Pest Megyei Hirlap, 1958. július (2. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-27 / 176. szám

t&Cirlao 1958. JÜIXUS 27. VASÁRNAP Úgy készül, mint a Luca széke.. gondolhatták — hogy jól birr ják szusszal az ígéreteket. így született a következő határidő: 1958 augusztus 20-a. Jancsók István, a kosdi tanács elnökének véleménye szerint azonban augusztus 20-ra sem épül fel a kultúrház. A nagy­terem még mindig tető nélkül álL S úgy tűnik, hiába gyűl­tek össze július 12-én a MÉ­SZÖV és a SZÖVOSZ illeté­kesei, még a mai napig sem indult meg a munka, hogy befejezzék a kultúrházat. Pe­dig ez ideig már 360 000 fo­rintba került az építkezés s a befejezésig még mintegy 90 ezer forintra van szükség. A bankhitel rendelkezésre áll, az anyag nagy része is a hely­színen van, csupán az építke­zés nem akar újra megindulni. De vajon miért? Erre szeret­nének végre felvilágosítást kapni a kosdiak. Azaz in­kább arra, hogy mikor vehetik már végre a birtokukba ezt a harmadik éve épülő kultúrhá­zat, amely úgy készül, akár a Luca széke. (prukner) Táncbemutató a Börzsöny hegyei között AVAROSI ASSZONY címmel új jugoszláv játékfilm kerül a közeljövőben bemutatásra. A film két főszereplője Gordana Miletic és Rade Markovié Lea Padovani Néhány megjegyzés 1 az Élet és Irodalom cikkéhez 1% v: játssza a rövidesen bemuta­tásra kerülő Régi idők mo­zija című színes olasz játék­film főszerepét IRTA: GÁLI SÁNDOR C sák Gyula az Élet és Iro­dalom június 6-i számá­ban a Parasztfiatalok az élet keresztútján címmel cikket írt a falusi fiatalság mai helyze­téről és jövőjéről. Csák cikké­ben azt próbálja kutatni, hogy a mai falu fiatalsága miért nem akar a föld mellett ma- I radni és miért vágyódik a vá- ; rosba, az iparba. Abban igaza í van Csák Gyulának, hogy a ; mai parasztfiatalságnak nem j kell az a fajta „szabad élet”, í amit apáink éltek. Jobban, ; szebben szeretne élni a mai I fiatal, s mivel ezt az életet a i föld, a falu nem biztosítja szá- |mára, igyekszik hátatfordítani j a mezőgazdasági munkának. e Csák Gyula cikkében a miértre e próbál feleletet adni és az I okokat bogozza, amelyek a mai § helyzet kútforrásai. I A cikknek érdeme, hogy ezt I a problémát felveti, de nem I oldja meg azt, nem elég mé- I íven és alaposan közelíti meg e a parasztfiatalok problémáját \ és nem elemzi eléggé a kiváltó I okokat. Egyéni paraszt már = nem akar lenni —, mondja I Csák. Ez igaz, de miért nem I akar szövetkezeti paraszt len- I ni? Hiszen a szövetkezet új pa­li raszti életformát jelent. Csák 1 Gyula a szövetkezeti tagság I elöregedéséről beszél, s nyitva I hagyja, hogy miért van az el- ! öregedés, miért nincsenek elég I nagy számmal a termelőszövet- ! kezetben fiatalok Cikkében el- 1 mondja, hogy a KISZ sem ta- I látta meg a hangot a paraszt- I ifjúság körében, s ezért azok I nem mennek a KISZ-be. I Ugyanakkor a nádudvari pél- ! dával cáfol rá, ahol jól mű- ! ködő — parasztfiatalokból álló — KISZ-szervezetek vannak. S végül pedig a probléma megoldását abban látja, hogy javítani kell a felvilágosító munkát, s akkor megváltozik a helyzet. Itt is nyitva hagyja a kérdést, hiszen mi évekig szinte nem csináltunk mást, mint agitáltunk. A mai hely­zetet összehozza még azzal a jelenséggel is, amely abban mutatkozik meg, hogy „egész ifjúságunk gondolkodásmódja zilált és nyugtalan”. De vajon miért? Csák Gyula nem tud szembenézni a tényleges okok­kal és ezért a cikk olvastán hiányérzete támad az ember­nek. Véleményem szerint minde­nekelőtt gazdasági- és kultúr­politikai okökban keresendő a parasztfiatalok érdektelensége, passzivitása a falusi élet iránt. A z okok mélyebbre nyúlnak vissza. Ismeretes a ma­gyar parasztság évszázados földéhsége. Történelmi tény, hogy Magyarország az első vi­lágháború előtt félgyarmati, feudális ország volt. lényegé­ben nem rendelkezett olyan iparral, emelv a mezőgazda- sági munkásfelesleget felszív­hatta volna. A falusiak száz­ezrei váltak munkanélkülivé, s egyedüli lehetőség a kiván­dorlás volt. Tízezrek vették kézibe a vándorbotot és pró­báltak a túlsó féltekén meíél- hefést keresni. Idehaza a feu­dális nagybirtok kötötte zúz.%- ba a falu életét. S ez a helyzet a Horthv-rendszerben sem vál­tozott. Továbbra is ioarilag el­maradott ország volt hazánk é-n a mezócf-o’zdacáeot cnm volt értsem«,; eénesftoní mert az emberi munkaerő olcsóbb volt a gépnél. A nagybirtokosoknak tehát nem volt érdekük a gé­pesítés, ugyaniakkor a mező- gazdasági munkásokat nem tudták állandóan foglalkoz­tatni. A falvakban kevés volt a középparaszti birtok és a kisbirtok. A földnélküliek több­sége a környező uradalmakban dolgozott summásként, hóna­posként és napszámosként. Az agrárproletárok egy része már ebben az időben kénytelen volt elmenni vasúthoz, városi épít­kezéshez, hogy megkeresse ke­nyerét. Maga előtt csak két le­hetőséget látott: vagy elmenni a városba valahová munkás­nak, altisztnek, rendőrnek, is­kolaszolgának, vagy szert tenni néhány hold földre, azon meg­kapaszkodni. Nem volt könnyű a földdel rendelkező paraszt­nak sem, de azért a minden­napi falatot, a szűkös megélhe­tést biztosította. S ez abban az időben szinte óriási különbsé­get jelentett azzal az élettel szemben, amelyben a szegény- parasztok százezrei éltek. A jobb élet fogalma ebben az időben a több földdel fonódott össze és a több földért való harc jellemezte az akkori pa­rasztifjúság helyzetét is. Azok, akik pedig már rendelkeztek ném: földdel, maguk előtt a további földszerzés lehetőségét tartották a boldogulás egyedüli lehetőségének. A felszabadulás után a föld­reformmal megváltozott a helyzet. A parasztcsaládok többsége földhöz jutott és mint kis- és középparasztok a ma­gukéban dolgozhattak. A gaz­dálkodási forma semmit sem változott, ugyanolyan körülmé­nyek között végezték a mező­gazdasági termelőmunkát, mint apáik. Az egyéni törek­vés, a megindult egyéni ver­sengés azért némileg fellendí­tette a háború utáni mezőgaz­daság helyzetét. A parasztfia­talok egy része az iparosítás megindulásával városba ke­rült, értelmiségivé, vagy ipa­rossá fejlődött. A többség azon­ban falun maradt és ott pró­bált megbirkózni a juttatott földdel és többet termelni, mint az elődök. A többtermeléshez azonban új, modern gépekre, meg­felelő mezőgazdasági felszere­lésre, műtrágyára lett volna szükség. S ezt a falu ezekben az években nem kapta meg. Ezekben az években kezdő­dött meg a falun a mezőgaz­daság szocialista átszervezése, s ezzel együtt felcsillant annak lehetősége, hogy a parasztfia­talság, de az egész parasztság úi úton haladjon és így új életkörülmények közé kerülve, változtassa meg eddigi élet­módját. A gépállomásokon, az állami anzdaSágokba-, és főleg — az állami tartalékterülete­ken, kulák.birtokokon, úri bir­tokokon alakult — íprmoíőszö- vetkptetekben oróhálták élet­céljukat megtalálni, A roman­tikán túl. a szebb élet lehető­sége, a íobb megélhetés von­zotta a fiatalokat ezekbe a gaz­daságokba. Igenám. de ezek a rpezőgazdasági szervezetek nem tudtak minden parasztifjúnak munkalehetőséget biztosítani. A szövetkezeti mozgalom nem fogta át az egész falut, a föld­del rendelkező oara'ztnk több­sége kívülmaradt a szövetke­zeteken. Az alacsonyabb szö­vetkezeti' formákat, társuláso­kat a kormányzat nem támo­gatta, a régebbi paraszti szö­vetkezések elsorvadtak. Az 1951/52-es évek hibás gazdaságpolitikája következté­ben elhanyagoltuk a falut, csak az iparosítást tartottuk szem előtt, a túlzott iparosí­táshoz rengeteg munkaerőre volt szükség, amelyet a falu adott. A túlzott iparosítás mel­lett elhanyagoltuk az egyéni parasztokat, nem ikaptak támo­gatást, nem vehettek gépeket, nem újíthatták fel gazdasági felszerelésüket, nem kaptak támogatást állattenyésztő mun­kájukhoz, s így kilátástalanná vált a mezőgazdasági termelő- munka. A parasztok tízezrével hagyták ott a földeket és az országban több százezer hold maradt parlagon, vált állami tartalékterületté. Nem volt be­csülete az egyéni paraszti munkának, s ezért ha élni, boldogulni akart a parasztfia­tal, bemehetett a termelőszö­vetkezetbe vagy a városba dol­gozni. A termelőszövetkezetek szer­vezésénél is egy sor hibát kö­vettünk el. Nem teremtettük meg a szubjektív feltételeit a szövetkezésnek. Gazdaságpoli­tikánk nem számolt a túlzott iparosítás, a mezőgazdaság szo­cialista átszervezésének tár­sadalmi következményeivel. Erőltettük a termelőszövetke­zetek alakítását, anélkül, hogy megteremtettük volna azok gazdasági és társadalmi előfel­tételeit. S mindehhez hozzájá­rult még a kénvszer mellett az ,.agyontámo<»atás’‘ is. A szövet­kezeti gazdálkodás nem a sa­ját erőre, és nem olvan állami hitelekre éoült. amelv serken­tőleg hatott, voim s síméiv frai7^o«:ócfr, 3 n?i5rvotiI") irToi 01’r^.pj.p tfc-T'tn.nöztp vnJno q fEml°ikez7ünk csak orra> hosy a le ne™ Ho1crrv7n+t rvtqmTrapcyv- icódok nojs kaptak állami támogatást.) » H ARRY PEUKERT, a drez­dai operaház szólótán­cosa az elmúlt két hétben ha­zánkban járt, s itt töltötte évi szabadságát. Ez idő alatt meg­fordult a Balaton mellett, Bu­dapesten s tegnap délelőtt uta­zott «issza az EXPRESS nóg- rádverőcei táborából Drez­dába. Itt találkoztam vele, meglehetősen furcsa körülmé­nyek között. A sátrak előtt a zöld gyepen magas, szikár férfi állt, s egy halásznadrágos, szőke kislány lendült éppen a vállára, hogy a következő pillanatban k'e- cses táncmozdulattal megper­düljön a férfi körül. Először azt hittem, csak a szemem káprázik: balett itt, a tábor közepén? De bármennyire is furcsán hangzott ez a tény, mégis csak tény maradt. Tör­tént ugyanis, hogy a táborban üdült a budapesti Állami Ba­lett Intézet néhány növendéke is, s amikor összeismerkedtek Harry Peukert-tel, nyomban egy kis „tapasztalatcserét” rögtönöztek. A nem várt táncbemutató alaposan elhúzódott, s a ki­Harry Peukert az Abraxas cí váló német táncossal csak a késő délutáni órákban sike­rült szót váltani. Csendesen, szerényen kezdte a szót önmagáról. — Bár anyám balett-táncos volt, én magam hosszú ideig nem gondoltam arra, hogy kö­vessem anyámat. A dekora- tőri pályát választottam, s csak a háború után jelentkez­tem statisztának a drezdai . operett-színházba. A színház ; balett-mesternöje fedezett fel, | s ö csinált belőlem táncost. így indult Harry Peukert \ művész-pályája, s tehetségére \ csakhamar felfigyeltek a drez- \ dai operaházban is. 1953-ban e szerződtették, s azóta számos \ balett főszerepét táncolta már. \ Kedvenc balettjei közé tarto- [ zik a Romeo és Julia, s az 1 elmúlt esztendőben bemuta- | tott új német balett: Werner í Egk nyugatnémet zeneszerző | Abraxas című műve. | — Négy szerepet táncolok az | Abraxas-ban, amely Heinrich | Heine Faust-témáját viszi | színpadra. Én táncolom töb- | bek között Mephisto szerepét | is. Külön érdekessége még e I négyfelvonásos balettnek, hogy | koreográfiáját Tom Schilling, I a drezdai operaház koreográ- I fusa tervezte. ímü balett egyik jelenetében J\J IG BESZÉLGETÜNK, új- ra csak ott állnak körü­löttünk az Állami Balett Inté­zet növendékei, s közbe-köz- bekérdeznek, elsősorban olyan dolgokról, amelyek a német balett általános helyzetét öle­lik fel. S Harry Peukert szí­vesen magyaráz. — Nálunk, Németországban két állami balett intézet mű­ködik. Az egyik Berlinben, a másik Drezdában. A drezdai intézetben jelenleg száz nö­vendék tanul. Néhány héttel ezelőtt öt lány és nyolc fiú szerezte meg itt a diplomát, s ezek valamennyien vidéki színházakhoz szerződtek. Az érdekes beszélgetésből azt is megtudjuk, hogy Drez­dában már augusztus 15-én megindul a következő színhá­zi szezon. Tehát jóval koráb­ban, mint nálunk, idehaza. Az operaház nyitó balett-előadása ezúttal az Abraxas című mű lesz, amely az elmúlt évad­ban óriási sikert aratott. S miközben Harry Peukert a balett meséjét magyarázza, akaratlanul is arra gondolok, milyen jó lenne, ha nálunk is bemutatnák Werner Egk ba­lettjét. Talán nem is olyan megvalósíthatatlan ez a kí­vánság. p. P. tloszokent csak annyjt; bo­csássanak meg az illetékesek, ha a krónikásnak olykor kissé vastagabban fog a tolla. Erről ezúttal nem a krónikás tehet, inkább maguk az illetékesek, a MÉSZÖV és a SZÖVOSZ vezetői, akik ez ideig csupán ígérgették a hiszékeny kos- diáknak, s akik a történtek után bizony már nemigen vá­logatják gondolataikhoz a jel­zőket. Ez a cifra kosdi történet még 1955-ben kezdődött, s minden eseménye a kultúrház körül bonyolódott. A helyi földmü- vesszövetkezet ugyanis ter­jeszkedni akart. Helyisége azonban abban az épületben volt, amelyben többek között a kocsma, a kultúrotthon, az állandó mozi s a szódagyár kapott helyet. Érthető tehát, ha ebben az épületben az élet nem volt túlságosan zavarta­lan. A többszörös társbérlet minden szerv életét megke­serítette s ez nem is csoda Egy szép napon aztán » MÉSZÖV a (kezébe vette a kezdeményezést. Felajánlotta a helyi tanácsnak, hogy haj­landó építeni egy kultúrott­hon t, ha cserébe megkapja az egész épületet. Azért vál­lalkoztak erre a lépésre, mert a-szóbanforgó épület a falu közepén helyezkedett eh s ígv ideálisabb helyet nem is tud­lak elképzelni üzlethálózatuk, továbbfejlesztésére. A tanács ráállt az alkura azzal a feltétellel, hogy az új kultúrotthont 1956 május elsején átadják rendeltetésé- nék. A MÉSZÖV Burkus nevű megbízottja nyomban hozzá is kezdett a szervezés­hez. A MÉSZÖV 320 000 forintot irányzott elő a kul­túrotthon megépítésére. Bur­kus költségvetésében 306 000 forint szerepelt. Talán éppen ezért kapta meg a megbízást a kivitelezésre isi. így az építke­zés 1955 novemberében meg­kezdődött. Tervező: Burkus. Kivitelező: Burkus. Magya­rán mondva Burkus saját terveit „ellenőrizte”. Sajnos, az illetékesek csak jóval ké­sőbb jöttek rá, arra, hogy a tervező nem lehet egyúttal ki­vitelező is. Ez okozta az else komoly bonyodalmat, aminek következtében az építési ha­táridő meghosszabbodott 195£ augusztus 20-ig. Ez a határidő eltolódás let volna azonban csupán a ki­sebbik baj. Ezt a fél eszten­dőt kivárták volna még a kosdiak. Ez a fél esztendő azonban egy kissé már meg­emelte a 306 000 forintos költ­ségvetést, amiről időközben az is kiderült, hogy tervezője enyhén szólva kissé „messze esett” a realitástól. Ugyanis néhány apróságra fény derült, természetesen már menet köz­ben. így például Burkus a kultúrotthon nagytermének mintegy 200 négyzetméteres padlózására, anyag- és munka­bér címén mindössze 1600 forintot irányzott elő. Ügy \ látszik, csodálatos képessé- [ gekkel rendelkezett. A munka irányítását Búr- | kus leváltása után Szele Béla | műszaki ellenőr vette át. A-z \ építkezés azonban most sem j haladt olyan ütemben, ahogy j kellett volna. Most elsősor- j ban az anyaghiány gátolta az j építkezés gyors befejezését. S i azután hiába érkezett el 1956 j augusztus 20-a. A kosdiak a: kultúrház helyett csupán i újabb ígéretet kaptak majd 1957 május elsejére. Közben jött az ellenforrada­lom, s így 19§7 májusában sem avattak Kosdon kultúrotthont. Sőt, mi több. sem 1957 augusz­tusában, sem 1958 május else­jén. A MESZÖV-nek úgy lát­szik, már nem volt sürgős a kultúrház felépítése. Fő az —

Next

/
Oldalképek
Tartalom