Pest Megyei Hirlap, 1958. július (2. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 153. szám

PEST MEGYEI * VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! •M S Z (A P II. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM 8 rzü T r s Á c ~Á AHA 50 »ILLER Mt.GYE.tf A' N Á'c S ' L A P J-Á 1958. JÜLIUS 1. KEDD Népéhez hű csak az maradhat, aki nem tesz engedményt a nép ellenségeinek Hazaérkezett Szófiából a magyar párt- és kormányküldöttség Hazaérkezett Szófiából a ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának küldöttsége, amely a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága és a Bolgár Népköztársaság Minisz­tertanácsa meghívására baráti látogatást tett Bulgáriában. A párt- és kormányküldöttséget Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága első titkára, államminiszter vezette. A de­legáció fogadtatására a Ferihe­gyi-repülőtéren megjelent dr. Münnich Ferenc, a Miniszter- tanács elnöke, Biszku Béla. Fe­hér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula. Rónai Sándor, Somo­gyi Miklós, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagjai, Ko­mócsin Zoltán és Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagjai. Jelen volt az MSZMP Közpon­ti Bizottságának, a kormány­nak több tagja és a budapesti diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője és tagja. Dr. Münnich Ferenc köszöntő sza­vaira Kádár János válaszolt. Kádár János elvtárs beszéde — Kedves Elvtársak! — Nagyon sok helyütt meg­fordultunk Bulgáriában, tár­gyaltunk a vezetőkkel és ta­lálkoztunk egyszerű dolgozók­kal. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy bennünket, akik a dolgozó és harcoló magyar né­pet képviseltük, kivétel nélkül mindenütt rokoni, testvéri, forró baráti fogadtatásban ré­szesítettek. Mi azzal válaszol­tunk erre, hogy tudjuk: a lel­kes fogadtatással népünket becsülték és tisztelték meg. — A bolgár elvtársak, mun­kások, parasztok, értelmisé­giek — köztük nagyon öreg emberek és egészen fiatal gyermekek — mindenütt megkértek bennünket, adjuk át a dolgozó magyar népnek • x bolgár dóig vök feni, *: .t- véri üdvözletét. (Nagy taps.) *— Eivtársak! A bolgár dol­gozók a magyar dolgozó nép mellett vannak. Számtalan módon, ezernyi formában meg­mutatták, hogy az a magyar nép, amely a szocializmusért és a békéért harcol, minden­kor számíthat az egész bolgár nép testvéri támogatására. Számunkra, magyar dolgozók számára a barátság nagy és fontos kérdés. Mi egy nagyon nagy, hatalmas és legyőzhetet­len szocialista erőnek, a szo­cialista országok táborának része vagyunk. — Elvtársak! A bolgár tlép harcát és munkáját a Bolgár Kommunista Párt vezeti, amely a marxizmus-lenini? mus elvei alapján áll és cse­lekszik. Nálunk, Magyarorszá­gon, valószínűleg sokan úgy gondolják, hogy mi fejletteb­bek vagyunk, mint a Bolgár Népköztársaság. Nem egészen így van. Mint a küldöttség ■gja és mint kommunista, ilgáriában több ízben mon- ttam — és teljes hittel és eggyőződéssel mondottam —, >gy a Magyar Népköztársa­ságnak ma sok tekintet­ben utói kell érnie a bol­gár népet és a Bolgár Népköztársaságot. (Nagy taps.) — Amíg ugyanis a mi pár­tunk és népünk különböző el­hajlásokkal, kilengésekkel, ki­térésekkel, a különböző mó­don gáncsoskodókkal, a hibát elkövetőkkel és az árulókkal viaskodott és küzdött, hegy visszaverekedje magát az egyenes útra, addig, azidő alatt a bolgár nép szilárd kommunista pártja vezetése alatt megállás nélkül haladt előre. (Élénk taps.) Bulgáriá­ban győzött a szocialista tár­sadalom: városon és falun szocialista a'apja van a társa­dalom életének. Amikor azt mondom, hogy utói kell érni a bolgárokat, elsősorban arra gondolok, hogy nekünk i« igyekeznünk kell, hogy mi­velük, úgy mint 10 évvel ez­előtt, s azután majd meglát­juk, hogy ki építi jobban a szocializmust. Gondoljunk úgy a Bolgár Népköztársaságra. mint amelytől mi is rengeteget (Folytatás a 2. oldalon) SZÁLLÍTHATÓ AUTÓGARÁZSOK | A gépkocsik számának nagy- f arányú növekedése miatt szin-1 te az egész világon gondot okoz | a garázshiány. Ez adta az ötle-1 tét a Csepel Művek Szerkezeti és Emelőgépgyára vezetőinek | kisméretű szállítható garázs | tervezésére. Olyan törpegarázs j terveit készítették el, amely-1 nek hossza 4.5, szélessége 2.5, | magassága 2 méter. Vasszerke-1 zete és alumínium hullám-1 lemez burkolata szétszedhető, | s az egésznek a súlya alig 3.5 s mázsa. Már kapcsolatba lép-| lek az ARTEX Külkereskedel-1 mi Válalattal, amely több kül-f földi kereskedelmi szakember-1 rel megkezdte tárgyalásait. Azl , ......... . - ... _ EltiHUimMmimHritmmnmimmiiHiinminHmiHiHtmiHmmMitiiliiHHnitnmimliiiMiitnimiMiinitiitiinmiHiuiiHtHnimtiMi» első üzletkötés lenyegeben máris létrejött: az árajánlat részletes kidolgozása után a Német Demokratikus Köztár saság 2000 szállítható autó- giarázst kíván vásárolni. A csepeli gyár július közepén kezdi meg új termékének ké­szítését. Ha nem is mindig ilyen néptelen, de ilyen tiszta, árnyas, lombos a csömöri főutca, a Szabadság út Irtóhadjárat indult a burgonyabogár ellen Az amerikai burgonya- bogár-íertőzés hazánkban az idén minden eddiginél na­gyobb területen, s nagyobb mértékben tapasztalható. A Duna—Tisza közén is találha­Jói működnek Kveic.su tartemányban a Csepel tehergépkocsik Kínai gépkocsivezetők köszönőlevele a magyar autók készítőihez számú motorüze n dolgozói a pekingi magyar nagykövetség­hez juttatták a levelüket és kérték, hogy továbbítsák Bu­dapestre. Most itt a meleghan­gú levél, amelynek tartalmára méltán büszkék lehetnek a Csepel Autógyár munkásai. „Kveicsu tartomány fenn- itkjUiH 1954 ntfL.ii'i jeleni r.Cg 98 magyar gyártmányú teher­gépkocsi, melyeknek nagyon örültünk és meg is becsüljük I az Önök munkáját — írják a ; levélben. — Azóta több ízben : látogattak meg bennünket ma- : gyár szakértők és tapasztala­taik átadásával segítették munkánkat. Így tanulhattuk meg azt, ami korábban isme­retlen volt számunkra. Az eltelt négy évben — hangzik a továbbiakban a le­vél — a 98 magyar gyártmá­nyú tehergépkocsi nemcsak Kveicsu tartomány fennsík­jain, hanem Jünnan, Szecsuan, Hunan és Kvangszi tartomá­nyokban is dolgozott. Az au­tók átlagosan 130 000 kilomé­tert tettek meg eddig. A leg­nagyobb teljesítmény 206 726 kilométer, de a legalacsonyabb is meghaladja a százezret. F6­javítás nélkül 27 kocsi tett meg százötvenezer kilométert, hatvanhat százezer kilométert, öt pedig ötvenezer kilométert futott. A tehergépkocsik most is szünet nélkül, jól dolgoznak ezért mi, a 4. motorüzem dol­gozói köszönetünket nyilvd­•j'HiimimMHmiHmnmiimMJimmmimnnHmtimmnHrs IGycrslista a III. és IV. Béks-1 Pihenés. Nem kell hozzá más, csak egy csendes nádas vízpart és végtelen nagy türelem kölcsön sorsolásáról (5. oldalon) | miuMHiifHiiiiMimmitiimmMnmiiiiHmMiiiiHiminmnimí­tók nagyobb összefüggő fertő­zött foltok, a Tiszántúlról a múlt évinél erősebb szórvány­fertőzéseket jelentettek. A kötelező védekezésről szóló kormányhatározat nyomán máris irtöhadjárt indult or­szágszerte a burgonyabogár ellen, a növényvédő állomá­sok, a termelők és a diákok összefogott erővel kezdtek a védekező munkákba, hogy gá­tat vessenek a burgonyater­mést veszélyeztető kártétel­nek, s elejét vegyék a további fertőzésnek. Arcképes igazolványt kapnak az úttörők A Magyar Üttörók Szövetsé­ge az úttörőcsapatok tagjait arcképes igazolvánnyal látja el. Az igazolványokat, amelyek a személyi adatokon kívül a fogadalom szövegét, továbbá az úttörő próbák, táborozások és tanfolyamok igazolását is tartalmazzák, a napokban kap­ják kézhez a pajtások. Továbbra is csapadékos marad az idő, de a hőmérséklet 24—25 fokig emelkedik A legutóbbi napokban Euró- pa-szerte nagy esőzéseket, szélviharokat okozó ciklon­rendszer elvonulóban van, s — mint a Meteorológiád Intézet központi előrejelző szolgálatán elmondották, Reggel g Óra felé már pang a nagykátai piac. Ilyenkor csak a lusták jönnek, vásárol­ni, meg a késlekedők. Külön­ben minden magát valamire tartó gazdasszony legalább 8 órára bevásárolt. Tudják ezt az eladók is: már nem sok sze­rencsét remélhetnek. A hosszú asztalok mellett álldogáló tejtermékárusok azért még igyekeznek szaba­dulni áruiktól, hangos áradó* zással dicsérve portékáikat. Inkább engednek az árból egy­két forintot, mert mit csinál­hatnak a kétnapos túróval, vajjal. A gyürfiölcs az még fogy, hiszen olyan szép cse­resznyét, meggyet kínálgatnak, majdhogy meg nem szólal. Ami marad, azt átadják a földművesszövetkezetnek, de bizony édeskevés. Sok viszont a visszamaradt zöldség, tojás. A terménypiacon szekereken és szekerek mellett búzával, ókrumplival és főleg kukoricá­val megrakott zsákok sokasod­nak. Árpa már kevesebb ta­lálható, s csak fél zsákokkal. 300 forintot kérnek mázsájá­ért. A régi krumplit 160-ért, a kukoricát, búzát 230 forin­tért kínálgatják, de nem vala­mi nagy a kereslet. Piac végez­tével sok tóalmási, tápióbics- kei és szentmártoni gazda G»»E»»N „lötyögteti“ zsákokat. visszafelé a teli A baromfi! árusító asszo­nyok, ha elunták a hiábavaló ácsorgást, beviszik a tyúkot, pulykát a földművesszövetke­zet szemközti baromfifelvásár­ló telepére. Csirkét nemigen visznek, az egyelőre azt is megéri, hogy másnap felutaz­zanak vele Pestre. Egy pár csirke hasznán megvan a vo­natköltség. Viszont annál töb­ben akarnak csirkét venni a baromfifelvásárló vezetőjétől. Farkas Imrétől, ö osztja el ugyanis a keltető állomásokról ide érkező naposcsibéket. Egy­másnak adják a kilincset az asszonyok, ötven—száz napos csibére tart igényt mindegyi­kük. Farkas Imréné elmondja: tavasz óta csupán Nagykátára 40 ezer csibét adtak ki. Bőven lesz hát rántanivaló csirke, mert hiszen a negyvenezer mellett minden gazdasszony maga is keltetett legalább 30— 40 darabot. A földművesszö­vetkezettel 16 000 csibére kö­töttek szerződést. Ezeket július 31-ig kell leadnia a szerződő félnek, 1 kilónyi súlyban, 25— 27 forintos áron. A most kö­tendő szerződések október 1—i december 31-re irányozzák elő a csibék átadásának időpont­ját, örülhetnek az ínyencek, karácsonyra is lesz rántott­csirke! A csirkék mellett szerző­dése van a földművesszövet­kezetnek 46 mázsa hízott li­bára, 40 mázsa kövér kacsá­ra és 17 mázsa pulykára is. A szerződéseken kívül is vásárol fel csirkét a földművesszövet­kezet, 23 forintos szabad áron. Egyelőre nem valami nagy a felhozatal, de a felvásárló-te­lep vezetői bíznak abban, ha megindul a szerződéses csi­bék leadása, hamarosan csök­kennek a jelenleg még megle­hetősen borsos csirkeárak. Márpedig a szerződésben le­kötött csibék szépen jövedel- mezriek, ezt bizonyítják a sor­ra érkező termelők, akik va­lamennyien örömmel mondo­gatják: négy-öt nap múlva szállítják a csibéket. S már viszik az utánpótlást. Kövi Al- bertné száz csibét kér. Most költ otthon két kotlája, ahhoz csapja hozzá majd őket. Se­res Margit 200 darabot sze­retne elvinni, mindjárt alá is írja a szerződést. Bakó And­rásáé is újabb csibékért je­lentkezik, bár a tavaszon el­vitt 350-et és száz kacsát is mellé. Háfra Sándor gazda meg 400-at vitt ki egyszerre a tanyájára. Van térség elég, ahol szaladgáljanak az apró szárnyasok, s nyilvánvalóan jól visszafizetik gazdájuknak a rájuk fordított gondosko­dást. Újabb asszonyok érkez­nek. Kínálgatják eladásra a megmaradt tojásokat. Kinn a piacon 1,40-ért kelt, itt 90 fil­lér a limitár. Hát ilyen áron nem valami sokat tud össze­vásárolni a szövetkezet! Pe­dig régebben szó volt már ar­ról, hogy a főváros közelsége miatt magasabb árat adhassa­nak a termelőknek, de a szót nem követték tettek, illetve intézkedések, így akármelyik kofa egy forintért elhalászhat minden tojást a földművesszö­vetkezet elől. Na, de most ezeknek a tojást hozó asszo­nyoknak szükségük van — nem annyira a pénzre, hanem üres kosárra, amiben a na­poscsibét magukkal vihetik Ezekből lesz néhány hónap múlva a legkeresettebb piaci áru. Szebelkó Erzsébet Németországban és Auszt­riában hétfőn már szép, száraz idő volt, sőt ha­zánkban is felengedett a a 10 fok körüli szokatlan hűvösség. Vasárnapra és hétfőre virra­dóra éjszaka kiadós esőzések voltak országszerte. A legbő­ségesebb volt az eső a Mátra és a Bükk vidékén — helyen­ként 50—67 millimétert mér­tek — továbbá a Duna—Tisza közén és a Tiszántúlon. Az általánosan megindult aratási munkák miatt nehezen várt száraz, meleg időt sajnos a következő napok még nem hozzák meg. A jelek szerint ugyan az országos esőnek vé­ge szakadt, kedden és szerdán azonban záporok, zivatarok pásztázzák még az országot- Az éjszakai lehűlések nem lesznek erősek, a nappali hő­mérséklet előreláthatólag el­éri a 24—25 fokot. A vasárnap kezdődött, s hétfőn megerősödött fel- melegedést egy új dél­délnyugati ciklon előteré­ben felszálló légáramlásá­nak köszönhetjük, valószínűnek létszik azonban, hogy a ciklon hátsó rétege északi légáramlást sodor majd hazánk fölé, ami ismét lehű­léssel, s úgy lehet, Újabb eső­fronttal fenyeget. Éppen ezért — a szakemberek véleménye szerint — ajánlatos kihasznál­ni a közbeeső kisebb napfé­nyes, melegebb időszakokat a gabona és a takarmány beta­karítására, továbbá a szőlők permetezésére. ! előbb lerakjuk a szocialista társadalom alapjait, az élet minden területén. Az pedig elvtársak, hogy ez milyen gyorsan történik meg, vagy hogy meddig késlekedünk még vele, a mi dolgozó népünk legöntudatosabb fiainak és leányainak elhatározásán mú­lik. — A bolgár nép már meg- izlelte mi az: szocializmusban élni és dolgozni. A bolgárokon is úgy láttam, hogy ez nem lehet rossz dolog, mert jó a hangulatuk, gyönyörűen dol­goznak és rendesen élnek. (Taps.) Iparuk van! Szánté le­írhatatlan, hogy a bolgár ipar az utolsó 12—13 esztendő alatt mit fejlődött. Mezőgazdaságu­kat öröm nézni. Építkeznek, — Elvtársak! Nem kell szé­gyenünk, hogy bolgár elvtár­saink egyben s másban meg- "lőzísk i-» - - "r k-t fttesmcnd tűk a bolgár elvtársakna^, hogy most utói akarjuk őket érni, versenyezni is akarunk A napokban levél érkezett Kínából a MOGÜRT Gépjár­mű Külkereskedelmi Válla­lathoz. Baráti üdvözlő soro­kat tartalmazott, azoknak a szavait, akik a Csepel Autó­gyárban készül és a MOGÜRT által szállított teherautókat a Kínai Népköztársaságban. K'-eicsu táv núr.ybf. •* ••««- tik. A Kveicsu tartomány közle­kedési irodájához tartozó 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom