Pest Megyei Hirlap, 1958. augusztus (2. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

Flff kl Si. 11C irt P 1958. AUGUSZTUS 1. PÉNTEK «4 kis kitel LJUBLJANÁBAN szerdán megnyílt a IV. nemzetközi diáktalálkozó, amelyen 15 európai, ázsiai és afrikai or­szág diákjai vesznek részt. A FAMAGUSZTA közelé­ben levő Ahertiu faluban szer­dán este 300 főnyi ciprusi gö­rög megtámadott egy angol katonai járőrt. Az angolok tü­zet nyitottak, amelynek követ­keztében egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsebe­sült. A sebesült később kór­házban meghalt. AZ AMERIKAI hadügymi­nisztérium közlése szerint idén az Egyesült Államokban több mint ezer katonai repülősze- rencsétlenség történt, amely­nek következtében 664 sze­mély vesztette életét. SPANYOLORSZÁGBAN már több mint tíz esztendeje nem volt olyan hőség, mint szer­dán. Szerdán délután Madrid­ban a hőmérő higanyszála ár­nyékban 40.1 C fokot mutatott. Dél-Spanyolországban még rosszabb a helyzet. Cordobá- ban 44 C fokot és Ecijában 46 C fokot mértek. A mete­orológiai szakemberek nem várnak enyhülést. A LEGSŰRŰBB forgalmi időszakokban óránként két francia hal meg és öt nyomo­rékká válik a közúti szeren­csétlenségek következtében. Ezért minden eddiginél na- gyobbarányú mozgalom indult meg az augusztusi szabadság­idók előtt a közúti forgalom nagyobb biztonsága érdeké­ben. MEXIKÓ CITY utcáit szer­dán négy órán keresztül öt el­szabadult elefánt tartotta ret­tegésben. A helyi állatkert ré­szére érkezett elefántok a va­sútállomáson elszöktek gondo­zóiktól és — mint később meg­állapították — egy mozdony füttyétől megvadulva, dühöd- ten rárontottak a járókelőkre. Az egyik elefánt egy embert halálra taposott, majd gépko­csikat és lakóházakat kezdett rongálni. A megdühödt elefán­tot végül egy rendőrtisztnek sikerült nyolc revolverlövéssel leteríteni. A másik négyet az állatkerlbe szállították. k angol kormány augusztus 12-ét javasolja a Biztonsáni Tanácsban rendezendő csúcsértekezlet összehívására Macmillan angol miniszter- elnök csütörtökön délután az alsóházban bejelentette: Nagy- Britannia javasolta, hogy a Biztonsági Tanácsban a Kö­zép-Kelet kérdéséről rende­zendő kormányfői értekezlet augusztus 12-én üljön össze. Az angol miniszterelnök kö­zölte továbbá, hogy részt vesz a csúcsértekezleten, akár New Yorkban, akár Genfben vagy másutt tartják is. A Reuter moszkvai jelenté­se szerint Sir Patrick Reilly, Nagy-Britannia moszkvai nagykövete csütörtökön láto­gatást tett a szovjet külügy­minisztériumban, feltehetően, hogy átadja Macmillan angol miniszterelnök újabb levelét a csúcsértekezlet kérdésében. Az Egyesült Államok kor­mányának válaszát valószínű­leg csütörtökön szintén átad­ták Moszkvában. Nehru számítása szerint augusztus közepén megtartják a kormányfői értekezletet Nehru indiai miniszterelnök csütörtökön részt vett a kép­viselőház külügyi bizottságá­nak bizalmas ülésén. Kijelen­tette, arra számít, hogy a kor­mányfői értekezletet agusztus közepén valószínűleg Európá­ban tartják meg — közölték Üj-Delhi-i megbízható körök­ben. Értesülések szerint Nehru kifejezésre juttatta azt a véle­ményét, hogy valószínűleg augusztus 10-én vagy az azt kővető napokban indul el Európába, 'hogy részt vegyen a tárgyaláson Fenti körök tájékoztatása szerint Nehru a bizottság előtt kijelentette, a közép-keleti helyzet „viszonylag megszilár­dult”. Nehru véleménye szerint az Egyesült Államok a kor­mányfői értekezlet megkezdése előtt vagy kivonja csapatait Libanonból vagy pedig beje­lenti csapatainak küszöbönálló kivonását, de a Jordániában tartózkodó angol csapatok kér­désében nem bocsátkozott jós­lásokba. A hozzá intézett kérdésre válaszolva Nehru azt mondot­ta, valószínűnek tartja a hely­zet feszültté válását, ha Anglia kuwaiti érdekeltségei bármi­lyen módon veszélybe kerülné­nek. Értesülések szerint Nehru nyomatékosan hangoztatta, úgy látszik, Angliának elhatározott szándéka az ilyen fejlemények megakadályozása még akkor is, ha ezzel megkockáztatja a nyílt háború kirobbantását. ..Szociális" gondoskodás Az angliai Birmingham vá­ros egyik szállítmányozási vál­lalata nem mindennapi előnyt biztosít alkalmazottainak. Vá­lóper esetén a vállalat díj­mentesen ügyvédet bocsát az alkalmazásában álló férjek vagy feleségek rendelkezésére. SZERDA ESTIG összesen 250 angol és 700 amerikai ál­lampolgárt — főleg asszonyo­kat és gyermekeket — szállí­tottak el Irakból, külön e cél­ra bérelt repülőgépen. Csendes a nagymarosi iskola (Foto: Nánási) 1958. augusztus 1, péntek, Péter napja. A Nap kél 4.21 órakor, nyugszik 19.20 órakor. A Hold 'kél 19.49 órakor, nyugszik 6.17 órakor, Várható időjárás: nappali felhőképződés, eső nélkül. Gyenge légáramlás. A meleg idő tovább tart. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet 30—33 fok között. Távolabbi kilátások: a meleg idő to­vább tart. — VÁSÁRRAL EGYBE­KÖTÖTT bútorszövctkiáüí- tást rendez a Pomázi Posztó­gyár és az Űjpesti Gyapjú- szövőgyár. A gyárak az Ál­lami Áruházak Igazgatósá­gával. a Corvinnal és a pécsi állami áruházzal már meg­állapodtak. A kiállítás szep­temberben nyílik, modern és klasszikus mintájú bútor­szöveteket mutatnak be. — 465 EZER CSIRKÉT keltetett eddig a vecsési ba­romfikeltető. Augusztus vé­géig még 65 ezer darabot keltetnek és ezzel a telep évi termelési tervét 140 száza­lékra teljesíti. — DfSZÜNNÉPSÉGÉT ren­deznek vasárnap az Úttörő- vasút tízéves fennállása al­kalmából. Az ünnepségen Németh József miniszterhe­lyettes, a MÁV vezérigazga­tója mond beszédet, délután sport- és kultúrműsor lesz. — TÁVIRATBAN TILTA­KOZNAK az imperialisták közel-keleti agressziója ellen és azonnali csúcstalálkozót követelnek a túrái Galga- mentl Termelőszövetkezet tagjai. — KÜLFÖLDRŐL ÉRKE­ZETT kereskedelmi bizott­ság járt a váci Híradástech­nikai Anyagok Gyárában. A küldöttség tagjai megelége­déssel nyilatkozta& az üzem exportra kerülő termékeiről, — KÉT NEVELŐI LAKÁS épül megyei beruházásból Törteién 260 ezer forintos költséggel. A lakásokat szep­tember 1-re átadják. — 5 MILLIÓ FORINT ér­tékben 73 vagon gyümölcsöt vásárolt fel a Szövetkezetek Pest megyei Értékesítő Köz­pontjának szentendrei kiren* deltsége. — TILTAKOZNAK a ceg­lédi üzemek dolgozói az im­perialisták közel-keleti ag­ressziója ellen. Tiltakozásu­kat eljuttatták a Népszabad­ság szerkesztőségének is. A közeljövőben a területi párt- szervezetek. a Hazafias Nép­front és a Békebizottság kft- zösen csoportos beszélgetése- két szerveznek a város kü­lönböző részein, ahol meg­vitatják a közel-keleti hely­zetet és a csúcstalálkozó le­hetőségeit. Ha a nő féltékeny. MiiiUliiiiiiHmmiiiiMitiHiimuHHiHiiHiHimHiMtmiiiMiiiimimiiiMMiimiiiiiiiiiHiiiJhiiimiiimiMiiiiHHiiiuMmmiiiiiHmtHiiimHiiimiHiiHuulmiiiiii iiiiiiimiiiiHiiiHiiiHiiiHMiiiiNiifiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiHiiiiimmiiiiiuiHiHiiimiiiiimiiHiimiiHiiiuiiiHmimimtmiiimiiimmiiHHiiHiNiiiitiiiimHiiMiiiiiiMmtiiiui Fazekas Mátyás: njnnai LéJták A VÁCI DUNAAG a minap megállított az ut- /í cán egy régi ismerősöm. — Te vagy az, aki Dunai séták címmel cikkeket írsz? Akkor vasárnap gyere velem, megismertetlek a Duna új ar­cával. — Örömmel, ha valóban újat mutatsz. Bakancsot húz- 'zak? ‘ — Fürdőnadrágot, tornaci­pőt és melegítőt — nevetett '—, no meg fényképezőgépet. ‘Elmegyünk evezőstúrára a Du­nán felfelé. Tetszett az ötlet. Vagy 15 év­vel ezelőtt csináltam egy pár kisebb csónakkirándulást. Ha újságcikknek nem is lesz jó, de kirándulásnak feltétlenül *— gondoltam. A szót tett követte, s vasár- ‘nap még alig pirkadt, mi már az újpesti „Tungsram”-strand 'fölött, valahol „Vadevezősor- szágban” görgettük, cipeltük a hosszú, keskeny, kétpáreve­zős, gurulóüléses csónakot a Duna felé. (Bocsássanak meg a vadevezősök, de az ö szem- ponjukból is magán viseli írá­som a szakszerűtlenség bélye­gét. Társam fél úton magyará­zott, hogy kilbót, szkiff meg egyebek, de csak annyi ma­radt meg bennem, hogy hó­lyagok vannak a tenyeremen!) Na, most aztán teli tüdővel, 'feszülő izmokkal, lappadó has­sal szembe a vén Dunának! — Irány a Pokol! —■ Ezt úgy mondod, mintha legalábbis a váci Pokolszige- 'tig akarnál evezni! — Úgy is van. Elhűlve engedtem a vízbe az evezőt. — Igenis, ez a program. A váci Dunaágban felhúzunk a Pokolszigetig, onnan pedig szépen vissza fogunk csorog­ni. Hát most már nincs vissza­kozz, benne vagyunk! Belök­tük a csónakot és elkezdtünk evezni felfelé. Na, de hát nem olyan egyszerű dolog ez, mint ahogy én elképzeltem. Első­sorban azt tanultam meg, mit jelent az, hogy a víznek sodra van. Bizony, sodorta volna a csónakunkat Mohácsig, ha nem fekszünk neki az evezők­nek. Nem akarom az olvasót untatni, hányszor akartam fel­bukni a gurulóülésen, hány­szor csúszott le a lábam a láb­támaszról, hányszor „fogott rákot” az evezőm, hányszor estem ki az ütemből, s akadt Össze a két pár evező. De — úgylátszik — az evezés is olyan sport, amit elfelejteni nem lehet, csak fel kell eleve­níteni a régi gyakorlatot. Így aztán, mire a nap teljes fényével ragyogott felettünk, mi már a megyeri dombok körül húztuk az evezőket. Cso­dálatos dolog ez. okos ember volt, aki a csónakot meg a vi­zet kitalálta! Egy kis törékeny faalkotmány úszik velünk, szembe a nagy folyamnak. Lassan halad el mellettünk a part. Egymás után hagyjuk el a Vízmüvek kútjainak sajátos alakú, kunakiait s ahogy fel­felé haladunk, egyre sűrűsödik a növényzet, a jellegzetes víz­parti fák, nyírfák, topolyok, nyárak. Néha nagyot csobban a víz, amikor egy-egy hal fel­veti magát. Sóvár szemmel né­zik a horgászok, akik végtelen türelemmel állnak a parton s áztatják a zsinór végén a bá­natos 'kukacot. (Minden tiszte­letem a horgászok türelméé: azt hiszem, egy órai pecázás után a térdemen törném össze a botot!) 1 Méterről méterre változik a panoráma, tágul a kép. Jobbra a Duna balpartján, a váci or­szágúton nagy a forgalom: te­herkocsik, dübörögnek, sze­mélykocsik suhannak, lovasko­csik kullognak, kocognak, de leginkább motorkerékpárok pufogása zavarja az ünnepi hangulatot. Rengeteg motoros indul kirándulni: elől ül por­köpenyben, ijesztő nagy szem­üveggel a férfi, mögötte ken- dösen, hátizsákosán, mereven 1kapaszkodva a nő. Ez a kez­dődő szerelem vagy az ifjú há­zasság jele. Az öreg házasok már oldalkocsis motoron jár­nak és rendszerint többen van­nak: egii-két gyerek is „be van csomagolva” az oldalkocsi vé­dőüvege mögé. Ezek az oldal­kocsisok mintha egy kicsit le­néznék a s*nlómotoron kapasz­kodókat. (Vagy csak irigyelik őket?,,,) Az országút itt elég közel van a Dunához, van le­hetőségünk megfigyelni őket Azok is nézegetnek bennünket. Mert mi íc szaporodunk. Emire több csónak leni el a Dunát. Akik rövidebb távra mennek, szaporán húznak el mellettünk (na, meg akik fiatalabb izmok­kal rendelkeznék) és tréfás dolgokat kiabálnak egymás­nak. A másik part a Szentendrei­sziget. Mi, a váci oldal, a kul­túra, civilizáció (a kanyarban már a dunakeszi templom tor­nyát látjuk), ez a part az ős- vadon; a parton kuksoló hor­gászokon kívül az ember jelen­létének nyomát se látod! A csendet a víz csobogása, a ma­daraik füttye, a méhek zson­gása teszi beszédessé. Kirándulásunk célja ez az oldal. Elkerüljük a Duna bal- parti községeit, a Szentendrei­sziget partját tanulmányozzuk. A nap alaposan kitesz ma­gáért; trópusi sugarakat dönt ránk. A melegítőt már az út elején lerángattuk és lekerült már az ing is: egy kis fecske­nadrág az összes öltözékünk s egy jó adag napolaj a testen. Egyre sűrűbben kerül elő a hátizsákból a hőpalack, hogy egy-egy korty jéghideg teával frissítsük magunkat. Sajnos, a hideg, habzó sör csak álom, mert barátom felvilágosítása szerint egész Vácig csak itt-ott van lehetőség valami italra. Néha lenyúlunk a hús habok közé s végigloccsantunk ma­gunkon egy kis vizet, a hüsü- lés pillanatnyi örömeit ke­resve. Jobbra egy stég felé köze­ledünk. A stég mellett komp serénykedik. A Dunakeszi és Horány közti átkelőhelyhez érünk lassan. Régi elbeszélések alapján a horányi csárda jut eszembe s erről az árpa levé­nek tejfehér habja — de csa­lódás ér bennünket. A horányi csárda épületében és területén a Pest megyei Kishajózási Vállalat hajójavító műhelyei tanyázik. Feljebb azonban égbenyúló,I vizrehajló évszázados fák csa-\ lógatnak s szemben vele egy I kis sziget. Behúzunk ebbe a\ mellékágba, hogy egy kicsití megfürödjünk, megpihenjünk, § falatozzunk a hátizsákból és i azután majd újult erővel ve-1 gyük fel a ,;küzdelmet” a ha-1 bókkal. A parton kellemes megle-í petés vár bennünket. A volt 1 KÖZÉRT-üdülöt átvette a I vendéglátóipar és remek szál- § loda-kombinátot alakított ki 1 belőle. A Horány Gyöngye | üdülő fövenyén partra húzzuk I a csónakot és belépünk a | nyolcholdas parkban pavilo-1 nokban elhelyezett „földi pa- | radicsomba”. Nincs szükség | sem a hátizsákra, sem a | termoszra. Remek villás- \ reggelit fogyasztunk, lecsúsz- | tatva pár korsó sört, azután 1 pár sütemény, egy dupla . presszóban, a kiürült termosz ba pedig egy jégbehütött = spriccer , kerül. Hihetetlen, 1 hogy egy pár evező meg egy | csónak micsoda étvágyat és I szomjúságot képes kiváltani-1 Körülsétáljuk — evészet és \ ivászat után — a telepet: a | pavilonokban két-háromágyas | és turistaszobák várják a ven- I dégeket. Bekukkantunk egy- I be-e gybe. Szellős szobák, ba- I rátságos berendezés várják a I vendégeket. (A Dunakanyar | Intéző Bizottság és a Pesti megyei Tanács jelentős sike-1 re ez a 40 szobás, 150 ágyas | szálloda: az első komoly lé-1 pés a Dunakanyar ellielyezé-1 si problémáinak megoldása I felé. A berendezés, a parkosí-1 tás a gazda, a Váci Vendég-1 látó érdeme!) (Folytatjuk) I Tájékoztató a bentlakásos ipari tanulók felvételéről Az utóbbi napokban több vidé­ki általános Iskolát végzett fiatal kérte felvételét a budapesti ipari- tanuló-intézetekbe azzal, hogy a tanulmányi időre iparitanuló-ott- honban helyezzék el őket. A Munkaügyi Minisztérium ér­tesíti az érdekelt vidéki fiatalo­kat és szüleiket, hogy az otthon­nal rendelkező budapesti iparl- tanuló-intézetek helyeit az álla- mi gondozott árvákkal..Javábbá azokkal á fiatalokkal töltötték be. akiknek szociális körülmé­nyei ezt feltétlenül indokolták. A még fennmaradt helyeket azoknak a vidéki fiataloknak tartották fenn. akik á nehezebb, melegüzemi szakmákra _ öntő­nek. kohásznak, hengerésznek — jelentkeztek. Az iparitanuló-ott- honok helyei beteltek, s így ott­honban történő elhelyezésér* több lehetőség nincs. A buda­pesti iparitanuló-intézetek éppen ezért már csak budapesti, vagy olyan Budapest környékén laké fiatalokat vesznek fel. akik lakó­helyükről az intézetbe, illetve munkahelyükre be tudnak járni A vidéki fiatalok részire ipari tanuló felvétel bentlakásos elhe­lyezéssel már csak a vátárkénző* intézetekben van. vájártanuló- intézetek az alábbi helyeken vannak: Özd. Sajószentoéter. Pe­reces. Kuritván. Pillsvörösvár, Nasybáton-’ Selyp. Aikacsincer- völay. Várpalota. Zirc. Tata, Oroszlány. Péliföld. Polvos, Komló. Nagymányok Pécs- bányateleo. — KÉSZÜLNEK az orszá­gos kongresszusra a ceglédi Vöröskereszt alapszervezetek. A küldöttválasztásokat és a taggyűléseket ebben a hó­napban tartják. — ORSZÁGOS állat- és ki­rakodóvásár lesz Kiskunlac- házán augusztus 4-én. JELENTIK« a = A Nagyvásártelepre csütörtö­kön reggel 130 vagon és 26 teher­gépkocsi áru érkezett, ebből 40 vagon vegyes zöldáru, 37 vagon burgonya. 10 vagon paradicsom* 34 vagon gyümölcs és négy va­gon tojás. A Baromfi- és Tojásértékesítő Vállalat a hétvégi szükségletek ellátására csütörtök reggeltől szombat délutánig 1900 ketrec élő baromfit 1.5 vagon vágott barom­fit és 450 ezer tojást oszt el a KÖZÉRT-boltok között. Az élő baromfit az állami gazdaságok szállították a fővárosba. A káposztafélék felhozatala emelkedett. Az állami zöldséges boltok a feieskáposztát 2.80. a kelkáposztát. 4.20 forintért árusí­tották. A főzötököt kilónként 80 fillérért, a gyalult tököt 2 forin­tért adták. A burgonya, paradi­csom. hagyma, zöldbab és a zöld­paprika ára nem változott. Az Alföldről 10 vagon nyári alma érkezett. A nemes- és a rétesnek való almát 2.80_3.60. az eevéb faltájút 2.20—2.40. a körtét 2.80_ 4.80 forintért adták. Megjelent a piacon a vastaghéiű óriási Kan- talup sárgandinnye. ára kilón­ként 2.60 forint. A görögdinnye ára nem változott. zési rendszerében — jelentet­te ki egy nyugati atomszakér­tő a genfi értekezlet szerdai zárt ülése után. A genfi atomszakértői érte­kezlet legfontosabb szakaszá­ba jutott. A szerdai ülésen megkezd­ték a vitát egy olyan ellenőr­zési rendszerről, amelynek se­gítségével „felügyeletet lehet gyakorolni a nukleáris kísér­letek megszüntetésére esetleg létre jövő egyezmény felett”. Mint ismeretes, az értekez­leten részvevő tudósok már jóváhagyták a nukleáris rob­bantások észlelésének alapve­tő módozatait és most meg kell kísérelniük, hogy ezekből a módozatokból megfelelő el­lenőrzési rendszert dolgozza­nak ki. Ha azután a Kelet és a Nyugat megállapodásra jut a nukeláris kísérletek meg­szüntetésében, akkor rendel­kezésére állhat a tudósok ki­dolgozta ellenőrzési rendszer. A szerda este kiadott köz­lemény bejelentette, hogy a tudósok csütörtökön újabb tanácskozásokat tartanak. A keleti és a nyugati tudó­soknak szemlátomást minden lehetőségük megvan arra, hogy „legalábbis technikai egyezményre” jussanak a nukleáris kísérletek ellenőr­Nyugati atomszakértő a genfi tárgyalások eredményeiről

Next

/
Oldalképek
Tartalom