bizonu a kézi permetező egész nyáron át rendkívül kiveszi az ember erejét. Pincét is közösen épí­tünk, közösen ikezeljük a bort. és ha lehetséges, valahol a vá­rosban nyitunk, egy poharazót. Szép volt a terv, s az esti dolog még inkább megérlelte bennem, hogy nincs más út. Másnap, mivel bicegtem egy kicsit, nem mentem a határba. Felsétáltam a tanácsházához, bementem a földművesszövet­kezeti irodába, meglátogattam Szabó Gergely komámat, aki most a földművé sszövetkezet elnöke. Gondoltam, elintézem, amiért a múltkor szólt: meg­kötöm a szerződést 80 hektó borra. Közben megjegyeztem, hogy tehetne már valamit a szakcsoport ügyében. Nem so­kat kellett biztatnom Szabó komámat, mert ideadta a belé­pési nyilatkozatokat, hogy azo­kat írjuk alá és a többit maid ő intézi. Helyben ment is minden, mint a karikacsapás. A bará­taim sorra aláírták a nyilatko­zatot, s amikor mind együtt volt, átadtam Szabó Gergely­nek, az pedig a földművesszö­vetkezet ülésén elfogadtatta, majd pedig a helyi tanács és a pártszervezet is jóváhagyta. Felterjesztették a járáshoz... őzben folyt a mi életünk csendesen. Kijártam a ha­tárba dolgozgatni, odahaza is rendbe jött minden. A Böske megellett, a szomszédék Xánva férjhez ment. Egy esős délutá­non felballagtam a földműves­szövetkezeti irodába, hogy megérdeklődjem, mi van a döntéssel, mert lassan itt az ősz, mea kellene kezdeni a kö­zös munkát. Van a faluban 20 hold tartalékföld, közvetlen nül a falu szélén, jó fekete föld, konyhakertészetnek való. ügy gondoltuk, hogy ezt közö­sen munkáljuk meg, a mi sző­lőnket pedig a szakcsoport gé­pével permetezzük, meg aztán majd kikerekedik az vala­hogy ... Szabó bent volt, azzal foga­dott, hogy nincs engedély. Ki­csit szabadkozott, hogy ő nem hibás, ö akarta, meg a helyi párt és a tanács is jóváhagyta, ök tudják, hogy a társulok in gazdák, de a járásnál valaki beleköpött a levesbe. — Mit mondtak? — Hát azt, hogy miért nem a hármasba léptek, miért szak­csoportot akartok összehozni? Bizonyára spekulációs célból? A poharazó is azt szolgálná. Nem fejőstehén az állam. Az ő eszén ugyan nem járnak túl a falusi gazdák. — Mást nem mondott? — Hát hogyis mondjam, de igen, valami olyasmit, hogy kuláknak nem adnák enge­délyt ...! — Oszt ki mondta, a tanács­elnök? — Nem. A mezőgazdasági osztály egyik beosztottja ... — Es te nem magyaráztad meg? Hogy mink nem va­gyunk azok. Tizenegy hold föl­dem van, igaz, ebből négy hold szólő. A többinek még ennyi sincs. Amikor még a szorzóvi­lág volt, akkor valóban sú­rolta a határt. Na de hát az hibás politika volt, vagy mi a fene. S a kormány változtatott, elismerte a hibát, mert látta, hogy így tühkremegy a szőlő, tönkremegy minden. Vagy már újra kezdik? — Nem a’, csak hát akadnak még, akik bizalmatlanok. — A hármas jó volna? Se­hogyan sem értem én ezt. — Tudod, én veletek érzek, dehát... — Mit dehát? Te azért vagy azon a helyen, hogy verekedjél. Mi pedig azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk. És a nyolc­van hektó bor, a két hold szer­ződéses cukorrépa, a négy hízó, meg a sok termény, amit el­adok, az kell, az jó? S mikor az ember könnyíteni akarna magán, amikor előre akar lép­ni, akkor ugye kulák, meg spe­kuláns? ... Tpsy kicsit össze is vesztünk, s hiába csillapított Szabó Gergely, továbbra is mérges voltam és összekúszált lelkiáh lapotban mentem haza. Sokáig gondolkodtam az ese­ten, de sehogyan sem találtam meg a dolog nyitját. Éppen ezért mondtam el az én esete­met, hogy hátha valaki tudna segíteni a magunkfajta dol­gán ... Tudom én, hogy ilyen az élet, dehát egyszer már szót kellene érteni,-,,

Next

/
Oldalképek
Tartalom