Pest Megyei Hirlap, 1958. július (2. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-04 / 156. szám

Ülést tartott a Minisztertanács ' A Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatala közli: a Minisz­tertanács csütörtökön ülést tartott. Napirend előtt Kádár János államminiszter beszá­molt a magyar párt- és kor­küldöttség bulgáriai útjáról, utána Apró Antal, a Minisz- tertartács elnökének első he­lyettese beszámolt a KGST bukaresti üléséről. A Minisz­tertanács a beszámolókat tu­domásul vette. Ezután a Minisztertanács megtárgyalta és elfogadta az 1938—1959. évi terményfelvá­sárlási tervet és úgy határo­zott, hogy változatlanul fenn kell tartani az 1957-ben kiala­kított felvásárlási módszere­ket, s a felvásárlást a válto­zatlan tavalyi árakon kell le­bonyolítani. A tartási és a gondozási kö­telesség teljesítésének bünte­tőjogi védelméről szóló tör­vényerejű rendelet javaslatá­ról, a családi pótlékra vonat­kozó egyes rendelkezések mó­dosításáról, a magyar—bolgár állategészségügyi egyezmény jóváhagyásáról, végül folyó ügyekről tárgyalt ezután a Mi­nisztertanács. Kedves vendégek a Ceglédi Szeszgyárban | Babos Zoltán, az élelmezés- ügyi miniszter első helyettese Kovács Béla elvtárssal, a me­gyei pártbizottság másodtitká­rával meglátogatta tegnap dél­után a Ceglédi Szeszgyárat, amely az elmúlt évben az or­szág legnagyobb szeszfőzdéjé­vé fejlődött. A miniszterhe­lyettes megnézte többek kö­zött a termelők bérfőzdéjét, az átvevőhelyeket, valamint az új vákumos üst működését, A szeszgyár termékeit látva, elismerését fejezte ki az üzem dolgozóinak és vezetőinek, és további támogatást helyezett kilátásba. Állami beruházásból ötven, társadalmi erőből huszonöt új tantermet kap az idén megyénk Hetvenöt általános iskolai terem épült a nyáron Pest megyében. Kétharmadának költségeit állami beruházási összegből fedezik; így épül meg nyolc új iskola, összesen S3 tanteremmel, több község­ben pedig bővítik a meglévő iskolákat. Tíz Pest megyei község lakossága * viszonylag csekély állami támogatással, saját erejéből épít két vagy több tantermet a régi iskolá­hoz. A községfejlesztési alap­ból iskolaépítésre fordított összeg és a lakosság társadal­mi munkájának értéke együt­tesen megközelíti a kétmillió forintot. A hetvenöt új tan­terem nagy részében előrelát­hatólag már szeptemberben megkezdődik a tanítás; Gazdag a vasárnapi szakszervezeti nap programja Kulturális és sportbemututók - „Készültségben" a vendéglátóipar — Gyermekmegőrző, borkóstoló, szív kübli és alkalmi postahivatal Zebegény Egy negyedéve folynak az előkészületek, s azóta esetről esetre hírt adtunk a július 6-i megyei szakszervezeti napról, amit a Pest megyei SZMT Vácott, a Pokol-szigeten ren­dez. Minthogy nagy az érdek­lődés iránta, a rendezőségnek ugyancsak össze kell szednie tudományát, mert kedvező idő esetén több mint tízezer em­berre lehet számítani. A rendező bizottság szerdán készítette el a végleges me­netrendet és elvégezte az utolsó simításokat. A nap programjában első­nek a ceggel 7 órai zenés éb­resztő szerepel (az MTH zene­kara játszik). Kilenc órától a Pokol­szigeten, a sportpálya dísz­emelvénye előtt, térzené­vel kezdődik a műsor. A térzenét a Dunakeszi Jár­műjavító zenekara szolgál­tatja. Tíz órakor kerül sor az ünnepélyes megnyitóra. Az ünnepi szónok nevét a rende­ző bizottság meglepetésnek tar­togatja. Tizenegy órától délután 2 óráig egyszerre több helyen lesz műsor. Lehet válogatni: a szabadtéri színpadon a me­gye legjobb kultúregyüttesei, énekkarok, tá’^csorortok, színjátszók, tánc- *"és fúvós­zenekarok szerepelnek, báb­húzzák a 1 karok játszanak, talp alá valót.: | A népbolt sátra ajándék- | és emléktárgyakkal, játék- § áruval, cukorkával és az f erre az alkalomra készí- | tett levelezőlappal várja a | ,,kedves vevő”-t. Lesz még: céllövölde, kör-1 hinta, gyermekmegőrző, bor-1 kóstoló, szívküldi;;: és még § ki győzné felsorolni vala-1 mennyit! Akik pedig „kimé-§ nőt” kaptak, azok a jól sike- | rült nap után Vácott a Fehér | Galambban reggelig táncolhat- | nak. I Alkalmi postahivatal !s | működik a szigeten, s a \ bélyeggyűjtők gyönyörűsé- | Kellemesen, no meg haszno- gere alkalmi feliratos be- = . * .. _ lyegzőt használ. \ san is tolt. a szünidőt Bor­A sziget vízszolgáltatását, vil- i a „ *^argit’ a k^pzö és lanyvilágílását, állandó komp- 1 iparművészeti gimnázium első- összeköttetését biztosították, i éves tanulója: a rajzlapon las- (A jó időt is megrendelték .;.) § san kibontakozik a festői zebe­F. M. I gényi látkép földi | „Ahány ház — annyi takarékbetét-könyv" Nem mindennapos kezde­ményezés végrehajtásáról szá­moltak be tegnap délután a ceglédi nőtanács vezetői a városi kultúrház>ban. Már ko­rábban elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a csa­ládi takarékosságéit és moz­Megyénkbe is ellátogatnak a hazánkba érkező szovjet pedagógusok A Szovjetunióban járt ma­gyar pedagógus küldöttség lá­togatásának viszonzásaként szovjet pedagógus delegáció érkézig hazánkba. A szovjet vendégek 12 napot töltenek Magyarországon és ellátogat­nak a fóti Gyermekvárosba és Visegrádra is. galmuknak „ahány ház, any- nyi takarékkönyv” nevet ad­ták. Kezdeményezésük sikerrel járt. A nőtanács tagjai fárad­ságot nem kímélve, járták a családokat, beszélgettek a parasztokkal és felkeresték az üzemeket, hogy meggyőzzék a dolgozókat a takarékosság fon­tosságáról. Elmondották, hogy nem másról van itt szó, mint arról, hogy a takarékos családok ké­pesek legyenek egy-egy nagyobb értékű árucikk megvételére. Számtalanszor megesett, hogy a nőtanács tagjai ellátogattak Az egész világ hírügynöksé­gei, meteorológiai állomásai arról számolnak be, hogy való­ságos ítéletidő szakadt a nya­kunkba. Tragikus tréfákat űz velünk a szeszélyes idő: a Föld egyes részein teljesen fel­borította a természet eddigi rendjét. A skandináv államokban év­tizedek óta nem tapasztalt hő­hullám uralkodik. Koppenhágában 29 fokot mértek, 31 embert kórház­ba kellett szállítani a nagy hőség miatt. A norvég hegyekben a megol­vadt hó árvizet okozott. Svájc­ban nagy károkat okozott a jégeső. Luzern és Bem között megszakadt a vasúti, közúti és távbeszélő összeköttetés, mert a kidőlt fák eltorlaszolják az Előreláthatólag víz alá kerülnek a dunai hullámterek Menetrendszerű pontossággal indul a komp Visegrádiról, hogy ne várjanak hiába az utasok a szembenlevő parton (Gábor Viktor felv.) I A Duna vízgyűjtő területén I az elmúlt 24 órában 8—10 I milliméter csapadék volt. Az I árhullám magyarországi tető- ! zését a Vágón levonult rend- ! kívüli árhullám kedvezőtle- ! nül befolyásolta. Az árhullám I körülbelül 90 százalékos víz- ! magasságokkal vonul le a ma- I gyár szakaszon. A töltések I előtti hullámtéri területek 1 előreláthatólag elöntés alá kerülnek. A mezőgazdasági termények biztonságbahelye- zésére az intézkedés megtör­tént. A Budapest feletti Du- na-szakaszon, valamint a fő­város buda-déli szakaszán árvízvédelmi készültség van. A kisebb vízfolyásokon az el­múlt napokban levonult hul­lámok által a völgyekben el­öntött területekről a víz visz- szavezetése a mederbe, fo­lyamatban van. utat, leszaggatják a telefonva zetékeket. Japánban viszont példát­lan szárazság uralkodik. A főváros víztartályaiban alig van egy-két napra való víz. Koreában, Kon-Koszongban olyan felhőszakadás volt, hogy a városka iskolaépülete leom. lőtt. öt gyermek meghalt, tizet kórházba kellett szállítani. Az Egyesült Államokban heve» szélvihar pusztít. De nem kell ilyen messzire menni, hogy példákat talál­junk az időjárás furcsaságára^ A viharos idő Észak-Ma- gyarországon is kisebb-na. gyobb zavarokat okozott a közúti közlekedésben. Az észak felé tartó teherautók százai voltak kénytelenek az úton vesztegelni vagy vissza­fordulni a nagy viharok miatt. Hőség, vízözön és helyenként még a föld is megnyílik az ember lába alatt. Kedden egy nyugatnémet paraszt két tehe­nét szokatlan természeti je­lenség rabolta el. Szénakaszálás közben a te. henek alatt megnyílt a föld és gazdájuk szeme láttára elnyelte az állatokat. A hasadék egyre jobban széle­sedett és a paraszt csak az utolsó percben tudott megme­nekülni. Mint azóta megálla­pították, a rét alatt kb. 25 mé­ter mélységben karsztos jelle­gű barlangrendszer van és az omlott be. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! WEST a _ K^Cirlav MEGYEI T-AN Á C S L A P J A II. ÉVFOLYAM, 156. SZÄM ARA 50 FILLEIt 1958. JÚLIUS 4. PÉNTEK I színpad lesz a kicsik (meg a nagyok) örömére. A versenyszerű sportbe* mutatók a sport kedvelői­nek nyújtanak szórako­zást: a kötött-, szabadfogású és (a még kevésbé ismert) térbirkó­zásban a megye legjobbjai in­dulnak. Érdekesnek ígérkezik a repülőmodell-bemutató, de az íjászverseny is! A kerek­labda kedvelői a program vé­gén „focimeccset” láthatnak. Egy kis pihenő után, 3 óra­kor kezdődik a lovasverseny a budapesti, bábolnai és a kis­kunsági MEDOSZ legjobb ver­senylovasainak részvételével. Ez a műsor — amelyben díj­ugratások, vadászugratás, csa­patverseny, lovasjátékok és lepényevés, székfoglaló, leány­rablás szerepelnek —, a leg­nagyobb érdeklődésre tart számot. A rendezőség és az érdekelt vállalatok teljes „készültség­gel” várják a vendégeket. A kibővített Pokol-csárda főképp halételekkel és a két laci­konyha minden egyéb földi jóval „rukkol ki”. Mindhárom helyen bőséges mennyiségű italt mérnek majd. Két cuk­rászda, a szigeti réynél söröző, várja a szomjasakat és az éheseket. Népi és tánczene­a felvásárlási helyeikre, és olt elbeszél gettek a paraszt asszo­nyokkal. Az is megesett, hogy a következő választ kapták: — Mi haszna van magának ebből? Elmondták, hogy személy szerint nekik nincs hasznuk belőle, de annak, aki takaré­koskodik — igen. így érték el, hogy jelenleg Cegléden 8340 ház van. takarékbetét, könyv pedig 9000—10 000. A tanácskozáson részt vett Ortutay Zsuzsa, a Magyar Nők Országos Tanácsának titkára, dr. László Andor, az Országos Takarékpénztár vezérigazga­tója, valamint a megyei, járá­si és városi párt- és tömegszar. , vezetek vezetői. | Ortutay Zsuzsa elmondotta, \ hogy igen szép eredményt ho- [ zott a ceglédi asszonyok mun- : kája és Elismeréssel nyilatko- I zott a nőtanácsról, név sze. j nnt Benfce Lajosnéról, a ceg- I lédi nőtanács elnökéről, Miil- \ ler Lászlónkról, Erős János- I néról, Szelepcsényi Imréné- | ről és Bartók Bamabásnéról. | Kiemelte. mennyire fonta« i hogy | a gyerekek már az iskolá- \ ban takarékoskodjanak, I (Folytatás a 2. oldalon) Nem a festmény, ez az eredeti. Remélhetőleg kicsinyített mása is ilyen szép lesz (Gábor Viktor felvétele) HHH!ll»lil!UHliiiniH!!iiii»miinttH!i!Hi!iiim»ni!nm!tmi»Hm»wHnHmi»iiMiiiii!ntiiiiini»iiiiiniii!iniiiiimiiiiiiiiiiii»iiii»iiii« Hőség, felhőszakadások, árvíz Szeszélyes az időjárás világszerte

Next

/
Oldalképek
Tartalom