Pest Megyei Hirlap, 1958. szeptember (2. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

vr<ÍC irlap 1958. SZEPTEMBER 3. KEDD Megkezdődött az atomenergia békés célú felhasználásával foglalkozó második nemzetközi értekezlet Mint az AFP jelenti, hét­főn magyar időszámítás sze­rint 10 óra 37 perckor meg­kezdődött Genfben az atom­energia békés célú felhaszná­lásával foglalkozó második nemzetközi értekezlet. Az atomenergia békés fel- használása ügyében megnyílt II. nemzetközi értekezlet — mint M. Panysin, a TASZSZ különtudósítója jelenti — a Nemzetek Palotájában zajlik le szeptember 1-től 13-ig, kö­rülbelül ötezer tudós részvé­telével. Közülük kétezer hi­vatalos küldöttként szerepel 66 ország és sok nemzetközi szervezet képviseletében. Az értekezleten körülbelül 650 tudományos előadás hangzik majd el és kerül megvitatásra. A beterjesztett tudományos előadások száma 2200. Az előadások kifejtik a tudósok legújabb eredményeit az atomenergia békés felhaszná­lása terén. Az értekezlet részvevői köl­csönös tájékoztatást adnak az utóbbi években kifejtett mun­kájukról. Az egyik központi témát a könnyű atommagok fúzióján alapuló termonukleá­ris folyamatok tanulmányo­zásával kapcsolatban eddig elért eredmények alkotják. Bő­ségesen foglalkoznak majd az izotópok tudományos és tech­nikai felhasználásának továb­bi kiterjesztésével is. Az 1955-ben lezajlott első értekezleten csak három szak-" osztály működött, most pedig hat szakosztályban dolgozzák majd fel a beterjesztett elő­adások nagy részét. Az értekezleten a szőnye­gen fekvő kérdéseket megvi­lágító filmekkel, tudósok nyil­vános előadásaival, az atom­energia békés felhasználását bemutató kiállítással segítik elő a széleskörű eszmecserét és a szorosabb együttműkö­dést. A szovjet küldöttség több mint 220 előadást terjesztett az értekezlet elé, kétszer any- nyit, mint 1955-ben. Az elő­adások felét szovjet tudósok személyesen olvassák majd fel az értekezlet plenáris ülésein és a szakosztályok ülésein. ban hangsúlyozta, hogy mi- lyan fontos az egyes országok kutatásai körül kialakított tit­kolózás fokozatos megszűnt»- tése. 1 . Ezután Francis Perrin, a francia atomenergia-főbiztos, a konferencia elnöke mondott beszédet. Véres összetűzés fehérek és négerek között Londonban Vasárnap másodízben is vé­res összetűzés zajlott le fehé­rek és négerek között Lon­donban. A verekedésben mintegy 400 ember vett részt késekkel, üvegekkel és vas- rudakkal. A verekedést mintegy száz „Teddy boy” (ez az elnevezés a magyar jampecnek felel meg) indította el. Hammarskjöld beszéde az atomkonferencián Mint az AP jelenti, Genfi­ben hatvan nemzet körülbelül 3000 küldötte nagy érdeklő­déssel hallgatta végig Ham­marskjöld ENSZ-főtitkár meg­nyitó beszédét az atomener­gia békés felhasználásával foglalkozó II. nemzetközi kon­ferencián. A főtitkár világméretű együttműködést sürgetett az atomenergia békés felhaszná­lásában s rámutatott arra, AZ IZLANDI LAPOK va­sárnap közölték, hogy az augusztus 29-én éjjel Izland felségvizeinek határán belül feltartóztatott egyik angol ha­lászhajó kapitányát ezen öve­zet megsértéséért szombaton 74 000 korona (kb. 170 font- sterling) pénzbüntetésre ítél­ték. Az angol halászhajó zsák­mányát elkobozták. hogy az atomenergetika fejlő­désének számos területe nem­zetközi megegyezést tesz szük­ségessé, így az egész, világra kiterjedő szabványokat kell elfogadni az atomerőművek és finomító üzemek biztonsága érdekében. Az ENSZ-főtitkár felszólította az egyebegyűlt tudósokat, hogy „értékeljék reális módon'’ a világ energia­problémájának megoldását az atomfúzió segítségével. „A gazdaságos atomerőművek megteremtésével kapcsolatos problémák — véleményem szerint — bizonyos szempont­ból ma nagyobbak, mint há­rom évvel ezelőtt” — állapí­totta meg Hammarskjöld. Utána érintette azt a kér­dést, milyen fontos a kis nemzetek számára annak iv moreié, hogy mely problémák foglalják el a fő helyet. Hammarskjöld a továbbiak« Mint a fecskefészkek HiitfmHiHmttHtiHUtitHHiHiHiHiMHiimmiitnimttitmmimHHmmHHuimtHHtMimfT Egy fiatal magyar disszidens garázdálkodása Angliában John Gordon, a Sunday Dispatch főszerkesztője írja: Nem is lehet olyan rossz Kína Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai Bizottságának ülése Mint az Uj-Kína hírügynök­ség jelenti, augusztus 17-^öl 30- ig kibővített ülést tartott a Kí­nai1 Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának Politikai Bizottsága. Az ülésen megtár­gyalták az 1959. évi állami gazdasági tervet, az ipari és a mezőgazdasági termelés hely­zetét, a falusi munka, a keres­kedelem, a művelődéspolitika kérdéseit, stb. Az ülés részvevői hangsú­lyozták, hogy 1958-ban a gabo­natermés eléri a 300—350 mil­lió tonnát, vagyis 1957-hez ké­pest 60—90 .százalékkal emel­kedője. Az egy lakosra eső ga­bonatermés 500 kilogramm kö­rül mozog. A gyapottermés mintegy 3,5 miiló tonna lesz, vagyis az 1957-es színvonal több mint kétszeresére emelke­dik. Ez a jelentős mezőgazdasági győzelem az ipar gyorsütemű fejlesztését teszi szükségessé. Az ülésen rámutattak, hogy az ipari termelésben és az építke­zéseknél a legfőbb ágazatokra kell tenni a hangsúlyt. Az ipar­ban központi kérdés az acél-, nyersvas- és gépgyártás. Tekin­tettel a nagy belföldi acél- és vaskeresletre, valamint a la­kosságnak a vas. és acélterme­lésben kifejtett erőfeszítéseire, szükséges és lehetséges a vas- és acéltermelés ugrásszerű fej­lesztése. Az 1958. évi állami gazdasági terv értelmében az idén 6 200 000 tonna acélt kell gyártani, vagyis 850 000 tonná­val többet, mint az elmúlt év­ben. Ez a mennyiség azonban nem elegendő, így a párt fel­hívta a népet, biztosítson 1958- ban 10 700 000 tonna acélt,1 vagyis kétszer annyit, mint 1957-ben. A politikai bizottság ezután az 1959. évi állami/ gazdasági terv főbb mutatószámaivaJ foglalkozik. A kínai iparnak és mezőgazdaságnak 1959-ben folytania kell az 1958. évi (fej­lődési ütemet, illetve ezt az ütemet fokozni kell, hogy a le­hető legrövidebb időn belül végképp megoldódjék a gabo- naneműek, a gyapot és az ét­olaj termelésének, illetve gyár­tásának problémája és alapve­tően megjavuljon az ország iparának helyzete. A politikai bizottság kibő­vített ülésén döntést hoztak a mezőgazdasági termeléssel ösz- szefüggő több intézkedésben, amelyeket a következő télen és tavasszal kell majd végre­hajtani. Ezek az intézkedések a mélyszántásra helyezik a hangsúlyt. Élénk vita alakult ki az ülé­sen a falusi népi kommunák megalakítása körül. Az ülés részvevői megállapították, hogy a kis mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek nagy népi kommunákba való egyesítése, amelyekben az ipar, a mező- gazdaság, a kereskedelem, a közoktatás és a honvédelem kérdései egységes egészbe forrnak össze, s a társadalma­sítás magasább színvonalra emelkedik — szükségszerű irányzat, amely a falusi ter­melés rohamos fejlődése és a parasztok tudatossága fokának gyors emelkedése eredménye­ként indult meg. A népi kommuna a legjobb szervezeti forma a szocialista építés meggyorsítására és a kommunizmusba való átme­netre. Ez lesz az elkövetkező kommunista társadalom alap­vető társadalmi egysége. A népi kommunákat a néptöme­gek tudatos és önkéntes közre­működésével kell megalakí­tani, teljes véleménynyilvání­tás lehetőségével és széles­körű viták fejlesztésével. A politikai bizottság kibőví­tett ülése megvitatta a keres­kedelmi és művelődéspolitikát, s ezekre vonatkozólag is hatá­rozatokat hozott. Határozatok születtek továbbá a népi fegy­veres erők fejlesztéséről, a pártmunkásoknak a fizikai munkában való részvételéről és más kérdésekről. A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága augusztus 25—31-én értekezletet tartott az ipari terhelés kérdéseiről. Az értekezlet részvevői részle­tesen megvitatták az ipari ter­melés pártirányításának és el­lenőrzésének kérdéseit, a köz- igazgatási egységek közötti összehangolást, az acél- és gép­ipari termelés fejlesztését, a réz- és alumíniumgyártás fo­kozását. idegennek lenni Angliában Pál Imre 17 éves magyar fiú megszökött hazájából, Ang­liába jött és — mint a bel­ügyminisztérium közölte —, nem lehet hazaküldeni, ha nem ír alá erre vonatkozólag egy beleegyező nyilatkozatot. Minthogy ravasz fiú, ezt nem teszi meg. Először bányász­nak képeztük ki, de ez nem tetszett neki és otthagyta a munkát. Június óta semmit sem dolgozott és valószínűleg munkanélküli, vagy szegény- segélyből él. Közben szorgal­masan követi el a legkülönbö­zőbb bűncselekményeket, a lopástól emberek megtámadá­sáig. Az észak-londoni rend­őrbíróság egyik bírája kije­lentette: „Nem vagyunk-e hü­lyék, hogy ezt az élősdit itt tartjuk?” — de úgy látszik, élete végéig itt marad. Remé­lem, legalább megkeserítjük az eletet. A párt és a kormány vezetői a bányásznapi ünnepségeken Szeptember 7-én országszerte megünneplik a VIII. bányász­napot. Ezeken az ünnepségeken a párt és a kormány vezetői részt vesznek és felszólalnak. Tatabánya: Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács első elnök- helyettese, Salgótarján: Marosán György,«az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Komló: Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Edelény: Fehér Lajos, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, Ajkacsingervölgy: Kiss Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Nagylengyel: Czottner Sándor, nehézipari miniszter. mai nap 1958. szeptember 2, kedd, István, Levente napja. A Nap kél 5.03 órakor, nyugszik 18.25 órakor. A Hold kél 19.35 órakor, nyugszik 9,12 órakor. Várható időjárás: változó- felhőzet, több helyen 'kisebb eső, mérsékelt északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet alig változik. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 21—24 fok között. Távolabbi kilátá­sok: továbbra is felhős idő, kisebb esőkkel. — VILÁGHÍRŰ művé­szek érkeznek Budapestre szeptemberben az ünnepi Bartók-hangversenysorozalra. A hangversenyeken fellép Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművésdl Diana Ander­sen dán zongoraművésznő, és a nemrég már hazánkban járt neves angol karmester, Sir Eugen Goossens, októ­berben pedig Szvjatoszlav Rihter és Igor Ojsztrah, a Szovjetunió két kiváló művé­sze, Jeanne Maria-Darrée francia zongoraművésznő és Roberto Benzi olasz karmes­ter. — VEZETŐSÉG- ÉS KÜL< DÖjTTVÁLASZTÓ taggyűlést tart szeptember 7-én az ipoly- damásdi Vöröskereszt-szerve­zet. Ezen a gyűlésen határoz­nak az őszi és téli munka­tervről is. — HÁROMSZÁZ szemé­lyes új SZOT-üdülöt építe­nek Hajdúszoboszlón. A vá­rosi tanács a napokban jelöl­te ki az üdülő építéséhez szükséges öthoidnyi terüle­tet. Megérkezett Tuniszba a Magyar Vöröskereszt küldeménye A Magyar Vöröskereszt nemrégiben százezer forint értékű gyógyszert, élelmet és szappant küldött a Tuniszi Vörös Félhold Társaságnak a Tuniszban tartózkodó algé­riai menekültek megsegítésé­re. A Tuniszi Vörös Félhold Társaság most levélben fejez­te ki szívélyes köszönetét a Magyar Vöröskeresztnek a se­gítségért. Felavatták az ország legkorszerűbb általános iskoláját Tápióságon (Folytatás az 1. oldalról) minden az övé, a népé, a kö­zösségé. Most már tanulgatják, kez­dik tudni ezt is. AMENNYI PÉNZ kellene ahhoz, hogy a kastélyt újból használhatóvá tegyék, éppen annyiból épült az új iskola. Négy évvel ezelőtt jártak érte követségben az oktatásügyi miniszternél, három éve kezd­ték építeni, aztán árvíz, föld­rengés, s az annál is súlyo­sabb ellenforradalom hátrál­tatta a munkát. Pedig várták nagyon, mert szűk, dohos, te­remnek sem nevezhető helyi­ségekben. hármas váltásban tanultak a gyerekek. Az avatóünnepség előtt ettől a régi iskolától vonult a falu népe az új iskolához. A két is­kola közötti különbség — ki­fejező jelkép. A gyerekek lá­bán csupa csinos, jó cipő, szan­dál —, de a két iskola közötti úton még ugyanazt a szemet- szájat dugaszoló port verik fel vele. amilyenbe az apjuk tapo­sott mezítlábbal. S amíg a pi- rosnyakkendős úttörők ének­lik a régi munkásdal új szöve­gét arról, hogy .......nékünk r agyog már a napfény...“ — nagyanyáik állnak, imakönyv­vel a kezükben, az út szélén, örülnek az új iskolának, csak nem egészen értik... Üj cipőben, énekelve, rövid az út a két iskola között, fel sem veszi az ember a port. De a történelemkönyvek mégis hosszú fejezeteket írnak arról az útról — a kapitalizmus megdöntésének, a szocializmus építésének útjáról —, ami eh­hez az úi iskolához is vezetett. Az égés? falu apraja-nagyja serénykedett, hogy az iskola­avatás igazi örömümneppé le­gyen. A férfiak megtisztítot­ták, elrendezték az iskola kör­nyékét, a pedagógusok táncra, énekre, szavalatra tanították a gyerekeket, az egyik tanár­nő alkalmi verset is írt. a szü­lői munkaiközösség két bál be­vételét fordította a kétszázöt­ven személyes ünnepi ebédre, csak a sütés-főzés tíz asszony kétnapi munkájába tellett. S a nyüzsgő munka közepette még tervezgetésre is fogott a fejük: az igazgató csupa-virá- gos parkot akar az iskola köré, az asszonyok 'hímezni tanítják majd a lányokat, hogy Tápió vidéki szép kézimunkákkal díszítsék a tantermeket. HALLATLANUL sokra ké­pes egy falu népe. ha közös erővel, akarattal fog neki va­laminek. A közős erőbői most még csak az állam adta új is­kolát köszöntő öröm és hála méltó kifejezésére tellett. De igazán megbecsülni az új kö­zös tulajdont — nemcsak vi­rágültetésből. függönyhímzés­ből áll. Rá kell lépni igazán, két lábbal az útra, amiről a gyerekek az iskolában tanul­nak. Valóságosan is, jelképe­sen is száműzniük kell a sze­mük elől a látást homályosító port. Az új iskola második nemzedékének történelem- könyvéhez már a tápióságiak- nak is formálniuk kell a kö­vetkező fejezetek anyagát. Izsák Erika — uj termeLöszövet­KEZET alakult Tápióságon. Az elmúlt napokban alakult termelőszövetkezetnek 11 tagja és 286 hold földje van. — SZEPTEMBER 7-ÉN zárul a szentendrei Ferenczy Károly múzeumban a Pest megyei képzőművészek kiál­lítása. A tárlaton 30 művész vett részt, mintegy 60 képpel. — MEGYESZERTE befeje­zésihez közeledik a gabona cséplése. Egyedül a váci, a dabasi és a budai járásban vannak nehézségek, ahol alig akad munkacsapat a gépek­hez. A kalákában végzett cséplés szervezetlen volt, Tö­kölön például előfordult, hogy mindössze négy ember dolgozott egy-cgy gépnél. így természetesen a napi teljesít­mény mindössze 70—80 má­zsa volt. — NAPONTA 1000—1200 tejeskanna van forgalomban a Ceglédi Tejipari Üzemben. A tejet Budapestre, a Kelen­földi Tejipari Vállalatnak szállítják, onnan kerül a bol­tokba. — E HÓNAP KÖZEPÉN adják át rendeltetésének a nagykőrösi új piacteret. — LABDARUGÓ JÁTÉK­VEZETŐI tanfolyam kezdődött tegnap Gödöliört a járási labdarúgó szövetség játékvezetői bizottsága ren­dezésében az aszódi és gödöl­lői járás játékvezetői részére. — BEFEJEZÉSHEZ KÖ­ZELEDIK a kombájnvezetők versenyének értékelése. Az eddigi értesülések szerint Pest megye Veszprém me­gye után következik az or­szágos versenyben. A Pest megyei kombájnosok átlaga 160 hold, az országos 130 holddal szemben. A legtöbb gabonát. 430 holdat a Vámos- mikolai Gépállomás traktoro­sa. Pálos József aratta le. Utána a Monori Gépállomás két traktorosa következik, Sislsó György 347 és Szűcs Balázs 311 holddal. felhívás A Budapesti Rendőrfőkapitány- Ság nyomozást folytat sorozato­san elkövetett csalás büntette miatt dr. Hittrich József ügy­véd, Solymosi György, Vas Já­nos és Jármai Kálmán buda­pesti lakosok ellen, akik útlevél szerzés ürügye alatt többektől nagyobb összegeket csaltak ki. A rendőrség kéri azokat a káro­sultakat, akik eddig még nem tettek feljelentést, jelentkezzenek Budapest, V. kerület. Deák Fe­renc utca 16. I. emelet 122-es számú szobában személyesen» vagy telefonon 123—456 telefon­számon, a 14—42-es mellékállo­máson. A .Nagy vásártelepre hétfőn reg­gel 160 vagon és 27 tehergépkocsi áru érkezett, ebből 36 vagon ve­gyes zöldáru. 44 vagon burgo­nya, 15 vagon zöldpaprika, 38 va­gon gyümölcs és 25 vagon diny- nye. A befutott 15 vagon zöldpapri­ka zöme Bogyiszlóról érkezett, A vastaghúsú híres bogyiszlói paprikát kilónként 2.40—2.80 fo­rintért hozták forgalomba. A környékbeli tölteni való paprikát 2—2.20 forintért adták. Szentes megkezdte az őszi Góliát kék karalábé szállítását, ára kilón­ként 2 forint. A kertészek a hó­fehér őszi karfiolt tisztítva kilón­ként 4.50—1 "4 forintért hozták forgalomba. Őszibarackból most érkezik a legszebb áru. A Buda hegyvidéki válogatott őszibarac­kot kilónként " _12.80 forintért árusították. A jól kifejlődő«» érett besztercei szilvát 2.20—2.40. az apróbbat 2. a vörösszilvát 1.68 forintért adták. Az állami boltok a eSrö-dlnmóH kilónként 1. forin­tért árusították.

Next

/
Oldalképek
Tartalom