Pest Megyei Hirlap, 1957. szeptember (1. évfolyam, 105-129. szám)

1957-09-12 / 114. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! kTL ír I. ÉVFOLYAM, 114. SZÁM Miénk us igassúg l Tíz- és százezrek emelték fel tiltakozó szavukat az ENSZ ötös bizottságának hazug, rá­galmazó jelentése ellen. Tíz- és százezrek felháborodásukat öntötték szenvedélyes szavak­ba és utasították vissza az ar­cátlan rágalmakat, a hazudo- zást, amelyet az ENSZ! „pár­tatlan” ötös bizottsága hírhedt jelentésében produkált. A té­nyek ezreit, a szenvedő, a pusztulást látó magyar nép tapasztalatainak ezernyi ada­lékát szegeztük szembe az ötös bizottság koholmányai­val. Az igazságot szegeztük szembe az imperialista körök által irányított ötös bizottság rágalmaival. A tiltakozás hulláma Nyu­gaton sem maradt visszhang nélkül. Nyugati lapok is kény­telenek voltak elismerni, nyu­gati politikusok is kénytele­nek voltak belátni, hogy a magyar nép tiltakozó szavát nem lehet elfojtani koholmá­nyokkal, rágalmakkal. Kény­telen volt a Nyugat is belát­ni, hogy tényeket tudunk név­telen tanuk hazudozásaival szembeállítani. Mindezek el­lenére a háborút szító, a nem­zetközi feszültséget fokozni igyekvő körök keresztülerő­szakolták, hogy az ENSZ rend­kívüli közgyűlése napirend­jére tűzze az úgynevezett „magyar ügyet”. Az ENSZ rendkívüli köz­gyűlésének megkezdése után pár órával, szinte a tiltakozási hullám összefoglalásaként, a magyar kormány nyilatkozata higgadt, nyugodt hangon, az igazság tudatában, a tények­kel való érvelés fegyverét használva, utasítja vissza az ötös bizottság rágalmait, s az egész nép véleményét kife­jezve állapítja meg, hogy az ötös bizottság jelentése durva beavatkozás hazánk belügyei- be, s egyben kísérlet arra is, hogy elterelje a világ népei­nek figyelmét az agresszív nyugati köröknek az arab ál­lamokkal szemben folytatott támadó, hódító politikájáról. Az ENSZ-beli komédiát si­került elkezdeniük a nyugati politikusoknak. De azt már nem sikerült elérniük, hogy Magyarország ENSZ-küldötte, Mód Péter és a szovjet kül­dött, Szoboljev ne tegye le az ENSZ tanácskozó asztalára a tények súlyos csomagját, nem sikerült elérniök, hogy ne szólaljon meg az ENSZ szó­székén az egész magyar nép nevében a tiltakozás, a felhá­borodás, a visszautasítás sza­va, A kormány-nyilatkozat és ENSZ-küldöttünk felszólalása lehet, hogy nem készteti meg­gondolásra a nyugati politiku­sokat. Nem csodálkozunk ezen, hiszen igen nagy szük­ségük van a magyar ügyre, hogy hódító, a népek függet­lenségébe belegázoló politiká­jukról elterelhessék a világ közvéleményének figyelmét. Ennek ellenére nem egy ál­lam látja be; mit szolgál az ötös bizottsági jelentés. Erre mutat az is. hogy Ceylon pél­dául visszahívta az ötös bi­zottságban részt vevő küldöt­tét. Rágalmakon, a népünkre szórt mocskon túl is a ma­gyar népet, de a világ józan közvéleményét sem lehet megtéveszteni. Az igazság a miénk. Tíz- és százezrek lát­ták a lincselő huligánokat, a könyvmáglyák tüzet, a kifosz­tott üzleteket, a fejvadászo­kat, s a Nyugatra szökött prostituáltak, bűnözők. a Kéthly Anna-féle hazaárulók szava az igazság mérlegén nem nyom egy grammot sem. Miénk az igazság! ARA 50 FILLER wímmmtmmm f \V» , V. V > y* '..NTÍZLT <• j 1957. SZEPTEMBER 12. CSÜTÖRTÖK Aláírták a közös magyar^mongol kormánynyilatkozatot ŐSZIBARACKSZÜRET A Magyar Népköztársaság kormányának meghívására a Mongol Népköztársaság kor­mányküldöttsége Jumzsagijn Cedenbal, a Minisztertanács elnökének vezetésével 1957. szeptember 8—12-e között ba­ráti látogatást tett a Magyar Népköztársaságban. A Mongol Népköztársaság kormányküldöttsége közvetle­nül megismerkedett a magyar nép életével, politikai, gazda­sági és kulturális eredményei­vel és a Magyar Népköztársa­ság dolgozói részéről meleg baráti fogadtatásban részesült. A látogatás ideje alatt a két ország kormányküldöttségei tárgyalásokat folytattak. A közvetlen, baráti és szí­vélyes légkörben folytatott tár­gyalásokon a két kormánykül­döttség megvitatta a nemzet­közi helyzet néhány időszerű kérdését, széleskörű eszme­cserét folytatott a két baráti ország kapcsolatainak, gazda­sági, kulturális és tudományos együttműködésének tovább-I fejlesztéséről, valamint a szó- ; cialista tábor egységének to- : vábbi megszilárdításáról. A ! tárgyalásokon a két küldött- ! ség részéről a legteljesebb vé- ; leményazonosság és kölcsönös i egyetértés nyilvánultmeg I minden megbeszélésre kerülő ! kérdésben. A tárgyalásokról közös nyi- i latkozatot adott ki a két kor- \ mányküldöttség, amelyet mind I a két fél aláírt. Mongol vendégeink és a budapesti dolgozók baráti találkozója Szerdán délután az EFE- DOSZ székházában baráti ta­lálkozóra gyűltek egybe a mongol kormány- és pártdele­gáció tagjai és Budapest dol­gozói. A két nép zászlóival feldíszített teremben indulók hangjai mellett gyülekeztek a Eőváros dolgozóinak képvise­lői és öt óra után nagy taps­sal köszöntötték az elnökségi székeket elfoglaló magyar és mongol párt- és kormányveze­tőket. Az elnökségben foglalt he­lyet Jumzsagijn Cedenbal. a Mongol Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke, Dorzsijn Szamdan, a Mongol Népi Forradalmi Párt Köz­ponti Bizottságának, titkára, a Politikai Bizottság póttagja, Szodnomin Avazed, a Mongol Népköztársaság külügymi­nisztere, Sagdarijn Ceveen, az állami tervbizottság elnök- helyettese, B. Zsargalszajhan, a Mongol Népi • Forradalmi Párt Központi Bizottságának osztályvezetője, Dasijn Adil- bis, a Mongol Népköztársaság budapesti rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete. Az elnöki emelvényen fog­lalt helyet Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke. Kádár János, a magyar forradalmi munkás- paraszt kormány elnöke, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára. Apró Antal, Biszku Béla, Kiss Károly, dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagiai. Nemes Dezső, a Politikai Bi­zottság póttagja. Garasin Ru­dolf, a Magyar Népköztársaság Ulan Bátorba kinevezett nagy­követe, Borka Attila, Sándor József, Szirmai István, a Központi Bizottságnak tag­jai, Pongrácz Kálmán. Bu­dapest Főváros Tanácsa vég­rehajtó bizottságának elnöke. Molnár Ernő és Szabó Piros­ka, a budapesti pártbizottság tagjai. Hantos János, az Országos Béketanócs titkára, Csatorday Károly, a Külügy­minisztérium protokoll osztá­lyának vezetője, a budapesti üzemek képviselői: a Sertésvá- góhídról Bálint Ferenc, a Cse­pel Vasmű Csőgyárából Ka­tona László, a Buggyantaáru- gyárból Nováki Lajos, a Kle- ment Gottwald-gyárból Györ­kös István és Papp György., a Május 1. Ruhagyárból Szabó Lajosné, A baráti találkozó a mongol és a magyar Himnusz hangjai­val kezdődött, majd Borka Attila, a budapesti pártbizott­ság titkára üdvözölte a megje­lent vendégeket. A baráti találkozó részve­vőinek nagy tapsa közben lé- ; pett mikrofonhoz Kádár János, j a forradalmi munkás-paraszt | kormány elnöke, az MSZMP : Központi Bizottságának első i titkára. Ezután Jumzsagijn Ceden- i bal, a Mongol Népköztársaság ; Minisztertanácsának elnöke i emelkedett szólásra, akit lel-j késén ünnepeltek a megjelen- i tek. A Mongol Népköztársaság : Minisztertanácsa elnökének = beszédét nagy tapssal fogadták j a főváros dolgozói. Ezután Borka Attila, a budapesti párt- bizottság titkára mondott zá­róbeszédet, majd az ünnepség az Intemacionálé hangjaival véget ért. A megjelentek még sokáig tapssal köszöntötték a mongol nép küldötteit, s a magyar párt- és kormányveze­tőket. | Budaörsön a Március 15 Tsz-ben 15 holdon termelnek őszi- ! barackot. A termés mintegy 120—130 mázsa. A megyei öszi- ! barack-kiállításon a termelőszövetkezet az első díjat nyerte 1 sampion-őszibarackjavai. Képünkön: Szűk Irén őszibarackot szed a kosárba smmmiittUiitmiuHiMimuiiiimiiKtiittminumiiHiitiuiimittiiiiiiimtimittiiitHiiniiuHiiiftimimimiiniimaiiiinniiiituiiuiuHi • • Ülést tartott az országgyűlés mezőgazdasági bizottsága Tuniszi tiltakozás francia csapatok által elkövetett területsértés miatt A tunéziai tájékoztatásügyi államtitkárság közleménye be­jelenti, hogy a tunéziai mi­niszterelnökség államtitkára és a külügyminisztérium tit­kára kedden fogadta Besnard francia ügyvivőt és kérte, jut­tassa el a francia kormány ré­szére a tuniszi kormány eré­lyes tiltakozását, amiatt, hogy az algériai francia csapatok újból megsértették Tunézia területét. A közlemény szerint a tu­néziai területre behatolt fran­cia csapatok jogtalan házkuta­tásokat tartottak és elraboltak négy tunéziai polgári sze­mélyt, akiket magukkal vit­tek Algériába. A közlemény hozzáteszi, hogy a tuniszi ál­lamférfiak emlékeztették Bes- nardot a tuniszi kormány el­határozására: élni fog a véde­lem törvény adta jogával, te­rületi épségének megőrzésére. Illetékes tuniszi forrás sze­rint a szóbanforgó újabb in­cidens kedden reggel 8 órakor történt 10 francia páncélkocsi részvételével. Szíriái földművelésügyi küldöttség érkezett hazánkba Európai körútja során szer­dán öttagú Szíriái földműve­lésügyi küldöttség érkezett Budapestre, Hamed Khoja szír földművelésügyi minisz­ter vezetésével. A küldöttség látogatást tett a Szovjetunió­ban. megtekintette a moszkvai mezőgazdasági kiállítást, volt a Német Demokratikus Köz­társaságban, Csehszlovákiá­ban és most Prágából jöttek Budapestre. A vendégeket szerdán délelőtt a Keleti-pá­lyaudvaron Dögéi Imre föld­művelésügyi miniszter, Baczo- ni Jenő külkereskedelmi mi­niszterhelyettes, Koós Péter, a Külügyminisztérium IV. poli­tikai osztályának vezetője és gazdasági életünk több más vezető személyisége fogadta Élelmiszereket tartósítanak a svájci tavakban Svájci szervek öt év óta folytatnak kísérleteket, hogy a tavakban tartósan élelmiszereket raktározzanak el. Több ezer, elsőrendű minőségű olívaolajat tartalmazó fém­hordót és gabonával megtöltött acéltartályokat merítettek el ezekbe a természetes „hűtőházakba“, Miután az élelmiszerek öt évig voltak a víz alatt, megállapították, hogy minőségük változatlan maradt. A gabona megőrizte teljes tápértékét és vetőmagtulajdonságait. A svájci szervek véleménye szerint a raktározásnak ez a módja egyszerű és olcsó. Meghosszabbították a magyar-svéd árucsereforgalmi megállapodást Szeptember 10-én befejeződ­tek Budapesten a magyar-svéd árucsereforgalmi megbeszélé­sek. A barátságos légkörben folyt tárgyalások alapján szer­dán levélváltást írtak alá, amely a megállapodást 1958. január 31-ig meghosszabbítja. Magyarország többek között szerszámgépeket. elektromos cikkeket, textiliákat, ayógvsze. reket és vegyi anyagokat, va­lamint egyes mezőgazdasági késztermékeket (friss gyü­mölcs. bor. szeszes italok, son- kakonzervek, mélyhűtött gyü­mölcs és főzelék) szállít Svéd­országnak. ahonnan vasércet, vegyianyagokat, golyóscsap­ágyakat, cellulózt, gépeket, szerszámokat, háztartási gépe­ket. s egyéb svéd árufajtákat vásárolunk. A meghosszabbítást magyar részről Szarka Károly külügy­miniszterhelyettes, svéd rész­ről pedig Síig Rynell budapes­ti ideiglenes ügyvivő írták alá. Augusztus 15. és 25. között tanulmányúton a Szovjetunió­ban járt az országgyűlés mező­gazdasági bizottságának kül­döttsége. A delegáció vezető­je, Z. Nagy Ferenc a mezőgaz­dasági bizottság szerdai ülé­sén beszámolt szovjetunióbeli tapasztalataikról, megbeszé­léseikről. Többek között elmondotta: a küldöttség útjának az volt a célja, hogy tapasztalatokat szerezzen a magyar mezőgaz­daság termelésének fejleszté­séhez, a falu szocialista át­szervezéséhez. Az eltöltött tíz nap alatt megtekintették a moszkvai mezőgazdasági ki­állítást, meglátogattak egy-egy kolhozt, állami gazdaságot, gépállomást, továbbá az ag­ráregyetemet és alkalmuk volt tanulmányozni Liszenko aka­démikus érdekes kísérleteit. Hangoztatta Z. Nagy Ferenc: a Szovjetunió eredményei meggyőző bizonyítékot szol­gáltattak a küldöttség tagjai­nak arra, hogy a parasztság számára az emberi jólét és kultúrált életmód legmaga­sabb fokát csak a mezőgazda­ság szocialista átszervezése biztosíthatja. A tájékoztató, után többen felszólaltak. A beszámoló és a vita alapján a bizottság meg­felelő előterjesztéseket tesz a kormánynak. VTöbbek között felvetődött a bizottság ülésén — szintén szovjet tapasztala­tok kapcsán — mezőgazdasági gépgyártásunk helyzetének kérdése is. A bizottság javas­lattal fordult az ipari bizott­sághoz, vizsgálja meg a kér­dést s adjon tájékoztatást ar­ra nézve, mit kíván tenni á mezőgazdasági gépgyártás megjavításáért, a mennyiségi követelmények, a korszerűség és a minőség szem előtt tartá­sával. A Belkereskedelmi Minisztérium szabályozta a különleges konfekció áruk ármegállapításának módját A Belkereskedelmi Minisz­térium Ruházati Főigazgatósá­ga, mint illetékes árhatóság a Könnyűipari Minisztérium Árosztályával egyetértésben utasításban szabályozta a kü­lönleges konfekció áruk árá­nak ármegállapítási módját. Az utasítás szerint ezeknek a termékeknek az árát a ter­melő és az értékesítő vállalat közösen saját hatáskörében számíthatja ki. A tömegkon­fekcióipari termékek árképzé­sénél előírt laboratóriumi anyagnorma, valamint az úgy­nevezett fixának alkalmazása a különleges női és férfi kon­fekciótermékeknél nem kötele­ző. Az utasítás kimondja, hogy ezeket az exkluzív termékeket csak a kijelölt üzemek és a kereskedelmi vállalatok áru­síthatják. Egy-egy termékből csak meghatározott mennyiség gyártható, illetve rendelhető: Igen fontos követelmény, hogy az előállított termékek kivi­telezése és minősége merőben eltérő legyen a tömegkonfek­cióban gyártott áruktól. Ab­ban az esetben, ha különleges árunak megjelölt cikk na­gyobb tömegben kerül az üz­letekbe, az áru elveszíti kü­lönleges jellegét. Szigorúan ellenőrzik, hogy a tömegkonfekció termékektől eltérő különleges árukat csak a kijelölt üzletekben árusít­hassák. Ez azért fontos, hogy elkerüljék azt a helytelen szemléletet, amely szerint egyes konfekciótermékek ára „érthetetlen okokból“ állan­dóan változik. A határozat azt is kimondja, hogy gyermek­konfekció-termékeket külön­leges kivitelben gyártani vagy ■megrendelni, illetve ilyen ter­mékek árát vállalati hatáskör­ben kiszámítani nem szabad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom