Pest Megyei Hirlap, 1958. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

«st NEC WCirlap 1958. FEBRUAR 1. SZOMBAT Amerikai szenátor a Szovjetunióban tett látogatásáról Eilender demokratapárti sze­nátor beszámolót tett közzé 11 országban, köztük a Szovjet­unióban tett utazásáról. Eilender nem leplezi tagadó álláspontját a szocialista rend­szerrel szemben, de azért meg­állapítja a Szovjetunió hatal­mas sikereit. Élesen bírálja az Egyesült Államok politikáját és hangsúlyozza, hogy a békés egymás mellett élés.elve alap­ján versenyezni kell a Szovjet­unióval. Eilender beszámolójában ki­jelenti, el kell vetni azoknak A NAGY HONVÉDŐ HÁ­BORÍT időszakában körülbe­lül 1 millió szovjet partizán vett részt a fasiszta hódítók elleni harcokban. A szovjet partizánmozgalom történetét most részletesen feldolgozzák. HIVATALOS csehszlovák statisztika szerint az ország lakosságának száma 1957 ele­jén 13 296 000 volt. A SZENÁTUS tegnap elfo­gadott egy törvénytervezetet, amelynek értelmében az USA több mint félmilliárd dollárt fordít az új stratégiai légi- támaszpontokra és ballisztikus rakétakilövő pályák építésére. A TIBETI Sera kolostor egyik tudósa tibeti szótárt ál­lított össze, amely most jelent meg a Kínai Népköztársaság nemzetiségi kiadóvállalatánál. A szótár 26 ezer szót tartal­maz. GANDHI, az indiai nemzeti felszabadító mozgalom kiváló vezetője halálának 10. évfor­dulóján nagygyűlést tartottak Delhiben, amelyen Nehru mi­niszterelnök mondott beszédet. ROMÁNIÁBAN március li­án új néptanácsi képviselőket választanak. Mind a falvak­ban, mind pedig a városokban igen nagy az érdeklődés a vá­lasztások iránt. TITO ELNÖK pénteken dél­előtt fogadta Rato Dugonyi- csot, Jugoszlávia újonnan ki­nevezett lengyelországi nagy­követét. RIO DE JANEIRÓBAN csü­törtökön összedűlt egy újon­nan épült 11-emeletes ház. Egy éven belül ez már a har­madik hasonló szerencsétlen­ség a városban. a politikáját, akik „a kommu­nizmussal szemben táplált gyűlöletből és félelemből hal­lani sem akarnak a kommu­nizmus eredményeiről’1. ..A kommunizmus — jelenti ki Eilender — nem tűnik el azzal, hogy mi semmibe ivesz- szük vagy szidjuk. A kommu­nizmus létezik, hat... Jobb életviszonyokat biztosított a népnek, még akkor is, ha ezt mi tagadjuk, úgy vélekedve, hagy a Szovjetunióban az élet- színvonal sokkal alacsonyabb a mienknél.“ Eilender rámutat arra, mi­lyen nagy sikereket ért el a Szovjetunió a lakosság élet­viszonyainak megjavításában. Az ország iparosításában elért szovjet eredményeket egyene­sen „csodálatosnak’* nevezi. Eilender szenátor követeli az Egyesült Államok és a Szov­jetunió kapcsolatainak fejlesz­tését és vezetőinek találkozó­ját Bírálja a katonai csopor­tosulások alakításának politi­káját, amely — mint írja — az Egyesült Államok számára csupán óriási kiadásokat ered­ményezett Anglia elfogadja a legmagasabb szintű értekezlet szovjet napirendi javaslatát? Jói értesült körök szerint a legmagasabb szintű értekez­letet indítványozó szovjet ja­vaslatra adandó brit válasz a következőket fogja tartalmaz­ni: Nagy-Britannia nem ragasz­kodik ahhoz, hogy a kormány­fői értekezletet szükségsze­rűen a külügyminiszterek ta­lálkozójának kell megelőznie és általában meglehetősen haj­lékony álláspontra helyezke­dik a legmagasabb síkú érte­kezlet előkészítését illetően. Ez az álláspont jelentősen kü­lönbözik az Egyesült Álla­mokétól, amely szigorúan meg­határozott előkészítést és a külügyminiszterek előzetes ér­tekezletét követeli. Ami a legmagasabb szintű értekezlet napirendjét illeti, Nagy-Britannia késznek mu­tatkozik elfogadni a szovjet ja­vaslatokat, feltéve, ha a brit javaslatokat is elfogadják. Az említett forrásból hozzá­teszik, hogy a brit választ még nem szövegezték meg és nem bizonyos, hogy a választ a jö­vő héten .el tudják küldeni Moszkvába. Az elküldéshez mindenképpen meg kell várni, hogy Selwyn Lloyd visszatér­jen Ankarából. Ezenkívül ösz- sze kell egyeztetni a külügy­miniszter, valamint a jelenleg szintén távollévő, miniszterel­nök nézeteit. Végül pedig a választ meg kell tanácskozni a NATO-beli partnerekkel. Ismét elhalasztották az amerikai mesterséges hold kilövését A Cape Canavarel-i kísérleti központtal érintkezésben álló szakértők az ARP jelentése szerint csütörtökön a koraesti Nyugat-Németországban kijelölték a rakétatámaszpontok helyét A bonni külügyminiszté­rium kijelölte azokat a helye­ket, ahol atomrakétatámasz- pon tokát létesítenek. Esze rint rakétatámaszpontok lesz­nek nem csupán Bajorország­ban, hanem Hessen tarto­mányban és Észak-Rajna- vesztfáliában is. A megfelelő építési munkálatok máris megkezdődtek. A bonni NATO- légierő eddig már 14 katonai repülőtérrel rendelkezik. Eze­ket a repülőtereket más NATO-államok légierői is használják; Mint a Berliner Zeitung Je­lenti, amerikai atomszakértők megerősítették azokat a híre­ket, amelyek szerint éles atombombákkal ellátott ame­rikai repülőgépek rendszeres őr járati repüléseket végeznek Nyugat-Európa felett. Az atombombákat a nyugat-né­metországi Rajna-Pfalz-tarto- mányban, Dahn közelében le­vő raktárakban őrzik. A bom­bákat, mielőtt az őrjárat re­pülőgépeibe szerelnék, mint­egy kétórás munkával illesz­tik be. Lengyelországban megkezdődtek a tanácsválasztások Lengyelországban a tanács- választások napja ugyan feb­ruár 2, de a nagyüzemi vá­lasztási körzetekben pénteken kora hajnalban, az ország egyes részein pedig már köz­vetlenül éjfél után megkez­dődtek a tanácsválasztások. A varsói lapok első oldalon köz­ük a választások menetét, el­ső eredményeit. A Trybuna Ludu vezércikke megállapítja, hogy az üzemi dolgozók első ízben választa­nak úgy, hogy közvetlenül küldhetik jelöltjeiket a ta­nácsszervekbe. Ennek jelen­tőségét csak ezután lehet majd igazán felmérni. A jelölőlis­tákra a nép legjobbjait vették fel, a párt és a nép államának odaadó híveit, régi munkás­mozgalmi harcosokat, mérnö­köket, technikusokat, munká­sokat. órákban még azt mondották, jó kilátások vannak arra, hogy a péntekre virradó éjszaka ki­lövik az amerikai mesterséges holdat. Az AFP péntek hajnali híré­ben már arról számolt be, hogy a hadsereg mesterséges holdjának kilövését ismét el­halasztották. Jelenleg a légkör felső réte­geiben uralkodó heves szélvi­harok gátolják a kísérletet. Jóllehet a sajtónak semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adtak, feltehető, hogy még né­hány nap eltelik, amíg a lég­köri viszonyok annyira megja­vulnak, hogy a kísérlet lehető­vé válik. 1958. február 1, szombat, Ignác napja. A Nap kél 7,11 órakor, nyugszik 16,45 órákor. A Hold kél 13,59 órakor, nyugszik 4,27 órakor. Várható időjárás szombat esi lg: felhős, párás, ködös idő, keleten egy-két helyen kisebb havazás, vagy ónos eső. Gyenge légáramlás. A hideg a Tiszántúlon is gyen­gül. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet szombaton: nyugaton plusz 2—mínusz 5, keleten plusz 2—mínusz 1 fok között. — PÉNTEKEN kiosztot­ták a brüsszeli világkiállítás magyar könnyűipari termé­keire meghirdetett 100 ezer forint értékű pályadíjakat. — A KÖZÚTI H1DFENN- TARTÓ VÁLLALAT ebben az évben folytatja a közúti hidak, az átjárók műszaki ellenőrzését. A vizsgálatok­kal megállapítják, vannak-e a hídtesten vasszerkezeti hi­bák, szegecslazulások és ez­zel egyidőben kicserélik a sérült, elfáradt részeket. — A BUDAKESZI TA­NÁCS ma esti ülésén a köz­ség kulturális feladatairól tárgyalnak. — A MAGYAR TUDO­MÁNYOS AKADÉMIA IVi és V. osztálya az Orvos- Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezetének egészségtudo­mányi szakcsoportja a Köz- alkalmazottak Szakszerveze­tének állatorvos szakosztá­lyával közös ankétot rendez február 7-én és 8-án. Az an­két két olyan fontos emberi és állati megbetegedést tár­gyal meg, amelynek nagy közegészségügyi és állat­egészségügyi jelentősége van. — HAZAI CÉLOKRA az idén mintegy 60 hűtőtelepet gyárt a kohó- és gépipar. Az élelmiszeripar, a húsipar és a gyümölcsipar részére gyár­tandó hűtőtelepek mintegy 70 százalékát exportáljuk. — AZ ÉVSZÁZADOS ma­gyar népi díszítőművészet —■ a hímzés, a fazekasság, a szőtteskészítés, a népviselet, a fafaragás — hagyományait országszerte több mint száz szakkörben ápolják. — A KEDVEZŐ hóviszo­nyokra való tekintettel az IBUSZ minden héten szom­baton, illetve vasárnap sí­autóbuszokat indít a Mát­rába. A szombati autóbusz­túra másfélnapos, a vasár­napi egynapos. Miiiiniiiiii mm imiimiiMO'.imiiiiuiiiiniiiuimiimifiiiiiitiniitiMiHimmiMmiiiiiiiimiimiMiMiiimimmmniiiimiiMiitmi mn „Keita Fodeba” 30 tagú néger balettegyüttes varsói dégszerepléséről hazánkba érkezett 'J -JELENTIK* A Nagyvásárt elepre pénteken reggel kilenc vagon és hat teher­gépkocsi áru érkezett, egyebek között két vagon kelkáposzta, két vagon vágott baromfi és egy vagon citrom. A Budapesti Halértékesítö Vál­lalat pénteken reggeltől szom­baton délig 300 mázsa tógazda­sági élő pontyot oszt el a szak­üzletek, a kórházak és vendég­látóipari konyhák között. A föld- művesszövetikezeti csarnoki bol­tokban 36 forintos sózott szalon­nát, 41 forintos füstölt nyers tar­ját és 40 forintos füstölt nyers hátsó sonkát lehet kapni. A Hunyadi téri csarnok 112-es szá­mú lerakatában megkezdték a füstölt Ifbafertály árusítását ki­lónként 56 forintért. A csarnokokban és a piacokon a legkeresettebb cikk a fejes­káposzta, a petrezselyemgyökér, a levesbe való sárgarépa, a bur­gonya, a vöröshagyma és a gu­mós zeller. A fűszeres, vecsési hordós ká­posztát a gazdák puttonyokban száUitják a piacokra és kilón­ként 3 forintért árusitják, 20 fil­lérrel olcsóbban, mint a hét ele­jén. A magánkiskereskedők a hatósági rendelkezéseknek meg­felelően kilónként 1—2 forinttal mérsékelték a téli alma árát. Kölcsönös jóindulat, őszinte, meleg közeledés kell! Mtudakosai ianulstigok u. Erre a félelemre sokszor ma­gúk az ©gyes párttagok is ökot szolgáltatnak. Ma is vannak olyanok, akik azt hangoztatják, hogy valamennyi „sváb“ ellen­forradalmár. Pedig az igazság az: ha a németajkúafc között akadt is néhány hőbörgő, a többsége tisztességesen viselke­dett. Hiaba. Egyesek erre is azt mondják: „az igaz, nem tet­tek semmit, de lélekben támo­gatták a hőbörgőket“. Vannak olyanok is, akik kifogásolták, hagy többen törvényes úton visszakapták házukat. Az ilyen káros nézetek akadályozzák, nehezítik az egymáshoz való közeledést, mesterségesen eme­lik a válaszfalat. A párttagok többsége nem ént egyet az ál­talánosításokkal, a szektás vé­leményekkel és őszintén akar­ja a jó. baráti viszony kialaíkí- tását. Többen elmondják — köztük Hollós Rozália elvtárs- nő is —, hogy környékükön sok német nemzetiségű él, de azok mind velük együtt ag­gódtak ÁVH-s édesapjáért, kö­zülük senkinek nem jutott eszébe, hogy bántsa vagy akár­csak egy szóval is megsértse. A világosan látó magyarok nem nemzetiség vagy szárma­zás szerint különböztetik meg az embereket, hanem munká­juk szerint. Elismeréssel szól­nak az olyan németajkúakról, mint Holl sütőmester, akiről elmondják, hogy mióta ő süti a péksüteményeket, megszűnt a pazarlás, a lopás és a süte­mény íze is jobb lett. Tiszte­lettel beszélnek Metzl, Herná­di, Ormai és más németajkú lakosokról is; Mi az oka annak, hogy azok a párttagok, akik' helyesen ér­telmezik pártunk nemzetiségi politikáját, nem tudtak ily hosszú időn át eredményt el­érni? Az egyik nagyon fontos ok az. hogy Tünk Mihály elv­társ, a község párttitkára csak késő esténként tartózkodik odahaza. Arra már nem jut ideje, hogy be-belátogasson a családokhoz, elbeszélgessen az emberek bajáról, gondjáról. Pedig Tünk elvtársat becsülik, szeretik Budakeszin tapasztalt- ságáért, helyes ítélőképessé­géért. Sokáig elhúzódó személyi vi­ták fékezték a tevékeny párt­élet kialakulását, a párttagok szemük elől tévesztették a fon­tos tennivalókat. A népfront­bizottság. a tömegszervezetek még csak munkájuk kezde­tén tartanak, pedig a népfront­bizottság a választások alatt végzett munkájával is bizo­nyította: mennyit segíthet ** község életében egy-egy szer­vezet. A tömegszervezetekben megtalálhatjuk már a kommu­nista aktivistákat, de az’ irá­nyításuk, beszámoltatásuk nem rendszeres és ezért az ered­mény sem kielégítő. Nem folyik nyílt harc a még fel-felbukkanó szektás, vagy revizionista nézetek ellen. Hi­ba van a kommunisták to­vábbképzésénél, tanulásánál is. A párttagságnak több mint a fele nem vesz részt semmi­lyen oktatásban. A párt tagjai például többségükben a la­kosságtól elzárkózva élnek. A régi MDP-tagoknak még egy- harmada sem lépett be az MSZMP-be. Ezeket nemcsak, hogy nem keresik fel, hanem akadnak még elvtársak, akik a meglévő tagságot is csopor­tokra osztják: kommunisták­ra. vagy „csak” párttagokra. Olyan véleményt is lehet hal­lani: a budakeszi párttagság egyharmadát ki kellene zárni a pártból, akkor lenne igazán erős pártszervezet. Néhányan még az ellen is tiltakoznak, hogy a tanácsapparátusba né­metajkúak is kerüljenek be — mondván: „az csak széthú­zásra vezethet”. A párttagok között alig ta­lálni németajkúakat. Régeb­ben voltak többen is, de vagy kimaradtak, vagy nem igazol­ták át őket. Hernádi János elvtársat az egész községben tisztelik. Régebben párttag volt. A múlt év tavaszán kérte az átigazolását. Nem vették fel, mert álütólag az ellenfor­radalom alatt „helytelen meg­jegyzést tett”, s ezért nem mél­tó a párttagságra. Azóta már kiderült, hogy Hernádi elvtárs nem is „azt” mondta. A párt- szervezet is érzi, hogy igaz­ságtalanság történt, de még mindig nem hívták vissza Her­nádi elvtársat a soraikba. A pártszervezet vezetősége, a józan kommunistákra támasz­kodva, valamint a tanács fel­világosult tagjai, ha kissé ké­sőn is —, de az utóbbi napok­ban felvették a harcot a té­ves, káros nézetekkel szem­ben. A pártszervezet például megbeszélést tartott a pedagó­gusokkal és együtt igyekez­tek megállapítani, hogyan válhatna az értelmiség való­ban a község kulturális életé­nek vezetőjévé, hogyan segít­hetnének Budakeszi sajátos összetételének megfelelően az egyetértést helyreállítani. Úgy tudják, a községben mintegy 400—500 párttag él, akik be­járnak Budapestre munkahe­lyükre. Mily nagy erő, amely­ről a községi pártszervezet ed­dig nem is tudott. Azt terve­zik, hogy felveszik az üzemi pártszervezetekkel a kapcso­latot és az arra alkalmas elv­társaknak az üzemi pártszerve­zet pártmegbízatásként adná: a faluban végezzenek párt­munkát, segítsék a községi alapszervezetet. A tanács végrehajtó bizott­sági ülésen tárgyalta, hogyan alakítsanak ki helyes kultúr* életet, amelyben mind a né­met nemzetiségűek, mind a magyar lakosság szívesen részt vesz. Elhatározták többek között, hogy olyan olvascszobát léte­sítenek a kultúrházban, aho­vá magyar, német, szlovák la­pokat járatnának, így, akik szívesen olvasnák a nemzeti­ségi újságokat, könnyen hoz­zájutnak majd. Gondoskodnak arról is, hogy a könyvtárban német könyveket is tartsanak. Szavalóesteket rendeznek, ahol Goethe, Schiller, Heine verseket is szavalnak, vagy népdal-esteket szerveznek, amelyeken a nemzetiség da­lait is éneklik. Egészen biztos, a nemzetiségi népdalok, a nagy német költők versei a magyarok szívéig is eljutnak. Meg akarják ismételni az egy évvel ezelőtt tartott nagy­sikerű nemzetiségi estet. Újjá szeretnék szervezni azt a gyermekzenekart, amelyet Eszterje Mártonná oly sok odaadással tanított és támoga­tás hiánya miatt annak idején feloszlott. Felkeresik mindazo­kat. akik régen szívesen vet­tek részt a társadalmi életben és megpróbálják újból bevon­ni a közös munkába. Dalárdát, színjátszó csoportot alakíta­nak s talán új életre keltik a hagyományos Szépítési Egye­sületet. Ez az egyesület pályá­zatokkal, versenyekkel venné rá a község népét, hogy háza- táját széppé, rendezetté tegye. Arra törekednének, hogy a nyitott árkok eltűnjenek a községből és minél több he­lyen parkosítsanak. Előadáso­kat rendeznek, amelyeken Bu­dakeszi múltjáról az őslakoso­kat érdeklő témákról is szó lesz. Kulturális tanácsot hoz­nak létre, s a vezetésbe régi lakosokat is beválasztanak. A népfront-bizottság szeretné el­érni, hogy havonta egyszer a templomokban német nyelvű istentiszteletet tartsanak..; Sok-sok terv, javaslat! Meg­annyi eszköz lesz arra, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, hogy a hagyomá­nyok megőrzése mellett eltűn­jék a ma még elő-előbukkanc sértő megkülönböztetés, behe­gedjenek a régi sebek. Mindez nehéz feladat. Né hány elvtárs nem is tudj: megoldani: az egész lakosság akaratára, értelmére szükség van. A párt helyes politikájá­nak érvényrejutásához köl­csönös jóindulat, őszinte, me­leg közeledés kell. Valamennyi kommunista és nem kommu­nista értse meg és hétköznapi munkájában állandóan érez­tesse: minden ember egyenlő és mindenkit munkája szerint, a társadalomban elfoglalt he­lye szerint ítélünk meg. Nem a származása dönti el, kit, mennyire becsülnek Világo­sítsanak fel mindenkit arról: Budakeszin sok jóindulatú, szorgalmas, becsületes német­ajkú őslakos él. Olyanok, akik sokszor adták tanújelét, hogy egyetértenek a szocializmus felépítésével, nem idegen tő­lük a szövetkezés gondolata sem. Bontsák le azt a falat, amely oly sok éven át, makacsul, or­mótlanul emelkedett Budake­szi régi és új lakói közé! Sági Ágnes

Next

/
Oldalképek
Tartalom