Pest Megyei Hirlap, 1958. augusztus (2. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

IL ÉVFOLYAM, 180. SZÄM ári r.o ini.ias 1938. AUGUSZTUS 1. PÉNTEK VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI Ülést tartott a Minisztertanács ‘ A Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatala közli: ' A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Megtárgyal­ta az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról szóló törvényerejű rendelet­tervezetet; meghallgatta a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnökének jelentését az állományon kívüli béralap ielhasználása, valamint a cél­prémiumok ügyében a népi ellenőrzés által végzett vizs- álatról. A Minisztertanács a jelentést jóváhagyólag tudo­másul vette és megállapította, j Atogy a népi ellenőrzés hasz- ; »os és eredményes munkát j végzett. A jelentés alapján a Minisztertanács határozato­kat hozott az állományon kí­vüli béralap szigorúbb kezelé­sére. í A Minisztertanács meghall­gatta az egészségügyi minisz­ter jelentését a járványos gyermekbénulás elleni véde­kezés eddigi eredményeiről és megnyugvással vette tudomá­sul, hogy a széles körben vég­rehajtott védőoltásoknak kö­szönhetően a megbetegedések száma visszaesett és a gyer­mekbénulás ma már járvány­szerűen nem jelentkezik. Az elért jó eredmények alapján a Minisztertanács a védőoltások folytatását elrendelte, s felha­talmazta az egészségügyi mi­nisztert, hogy 1959-től kezdve kötelezővé tegye a két éven aluli gyermekek gyermekbé­nulás elleni folytatólagos vé­dőoltását, s tegye lehetővé a magasabb korosztályba tarto­zó gyermekek védőoltását is. A Minisztertanács hozzájá­rult, hogy a munkaügyi mi­niszter az ifjúság munkábaál- lításának elősegítése céljából 1958. évre további 8 millió fo­rintot felhasználjon. A Minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. A pilisvörösvári bányászok 4800000 forint hűségjutalmat kapnak a bányásznapon Kétnapos bányásznapi vásár is lesz A VIII. magyar bányásznap j nagy ünnep lesz Pilisvörös- várott is. Ezen a napon, szep­tember 7-én, a pilisvörösvári szén- és ásványbányák dolgo­zói között ugyanis 4 800 000 fo­rint hűségjutalmat osztanak ki. A bányásznap szervező bi­zottságának értekezletén elha­tározták, hogy az ünnep alkalmából ez idén szeptember 6-án és 7-én kétnapos bányász­A teinoeloket a szokványos­nál jobb minőségű. gabonáért minőségi felár illeti meg. Az első hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felvásárlótelepek vezetői nem szívesen ,,vesződnek’* a hektólitersúly-mérésscl, ennek elmulasztása pedig a termelőt károsítja meg. A SZŐ VOSZ illetékes szervei felhívják a földművesszövet­kezetek tagságát, a termelési bizottságok, az ellenőrző bi­zottságok tagjait, hogy a köz­ponti szervek e területen al­kalmazott igen következetes és szigorú ellenőrzéseinek segí­tése, általában az ellenőrzés megjavítása érdekében kísér­jék figyelemmel a felvásárló­telepek munkáját és követel­jék meg minden esetben a hektólitersúly mérését, vásárt rendeznek a köz­ségben. Az értekezleten megjelent a minisztérium munkásellátási osztályának és a Pest megyei Tanács kereskedelmi osztályé­nak vezetője, akik bejelentet­ték, hogy a bányásznapi vásárt a leggondosabban előkészítik. Gondoskodnak arról, hogy mindenféle iparcikkből és élelmiszerből a legdúsabb választékot biztosítsák a vásárlóknak. Kellő mennyiségben kaphatók lesznek Pilisvörösvárott a leg­fontosabb hőelektromos készü­lékek, tehát mosógépek, vil­lanytűzhelyek és főzőlapok is. Nagyobb mennyiségű molor- kerékpá", televíziós készülék, óra és a legkülönbözőbb ruha­neműk, közlük import ruha­anyagok is kerülnek a vásárra. Sőt, arról is gondoskodtak, hogy a vásáron építőanyag is kapható legyen. Az ünnep jó hangulatát emeli a megyei vendéglátó­ipari vállalat felvonulása. Sátraikban a vásár alkalmából különleges ételek, nyolc­féle nemes bor, nagy- mennyiségű hazai és Pil­sen! sör várja az ünneplő bányászokat. Sátortábor a Nagykőrösi Kon­zervgyár napközi otthonának kertjében. Csak az a baj, hogy egy kicsit szűkre sikerült az „új lakás”. Ha három gyerek bemegy, kettőnek ki kell jönni és még így is csak térdelni lehet Tartósnak ígérkezik a kánikula Csütörtökön 32 fokig emelkedett a hőmérséklet, de még tovább emelkedik Az átmeneti hűvös időszak után az utóbbi napokban is­mét felül emelkedett a 30 fo­kon a hőmérő higanya. Az or­szág nagyobb része teljesen száraz, csupán a Dunántúl nyugati szélén: Sopron, Szom­bathely, Szentgotthárd, Zala­egerszeg környékén voltak szerdán kisebb záporok, szór­ványos zivatarok. Szentgott- hárdon szerdán este egy óra alatt 10 milliméter csapadék hullott, ami már számottevő víztartalékot jelent a mező- gazdaságnak. Csütörtökön dél­után Sopronban és Szombat­helyen megismétlődtek a ziva­tarok. Kiadósabb és általános esőzésekre sajnos nincs kilátás egyelőre. Az Észak- és Nyugat- Európa fölött terpeszkedő eső- frontnak — amely Stockholm­ban csütörtökön reggelre 8 fokra, Oslóban 10, Koppenhá­gában pedig 13 fokra nyomta le a hőmérsékletet, csak a déli széléből jutott hozzánk el né­hány csekély foszlánya, Dél- Európán erős hőhullám csa­pott át: szerdán Máltában 34 fokot, Rómában és Milánóban 35, Dubrovnyikban 37, Madrid­ban pedig 40 fokot mértek, s csütörtökön valószínűleg még tovább emelkedett a hőmér­séklet. A Meteorológiai Intézet köz­ponti előrejelző osztályán adott tájékoztatás szerint a csütörtöki 32 fokos csúcsról pénteken tovább emelkedik a hőmérséklet legalább 33 fokig; A kánikula tartósnak ígérke­zik. Augusztus első napjaiban országszerte 30 főkon felüli nappali hőmérsékleti maximu­mok és csupán szórványos zá­porok, zivatarok várhatók. A libanoni parlament egy­hetes halasztás után, tegnap ült össze, hogy megválassza az új köztársasági elnököt. A li­banoni főváros parlamenti ne­gyedét fokozatosan lezárták, amint az elnökválasztás órája közeledett, Beirut képe azon­ban — a jelentések szerint — nyugodtunk látszott. Az ülés előtt az ellenzék vezetői ülést tartottak. Erről az ülésről je­lentés még nem érkezett. Az ellenzék néhány korábbi nyi­latkozata azonban arra utalt, hogy bizonyos ellenzéki körök is hozzájárulhatnak Seháb IIj termelőszövetkezeti csoport Törteién Szerdán, július 30-án új ter­melőszövetkezeti csoport ala­Ma Budapesten sorsolják a lottót A tárgynyeremény-sorsoláson a 30. hét szelvényei vesznek részt Az első augusztusi lottósor­solás ismét kettős lesz. A 31. játékhét nyerőszámainak hú­zását és a júliusi tárgynyere­mény sorsolást augusztus 1-én, pénteken Budapesten a XIII. kerületi József Attila művelő­dési otthonban rendezi a Sport- fogadási és Lottó Igazgatóság. A tárgynyeremény-sorsoláson a 30. játékhét szelvényei vesz­nek részt. A kettős sorsolást Dupla vagy semmi játék előzi meg. megválasztásához-. Mint- isme­retes, a felkelők egyik legfonto­sabb követelése az volt, hogy Chamoun, a nyugati érdekeket kritikátlanul kiszolgáló eddigi elnök ha­ladéktalanul távozzék. Helyi idő szerint tegnap dél­előtt tizenegy óra huszonhét perckor kezdődött meg a par­lament nagy fontosságú ülése. Az első szavazás során Sehab tábornok egy szavazat híján nem kapta rneg a szükséges negyvenhármas többséget, a második szavazáson viszont már negyvennyolc szavazattal választották meg a táborno­kot. Ellenfele hét szavazatot kapott, egy szavazat érvény­telen volt. A megfigyelők nem számítanak arra, hogy az elnökválasztás egyik pillanatról a másikra meg­oldja Libanon immár 83 napja tartó válságát, de lé­pést jelenthet az esetleges kibontakozás felé. Ez a kibontakozás azonban csak akkor történhet meg valóban, ha Chamoun távozá­sa után teljesítik az ellenzék másik nagy követelését: az amerikai csapatok távozását is! A TASZSZ beiruti. jelentése szerint mind nagyobb arányokat ölt az Egyesült Államok libanoni intervenciója. Szerdán a beiruti kikötőben a 6. amerikai flotta tizenhárom hadihajója vetett horgonyt, köztük egy repülőgépanyahajó. A fővárostól délre, ugyancsak szerdán négy hatalmas ame­rikai teherszállító hajó kötött ki, három szállítóhajó pedig kirakodásra vár. Ugyanakkor a légierő gépein változatlanul áramlik az | amerikai katonaság és fegyverzet Libanonba. Ami Irakot illeti, az új kor­mány helyzete bel- és külpoli­tikai tekintetben egyaránt to­vább konszolidálódik. A köztársaságot újabb ál­lamok ismerték el. A bagdadi rádió szerdán beje­lentette az Irán által történt elismerést, a görög kormány — amely már elismerte az új iraki kormányt — megbízta beiruti nagykövetét: Bagdad­ban is képviselje hazáját; Genfből származó hírek szerint a svájci kormány már mérle-■ geli az elismerést. a japán ka■* binet pedig meg is hozta ezzel kapcsolatos döntését. Fuzsi- jama japán külügyminiszter kijelentette: kormánya azért döntött így, mert az új iraki rendszer képes fenntartani a rendet. Kasszem, Irak miniszterei-* nőké közleményben jelentette be, hogy kormánya rövidesen törvényt hoz a földtulajdon korlátozásáról. A megdöntött királyi rendszer számos funk­cionáriusa — köztük a bagdadi rendőrfőnök s magasrangú ka­tonatisztek — közölték: nyug­díjaztatásukat kérik. Elbocsá­tották a belügyminisztérium több tisztviselőjét is. Lapzártakor jelenti az AFP: Az olasz kormány elhatá­rozta, hogy elismeri az új iraki kormányt — jelentették be a Chigi-palotában. Olasz­ország bagdadi követét meg­bízták, hogy közölje ezt a ha­tározatot az iraki kormánnyal; A Reuter jelenti: A török külügyminisztérium közölte Irak ankarai nagykö­vetségével, hogy Törökország elismeri az Iraki Köztársasá­got. Összetűzések a török—szíriéi határon Jászkarajenő | Az EAK egyik katonai szó- ! vivője szerdán közölte, hogy | török katonaság szállta meg | a Szíriával határos magas he- | gyeket | Bab Elhava közelében ki­ll sebb határincidensre is sor | került. Egy török katonai gép- 5 kocsi behatolt szíriai terület­re. A gépkocsin tartózkodó katonák tüzet nyitottak a szí­riai határőrökre. A támadókat 15 perces harc után visszaver­ték. Szíriai lapok szerint Török­ország csapatokat vonultat fel mind a szíriai, mind az iraki ha. tárna. Az ország földművesszövet- r kezetei az idén nagyobb szere- j pet kaptak az ország kenyér­ellátásának biztosításában. A múlt évben még csak 697, az i idén pedig már mintegy 900 j felvásárlóhellyel rendelkeznek, s az összes felvásárlásra ke­rülő gabonának kereken egy­negyedét veszik át. A földművesszövetkezeti felvásárlók első hetekben szerzett tapasztalatai igen biztatóak. Egyetlen községből sem érke­zett jelentés arról, hogy vona­kodik volna a földadó termé­szetbeni kiegyenlítésétől. Sok földművesszövetkezet éppen ellenkezőleg arról ad jelentést, hogy a cséplés befejezése után néhány órával már a begyűj­tőhelyekre szállítják mind a cséplésért járó díjat, mind pe­dig a földadó értékének meg­felelő mennyiségű gabonát. Az első hetek eredményei a szabadfelvásárlás területén is biztatóak. Általában megálla­pítható, hogy a parasztság szívesen adja el az államnak terményfeleslegét. Az árak el­len sem emeltek kifogást. Július 1-től a földművesszö­vetkezeti telepek egész ke­nyérgabona felvásárlási ter­vük 4,5 százalékának tettek eleget. i Különösen kedvezően ala­kult a szabadértékesítésű gabona aránya. Eddig a ? | tervezett mennyiség 6.3 százaléka került a mag­tárakba. A takarmánygabona-felvásár-! lás területén még kedvezőb-f ben alakult a helyzet. Az ösz-l szes mennyiség 10,1 százalékát,! a szabadértékesítésűnek 20,4! százalékát vették át a felvá-l sárlási megbízottak. Az érté-! kesítés üteme, a cséplés előre-1 haladtával, erősödik. Jellemző,! hogy az utóbbi napokban há-! romszor annyit vásároltak félj mint azt megelőzően összesen. I A felvásárlás eddigi statisz-! tikája azt mutatja, hogy hosz-l szú évek óta nem takarítottak! be az ideihez hasonló minő-! ségű gabonát. Az átlagos hek-§ tólitersúly, kevés kivételtől el-! tekintve meghaladja az el-! múlt évek átlagát. Búzánál! például a szokványos 78 kiló-! »el szemben eléri a 85—83 ki-! lát. Gabonaértékesítésnél a gazdák ragaszkodjanak a hektólitersúly méréséhez A saikyányiainöséget meghaladó gabonáért minőtégi felárat fizetnek Faud Sehab tábornokot választották a Libanoni Köztársaság elnökévé Irán, Sa pán, Olaszország és Törökország elismerte az új iraki kormányt kult Törteién. Az alakuló ülé­sen 13 tag mondta ki, hogy ezentúl közösen gazdálkodik 128 hold földön. Az új tszcs- nek a Búzakalász nevet adták és elnöknek Dér Ambrust vá­lasztották meg. A tagok kö­zött jómódú középparasztok is vannak. Az idén már ez az ötödik új termelőszövetkezeti csoport Törteién; az év első hét hó­napjában 59 dolgozó paraszt mintegy félezer holdon kezdte meg a közös gazdálkodást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom