Pest Megyei Hirlap, 1958. július (2. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 153. szám

2 1958. JÚLIUS 1. KEDD "“Ü^Cirlap Hazaérkezett Szófiából a magyar párt- és kormányküldöttség (Folytatás az 1. oldalról) tanulhatunk, anélkül azon­ban, hogy bármit is gépie­sen lemásolnánk, A bolgár elvtársak helyesen alkalmazzák a marxizmus— leninizmust a bulgáriai viszo­nyokra. Ebben van erejük egyik forrása. A XX. kongresszus után egy-két héttel — talán még emlékeznek rá — elhangzott nálunk az a szerencsétlen megállapítás, hogy „a XX. kongresszus mindenben min­ket igazolt”. Akkoriban azo­kat az ismert hibákat akarták ezzel elkenni, amelyekről nem akart tudni egyik-másik ^ér­demes” felelős; Bulgáriában nem is vol­tak olyan súlyos hibák; mint Magyarországon, de a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága nekiült és a XX. kong­resszus fényénél átvizs­gálta egész munkáját. Ta­láltak igazítani valót és kiigazították. Elmondták, hogy soha olyan lelkesedéssel a nép nem tö­mörült a párt körül, mint az­óta, hogy ehhez a munkához hozzáláttak. Azt hiszem, ilyen körülmények között a Bolgár Népköztársaság, a bolgár párt és maga a bolgár nép sok te­kintetben példa lehet szá­munkra. A jelen szakaszban olyan tapasztalatokat adhat nekünk, amelyek nekünk hiányoznak. Küldöttségünk azon kívül, hogy megnézte az országot, el­végezte a párt- és kormány- küldöttségek szokásos munká­ját. Számos kérdést megtár­gyaltunk. Az a véleményünk, hogy utunk eredményes volt, mert kiszélesítettük az együtt­működést nagyon sok tekin­tetben; pártvonalon; állami, gazdasági és kulturális vona­lon és ami legfontosabb; elvi egyetértésünk még szilárdabb és a bolgár—magyar barát­ság még szilárdabb lett. (Nagy taps.) Állíthatjuk, hogy a szo­cialista tábor egysége és ereje is növekedett a mostani bol­gár—magyar találkozó révén. — Megköszönöm Münnich elvtárs elvtársi, baráti szavait. Egy dologra szeretnék reflek­tálni, a Nagy Imre-ügyben ho­zott ítélet ügyére. Elvtársak! Aki nekivágott november 4-ének, vagyis a szocialista forradalmi ellen- támadásnak, annak végig kell mennie ezen az úton, mert különben nincs értelme. (Vi­haros taps, és felkiáltások: Él­jen a párt!) Emlékezzenek vissza, hogyan volt annakide­jén. Gondolom, elég béketű- rőek voltunk, pedig nehéz volt a helyzet. Szép szóval megkér­tük az ellenforradalmi felke­lés mozgatóit és cselekvő rész­vevőit, hogy tegyétek le a fegyvert és ha letettétek, ak­kor megbocsát nektek a nép. Ám ők nem tették le a fegy­vert. Ha pedig az ellenség nem teszi le a fegyvert, akkor pusz­tuljon! (Nagy taps.) Azt mondják nekünk egye­sek, hogy Nagy Imrével kap­csolatban megszegtük szavun­kat. Ez rágalom. Ki tudhatta, hogy mit akar valójában az a Nagy Imre, aki október 23-án kijelen­tette, hogy súlyosnak ítéli a helyzetet, kész segíteni az ellenforradalom — ak­kor ő is ezt a kifejezést használta — leverésében. Arról aikkor egy árva szót sem szólt, hotgiy neki 1955 decembe­réből van egy irata, amelyben benne van, hogy ki kell lépni a varsói szerződésből, hogy vissza kell állítani az úgyne­vezett koalíciós pártokat és azokkal kell kormányt alakí­tani. Erről egy árva szót sem szólt. Azt mondják nekünk, hogy a bíróságunk antirevizionista akciót hajtott végre. Lehet és természetes is, hogy ha Nagy Imrééfcre ütnek, a revizionis­ták tyúkszeme fáj. Erről az összefüggésről mi nem tehe­tünk. Nagy Imrééket nem a nézeteik miatt, nem ilyen vagy olyan hibáik miatt vonta fele­lősségre a bíróság, hanem olyasmiért, amit senkinek sincs joga megtenni. Senki sem szegheti meg a mi alkot­mányunkra letett esküt! (Úgy van, úgy van!) Ha ő, mondjuk október 23-án este megmondta volna, hogy azon a vélemé­nyen van, hogy vissza kell ál­lítani a Kisgazda Pártot, be kell vonni a kormányba, stb. és ki kell lépni a varsói szer­ződésből, mi történt volna ve­le? A világon semmi, csak nem lett volna miniszterelnök, nem lett volna Központi Bizottsági tag, de nem is került volna so­ha bíróság elé. De ő mindezt nem mondta meg, hanem az ellenséges nyomást kihasznál­va, csalással belopta magát a hatalomba. Ha ő nem hazudja azt, hogy kész az ellenforradal. mi felkelés ellen harcolni, soha sem került volna a hatalomra. Van egy másik oldala is a dolognak. A Magyar Népköz- társaság bíróságai 1956. no­vember 4 óta — mint ismere­tes — számos ellenforradal­márt vontak felelősségre. De milyen igazság az, hogy ha azt, aki tesz valamit, megbün­tetik, de azt, aki az egészet ki- ] gondolta, elhatározta, megszer- vezte és irányította, nem von­ják felelősségre? Ki hallott már ilyen igazságszolgáltatást? A mi igazságszolgáltatá­sunk valóban igazságszol­gáltatás és ami történt, az törvényeink szellemé­ben és törvényeink szerint történt. (Közbekiáltások: Megérdemel­ték a büntetést!) Elvtársak! Azt mondják egyes nyugati újságok, hogy az embereket megdöbbentette az ítélet. Ki tudja, kiket érte­nek ők „emberek“ alatt. Dul­lest például tényleg megdöb­bentette a dolog, más szemé­lyeket, akiket nem aka­rok megnevezni, szintén meg­döbbentett. Mi Bulgáriában ta­lálkoztunk jó néhány ember­rel, akik szintén emberek, leg­alább annyira, mint Dulles úr. Szófia főterén legkevesebb 300 000 emberrel találkoztunk egy gyűlésen és még másutt is, sok helyen találkoztunk embe­rekkel. Ott semmiféle elkese­redést vagy megdöbbenést az emberek arcán nem láttunk. (Nagy taps.) Éppen ellenkező­leg. Azt mondták nekünk a bolgár dolgozók, a parasz­tok, különböző emberek: magyar elvtársak, mi egy emberként mellettetek va­gyunk a ti harcotokban. (Nagy taps.) Népéhez bű csak az marad­hat, aki nem tesz engedményt a nép ellenségeinek. A Neues Deutschland című lap hétfőn a következő 'közle-> ményt hozta nyilvánosságra: Berlinben a Német Kommu­nista Párt Központi Bizottsá- I gának meghívására 1958. jú­nius 27—29-én értekezletet tar­tottak, amelyen a következő kommunista és munkáspártok képviselői vettek részt: Belga Kommunista Párt, Dán Kom­munista Párt, Német Kommu­nista Párt, Németország Szo­cialista Egységpártja, Francia Kommunista Párt, Nagybri- tannia Kommunista Pártja, Olasz Kommunista Párt, Lu­xemburgi Kommunista Párt, Újabb fény derült az amerikai megszállók észak-koreai vérengzésére A Koreai Központi Távirati Iroda szombaton jelentette, hogy Dél-anghaj tartomány­ban újabb tömegsírra buk­kantak. Az áldozatokat az amerikai agresszorok gyilkol­ták meg a koreai háború alatt. Szincsun megyében, Riong- dang-ri közelében egy épít­kezésnél hatvan meggyilkolt asszony és gyermek holttestét találták meg. Az amerikai megszállók bor­zalmas kegyetlenkedéseket követtek el Dél-Vanghaj tar­tományban, amikor a koreai háború alatt átmenetileg el­foglalták a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság terü­letének egy részét. A két hónapig tartó, meg­szállás alatt csupán Szincsun megyében több mint 35 000 embert mészároltak le, köz­tük Riongdang-ri 850 lakosát. Egy 800 főnél nagyobb cso­port lemészárlásának tányéré nemrégen derült fény Csang- jun megye egyik bányájában. Kína öttonnás teherautót gyárt Az Uj-Kína jelenti, hogy a csungcsingi autóalkatrész* gyárban megkezdték öttonnás teherautók gyártását. Kínában ez ideig ilyen teherautóka' nem gyártottak. A gépkocsi i motorja 118 lóerős. Műanyag cethalzsírból Japán tudósok új plasztik műanyagot állítottak elő cet­halzsírból, amely különösen olcsó, és számos fogyasztási cikk készítésére alkalmas. Holland Kommunista Párt, Norvég Kommunista Párt, Osztrák Kommunista Párt, Lengyel Egyesült munkáspárt, Svéd Kommunista Párt, Sváj­ci Munkapárt és Csehszlovák Kommunista Párt. Az értekezlet a proletár in­ternacionalizmus szellemében tanúbizonyságát adta a kom­munista és munkáspártok szo­ros testvéri kapcsolatának, a békéért, az amerikai és német imperialisták agresszív politi­kája ellen, a Német Szövetségi Köztársaság atomfe!íegyvérzé­sé ellen vívott harcban. mm nap 1958. július 1, kedd, Előd napja. A Nap kél 3.50 órakor, nyugszik 19,45 órakor. A Hold kél 19,36 órakor, nyugszik 4.13 órakor. Várható időjárás: felhős idő, több helyen, elsősorban keleten eső. Elénk északnyu­gati szél, a nappali hőmér­séklet kissé emelkedik. Leg­magasabb nappali hőmérsék­let: 20—23 fok között. — SZINJÁTSZÓCSOPOR­TOK és bábcsoportok veze­tőinek továbbképző-tanfolya­ma kezdődik július 17-én Cegléden. A továbbképzésen mintegy százhuszan vesznek részt. — SZABÁS, VARRÁS- TANFOLYAM indul Ceglé­den a művelődési házban. A tanfolyamon 20 asszony vesz részt. — 5500 MOSÓGÉP készül ebben az évben a Szombat- helyi Könnyűgépgyárban. — AZ IBUSZ értesíti az utazóközönséget, hogy a július 5-re és 6-ra hir­detett fonyód—siófoki külön­vonat technikai akadályok miatt nem indul. — PETŐFI EMLÉKMŰ­VET avatnak szeptember 23- án a szentendrei Kőhegyen. — 1000 HOLD BOGYÓS­GYÜMÖLCSÖT telepítenek ebben az évben az országban. Pest és Heves megyében kö­rülbelül tizenmégymillió tő málnát, szamócából pedig mintegy hatmillió tövet tele­pítenek, — MÜANYABURKOLATŰ háztartási mérlegek kerülnek forgalomba ez év őszén. A mérlegék mintapéldánya már elkészült a Hódmezővásár­helyi Mérleggyárban. — MÁSFÉLMILLIÓ FO­RINTOT fordít felújítási munkákra ebben az évben a Szentendrei Városi Tanács. Ma jelentkezik először az ifjúsági rádió expedíciója Mint ismeretes, az ifjúsági rádió expedíciója, amelynek célja az Északi-sakkor elérése, a közelmúltban indult útnak. Az expedíció kedden este je­lentkezik először riportjaival a rádióban. A műsor 21 órakor kezdődik a Kossuth-adón. — AZ ÜNNEPI KÖNYV­HÉT keretében irodalmi est lesz Nagykőrösön július 3-án. Előadó Kovács Endre. — IFJÚSÁGI ANKÉTOT tart Csertői Oszkár és Szász Eta Szigetújfalun július 4-én az ünnepi könyvhét kereté­ben. Szerdán avatják a sztálinvárosi benzolfinomítót A Dunai Vasmű vegyiművé­nek legújabb üzemét, a benzol- finomítót, amely évi nyolc­millió-kilencmillió forint bő­vé telhez juttatja a vasművet, szerdán délelőtt avatják fel. — ELMARADT a ROSSZ IDŐ MIATT az első Pest me­gyei dalostalálkozó főtéri hangversenye Vácott. A járá­si művelődési házban a szak­mai bemutatót megtartották, Arany István, a városi tanács vb-titkára nyitotta meg. A szakmai bemutatón a legna­gyobb sikert a munkásőrség központi férfikara aratta. Nemzetiségi iskolák Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetemen a Művelődés- ügyi Minisztérium kéthetes továbbképző tanfolyamot indí­tott a délszláv és a német is­kolákban működő pedagógu­sok részére. A tanfolyamon 30 pedagógus vesz részt. A Nagyvásártelepre hétfőn reggel 80 vagon és 21 tehergép­kocsi áru érkezett, ebből 29 va­gon vegyes zöldáru. 35 vagon újburgonya, hat vagon főzőtök és 10 vagon gyümölcs. A vasárnapi országos esőzés akadályozta a gyümölcs szedé­sét. így hétfőn kevesebb gyü­mölcs került a piacra. A 35 va­gon burgonya és egyéb zöldáru azonban árubőséget teremtett a piacokon. Minthogy a szabolcsi burgonya zöme nagyobb gumó­id, az apró parázsburgonya piaci árjegyzése megszűnt. A zöld­babot kilónként 80 fillérrel, az uborkát 20, a kelkáposztát 20—30, a fehér karalábé csomóját 20 fillérrel olcsóbban árusították, mint szombaton. A korai alma­paradicsom ára kilónként 4 fo­rinttal csökkent. Az üveg­meggyet 80 fillérrel, az egrest 1 forinttal alacsonyabb áron ad­ták. mint az elmúlt héten. Meg­jelent a piacon a róka és a vargánya gomba is, mire a sampinyon árát kilónként 1—2 forinttal mérsékelték. Kommunista^ és munkáspárt képviselőinek berlini értekezlete MiiiiMimiHii!uimimniiiifinmiiiiHiiiitim!umiimii(iiimiU!iiiiiiiiiiiiiii!iHitinmiimmmnuiiiiiiiiiiiiiimtitiuiriiH!NiHmiMiiiimiiiimiiiiiiiiim^ SZTROKAY TIBOR: 16. UUillililllllllliUUilUllUlllllllilIlllllllllllllllllUilü őgjp tiöimiijJiöLőml l!lll!lll!llllllllll!llllll!lllllllllllll!llllllllllllll!l!l!!ll!l!!!l!!!!l!!l!!l!lllll!!!ll!!!!llll!!llllllll!!l!l!!!!!!l!!!!lllllllllllll!lllllllllllllllll!l!llll!l!l!il!l!l!lll!lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllir ll!lllllllllll!ll!!lll!lll!ll!l!ll!!ll'l!lll!!!llll!!IIN!lllllll!ll|l!!lll!!IIII!lll A juhász fürkésző tekintettel, aggódva néz gyakran a tó mö­götti erdőre és az égnek ka­paszkodó szirtes hegyre, mert arrafelé van a farkasok és vaddisznók tanyája, meg a medvék barlangja... És az a barlang száj is sejtelmesen néma, ahonnan az ördöghegy által túlsó oldalon elnyelt pa­tak vize, ezen az oldalon újra kibukkan. Az öreg juhász még emlékszik is rá, hogy még gyermekkorában egyszer, egy legény, aki kincset keresett, bebújt a nyíláson, de többé sex hősem látták .. Bocsánat!... Itt már elka­landoztam. Mert sem a juhász, sem a juhok, meg a farkas, vaddisznó és a medve sem volt még a helyén. Még csak a dobozban kuksoltak. Róka ölé­ben a csirke, és a bárány egy farkast ölelgetett... De mire ezek a figurák egy­más mellé kerülhették!... Ha már sajgott a derekunk, vagy ujjunk nagyon égett, ak­kor a várost jártuk. Napokig vadásztunk az apró babákra és az állatfigurákra, mire ará­nyosra össze tudtuk őket válo­gatni. Az utolsó délután aztán, főpróbát tartottunk. Amit kő­ből, téglából, földből meg nö­vényből építeni 'kellett, az már mind a helyén volt. Az ezüst­fenyőt utánzó sedum reflexum­erdők, a lucfenyőt helyettesítő s. acre foltok, a sötét mellett szépen párnásodó s. hispanicum hamvas szürkéje, a nyír- és fűzfát helyettesítő .artemisia a tó partján és a többi is mind- mind. Legtöbbje már élénken állt a helyén, az új fészkében (de hány kanna víz cipelésébe került ez reggel és este!). Olyan volt az egész, mintha óriás kés vágta volna ki vo­nalzó mellett, a valódi termé­szet egy darabjából. Csak még a mesekert kör­nyéke volt tökéletes káosz. Földhányás, kő- és tégladara­bok, növény- és papír- meg varrást hulladék; deszkák, fa­darabok és szerszámok, drót; festék-, gipsz- és cementmara­dék; asztal és székek tele­rakva, és por, meg sár. Mindez rendberakásra és eltisztításra várt még, de a főpróba játéka sokkal izgalmasabb volt. Először a gyermeküdülő ke­rült megint a helyére. Mintha csak most gördült volna be parkjába országúiról a zsúfolt, kék és bordó autóbusz, úgy né­pesedett be egyszerre a. villa és környéke. Vidám, nyáriru­hás leánysereg özönlött szét. Három közülük az erkélyre rohant egyenesen. Évi és Klári kacagva hajította válltáskáját a gomba-ernyős asztalra és ki­fulladva zökkent rá a kerti székre. Rózsika a korláthoz sietett és leintegetett a kertbe. A kis néger Betty — ejnye, ejnye! — berohant a villába s a heverőre hentergett. Húga, a fitos Kitty, úgy látszik, csen­desebb vérű. Nem rohant a többiek után, hanem beleka­rolt Sárikába s a parkban sé­tálgat vele. így bukkantak rá a kis tóra, nyomban meg is nézték magukat a tükör „vizé­ben”. Míg ebben gyönyörköd­tek, hátuk mögé gyorsan egy aloe beguini fiókát ültettem. Jól is festett a világos szikla­darab előtt és hadd érezze ma­gát Kitty is otthonosabban a hazai föld növényének láttán. A porcsinrózsa sárga és lila virágját mindketten nagyon megcsodálták. Akkora, hogy akármelyikük elférne ülve a kelyhében. Aztán átkukkantot­tak a korláton, a meredek elő­falnál, ahol a mélyben, a vasút csillogó sínpárja kanyarog. Laci még a piroskorongos jelzőt is beszúrta az őrház mellé, bár a csíkosra 'mázolt sorompó úgyis le volt eresztve az erdei úton. A híd felöl kék sapkás út­törők jöttek libasorban. Veze­tőjük háromszögletű fehér zászlócskát lengetett s talán énekeltek is a látogatók, de mi azt már nem hallottuk. Mert kisiettünk az üdülő kapuján, földbenyomtuk mellette a fe­hér táblát, melyen ez volt ol­vasható; „Judit-lak". Aztán megint hiányt kellett pótolnunk. Kiépítettük, sietve a távbeszélő-vezetéket, Ágifal­va felé. Nem a köves út s a nagy sziklák tették nehézzé, hanem az, hogy a telefonpóz­nákon a cérnadrótunk mindun­talan összekuszálódott. Aztán végleges helyére ke­rült a vízimalom is, meg a szélmalom alatti nagy bar­langba, az éppen odamerész­kedő vaddisznóra vicsorító, két lábra állt barnamedve is. Pár­ja az erdei ösvényen szamócá- zott. Es kibukkant odább az erdőből egy szarvasbika is. Bőgősére izgatottan figyelt fel egy zerge, a kőszál tetején. A juhász is előbújt kunyhójából, mögötte kutyája, és egyszeri­ben pázsiton termettek a ju­hok is. Közülük egy a tópartra ballagott s. a víz tükre fölé hajolva, gyapjas fejében gyö­nyörködött. Még jó, hogy nem látta mea a farkas, hanem jó­val odább, a mély völgy erdei útján, most találkozott össze Piroskával. Nem kiáltottunk, segítségére sem mentünk Pi­roskának, mert a végén úgyis majd a farkas fog a kút fene­kére kerülni. Utolsónak a parasztház né­pesedett be. Az öreg kolompos Riska tehén hazaballagott a legelőről. Csendesen beállt a fészer alá s míg asszonya zsá­molyra telepedve fejte, oda­bőgött időnként a kerítés felé, ahol kvsborja a csikóval han- curozott. Estefelé járt már az idő. A nagylány szemet hozott ki a házból zsomporban s a tyúkokat etette. Míg ezek ide- oda kapkodva a földről sze­mel gettek, a kakas valamit fi­gyelt a szemétdomb tetejéről. Lehet, hogy a sandalogva kö­zeledő kacsákat s libákat, de lehet, hogy az erdő felőli kerí­tésnél, az ibolyabokor tövében mozgó vörösséget. Róka koma kukkogatott be ott a léckerí­tésen. Bodri kutya közelebb volt a rablóhoz. de nem vette észre, mert kitartóan csak a házhoz támasztott létra tetejét figyeli, ahol a pákosztos Ciru üldögél. Öt meg, a nagy tölgyfa tövében salátalevelet rágcsáló nyuszi érdekli. Csak a. vén gólya állt csen­desen. Szundított, féllábon, a szalmatetö gerincére épített fészkében. Ilyesféle meséket — persze színesebben és izgalmasabban — sok változatban hallottam a gyermekek szájából, míg élt a mesekert. A pajtásokból néha egész óvoda gyűlt össze, s mint fecskék a dróton, úgy guggoltak egymás mellett a mesekert körül. És így guggol- tukban, oldalozva topogtak to­vább körbe, ahogy a mese kí­vánta, hogy el ne vesszen köz­ben valami a látni- és odakép­zelni valóból. Később egyszer, egy dél­előtt, feleségem hosszú sor leánykával vonult be a kapun. Tanítási idő volt, hát csak bámulva néztem a zsibongva beözönlő sétálást. Furcsán néz­hettem, mert Ili már messziről megnyugtatott. — Ne lepődj meg, semmi baj. Csak tanítani jöttem. Még jobban elkerekedett szemem. — Tanítani? Ide-e? — Hogyne. Beszélget óránk van. A mesekert kitű lesz hozzá. En nem tudom, mi a telmény egy ilyen beszélgető órával kapcsolatban, de ez tanítás volt, akkor hajiam dó vagyok a Dunába... Nana! Álljon meg a menet! Nem aka­rok már megint elhirtelenked- ni egy ígéretet! De minden­esetre leszögezem, én csak annyit láttam és hallottam, hogy a gyerekek körültolong-i ták a mese-építményt, majd­nem feldöntöttek egymást. Hosszú ideig csak csodálkoz­tak, rémüldöztek s kiabáltak egv-egy újabb felfedezésükön, aztán, milwr már úgy látszik, feleségem is megelégelte a zsongást, összegyűjtötte maga köré a futkozó szemű sere­get és kérdezgetni kezdte őket. Főleg a parasztudvarról. Egyet szólított meg, de tíz is vála­szolt s nem tudom, hogy azt az egyet megértette-e? A rend? Nahát a rend aztán igazán nem volt az a bizonyos kifogástalan iskolai. Még el­menni se igen akartak. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom