Pest Megyei Hirlap, 1957. szeptember (1. évfolyam, 105-129. szám)

1957-09-12 / 114. szám

2 ’xJCirlap 1957. SZEPTEMBER 12. CSÜTÖRTÖK Az ötös bizottság jelentése mérhetetlen kárt okoz az ENSZ tekintélyének — mondotta A. A. Szoboljev a közgyűlés keddi ülésén- s öt nappal a nyugatnémet választások előtt a nyugat­németországi politikai pár­tok mérleget készítenek a vá­lasztási hadjárat eddigi ala­kulásából. A választási harc egyik eleme a külföldi politi­kai segítség volt, amelyet ilyen, vagy olyan formában kaptak egyes pártok. Politikai megfigyelők a kül­földről kapott támogatásról szólva összevetik a küszöbön álló választásokat az 1953. évi választásokkal. Akkor ' ugyanis a Kereszténydemokrata Unió teljes győzelmet aratott és biztosította magának a parla­menti többséget. A külföldről kapott segít­ségre példaként felhozzák, hogy 1953-ban, tehát a leg­utóbbi választások előtt az amerikai szenátus külügyi bi­zottsága határozati javaslatot hozott Németország egyesítésé­ről. Hasonlóképpen amerikai tá­mogatásnak tekinthető, hogy közvetlenül a választások előtt Eisenhower elnök Adenauer kancellárhoz levelet intézett, valamint Dulles amerikai kül­ügyminiszter állásfoglalása is. A nyugatnémet sajtó ugyan azt írta, hogy Dulles — amint ezt ki is jelentette —, nem avatkozik a nyugat-németor­szági választásokba, illetve a választási hadjáratba, mert azt — úgymond — a korábbi választások idején is rossz né­ven vették tőle. Az idei választási hadjárat alkalmával a kormányon _ levő Kereszténydemokrata Uniónak nyújtott külföldi támogatás kirívó példájaként megemlí­tik a nyugati hatalmak közel­múltban elhangzott proklamá- cióját, amely Németország egyesítésére vonatkozott és Berlinben tették közzé. A sajtó szerint, sem belföldön, sem külföldön nem kételked­nek abban, hogy ez a prokla­máció a kormányon levő ve­zető párt támogatását célozta, hónapokon keresztül arra használták az ENSZ szóno­ki emelvényét, hogy a hi­degháború szítása céljából durván beavatkozzanak Magyarország belügyeibe. Amikor kudarcot vallottak terveik a magyar népi de­mokrácia fegyveres erővel történő megdöntésére, e kül­döttségek az ENSZ-t használ­ták fel arra, hogy bemocskol­ják a magyar népet, megbé­lyegezzék Magyarország kor­mányát és megpróbálják meg­akadályozni, hogy a normális élet helyreálljon az országban. — Magyarország szuvereni­tásának egyik legkirívóbb megsértése — folytatta Szobol­jev — a különbizottság létre­hozása volt. amelyet inkább a Magyarország belügyeibe va­ló beavatkozás bizottságának lehetne nevezni. A magyaror- szággal kapcsolatos hűhó cél­ja, hogy anyagot szolgáltasson a szocialista országokkal és különösen Magyarországgal szemben ellenséges propagan­da számára. A bizottság jelen­tése mérhetetlen kárt okoz az ENSZ tekintélyének. Szoboljev aláhúzta, hogy az ötös bizottság jelentését amerikai szakemberek, az amerikai külügyminiszté­rium és más amerikai szervek cselszövéseinek közreműködésével kohol- » ták. A szovjet küldött kijelentet­te, hogy skót bányászok egy csoportja, amely az októberi események után látogatást tett Magyarországon, meggyő­ződött róla, hegy a felkelést fasiszták sugalmazták. E bá­nyászok meggyőződtek arról, hogy a felkelés nem volt spon­tán jellegű. Ezt a megállapí­tást nem vették be a különbi­zottság jelentésébe, amely egyébként az amerikai propa­gandára alapozódik. — A bizottság — folytatta a szovjet delegátus — jelenté­sének anyagát árulóktól és a Másrészt azonban a kor­mánypárt' köreiben rámutat­nak a Szovjetunió és Kelet- Németország aktivitására s azokat a lépéseket, amelyeket az említett két hatalom az utóbbi időben Németországgal kapcsolatban tett, a Szociálde­mokrata Pártnak nyújtott po­litikai támogatásnak minősí­tik. így értékelték az egyesí­tés kérdésében intézett leg­újabb szovjet jegyzéket is, Minden bizonnyal, azok kö­zül, akik a Börzsöny hegység­ben és a festői szépségű Du­nakanyar környékén jártai?, sokakban felmerült a kérdés, milyen természeti erők alakí­tottak ki az Északi Hegyvidék legnyugatibb és egyik legszebb részét. Honnan tudhatja ezt a ma élő ember? Az utóbbi kér­désre hadd feleljünk Jókainak a „Fekete gyémántok” c. re­gényéből idézett örök szép szavaival: „Van egy nagy könyvünk: a Föld kérge. An­nak valóságos lapjai vannak, mint a könyvnek a levelei, egyik a másikra fektetve; minden lap tízezer, százezer (ki tudja mennyi évet?) képvi­sel. A vakmerő emberi tudás­szomj keresztülfúrta e lapo­kat, ásóval, kalapáccsal, véső­vel. fúróval, miket egyik százezred év a másiknak ha­gyott hátra: örök halott és örökbeszélő tanulójelekkel. Az emberi szellem megtanult azokból olvasni ...” A Börzsöny Hegység kiala­kulása voltaképpen csak a földtörténeti újkorban — an­nak is a fiatalabb felében játszódott le. A földtörténet ókorából semmi, a középkorá­ból már több képződmény ta­lálható ezen a környéken. A közeli Pilis hegység mészkő tömege, a váci Naszály mósz­társadalom szemetjétől merí­tette, akik elmenekültek Ma­gyarországról. Értesüléseit ismeretlen személyektől és olyan gyű­löletes alakoktól szerezte, hogy nem is próbálta meg­nevezni őket. Szoboljev hangoztatta: a magyar kormány tájékoztatá­sai „megváltoztatták voln® a jelentés következtetéseit. De a bizottság a Szabad Európa Rádiót vette szárnyai alá, azt a szervet, amelynek provoká­ciós, uszító szerepe világszerte utálatot keltett.” Szoboljev végül követelte, hogy a közgyűlés vessen véget e veszélyes játéknak és vegye le napirendjéről a magyar kérdést. A szerdai belgrádi lapok, a Borba és a Politika, részlete­sen beszámolnak az ENSZ rendkívüli közgyűléséről, amely megkezdte az úgyneve­zett magyar kérdés vitáját. A Politika ismerteti a ma­gyar és a szovjet küldött fel­szólalását, és cikkének címé­Muhammed Mubarak. a Szí­riái Muzulmán Parlamenti Tömb vezetője a sajtó képvi­selőinek kijelentette: az Egye­sült Államoknak tudnia kell, hogy az arab népet és vele együtt minden muzulmán né­pet az az elhatározás tölti el, hogy meghiúsítja az imperia­listáiknak függetlenségük el­len irányuló terveit és aljas összeesküvéseit. valamint a Német Kommunis­ta Párt vezetőségének Kelet- Berlinben kiadott határoza­tát, amely szerint a betiltott párt tagjai a szociáldemokra­tákra szavaznak. Nyugatnémet politikai kö­rökben nem tartják kizárt­nak, hogy a választásokig kül­földön újabb sakkhúzások tör­ténnek azzal a céllal, hogy tá­mogassák az egyik, vagy a másik pártot. kő és dolomit anyaga abból a tengerből rakódott le, amely a hegység területét a földtörté­neti középkor legidősebb sza­kaszában, a triász korban bo­rította. A fiatalabb jura és kréta korban a terület ismét szárazfölddé alakult. Az újkor elején újból elbo­rította a tenger. Ennek ma­radványai azonban mélyen a hegység mai felszíne alatt le­hetnek. Az újkori eocén ten­ger partjainak szegélyén azon­ban szénképződés volt, amely­nek nyomai Vác és Kösd kör­nyékén észlelhetők. Magának a Börzsöny hegy­ségnek a legnagyobb része azonban, mint már említettük is, az újkor fiatalabb idejéből való. A Drégelyvár és Nagy­oroszi között található, he­lyenként kőszén csíkokkal és kagylókkal tarkított homokos, agyagos képződmények, a durva kavicsrétegek keletke­zése még a hegység tulajdon­képpeni kialakulása előtti idő­re tehető. Ha a földtörténeti újkor második felében nem zajlott volna le az a hatalmas vulká­ni kitörés, amely az Északi Hegyvidék koszorúját Alföl­dünk északi peremén felbol­tozta akkor a Börzsöny he­lyén ma síkság, vagy legfel­Az indiai pénzügyminiszter köksönszerző útra indul T. T. Krisnamacsari indiai pénzügyminiszter jövő kedden körutazásra indul öt nyugati országba, hogy valamilyen le­hetőséget keressen az India második ötéves tervének vég­rehajtását veszélyeztető va­lutahiány megszüntetésére. Krisnamacsari először Wash­ingtonba repül, majd Kanadá­ba, Angliába, Nyugat-Német- orezágba és Franciaországba látogat. New Yorkban is tölt egy hetet, hogy amerikai üzlet­emberekkel tárgyaljon az amerikai magántökeberuházá- sok növeléséről. Nehru miniszterelnök már korábban jelezte, hogy India szívesen venne 500—600 mil­lió dolláros kölcsönt az Egye­sült Államoktól. ben kiemeli, hogy a két dele­gátus élesen tiltakozott a kér­dés napirendre tűzése ellen. A Politika közli Kádár Já­nos elvtársnak a budapesti mongol nagykövetség fogadá­sán elhangzott nyilatkozatát Sorbadzsi képviselő kije­lentette: „Tudjuk, hogy az imperializmus erőszakkal meg akar fosztani bennünket sza­badságunktól, amelyet véres harcban vívtunk ki. Küzdünk az imperializmus erői ellen, hazánk védelméért. A győze­lem a mienk lesz, mert min­den szabadságszerető nép a mi oldalunkra fog állni. ★ A szíriai minisztertanács kedden este több mint négy­órás ülést tartott, amelyen az amerikai hadihajóknak a szí­riai partok közelében végzett provokációs felvonulásáról tárgyaltak. A Reuter-iroda értesülése szerint a miniszterek fonto­lóra vették, hogy tiltakozó jegyzéket küldjenek az Egye­sült Államok kormányának és az ENSZ-ben is felvessék ezt az ügyet. A miniszterek foglalkoztak az ország belső rendjének biz­tosításával is. A kormány meg akarja akadályozni, hogy a rendszer ellenségei belső fel­forgatást kíséreljenek meg. jebb alacsony dombvidék te­rülne el. A Föld belsejének izzó anya­ga annak a törésvonalnak mentén tört fel a felszínre, amely az Alföld északi szegé­lyén jött létre, amely men­tén az Alföld lesüllyedt. A vulkáni kitörések szaka­szonként következtek be. Erős-, ségük is különböző volt. He­lyenként a vulkáni kőzetanyag nem is tört fel a felszínre, csak felboltozta a fölötte levő üledékeket, amelyek az­után később le is pusztulhat­tak róla. Ilyen, úgynevezett dagadókúp a Nógrádi-vár­hegy is. A nagyobb erősségű kitörések lávát, finom kőzet­port, amelyből vulkáni tufa lett, kisebb-nagyobb sziklada­rabokat szórtak a felszínre. A láva helyenként váltakozik a tufával. Ilyen rétegvulkánok alakultak ki Diósjenő Szoko- lva környékén és a Közoonti- Börzsöny masasabb részein. Amikor a vulkáni kitörések véget értek, még nem fejező­dött be a vulkáni tevékenység. A földkéreg alatt elhelvezke- dett forró magma hőhatása következtében gejzirek. me­leg források törtek fel. he­lyenként — főleg a hegység nyugati részén — Nagy- börzsöny környékén, a Kovács­patak és a Kuruc-patak kö­zötti területeken — ércesedés nyomai mutatkoznak. Itt ré­gebben bányászat folyt. Idűjárásjelentcs Várható időjárás csütörtök es­tig: Nyugat felől növekvő felhő­zet, holnap több helyen, elsősor­ban nyugaton eső, helyenként zivatar. Megélénkülő délnyugati, nyugatira forduló szél. A nappali felmelegedés nyugaton gyengül, keleten még alig változik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nyuga­ton 20—23, keleten 23—26 fok kö­zött. G fiiért Oszkár kitüntetése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Geliert Oszkár író­nak 75. születésnapja alkal­mából írói munkásságának elismeréséül a Munka Vö­röszászló Érdemrendje ki­tüntetést adományozta. A kitüntetést Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke szer­dán nyújtotta át az írónak. — CSŐVÁR község dolgo­zó parasztjai szép példáját mutatják, a gabona szabad felvásárlás útjáni értékesíté­sének. A váci járás húsz köz. sége közül Csővár az első. Eddig 228 mázsa gabonát ad­taik el a felvásárlási szervek­nek a csőváriak. Ez a meny- nyiség még növekszik. Iwi’p író­én gyorsíróversenyt rendeznek október 18—19-én. A legalacsonyabb sebesség gyorsírásból 150 szótag, gép­írásból 200 leütés (70 szótag) percenkint. A gépíróverseny egy fordulóban országos jel­legű. Legjobb résztvevőit be­hívják a budapesti országos versenyre. A magyar gépírók milánói sikere után nagy ér­deklődés mutatkozik az őszi versenyek iránt. A nemzetkö­zi versenyre készülő keretet is az országos versenyek alapján állítják össze. Pest megyében Cegléden, Mono- ron. Nagykörösön és Vácott rendezik meg a verseny he­lyi réS7.1egét. A nevezéseket október 5-ig két példányban kell beküldeni a Gépíró- és Gyorsíró Iskola versenyfele­lőséhez: Cegléden Hunyadi u. 31. Monoron Andrássy u. 4, Nagykőrösön Reviczky u 9. és Vácott Ifjúság tér 2. szám alá. — HARMADIK NEGYED­ÉVI adóbevételi tervét 23 százalékkal túlteljesítette a váci járás. Kiemelkedő ered­mények: Szód község 141, Veresegyház 118, Vácduka 118 százalék. A húsz község közül a járásban hat már teljesítette tervét. vei a területet ismét tenger — valószínűleg meleg hőmér­sékletű tenger — borította el. Belőle ismét mészkő rakódott le. Amikor a tenger visszahú­zódott', a hegység erősen le­pusztult. az egykori hegység­ből csak alacsony tönkök ma­radtak. Sok patak meg sem kerülte a hegységet. Az ős- Ipoly pl. átfutott a Börzsönyön és a pesti síkságon ömlött a Dunába. A Föld belsejének nyugha­tatlan erői azonban ismét tá­madásra indultak a szilárd kéreg ellen s pár millió évvel ezelőtt az egész lepusztult vo­nulat lassan emelkedni kez­dett. Az emelkedés nem volt mindenütt egyforma erőssé­gű. ezért a hegység szétdara- bolódott. Ekkor válik külön a Börzsöny. Cserhát, Mátra és a Zempléni hegysor. Kialakul a Börzsöny víz- illetve völgy­rendszere és a festői széosé- gű Dunakanyar mai formába. A ielenk orban k hegység pusztulása tovább folyik, bi­zonyságul annak, hogy a Föld története is állandó harcokból áll. akárcsak az emberiségé, csakhogy ebben a harcban a népek helyett a hegységeket létrehozó belső erők küzde­nek a felszínt pusztító külső erőkkel. Kiss Jánosné, a TTIT tagja NYLON VÉREREK | Az amerikai statisztikai § | adatok szerint 45 éves ko- | I rában minden harmadik | | amerikait érhet szívkoszo- | | rúértrombózis, azaz elzáró- 1 | dás, amelyet az erek elme- 1 | szesedése és megpattanása I 1 okoz. | Az Egyesült Államokban | | már 1051-ben „érbankokat" | 1 létesítettek. Itt fagyasztás-1 | sál emberi ereket tartósí- | | tanak. A 35 éven aluli „ér- \ 1 adók“ száma azonban tér- | | mészetesen igen korláto-1 I zott, mert ebben a korban | | a halandóság nem olyan | | nagy és ezenkívül az erek I | preparálása és konzerválá- \ | sa bonyolult és költséges. § | Éppen ezért a véredény I | elmeszesedés elleni kutatá- \ | sok arra irányultak, hogyan i | lehet az ereket nylon veze- 1 | fékekkel helyettesíteni. | Két orvos által kidolgo- f | zott sebészeti eljárással § | néhány páciensnél nylon- i | erekkel helyettesítették a 1 | láb vérereit. Az operáltak, I l akiknek a járás, a lépcső-1 | mászás, sőt még az autó-1 | vezetés is nagy fájdalmakat | | akozott, a műtét után jól 1 I érzik magukat és vissza-1 1 tért az életkedvük. = s rriiiiitiiiiimimiiuiiiitiiiitmtimiiiiiniiiiiiiniititttifttitmtifi? _ — RITKA LÁTVÁNYBAN gyönyörködnek ezekben a napokban az egri melegvizű strandfürdő látogatói; virág­zik a kelet-ázsiai trópusi vi- dékről származó tüskéslevelű tündérrózsa. A virágot ta­vasszal ültették erre a hely* re, palántáját a budapesti botanikus kertből hozták. Levelei 110—120 centiméter átmérőjűek, a víz felszínén úsznak, virágai piroslilék, 9 igen kellemesen illatoznak. A növény érdekessége, hogy hatalmas levelei alul-felül sűrűén tüskések, ezzel véde» kezik a kártevő állatok eb len. A magyar televízió kísérleti műsora szeptember 1*» én, csütörtökön 19 órakor: Nagy Ignác Tisztújítás című vígjátéká­nak helyszíni közvetítése a Nem­zeti Színházból — MEGKEZDTÉK a korai kukorica törését Kiskunlao- házán az egyéni gazdák. — SZÜRETI MULATSÁ­GOT rendez vasárnap Pereg fiatalsága. Magyar fotóművészek sikere jugoszláviai kiállításon — A JUGOSZLÁVIAI Splitben fotóművészeti kiállí­tást rendeztek. A kiállításon Németh József és Rév Mik­lós, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagjai szép eredményt értek el: az előb­bi ezüstérmet, az utóbbi ok­levelet nyert. Olcsóbb lett az alma. a karfiol és a fejeskáposzta A Nagyvásárteiepre szerdán reggel 128 vagon és 84 tehergép­kocsi áru érkezett, többek közöt* 40 vagon burgonya, 48 vagon gyümölcs és dinnye és 24 vagon vegyes darabáru. A KÖZÉRT és a földművesszö­vetkezeti árudák újból leszállí­tották az alma. a tisztított kar* fiol és a fejeskáposzta árát. A nemes almát 3.40—4.00, az egyéb almafajtákat 1.80—2.40, a tisztí­tott karfiolt 1.50—1.90. a kelká­posztát pedig 1.20—1.60 forintért hozták forgalomba kilónként. Megjelent a piacon a fóti naradicsom. ára 1.50 forint ki­lónként. A Csepel-szigeti bolgár- kertészek megkezdték a nagygu­mó jú prágai zeller árusítását, ki­lónként 4 forintért. A zugiót konyhakertészek pedig vastagle­velű eszkimó-parajt szállítottak a csarnokokba, ára 2.80 forint volt kilónkint. A magánkiskereskedők a zöld­paprikát és a paradicsomot 6—I százalékkal drágábban árusítot­ták, mint az állami boltok. Öt nappal a nyugatnémet választások előtt i I Tttnjttff kommentárja A Börzsöny hegység geológiai viszonyai A jugoszláv sajtó az úgynevezett magyar kérdés ENSZ-vitájárói is. Szíria népét az az elhatározás tölti el, hogy meghiúsítja az am erikái összeesküvést A vulkáni működés végezté­A/TASZSZ jelentése szerint az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülésének napirendi vitájában Ulrich, Csehszlovákia képvi­selője is szót kért. Van Vajtha­jakon, a közgyűlés elnöke, aki­nek az amerikai határozati ja­vaslat a magyar kérdésben „az ENSZ különleges megbízottjá­nak" szerepét szánta, közölte döntését, bogy a magyar kér­dést minden ellenvetéssel szemben megvitatják és ezért nem ad lehetőséget a cseh­szlovák küldött felszólalására. Van Vajthajakon Lodge ame­rikai küldöttnek adta meg a szót. A nyugati hírszolgálati ügy­nökségek jelentése szerint az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülése kedden — magyar idő szerint — este folytatta a vi­tát az úgynevezett magyar kérdésről; Elsőnek Mód Péter, a Magyar Nép- köztársaság állandó ENSZ- küldötte ismertette a ma­gyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány nyi­latkozatát. Octavio Maloles, a Fülöp- szigetek ENSZ-küldötte azt próbálta bizonygatni, hogy az elmúlt év októberében Ma­gyarországon forradalmi fel­kelés zajlott le. Támogatta azt a javaslatot, hogy az ENSZ közgyűlése Van Vajthajakon herceget. Thaiföld külügymi­niszterét nevezze ki „a ma­gyarországi kérdésben rend­kívüli megbízottjának”. Mariano Drago argentínai küldött ugyancsak támogatta a közgyűlés elé terjesztett hatá­rozati javaslat-tervezetet és a többi között azt állította, hogy az elmúlt év őszén a magyar kormány valójában sohasem kért szovjet segítséget. Az ülésen felszólalt A. Szo- boljev, a Szovjetunió küldötte is. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia. Francia- ország és más államok

Next

/
Oldalképek
Tartalom