Pest Megyei Hirlap, 1957. október (1. évfolyam, 130-156. szám)

1957-10-02 / 131. szám

1957. OKTOBER 2. SZERDA gg*r k'/Cirlap (noeo.Csepel teherautói Csehszlovákiának I A Csepel Autógyár és a | 11WOGÜRT képviselői Raj- | 1 kánál átadták a kétezredik § | Csepel teherautót a cseh- | I szlovák külkereskedelmi 1 | szerveknek. A csehszloválk § | szalkértök nagy elismerés- | | sei nyilatkoztak a ma- \ I gyár gyártmányú teher-§ | autókról és elmondották, | I hogy több száz magyar te-1 1 bérautó több mint két- § | százezer kilométert futott | I nagyjavítás nélkül. = s | A csehszlovák külkeres- § | kedelem újabban is sok | I száz Csepel teherautót ren- | | delt Magyarországtól. Pártszerűség és emberség A napokban ygy fiatal egye­temistával beszélgettem. Még tavaly, egy izgalmas, szenve­délyes taggyűlésen találkoz­tam vele először. Nem tarto­zott „a kilemgőlk”, a szélsősé­gesek, a zavaros fejűek közé. A mostani beszélgetés során egyezer csak megkérdeztem, milyen a pártélet az egyete­men. Nyakig vörös lett. „Nem vagyok párttag“ — mormolta zavartan. Faggatásomra el­mondotta. hogy „nincsenek po­litikai aggályaim, n párt po­litikáját helyesnek tartom Azután fény derült arra az ér­zelmi és erkölcsi válságra is, amelyben fiatal barátom, mint 330 törzskönyvezett szarvasmarhát kaptak az idén megyénk termelőszövetkezetei A kedvezményes tenyészállat-akció során nagymértékben gyarapodik a Pest megyei termelőszövetkezetek állatállo­mánya. Eddig 330 nagytejhozamú, törzskönyvezett szarvas- marhát — ebből több mint 250 vemhes üszőt — és 120 faj­tiszta tenyészkocát juttatott részükre kedvezményes áron a tanács. Rövidesen még kétezer tenyészbaromfit és háromezer Juhot vásárolnak. Hogyan térül meg a tűzkár? Április óta — ekkor szűnt meg a kötelező tűzbiztosítás, s lépett helyébe az önkéntes biztosítás — 500 ezer ember kötött tűzbiztosítást. Félmillió ember nyugodtan gondol ar­ra, hogy ha házát, gazdasá­gát elemi kár sújtaná, nem érd anyagi károsodás;. Nem kerülhet családostól egyik percről a másikra megoldha­tatlan gondok közé, nem sem­misülhet meg váratlanul mindaz, amit fáradságos mun­kával szerzett. A legutóbbi hetekben Is hol ftt, hol ott csaptak magasra a lángnyelvek és megyénkben a kárbecslők késedelem nélkül keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon éppúgy, mint a városok lakóházaiban, hogy a károk gyors felbecslé­sével siettessék a kifizetéseket. Zsíros Pál gyóni lakos épü­let és mezőgazdasági felszere­lésében esett tűzkára utón 4310 forintot, Drávái Mihály abonyi lakos pedig az épületé­ben esett tűzkára után 13 059 forint kártérítést kapott. Sok gazdát az is ösztönzött az önkéntes tűzbiztosítás mi­előbbi megkötésére, hogy az Állami Biztosító nemcsak új, kedvezőbb díjszabásokat álla­pított meg, hanem ezenkívül a tűzbiztosítás keretében díj­mentesen vállalta- az épületek­ben és a mezőgazdasági fel­szerelésekben a vihar okozta, 200 forint értéken felüli károk megtérítését. Akik így csele­kedtek, jól számítottak. Nem volt ritka a vihar okozta sú­lyos kár az idei nyáron. Ezt az április óta kifizetett tete­mes biztosítási összegek is bi­zonyítják. Tésa községben 12 gazda, Vámosmikolán két gazda és Pefőcsényben 18 gazda kapott a vihar által okozott károkért térítést; A kifizetett összeg több ezer forint. S ezek a kár­talanított kárvallottak is iga­zolhat jók: érdemes biztosítani. valami pokoli üstben fő. Az eset dióhéjban a következő: Tavaly november 1-én az egyetem kapujánál idegen fegyveres őrség állta útját és igazoltatta. Amikor a zsebébe nyúlt, diákigazolványával együtt idegességében előrán­totta a párttagsági könyvét is. A fegyveresek mindenféle megjegyzéseket tettek. A tag­sági könyv a kezében volt be- felémenet is. Ekkor egy osz­tálytársa és barátja hirtelen felbuzdulással kikapta kezé­ből, összetépte és eldobta. Ba­rátja tettében szerepet játszot­tak pártellenes hangulatok is. összevesztek, sokáig nem ta­lálkoztak. Az ellen forradalom leverése után jelentkezett a pártba és akkor őszintén feltárta egész magatartását és elmondta a tagsági könyvével történteket is, nem volt hajlandó azonban megnevezni barátját. A barát­ság megszakadt köztük és ez is visszatartja attól, hogy el­árulja. Erkölcstelennek és méltatlannak tartaná egy régi barátsággal szemben,, jóllehet tudja, hogy a volt barát poli­tikai nézetei ma is zavarosak. A pártszervezet élére állította a dolgot. Azóta nincs egy nyu­godt perce sem. Minden ideg­szála a párthoz köti és mégis úgy érzi, nem méltó a párt­tagságra, mert valami „polgá­ri csökevény" vagy betyárbe­csület visszatartja a teljes őszinteségtől. Ugyanakkor tud­ja, hogy álláspontja helytelen és gyötrődik. Valahogy így fe­jezte ki maigát a fiú: „Nem sérthetem meg az emberiessé­get a pártszerüség nevében sem”. Ez csak egy eset a SOíí; közül. Az élet napról napra produ­kál helyzeteket, amikor az „emberiesség vagy pártszerű- ség“ ál-ellentéte megzavarja az embereket. A meghason- lott értelmiségiekkel való be­szélgetésekben előbb-utóbb előbukkan a megsértett embe­rt tojás tartósítása A tyúkállományunk tojás- hozama ősszel és télen elenyé­sző. Ezért érdemes a nyárvégi- koraőszi tojásokat tartósítani. A tartósítással megakadár lyozzuk a tojás belső tartalmá­nak párolgásét és romlását. Tartósítani csak egészséges to­jást érdemes. A piszkos tojá­sokat nem tartósíthatjuk, azo­kat nem szabad megmosni, mert mosással, dörzsöléssel el­pusztul a tojásra tapadó vé­kony védőhártya is. Egyszerűen és olcsón meszes vízben tehetjük el télire a friss tojást. A meszes vizet oltott mész- ből készítjük. 10 liter vízhez 40 dik-g mész szükséges. A me­szes vízben rövid idő alatt el­aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiimiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiintiiiiiiiiiiiiiiiu r BÓCZ FERENC "1 ÜVEGES, | a AZ „IPAR KIVÁLÓ MESTERE" u j r.iiimiiiMiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiim ....................................................iis „ Az eltelt 35 év alatt becsü­letességével és szorgalmával, kitűnő munkateljesítményé­vel, hűségünket, megelégedé­sünket a legteljesebb mérték­ben kiérdemelte. Bongrátz és Társa.“ — szól a megsárgult, régi írás. — A Kereskedelmi Iparka­marától is kaptam annak­idején kitüntetést, sőt egyszer nem is tudom hány korona ál­lami jutalomban is részesítet­tek. Legjobban mégis a nem­régiben kapott oklevélnek örülök, hiszen álmondni sp mertem volna, hogy még rám, ilyen öreg emberre is számíta­nak — mondja a már 72 éves, bár 60-nak is alig látszó, ki­váló üvegesmester, Bócz Fe­renc, nagymarosi műhelyében. Sok érdekességet mond el életéről Bócz bácsi. A múlt Században kezdett az üveges­szakma tanulásához. A század- forduló táján szabadult fel, s amikor 1905-bsn kiütött az üvegessztrájk, ő is abbahagyta a munkát. — Ez a sztrájk — meséli to­vább, Magyarországon az első üvegessztrájk volt. Fizetés- emelést követeltünk. Amikor vége lett, én is fel akartam venni a munkát, gazdám ek­kor azt mondta: „Sztrájkolj csak tovább fiam“, s ezzel fel­mondott, így aztán több helyen megfordultam, sokat láttam, tapasztaltam. A negy­venes évek elejéig dolgoztam, mint segéd, 1943-ban önálló lettem. Azóta a nagymarosiak ablakait üvegezem, de bútor­üvegezést is vállalok. Nagyon szeretem a szakmámat, s ter­mészetesen arra törekszem, hogy munkám ne érje kifo­gás. Idáig nem is érte panasz a ház elejét. — Mik a további tervei? — kérdezem végül. — Tavaly kevés anyagot kaptunk, most már elegendőt adnak. Szeretném felfrissíteni az üzletet, hogy láthassák a nagymarosiak, amíg az öreg Bócz él, nem kell félni az ab­laktörésektől. Súlyán Pál záródnak a tojás finom lika­csai, ezáltal megszűnik a tojás párolgása. A meszes tojás fe­hérjéjét elég jól lehet -habbá verni. Eltartható a tojás vízüveg­ben is. Az eltevéshez szüksé­ges vízüveget a kereskedésben vásárolhatjuk. A sűrű víz- üveg-folyadéknt. vízzel tízsze­resére kell hígítani a tojás él­te vés e előtt. A vízüvegben tar­tósított tojások jobb ízűek, mint a meszes vízben tárolt tojások. Mind a meszes, mind a vízüveges eljáráshoz legcél­szerűbb a tojásokat 5—6 lite­res uborkásüvegekben tárolni. A száraz gabonamagvak kö­zé rakott tojás párolgási vesz­tesége igen nagy, ha pedig nedves -korpa, gabona közé ke­rül a tojás-, akkor meg köny- nyén megromlik, megpenésze- dik. megdohosodik. Ebből kö­vetkezik, hogy ezzel az eljárás­sal nem lehet huzamosabb ideig eltartani jól a tojásokat. Ellenben, akár húsvéti-g jR el­tartható a friss tojás úgy, hogy a tojásoikat ládákba, rácsokra, egymás mellé, élére állítjuk, mégpedig hűvös helyen. Az így elhelyezett tojásokat 2 he- tenkint kell megforgatni, ez­által megakadályozzuk a to­jások apadását. Indul a menet. A lányok kicsit féiősen, a legények nyalkán ülik a lovat. A fontos az, hogy senki nem pottyant le a nyeregből A lovasok után feldíszített kocsik következtek. A kocsikon hatalmas szőlőkosarak körül lányok, legények összefogódz­kodva ropták a táncot S hogy a táncból nem lehet elég, azt az is bizonyítja, hogy még a pihenőkben sem nyugodott a lányok, fiúk lába. Kacagva, vidáman járták a táncot Sok kellemes meglepetés várta a tanulókat a Nagykőrösi Élelmiszeripari Tanulóintézetben A Hősök terén, a volt járás- bíróság épületében tanulja a sütés-fqzés és a konzerv gyár­tás mesterségének csínját- bínját az a 260 tanuló, akik az ország különböző részeiből sereglettek össze. Nemrég kezdődött a tanév. Az épületbe lépve megüti az ember orrát a friss festékszag. Asszonyok sürgölődnek minde­nütt, takarítanak. Egy-egy szobában még meg sem szá­radt a padlón a festék, de a tantermekben már tanítják a gyerekeket. Körülbelül 100 000—120 000 forintot fordítottak az intézet tatarozására és átalakítására. Készülődés a SZÖVOSZ kongresszusára A földművesszövetkezetek október 30-ig tartják meg kül­dött- és közgyűléseiket, majd november 1 -tőil 17-ig járási, november 17-tő'l december 3- ig pedig a megyei küldöttgyű­lésekre kerül sor. A földművesszövetkezetek vezetői a tagság előtt beszá­molnak a 12 év munkájáról, eredményeiről, megbeszélik a jövő feladatait. Sok szó esik arról, hogy a földművesszövet­kezetek miképpen tudnának nagyobb részt vállalni a mező- gazdasági termelésből, hogy az egyéni parasztoknak és a termelőszövetkezeteknek se­gítséget nyújtsanak a termelé­si munkában. Több földműves- szövetkezet szakképzett mező­gazdászt vett fel, s megbízta őket a termelés szervezésével és a szerződéskötések lebonyo­lításával. A földművesszövetkezetek a kongresszus tiszteletére orszá­gos jellegű részjegy-mozgal­mat indítottak, helyenként máris szép eredménnyel. A részjegyek növelése első­sorban a falusi dolgozók érde­ke, mert a befizetett összegek­ből a megfelelő kamat kifize­tése mellett helyi, főleg szo­ciális jellegű beruházásokat végeznek. Az első és legnagyobb meg­lepetés a fiúkat érte, amikor megérkeztek. Ugyanis diák­otthonuk tavaly igen rossz he­lyen kapott helyet. Most az épület azon részén vannak a tágas, levegős hálótermek, ahol tavaly az SZTK rendelő­intézet volt. Az új televíziós készülék antennáját szeptember 12-én szerelték fel. 13-án érkeztek meg a tanulók, első dolguk az volt, hogy megnézték az az­napi adást Az Élelmezésügyi Miniszté­riumtól hangoshíradó berende­zést kapott az iskola. A tan­termekben és az udvaron sze­relik a hangszórókat. Ezzel hozzák majd a tanulók tudo­mására a hivatalos közléseket és természetesen a szünetek­ben jó zeneszámokat is hall­gathatnak. A filmvetítőgép minden szombaton eléjük „varázsolja“ majd a legújabb filmtörténe­teket. A fotoszakkör is új, tágas, jól felszerelt helyiségbe költö­zik, A leánykollégium az Arany János út 28. alatt, Rákóczi Fe­renc egykori vadászkastélyá­ban, festői környezetben he­lyezkedik el. 76 leány lakik itt tiszta, egészséges környe­zetben. A napi elfoglaltság mellett két varrógépükön Kiss Lajosné, a leánykollégium igazgatóhelyettese tanítja őke* varrni Tavaly két mosógépet kap­tak, Az egyiket a minisztéri­umtól kapták, a másikat a hulladékgyűjtésből befolyt pénzből vették. Most mosó­konyhát is kapnak a mosógé­pekhez. Élénk a sportélet az inté­zetben. A Nagykőrösi Kinizsi atlétikai gárdája nagyrészt innen kerül ki, De szeretik » röplabdát is. Elég szép eredményekkel dicsekedhetnek. A kecskeméti Pácsa Jolán futásban országos második helyezést ért el if­júsági szinten. A kisnövésű törökszentmiklósi fiú, Zakar István kiváló szertomász és Pácsa Jolánnal együtt Jó ta­nuló is. Géró László jó tor­nász, Szalisnyó Erzsébet a megye válogatott atlétája, Még sokáig lehetne sorolni a neveket Szerető gondoskodás árad a tanútok felé, akármit néz az ember. Szórakozási, sportolási lehetőségeik irigylésreméltóak. A tanulási lehetőségek is biz­tosítottak. Mivel válaszolhat­nak hát a tanulók legméltób­ban a gondoskodásra? Azt hisszük ezt felesleges is hang­súlyozni. Kövessék az előbb felsoroltak, valamint a többi kiváló tanuló, Halász Sándor, Tóth Gusztáv, Fazekas László, Althammer Károly, Vőneki Kati, Tábori Eszter, Földházi Irén és a többiek példáját és akkor olyan megbecsült szak­munkások lesznek, mint elő­deik közül sokan, akik elhagy­va az intézetet műszakvezetők és telepvezetők lettek a gyá­rakban és üzemekben. — kas — NULÁT A FALÓ Mint tegnapi lapszámunkban beszámoltunk arról, Farmo­son jól sikerült szüreti mulatságot rendeztek. Ott volt a falu apraja-nagyja, s nem szűnt a kacagás, a tánc. Hatalmas sikere volt a lovasf elvonulásnak is, erről számolnak be képeink. riesség. Szeretném hangsú-f lyozni, hogy nem. valamiféle 1 értelmiségi , .problémázgatás - | ról" van szó, hanem kommu- | -métáik és becsületes pártonkí- § vüliek mindennapi magatar- 1 tás gondjairól. A pártszerűség és emberies- | ség csaik az ellenség agitáció- 1 jában kerülhet szembe. Mi | örökösei vagyunk mindannak, | amit az emberiség szellemileg | és erkölcsileg alkotott. Bn- § nek a kommunista emberies- § ségnek az az alapja, hogy ki- f zsákmányolásmentes társadal- | mat teremtünk az osztály tár- § sadalmak századai után és ez- \ zel megteremtjük a félelem I nélküli, boldog emberi élet | alapjait. Az ellenség gyűlöle- | te, a könyörtelen harc min- 1 den ellenforradalmi próbálko- ! zás ellen, amely ezt a szocia- § lista alapot akarja megdönte- | ni, ezért szerves része a kom- | munista emberiességnek. Az | ellenforradalom felkorbácsolta I a szenvedélyeket. A jobboldali 1 nézetek szitok-átok hadjárata, 1 a cinikus gúnyolódás a párt- 1 szerűség felett, a felhőkben I lebegő elvont emberiesség em- | legetése összekuszálta a fogai- - maikat és felborította a helyes \ szocialista magatartás szabá- ! lyai-t is. ! Az én fiatal barátom félt at- ! tői, hogy az egyetem pártszer- i vezete nem fogja sokoldalúan I mérlegelni egy zavaros fiatal- \ ember meggondolatlan tettét j és derékba törik egy jobb sors- \ ra érdemes fiatal pályája. A j sajnos, igen sokszor merev és | embertelen gyakorlattal szem- \ berni bizalmatlanság némítot- i ta el őt. Ugyanakkor érzi, hogy i egy egészséges közösség építő \ bírálata és emberséges bünte- \ tése helyes útra téríthetné ezt \ a fiatalembert. Ezt a lehetősé- \ gét pedig éppen ő akadályoz- I za mag azáltal, hogy hallgat í és így nem segít sem a párt- ; nak, sem a volt barátnak. Mi j lehet a kiút? Őszintén (kell tárnia a : pártszervezet előtt n maga I esetét, összes körülményeivel, i - Azután a pártszerűség minden I eszközét felhasználva harcol- j jón azért, hogy barátja tettét \ úgy mérlegeljék és úgy bírái- \ ják el, ahogyan kell és áho- \ gyan megérdemli. Szigorúan ) és igazságosan. Ezt követeli i az igazi pártszerűség, amely- \ nek egyik leglényegesebb ele- \ me az emberiesség és a méltá- I nyosság. Szántó Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom