Pest Megyei Hirlap, 1958. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

2 1958. MÁRCIUS 1. SZOMBAT "WC! rial) Tanácskozik a magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa A SZOVJETUNIÓ Művelő­désügyi Minisztériumának rendeletére emlékérmet bo­csátottak ki az első és a má­sodik szovjet mesterséges hold fellövéséinek megörökítésére. A FRANCIA LÉGIERŐ Al­géria felett feltartóztatott egy fegyvereket szállító amerikai repülőgépet. ROBERT MURPHY ameri­kai külügyi államtitkár tuni­szi jószolgálati tárgyalásai a pénteki francia lapok többsé­ge szerint „holtpontra jutot­tak”. A RÉGI TÖRVÉNYEK ér­telmében Skóciából tilos puly­kát szállítani Angliába. Hogy az ilyen értelmű csempészetet megelőzzék, betanított kutya végigszaglássza az összes élel- miszercsomagokat, amelyeket Skóciából Angliába küldenek, JEMEN az ENSZ Bizton­sági Tanácsához fordul, amennyiben nem szűnnek mag a jemeni területek ellen Intézett angol támadások; EL BADR jemeni trónörö­kös pénteken reggel Kairóba érkezett. Mint mondotta, ma­gával hozta apjának, a jemeni királynak a beleegyezését Je­men és az Egyesült Arab Köz­társaság Szövetségének tervé­hez és felhatalmazása van az erre vonatkozó egyezmény alá­írására. A FALASZTIN című Jordá­niái napilap úgy értesült, hogy Nasszer elnök csütörtö­kön látogatást tett Nyugat- Galileában az izraeli—Szíriái határon. Néhány évvel ezelőtt a határnak ezen a szakaszán történtek a legsúlyosabb iz­raeli—szíriai incidensek. EGY NÉMET CÉG kombi­nált üvegpalack tisztító-, lefej­tő- és lezárógépet épített. A gép egy óra alatt 12 000 pa­lackot tisztít meg kémiai esz­közökkel, minden kefe és egyéb mechanikus beavatko­zás nélkül. . HELIKOPTER leszállóhe­lyet létesítenek Brüsszelben a világkiállítás idejére. . A Time című amerikai heti­lap, amely mindig rendíthetet­lenül támogatta Eisenhowert, nagy feltűnést keltő személyes élű vezércikkben támadja az elnököt. A sajtót — írja a lap — sú­lyosan megdöbbentette az a felfedezés, hogy Eisenhower legutóbbi pihenőjén még csali azt a látszatot sem igyekezett megőrizni, hogy érintkezésben áll az államügyekikel. Az el­nök most nem beteg, nincs is szabadságon, mégsem dolgozik valami nagy buzgalommal. Napi beosztása: reggeli, utána körülbelül egy órát dolgozik Hagerty sajtótitkárral, néha bekukkant hozzá személyi tit­kára, ha az elnöknek diktálni- valója van, egyszer-kétszer te­lefonon beszél a Fehér Ház személyzetével, azután jön az ebéd, utána alvás, majd bridzs, vacsora, ismét bridzs, végül lefekvés. Sűrű vadász- vagy golfkirándulásai idején az el­nököt többé nem látogatja meg sem Dulles, sem a kabi­net többi tagja. Sajtótitkárától (Folytatás az első oldalról) között 10 000 új bányászlakás, lényegesen több, mint az el- múlt években együttvéve. Súlyos lakásgondjaink enyhítése érdekében távla­ti terv kidolgozása szüksé­ges, mindenekelőtt Buda­pest és az ipari központok részére. A gyakorlati albérleti uzso­ráról szólva elmondotta az elő­adó, hogy ezt a kérdést rende­letileg nehéz szabályozni. A szakszervezetek azonban nem tűrhetik ezt az állapotot, és olyan közvéleményt kell ki- alakítaniok, amely gátat vet az uzsorának. A továbbiakban a társadalmi tulajdon védelméről szólt, hangsúlyozta, hogy az üzemi tolvajok túlnyomó része a lumpenproletárok és deklasz- szált elemek soraiból került ki. Az ügyészség csupán 1957 III. negyedében 130 millió forint kárt okozó ügyekben indított eljárást. Ebből az összegből 1000-nél több la­kást lehetett volna építeni, is csak az időjárási jóslatokat kérdezi. Ez a feltűnő nemtö­rődömség rejtélyes és meg­döbbentő. Mi történt az elnök­kel, hogy második megválasz­tása óta ilyen feltűnően ha­nyatlottak teljesítményei? Be­tegségéből felépült, de mun­kabírása és ellenállóképessége csökkent. A nap elején a régi lendülettel dolgozik, de ké­sőbb láthatóan kimerül és pél­dául egy-kétórás tanácskozás vége felé a fáradtság félreis­merhetetlen jelei mutatkoz­nak nála s a munkanap köze­pe utáni teljesítményei kimon­dottan gyengék. Személyzete ezt tudja és igyekszik átvenni terheinek javarészét. Mivel Eisenhowert főként a külpoli­tika érdekli, a munkarövidítés a belügyeket sújtja. Ezért na­gyon kevés részt vesz a poli­tika kialakításának kezdő sza­kaszaiban. Például a belügy­minisztérium már elkészítette a gazdasági válság enyhítését célzó közmunkatervet, de Eisenhowemek még tudomása sincs róla. vagy egy 15 000 lakosú város teljes lakosságát egy évig el­látni. — A szakszervezeteknek minden alkalmat megra­gadva a munkáshatalom érdekében kell politizál­niuk. Ha jól intéznek egy- vagy más panaszos ügyet, ez már mun­káspolitika. Ha megmagyaráz­zák a megoldás módját, ez már felvilágosító munka. Ha összekötik a mindennapos ügyeket az ország, vagy a vál­lalat előtt álló problémák is­mertetésével, ez már a mun­káshatalom erősítése. Végül a munkásosztály ideo­lógiájától idegen nacionalista, soviniszta nézetekről szólt, s a magyar dolgozók nevében kö­szönetét mondott a külföldi munkástestvéreknek, a baráti szocialista országok dolgozói­nak — elsősorban a szovjet népnek, valamint a szakszer­vezeti világszövetségnek, akik mellénk álltak a megpróbálta­tások súlyos óráiban és segít­séget nyújtottak. nyomás az algériai háború be­fejezése érdekében, ugyan­akkor a kormány jobboldala a háború folytatását, sőt na­gyobb erők bevetését követeli. A jobboldali függetlenek párt­jának küldöttei körutat tettek Algériában. Visszatértük után jelentésük arra késztette a párt vezetőségét, hogy Gail­lard miniszterelnökhöz kül­döttséget menesszen, amely­nek tagjai kifejezésre juttat­ják a párt követelését: mint­egy 60 000 főnyi erősítést kell küldeni Algériába. A katonai erősítések azon­ban újabb többletkiadásokat eredményeznének. Az Express című hetilap ér­tesülése szerint is,,,mintegy százmilliárd frank többlet- kiadás mutatkozik máris az év j végéig. A kormány kötelezett­séget vállalt amerikai hitele­zőivel szemben, hogy nem lépi túl a költségvetés 600 milliárd frankban előirányzott hiányát. Az Express szerint a költség- vetési év első két hónapjának elteltével a kormánynak most kell jelentést terjesztenie a külföldi hitelezők elé. E jelen­téstől függ a dollárkölcsön to­vábbi folyósítása. A hetilap egyébként azt az értesülését közli, hogy még a jószolgálati tárgyalások meg­kezdése előtt a francia kor­mány „diszkrét, de precíz üze­netet” kapott az Egyesült Ál­lamokból, hogy amennyiben sürgősen véget nem vetnek az algériai ellenségeskedéseknek, kérdésessé válhatik a dollár­kölcsön, Friedrich Becker, a bonni egyetem csillagvizsgáló intéze­tének igazgatója csütörtökön kijelentette, hogy az Explorer nevű amerikai mesterséges hold rádióadója másodízben is elhallgatott. Csütörtökön reg­gel még észlelték a rádióadó jeleit, amelyek fokozatosan gyengültek, majd véglegesen megszűntek, mozgalom szervezeti ereje na­gyobb, mint bármikor volt — állapította meg Gáspár Sán­dor. — A szakszervezetek so­raikban tömörítik a felnőtt lakosság egyharmadát, a bér­ből és fizetésből élők 82 száza­lékát, összesen mintegy«2 mil­lió embert. Az ország területén több mint 13 000 szakszervezeti alapszerv működik, ame­lyekben csaknem negyed­millió választott vezető fejt ki odaadó és áldozat- •kész munkát. Befejezésül utalt az előadó a magyar szakszervezeti moz­galom csaknem egy évszázados tapasztalataira. — Soha nem voltak olyan nagy lehetőségeink, mint ma, hogy a magyar dolgozó nép szebb, boldogabb, szocialista jövőjének megteremtése érde­kében a békéért, a szocializ­musért, és a társadalmi hala­dásért munkálkodjunk — fe­jezte be beszédét Gáspár Sán­dor. A kongresszus ma folytatja tanácskozását, Algériában szerdán Milia- nától északra algériai felkelők támadást intéztek egy francia egység ellen. Tíz francia ka­tona életét vesztette. A fran­cia hivatalos jelentések nem beszélnek a felkelők vesztesé­geiről. Constantine megye keleti részén, a tuniszi határ közelé­ben Duvivier mellett szerdán rendkívül véres ütközet bon­takozott ki. A Tuniszból ér­kező algériai felkelő-csopor­tot az idegenlégió ejtőernyő­sei feltartóztatták. A légierő is beavatkozott a harcokba. Francia részről tüzérséget is felvonultattak. Francia jelen- tések szerint a felkelők elke- i séredett ellenállást fejtetíeíT ki. A harc ritka hevességgel folyt és sokhelyütt közelharc­ra került sor. Az utóbbi idők­ben az e körzetben lefolyt harcok legvéresebbikévé vált az ütközet, amely végül is 195 felkelő halálát okozta. Fran­cia részről hivatalos közlés szerint mintegy 50 halott és körülbelül 40 "sebesült a vesz- j teség. Az algériai felkelőknek Ke­let-Algériában 1958. február elsejétől elszenvedett veszte­ségeit a francia hivatalos je­lentések 1500 halottban és 262 hadifogolyban állapították meg. A francia erők többek között 46 géppuskát, 23 golyó­szórót, öt aknavetőt zsákmá­nyoltak a hatóságok jelentése szerint. Becker megjegyezte, hogy az Explorer rádióadója február 12-én szintén elnémult, de február 24-én folytatta a jelek leadását. Az Explorer második rádióadója ezzel szemben ja­nuár 31-től, az Explorer kirö- pítésének napjától megszakí­tás nélkül ad jeleket. A Time éleshangú vezércikkben támadja Eisenhowert •— A magyar szakszervezeti Súlyosbodik a Gaillard kormány helyzete Heves harcok Algériában A Combat arról ír, hogy a Gaillard-kormány a pártok tá­madásainak kereszttüzében áll. „Előválság”-hangulat ural­kodik, amely négy tényező eredményeként alakult ki. Az algériai háború alakulása és a tuniszi válság bonyolódása, a költségvetési nehézségek, az alkotmányreform félkudarca, valamint a választójogi re­formmal kapcsolatos ellenté­tek együttesen eredményezik a Gaillard-kormány helyzeté­nek lassú, de fokozatos romlá­sát. A különböző pártok szá­mára mind nehezebb lesz az „együtthálás” — állapítja meg a lap. A párizsi sajtó egyébként is aláhúzza, hogy a kormány két tűz közé kerül. Míg nemzet­közi síkon az amerikai kor­mány és a NATO-államok kor­mányai részéről erősödik a Ismét elhallgatott az amerikai mesterséges hold rádióadója Bémainap 1958. március 1, szombat, Albin napja. A Nap kél 6,26 órakor, nyugszik 17,28 órakox. A Hold kél 12,37 órakor, nyugszik 3,04 órakor. Várható időjárás szombat estig: felhős idő, sokfelé eső, havaseső, havazás. Élénk, időnként erős északi-észak­keleti szél. A Dunántúlon helyenként hófúvás. A hő­mérséklet alig változik. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton plusz 1—mínusz 2 fok között. — KÖNYVJUTALOMBAN részesíti legjobb nődolgozóit a Pátyi Gépállomás vezető­sége a nemzetközi nőnap al­kalmából, — JÁRÁSI NÉPFRONT- TANÁCSKOZÁST rendez­nek március 2-án Szobon. A tanácskozás előadója Csala László országgyűlési képvi­selő, a Hazafias Népfront Pest megyei elnöke. — HAT PÁRNÁRA VALÓ tollat gyűjtöttek a diósdi nőtanács asszonyai a Gyer­mekváros részére, amelyet anginnal, huzattal együtt át­adtak a megyei nőtanácsnak. — A SZOVJETUNIÓBAN szerzett tapasztalatairól szá­molt be csütörtökön este a Lzigetszentmiklósi tanácshá­zán Szecsői Sándor, a Rácke­vei Általános Iskola igazga­tója. — AZ ELSŐ mezőgazda­sági mérnökbált ma rendezi a gödöllői Agrártudományi Egyetem KISZ-szervezete. — NEGYVEN DÁMVA­DAT telepítettek a budai já- rásban; fekW Telki Állami V SdgáZíTasá g ba. így most már megtalálható itt vala­mennyi Magyarországon ho­nos nagyvad. — ÜJ ÁLTALÁNOS IS­KOLA épül Gyál község Né- medi-szőlő nevű külterüle­tén. A lakosság jelentős ér­tékű társadalmi munkával járul hozzá az építkezéshez. — DÍJTALAN filmbe­mutatót rendez a diósdi nőtanács a községbeli asszo­nyoknak március 10-én. — TÖBB MINT 150 VAD­DISZNÓT — egész falkára valót — lőttek a vadászok a mecseki erdőben az idei télen. Ezzel véget is értek a vaddisznóhajtások a Mecsek­ben. — ÜNNEPÉLYES KERE­TEK KÖZÖTT tartják va­sárnap Üllőn az ezüstkalá- szosgazda-tanfolyam záró­vizsgáját. Az ünnepségre külföldi vendégeket is meg­hívtak. „Tengerészbecsület4* Egy hamburgi rendőr tökré­szeg matrózt vett észre az ut­cán. amint a szakadó esőben a járdaszegély mellett ült és kia­bált. A rendőr fel akarta segí­teni a részeget, az azonban kézzel-lábbal hadonászva így tiltakozott: „Mentse meg elő­ször az asszonyokat és gyerme­keket, én tudok úszni!‘‘-L A „Tököli labdarúgó gazdasági előadó bűnlajstro­ma” című cikkünkben — amely lapunk január 16-i számában jelent meg — saj­nálatos félreértés folytán Pessuth Ambrus vb-elnök neve helyett Pessuth András nevet írtunk. Megállapítjuk, hogy a cikkben szereplő Pes­suth András, a Ráckevei Já­rási Tanács elnökhelyettese és így ez ügyhöz semmi köze nincs. A cikkben közölteket ezenkívül teljes egészében fenntartjuk. iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiraiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiHiu Az újságos | Az újságos furcsa ember. | bár szakálla nem is kender. | | Ludas Matyit akarsz tőle: I rámutat a Szabad Földre. | Hozzá még egy Népszavát ad, 1 I Sebaj, hogy már otthon láttad! § | Sokba van így. Elég hiba! | Olyan kövér az a Liba? Kemény Erzsébet | xiiiiFtiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiMtitifitinniiiiniiiiiifiiMimititiiiiiixs — A MAGYAR HONVÉ­DELMI SPORTSZÖVETSÉG megyei szervezetei március 22-én tartják meg küldött- értekezletüket Budapesten, a Beloiannisz utcai székház­ban. — TÁRSADALMI MUN­KÁVAL rendbehozzák Gyál község dolgozói a Némedi- szőlö és a község közötti el­hanyagolt, járhatatlan dülő- utat. A négykilométeres út­szakaszon hétfőn kezdik meg a munkát. — MŰSOROS ESTET ren­dez március 9-én a sziget- szentmiklósi nőtanács szín­játszó csoportja. Az est be­vételét a községi KlSZ-szer- vezetnek ajándékozzák, Huszonkétmillió szúrás egy emberen Santiago kikötőjének egy dokkmunkása tartja eddig a tetoválás világrekordját. Tes­tét Robinson Crusoqnak 700 képből álló teljes története bo­rítja, amely körülbelül 22 mil­lió tűszúrással 'készült. A Nagyvásártelepre pénteken reggel 31 vagon és kilenc teher­gépkocsi áru érkezett, egyebek között 14 vagon burgonya, kilenc vagon zöldáru és egy vagon cit­rom. A háztartások a tojásbőséget kihasználva, sok Mirelit-parajt és friss champignongombát szerez­tek be. Ezenkívül jól fogyott a levesbevaló zöldség is, miután a KÖZÉRT-húsboltokban növen- uekmaiimiüst árusítottak. Ká­posztafélében kínálat van, az állami boltok a fejeskáposztát kilónként 2, a kelkáposztát 2.30—3 forintért hozták forgalom­ba. A KÖZÉRT zöldséges üzle­tekben a céklarépa ára 2 forint­ra csökkent. A környékbeli falu­siak nagyobb mennyiségű tisztí­tott hízott libát és kacsát hoz­tak a piacokra. A libát egész­ben kilónként 32, a kacsát 33 fo­rintért árusították. A Garay téri piacon a Mélykúti Földműves­szövetkezet lerakatában füstölt nyers malacsonkát árusítottak kilónként 33 forintért, a sertés­sonkát 36—38, a karajt 38. a cse­megeszalonnát pedig 37—40 fo­rintért hozták forgalomba. A KÖZÉRT fűszerboltokban a tisz­tított dió árát kilónként 4 fo­rinttal szállították, le. Bács-Kislcun megyéből húsvéti rozmarlngalma érkezett, ára az állami boltokban kilónként 7.30 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom