Pest Megyei Hirlap, 1957. szeptember (1. évfolyam, 105-129. szám)

1957-09-29 / 129. szám

“"ü/Cirlap 1957. SZEPTEMBER 29. VASÁRNAP Hói sáfárkodtak az idővel Á gödöllői járás kommunis­táinak száma ma jóval ki­sebb, mint a volt MDP-tago- ké. Számarányuk csökkenése azonban — és ez az egész or­szágra érvényes tapasztalat — egyáltalán nem azt jelenti, hogy erejükben, aktivitásuk­ban is megfogyatkoztak vol­na. Ellenkezőleg. Azok a párt­tagok, akik az MDP szilárd magvát, harci seregének de­rékhadát alkották, ma is tagjai a Magyar Szocialista Munkáspártnak. Az ellenfor­radalom dühödt támadása a munkásosztály és pártja el­len, a rendkívül súlyos károk mellett nem lebecsülendő ha­szonnal is járt. A párthű­ségükben meg nem ingott kommunisták megtanulták a leckéből, hogy az eddiginél jobban kell őrizni a párt elvi egységén alapuló tisztaságát, 6 ami ebből következik: poli­tikai tudásban, elméleti fel- készültségben feljebb kell emelkedni az MDP színvona­láénál; Ennek pedig nélkü­lözhetetlen feltétele, hogy jpinden párttag gyarapítsa marxista—leninista műveltsé­gét. Az MSZMP Intéző Bizott­ságának az 1957/58-as párt­oktatási év feladatairól szóló határozata után a járás párt­szervei ebben a szellemben fogtak munkához. E munka még tart, de a már elért ered­mények is hű képet adnak a ■korábbi évekhez képest nagy fejlődésről. Az előkészítő munka eddigi eredményeit szemléltetően bi­zonyítják az alábbi adatok: A pártbizottság előzetes ter­vezésével szemben 12 „Idősze­rű kérdések tanfolyama” he­lyett 17-et kellett szervezni. A *,Marxizmus—leninizmus tan­folyama” számát '.az előzetes terv 10-ben állapította meg, de a jelentkező szükség foly­tán ezt a számot 14-re kellett felemelni. Az előbbi oktatási formát 306, az utóbbit 270 részvevő választotta. Figye­lemre méltó, hogy a hallga­tók kb. 10 százalékát párton- ttívüliek, elsősorban volt MDP-tagok teszik ki.- Ez a körülmény azt bizonyítja, hogy a pártszervek a fentebb idé­zett párthatározat szellemé­ben végezték feladataikat. Az „Esti Egyetemek” oktatási formát 7 elvtárs választotta, a „Politikai Akadémia” hallga­tójaként a tervezett 40 fővel szemben körülbelül 60—70 elv- társ részvételével számol a já­rási pártbizottság. S ha bár ez a feltételesnek megjelölt szám lemaradásnak tűnik más oktatási formák konkrét számai mellett, mentségükre szolgáljon az elvtársaknak, hogy még a mai napig sem kaptak értesítést a „Politikai Akadémia” tematikájáról, s így a tananyag színvonalát sem ismerik. Éneikül pedig sem a kiválogatás, sem a szervezés nem végezhető el. Amíg a járás MDP-tagságá- nak a pártoktatásba való be­vonása — még a legjobb esz­tendőben is — alig haladta meg a 40—45 százalékot, ad­dig a mostani előkészítés e pillanatban érvényes statisz­tikája 75 százalékos részvételt mutat. Ha ehhez hozzászámít­juk azt a körülményt, hogy mind a járási pártbizottság, mind az alapszervezetek veze­tősége mindvégig sérthetetlen elvként tiszteletben tartotta a pártoktatáshan való részvétel önkéntességét, akkor az el­ért 75 százalék jelentős si­kernek számít. Ezt az önkén­tességet természetesen nem úgy értelmezték a pártszerve­zetek, hogy ölhetett kézzel várták a pártoktatásra jelent­kező párttagokat, propagandis­tákat. Korántsem. Az előké­szítés feladatát alapos szerve­ző és felyilágosító munkával valósították meg, s figyelembe vették a párttagok politikai képzettségét, érdeklődési kö­rét. A pártbizottság ehhez igazodott, amikor megszabta, hogy hol, milyen fokú tanfo­lyamot indít. Hasonló gon­dosság jellemezte a propa­gandisták megbízását is. Számbavételüknél politikai képzettségük mellett fontos elvként szerepelt az ellenfor­radalom alatt tanúsított helyt­állásuk, kipróbált elvi szi­lárdságuk vizsgálata. A pro­pagandista gárda jelenleg munkára készen áll, zömét — 3 elvtárs kivételével — régi pártmunkások alkotják. összegezve: a gödöllői já­rásban biztatóak a páytokta- ; tási .év 'kilátásai. E2,' AZoíiban csak lehetőség, amit győze­lemre cs&k lankadatlan szor­galommal, a menet közben szerzett tapasztalatok — sike­rek és fogyatékosságok — ala­pos elemzésével, a propa­gandamunka ellenőrzésével és segítésével lehet gyümölcsöz- tetni. Váljék valamennyi párt- szervezet az oktatás gazdá­jává, ne engedjék meg, hogy a párttagság e nagyon fontos ■ a • nevelőmunkája elszürküljön, a kezdeti lelkesedés alább­hagyjon. A tét nagy. A járás kommunistáinak felvértezése a marxizmus—leninizmus esz­mei fegyverzetével minőségi­leg teszi erősebbé pártunkat, teszi jobbá egész politikánkat. A gödöllői pártszervek az előkészítés során jól sáfárkod­tam az idővel. Kétszeres érdek, hogy ezt tegyék a jövővel is. A Földművesszövetkezeti Könyvterjesztő Vállalat a Kin­cses Könyvek sorozatában ed­dig nyolc könyvet jelentetett meg: Jókai: Fekete gyémán­tok, Mark Twain: Koldus és királyfi, Mikszáth: Kísértet Lublón és a Szelistyei asszo­nyok, Veres Péter: Asszony­hűség, Verne: Sándor Mátyás, Móra Ferenc: Négy apá­nak egy leánya, Móricz Zsig­A kései gyümölcs és a különféle őszi kertészeti újdonság zöme most érik. A következő hetekben az alábbi újdonságok érkeznek a piacra: A kései almafajták közül a Ba- tul, az Ananász ranet, a Parker pepin, a téli fehér Calvil, a Török Bálint, a Kanadai ranet, a Ma- sánszkl október eleién érkezik a piacra. Október közepén kezdik meg szállítását a Bismarck almá­nak, a Sopron vidéki Kormos, és a Bács megyei Rozmaring almá­nak. Október második felében ke­rül piacra a nyírségi Sóvári, a Ke­néz! piros, és a Jonathán alma keresztezéséből származó európai hírű késel Szabolcsi Jonathán alma. Kétemeletes Híd a Moszkva folyó felett Moszkva délnyugati részé­ben a Moszkva folyó fölött egy igen hosszú, 1800 méteres két­emeletes hidat építenek. Az alsó emeleten lesz a hídon ke­resztül haladó metró „Leninsz- kije gory“ állomása és a gya­logos úttest. A felső emeleten, amely 21 méter széles lesz, a járműforgalom bonyolódik le mond: Nem élhetek muzsika­szó nélkül és a Kivilágos ki­virradatig című művét 30 000 —30 000 példányban. Most ke­rül kiadásra a kilencedik kö­tet. Defoe: Robinson Crusoe- ja. A Kincses Könyveket 6,— forintos egységáron kizárólag a falvak számára készítik mű­vészi kivitelű fedőlappal és illusztrációkkal, s könnyen olvasható, nagy betűfajtával nyomtatják. A kései szőlőfajták közül októ­berben megkezdik a Muskát Lu- nel, a balatoni Olasz rlzllng, a Rajnai rlzllng, a bácsalmási Szeré- mi zöld, a Mór vidéki Szlanka- menka, a gyöngyösi Halápi mus­kotály, a balatoni ké'r és piros Izabella szőlő szállítását. A konyhakertészeti újdonságok közül október folyamán megjön a Bfborgömb, és az egyiptomi faj­tájú céklarépa, az óriás prágai zeller, az eszkimó paraj, a Dacfej elnevezésű hófehér kései karfiol és a Győr megyei nürnbergi faj­tájú, nemesitett, vastag, édes tor­ma. Végül október közepén érkezik piacra az „őszi vitaminkirály”, a csipkebogyó zöme. majd; Jó és olcsó könyvet kap a falu Milyen újdonságok kerülnek piacra a következő hetekben? A JELENTÉKTELEN EMBER M aurer istvan egysze- rű közkatona volt a műszaki ezrednél. Sem túl magas, sem túl alacsony. Erő­ben is voltak nála derekab­bak, igaz, gyengébbek is. Napbarnított arcát egyetlen jellemző vagy feltűnést keltő vonás sem ékítette — afféle átlagarc pihent vékony nya­kán. Rövidre vágott haja a sündisznó tüskéjére emlékez­tetett s valahányszor erősen töprengett, bele-beletúrt, mintha így akarta volna ser­kenteni gondolatait. Kissé re­kedtes hangját csak nagy rit­kán hallatta, akkor is apró, semmitmondó dolgokban tette le a garast. Egyszóval, olyan szürke, jelentéktelen legény volt, aki után soha sem. for­dultak meg a lányók s akine k nevét a szakasz katonáin kí­vül senki sem ismerte az ez­rednél. Bántotta is ez Maurer Ist­vánt módfelett. Nem az em­berek, de önmaga előtt akart többnek látszani. Am, bár­hogy is igyekezett, kudarcba fulladt minden kísérlete. Mintha a szerencse is máshoz szegődött volna útitársul. Amikor például az egyik kö­zeli faluban tűz ütött ki, ép­pen ügyeletes szolgálatban volt. Elkeseredetten nézte, mint iparkodnak társai, né­hány órával később irigykedve bámulta vidám, a koromtól fe­ketére festett arcukat. Más­kor a nagy gyakorlatról ma­radt le, mert előtte az egyik testnevelési foglalkozáson olyan szerencsétlenül ugrott, hogy kificamodott a bókája. Gúnyolták is érte eleget, kü­lönösen Kovács Jóska, a raj- parancsnoka. J ÓSKA DEREK, jóképű fiú volt, s ráadásul a föl­dije. Egy faluban látták meg a napvilágot, s egyazon falu volt hosszú esztendőkig kö­zös otthonuk. Együtt tanul­ták a betűvetés mesterségét és együtt kezdtek forgolódni a lá­nyok 'körül is. Jóska az első naptól kezdve komoly siker­rel. Ó azonban bármelyiknek is csapta a szelet, az előbb vagy utóbb Jóskához pártolt. Nem haragudott Jóskára, bár nem is örült túlságosan mindent elsöprő sikerének. Akkor azzal biztatta magát, majd megmutatja, ő is ér any- nyit, ha katona lesz. S az eredmény? Kovács Jóskát az első esztendő után tizedes­sé léptették elő s a rajpa­rancsnoka lett. Neki pedig még csak egy ici-pici csillag sem jutott. De annál több a sikertelenségből. Csoda-e, ha végül is ez a kedvét szegte? S így ment ez már több mint másfél esztendeje. Köz­ben egyre közeledett az a nap. amikor újra félcipővel Cseréli majd fel a nehéz gya­korlócsizmát és a könnyű kis sapkát gaiambszüfke kalapjá­val. Már lemondott arról, hogy több lehet, mint egy a sok közül, Üjabb hónap telt el. A forró nyár heve lassan alább- hacpiott. Csípős, bolondos sze­lek járták a határt s téptéle, szaggatták a fákról az elsár­gult, zörgő leveleket. Az utolsó gyakorlatra ké­szült Maurer István közka­tona. Napjai számlálva vol­tak már a hadseregben és ez tette borongássá gondolatait. Még néhány nap s már csak a múlté 'katonaélete. A múlté, anélkül, hogy akárcsak egy életre szóló emléket is őrizne szivében az elmúlt esztendők­ből..-. j GÉPKOCSI vad szögűi­ül dússal nyelte a kilomé­tereket a keskeny, hosszú völgyben. A távolból már a folyó küldte feléjük hűs le­heletét. A sebes sodrú fo­lyó, amely ki tudja, hányszor vált már kezesbáránnyá izmos kezük nyomán. Még egy utol­só pontonhídépítés és azután leveti magáról az egyenru­hát. — Az utolsó pontonhíd — elmélkedett magában a fo­lyóparton, amely már az új életbe vezet. Üjra otthon. A régi cimborák. Megszokott, egyhangú élet. Akár a fordu­ló nélküli út. — Munkára, fiúk! — hallot­ta maga mögött Szaniszló De­zső szakaszparancsnok jól is­mert hangját. — Gyerünk, Pista! Még néhány nap és álmodozhatsz kedvedre, fiú! Megfordult és rámosolygott a parancsnokra. — Értettem, hadnagy elv­társ! Megpördült tengelye kö­rül, majd megragadta a par­ton álló pontont, amelyet a többiek már meglódítottak a víz felé. — Most nyomd! — zengett fel mellette Jóska hangja és Pista teljes Súlyával neki­feküdt. A hatalmas faalkolmány éles csattogással hullott a vízbe. Macskaügyességgel lendült át az oldalán s csizmája han­gosan koppant kiszáradt fá­ján. Nyomban utána a rajpa­rancsnok következett. Ajka körül most is ott bujkált kis­sé fölényes, gúnyoros mosolya, ■mely mindannyiszor kiült ar­cára, ha fontos személyiség­nek tudta önmagáit. — A gerendákat! Pistát bántotta barátja fö­lényessége, de ahelyett, hogy szólt volna, inkább elkerülte a tekintetét. Zubbonya alatt megfeszültek izmai, pattaná­sig dagadtak arcán az erek, mialatt a mázsányi gerendá­kat szórta Jósika keze alá. Amaz fel sem pillantott, csak gyakorlott mozdulatokkal kezdte a pontonhoz illeszteni, majd összecsavarozni a geren­dákat. P ERCEK ALATT végeztek az első pontonnal. Köz­ben melléjük siklott már a második. Átmásztak * ott folytatták tovább munkájukat. Másók is álltak már mellet­tük, mind távolabbról, mind nagyobb lendülettel érkeztek hozzájuk a súlyos tartógeren­dák. A negyedik pontonban vég­re egy lélegzetvételnyi szü­nethez jutottak. Jóska mel­lett guggolva elbámulva né­zegette a másik ügyesen ma­tató kezét. A rajparancsnok azonban ügyet sem vetett rá, csaté a munkájának élt. Keserűen felsóhajtott: — Mintha itt se lennék mel­lette! Idő járásjelentés Várható Időjárás vasárnap es­tig: Felhőátvonulások, több he­lyen eső. Időnként élénk nyu­gati, északnyugati szél. Az éjsza­kai lehűlés a déli megyékben mérséklődik. A nappali hőmér­séklet alig változik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14—17 fok között. — A PEST MEGYEI TŐ­ZEGTERMELÖ VÁLLALAT harmadik negyedévi tervét 102 százalékra teljesítette. — A SOLYMÁRI FATÖ­MEGCIKK IPARI VÁLLA­LAT bútorgyártó üzemmel bővült. Az új üzem magán- rendelésekre is készít háló­szoba- és konyhabútort. A MAHART közli az utazó- közönséggel, hogy szeptember 29-ével a budapesti séta­hajójáratokat megszünteti. A sétahajó szeptember 29-én közlekedik utoljára. — EGYENGETŐ GYALU­GÉP tökéletesebb konst­rukcióján dolgoznak a Nagy­marosi Gépgyárban. Az új gyalugép asztalállítási lehe­tősége lényegesen egyszerűbb lesz, nagy teljesítményű mo­torral és kiegyensúlyozott késtengellyel látják el, amely jelentősen megnöveli a gya­lugép teljesítőképességét. A jövő hónapban kezdik meg az új konstrukció sorozat- gyártását. — A NAGYMAROSI GÉP­GYÁR a kemence! Üt a szocializmushoz Tsz-t patro­nálja. Legutóbb a gyár egy traktor után szerelhető ka­pálószerkezetet készített a termelőszövetkezetnek. Vi­szonzásul fát és kukoricát szállít a tsz a gépgyáriaknak. Mozijegy-halak Nemrég mozi nyílt meg Bethelben, Alaszka egy ki­sebb településén. Eddig a dologban nem lenne semmi különös. Szokatlan viszont a jegyárak megfizetésének módja. A mozi előcsarnoká­ban hatalmas, vízzel töltött tartály áll, s ebbe egy-egy halat kell bedobnia minden­kinek, aki az előadást meg akarja nézni. A tulajdonos azután minden este kiüríti „a bevételt“ s eladja a hala­kat. ywmMIMHHHiHHUHimtItUltlIIIIIIHUHIlHUmHItmtHinUt»/ I 2 1 Tovább nő a 300 éves § japán fenyő = S 1 Hazánk legöregebb japán | | fenyőfája (ginko biloba) a| I jánkmajtisi Petőfi Tsz ud-1 1 varán megélte a háromszá- I | zadik esztendőt. Ez a rit- \ ! kaság számba vehető fe-i | nyőfa az idén — más | | esztendőktől eltérően — 1 1 tavasztól mostanáig mint-1 1 egy 80 centimétert növeke- \ | dett, s ezzel magassága 1 | meghaladja a húsz métert. I | Átmérője is bővül. A köz-1 | ségben élő dolgozó pa-1 1 rasztok megfigyelései sze-1 1 rint a fa új hajtásainak § | növekedése nem szekta | 1 meghaladni a 15—20 cen-§ | timétert. | Az öreg japán fenyőn az | | erős növekedés ellenére, | | igen sok ág száradásnak | | indult. Gondozói, a Pe-§ 1 tőfi Tsz tagjai elhatároz-1 | fák, hogy megtisztítják a % | száraz ágaktól, sebeit gon- | 1 dósán ápolják, hogy 301.1 | esztendejében is szép dí-1 | sze legyen udvaruknak. | niiittiiiiimiimiiiiitimuiiiittitiimiiiittniiimiiiiiiimittitiii? — AZ EGYIPTOMI kép­zőművészeti kiállítás nyitva­tartási idejét a nagy érdek* lődésre való tekintettel ok­tóber 6-ig meghosszabbítják; — GÖDÖLLŐ 103 száza­lékra teljesítette harmadik negyedévi adófizetési tervét. A tanácsapparátus jó mun­káját és a lakosság köteles­ségtudását dicséri az a tény is, hogy ebben az évben még mindegyik évnegyed adókivetését jelentősen túl­teljesítették. — MÁR AZ ELMÚLT HÉ­TEN megkezdték a korábban érő delevári szőlő szüretelé­sét Érden. A mézédes szőlő­ből közepes termés ígérkezik; — SZOMBATON az ON szágos Béketanács székházé­ban sajtóértekezleten tájé­koztatták az újságírókat a békevonat 10 napos szovjet­unióbeli útjáról; Olcsóbb lett az Ella burgonya A Nagyvásártelepre szómba^ ton reggel 93 vagon és 38 teher­gépkocsi áru érkezett, egyebek között 25 vagon burgonya, 40 vagon gyümölcs és 20 vagon vegyes darabáru. Télegyenesedett s lassan hátra fordította a fejét, Megdöbbent. Csak azt látta, hogy a kö­vetkező hossztartó gerenda gyorsan csúszik lefelé. Még egy villanásnyi idő s az előt­te guggoló Jóska fejéhez vá­gódik. Mit tegyen? Figyelmeztetni már nincs idő. Cselekedni kell, különben vége, menthe­tetlenül elpusztul a fiú. Vetélytárs nélkül maradsz a faluban! — hasított agyába a gondolat. Többé nem ér majd kudarc Jóska miatt! Megborzongott. Azután ösz- szeszedte minden erejét. Előre ugrott a zuhanó geren­da elé. Kinyújtotta karját, lábát erősen megfeszítette. Azután lassan lehunyta sze­mét. Érezte, vagy inkább csak sejtette, karja elkerülhetetle­nül megsérül az összeütközés pillanatában, méa sincs más megoldás. Meg kell menteni barátja életét. Mint a mozdony ütközője, olyan erővel csattant a tenye­rén a súlyos gerenda. Meg- tántorodott és a következő pillanatban elvesztette esz­méletét .. i lt/fAURER ISTVÁN közka- lona két hónapig őrizte az ágyat. Amikor végre meg- gyógyultan kilépett a kórház kapuján, a parancsnok kocsija várta. S Szaniszló hadnagy mellett ott ült Jóska is, a történtek óta a leghűbb barát. Kerek egy esztendő telt el azóta és egyikük sem vált meg a hadseregtől. Hivatásuknak választották ezt a szép, de fá­radságokkal teli mesterséget. Prukner Pál Megindult a hízott baromfi őszi értékesítő szezonja. A Ba­romfi és Tojás Értékesítő Vál­lalat a hét végére 2 vagon tisz­tított, a földművesszövetkezett elosztó pedig 4 tehergépkocsi élőbaromfit juttatott a KÖZÉRT boltokba és a szövetkezeti csar­noki árudákba. A Tojás Értéke­sítő vállalat ezenkívül 400 000 to­jást osztott el a KÖZÉRT boltok között. A friss tojást 1.80, a hűtő­házit 1.70, az apró tojást 1.50 fo­rintért árusították. A kínai tojás­port már minden boltban be le­het szerezni 2 dekás tasakokban a forint 40 fillérért. Szombaton 8 vagon káposzta érkezett. Az ál­lami boltokban a fejeskáposztát 90 fillérért és 1 forint 10 fillérért, a kelkáposztát 1.10 és 1.50 forin­tért árusították kilónként. A KÖZÉRT boltok az Ella burgo­nya eddigi 1.50 forintos árát 1.30 forintra csökkentették. Az őstermelők a tojást 2—4.20 forintért árusították. fie{eledfe megvenni az e heti li ©1* T ö szelvényét!

Next

/
Oldalképek
Tartalom