Pest Megyei Hirlap, 1957. szeptember (1. évfolyam, 105-129. szám)

1957-09-01 / 105. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! K^Cirlap AZ'M.SZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA t. S A MEGYEI TANÁCS-LAP'JA, I. ÉVFOLYAM, 105. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1957. SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP 1 ktmswK A BÁNYÁSZOKAT Ma, szeptember elsején he­tedszer ünnepeljük a bányá­szokat, ak% ezernyi veszély ellenére naponta behatolnak a föld gyomrába, a szenet adják, felszínre hozzák az ércet, fej­tik a követ, a föld mélyének kincseit kutatják; Nem várnak ők dicshimnu­szokat, de jólesik nekik az őszinte elismerés, munkájuk megbecsülése. És ezt jó szív­vel megadja nekik az ország, a mi szabad hazánk dolgos népe; Megadja, mert ma már a kisiskolás gyerek is tudja, ha a bányász csákánya nem hasít a szénfalba, ha nem tör fel a zsíros, fekete olaj, ha nem robbant a dinamit a kősziklában, megáll a min­dennapi lüktető élet.­Köszönet illeti azokat a be­csületes bányászokat, akik el­sőnek ragadták meg a csá­kányt és lapátot, hogy munká­jukkal hozzájáruljanak az el­lenforradalom okozta károk helyreállításához, a nehézsé­gek leküzdéséhez. Köszöntjük Papp József vájárt és csapa­tának tagjait, akik már akkor le mertek szállni a bányáiba, amikor még az ellenség ere­jének teljében érezve magát a legvadabb fenyegetésekkel igyekezett akadályozni a mun­kát De köszöntjük a Pilisi Szénbánya Vállalat minden dolgozóját, akik nemcsak ter­vüket teljesítették, de a bá­nyásznap tiszteletére vállalt 500 tonna terven felüli szén­imennyiséget is jelentősen túl­teljesítették.- Köszöntjük me­gyénk mélyfúróit. Végh La­jos, Erős János. Szlávifc Mi­hály, Csatlós Balázs, Ádám Bertalan, Keskeny Lajos fű- rómestereket és brigádjaikat, Frényi Gézát. Mester Lászlót, Bognár Sándort, Gyura Be­nőt ég a többieket, akik kivá­ló munkát végeztek; Képzeletben hadd nyújtsunk át egy-egy virágcsokrot mind­nyájuknak. a pilisi bányászok sok kitüntetése és három és félmilliós hűségjutalma, a kő- bányászok, az ásványbányá­szok és mélyfúrók kitünteté­sei és jutalmai mellé. Fogad­ják szívünk egész melegét, szeretetét; Az ünnephez jó szórakozást, a toivábbi munkához jó erőt, egészséget kívánunk. Amikor pedig az ünnep után ismét le- ezállnak a bányába, az ipar­nak szükséges szénen kívül adjanak minél több tüzelőt a télre, hogy egyetlen család se nélkülözze a meleget a téli hi­deg napokban. ' A bányásznap tiszteletére !-£r '■ / A pilisi szénbányászok győzelme: 1006 tonna szén terven felül A Pilisi Szénbánya Vállalat dolgozói 500 tonna terven fe­lüli szén felszínre küldését vállalták a bányásznap tiszte­letére. Szombaton reggelig már 900 tonna szenet küldtek felszínre, terven felül. Szomba­ton közölték szerkesztőségünk­kel, hogy vasárnap reggelig 1000 tonnára növelik a terven felüli szén mennyiségét. A bányásznapi munkaver­senyt is értékelték szombaton. Az elövájási és fejtési brigá­dok versenyében első a Tom- pai-brigád 196,7 százalékos eredménnyel. Ez a brigád 1200 forintos jutalomban részesül. Második a Balogh-brigád 177,1 százalékos teljesítménnyel, ju­talma 1000 forint, Harmadik a Bajor-brigád 166,1 százalék­kal, jutalma 800 forint. A legjobb fenntartási csapat címért folyó versenyben Mar­ton Ferenc brigádja vitte el a pálmát. Jutalmul 600 forintot kap. A külszíni szállításnál a Petrán-brigád bizonyult leg­jobbnak 103 százalékos telje­sítményével, 400 forint jutalom illeti őket. A legjobb körlet­vezető Martai Károly lett, tel­jesítménye 126,4 százalék, ju­talma 400 forint. Az osztályo­záson a Vincze-brigád győzött 103,3 százalékos teljesítmény­nyel, 400 forintos jutalomban részesül. A bányásznapon 25 és 40 éves szolgálat után 32 bá­nyászt részesítenek egy hónapi keresetének megfelelő jubileu­mi jutalomban. Már megírtuk, hogy a pilisi szénbányászok között három és félmillió forint hűségjutalmat osztanak ki. Most hírt adunk arról, hogy milyen jelentősebb árucikkeket visz ki a kereske­delem Pilisszentivánra és Pi- lisvörösvárra a bányásznapon. A jól végzett munka jutal­maként kapott pénzen vásá­rolható fő árucikkféleségek: 20 darab mosógép, 5 porszívó, 5 hűtőgép, 4 villanytűzhely, 9 varrógép, 3 Moped, 9 125-ös Csepel motorkerékpár, 4 250-es Pannónia motorkerékpár, 10 női és 10 férfi kerékpár, 12 konyhabútor, 7 kombináit- szekrény, 4 háromajtós szek­rény, 4 sez'.on, 8 darab rádió­asztal és egyéb apró bútordara­bok. Ezenkívül több százezer forint értékű ruhaneműt és egyéb árucikkeket árusít majd a Nyugat-Pest megyei Népbolt Vállalat az ünnepség színhe­lyén. A bányásznapi ünnepély va­sárnap délelőtt 10 órakor kez­dődik az István-akna melleti ligetben. Délután kultúrcso- portok szórakoztatják a bányá­szokat, majd este táncmulat­ság lesz a pilisvörösvári és pilisszentiváni kultúrházakban. \ bányászkiildöttségek megkoszorúzták a Szabadság téri f szovjet hősi emlékművet Szombaton délelőtt 10 óra- 1 kor a Nehézipari Minisztérium | dolgozói és a bányászküldött- § ségek a VII. bányásznap al- | kalmából megkoszorúzták a 1 Szabadság téri szovjet hősi 1 emlékművet. Megyénk kőbányászai is büszkén ünnepelhetnek Az első -negyedévben még 474 ezer forintos veszteséggel zártok megyénk kőbányái. A második negyedévben eltűnt az előző negyedévi veszteség és ezen felül még 41 ezer fo­rintos tiszta nyereségük volt. Július hónapban 125.8 száza­lékra teljesítették termelési tervüket. Az augusztus havi második dekád tervteljesítése már 148 százalékos, A kőbányáik közötti verseny­ben első a melldeszpataki, második a dunabogdányi (Pest megyei)t harmadik az építőkő­termelő szentendrei bánya. De a kisebb kőbányák is teljesí­tik tervüket, annak ellenére, hogy számos nehézséggel kell meg'kiizdeniök. A dolgozók kérésére minden kőbányában teljesítménybére­zést vezettek be. Miután meg­jelent a munkaversenyről szó­ló kormányrendeleti versenyt indítottak s szakma kiváló dolgozója dm elnyeréséért. A törvénysértésekről tegyenek jelentést a felettes hatóságoknak A Pest megyei Bíróság elismerése j a TEB munkájáért Közismert az a nehéz fel- , adat és munka, amely az egyeztető bizottságokra, külö­nösen a Területi Egyeztető Bizottságra hárul. Értékes el­ismerés és dicséret hangzott el a Pest megyei Bíróság képvi­selőjétől, Szép György bírótól. Az SZMT elnökségi ülésén megvitatták a TEB munkáját és ennek során Szép György hangsúlyozta, hogy a TEB igen jó munkát végez. — A TEB bírói tárgyilagossággal és jog­ismerettel foglalkozik az ügyek­kel — mondta többek között. — A TEB tárgyilagos, a válla­latok egy részénél viszont a presztízskérdés küszködik a jogkérdéssel. Ezzel szemben a TEB-nél a jogkérdés küzd a méltányossággal. Mofotovot nagykövetté nevezték ki Ulan Bátorba A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának Elnöksége Vjacsesz- lav Mihajlovics Molotovot a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé nevezte ki a Mongol Népköz­társaságba. Va&zilij Iljics Piszarevet, aki a Mongol Népköztársaságban a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti tisztségét eddig betöltötte, a Legfelső Tanács Elnöksége az ulan-batori nagykövetség tanácsosévá nevezte ki követi rangban; Jelentős ásatások Albertfalván, Szentendrén Hazánkban az idén jelentős ásatások folynak rómaikori le­letek feltárására. Legjelentő­sebb az albertfalvai, ahol egy eddig teljesen ismeretlen, ere­detileg az I. században épült és a II. században többször átépített földtábort fedeztek fel és tártak fel részben. A fel­színre került sok értékes lelet­anyagból eddig a tábor egy­kori nevét nem tudták megál­lapítani. Ásatásokat végeznek Szentendrén a harmadik-ne­gyedik századból származó tá­bor területén is. Tiltakozunk! Ä Mechanikai Művek dolgozóinak gyűlésén az alább! ha­tározatot hozták az ENSZ ötös bizottsági jelentésével kapcso­latban. „Mi, a Mechanikai Művek dolgozói felháborodással értesül­tünk, hogy az ENSZ ötös bizottságának jelentése koholt váda­kat, rágalmakat tartalmaz a magyar néppel szemben. Mélysé­gesen tiltakozunk az ötös bizottságnak jelentése alapján az ellen, hogy a magyar kérdést bármilyen formában az ENSZ közgyűlés napirendre tűzze. Ez a jelentés sérti nemzeti önér­zetünket, valótlan, provokatív jellege miatt. Tiltakozunk azért, mert a jelentés nélkülözi a reális kivizsgálási alapot, nyugati imperialistáktól pénzelt hazaárulók, különböző népellenes bű­nökkel terhelt és megszökött ellenforradalmárok szolgáltatták az „adatokat". Mi munkások szíwel-lélekkel és becsületes munkánkkal támogatjuk a jelenlegi törvényes magyar kor­mányt, amelyben pártunk és népünk leghűbb fiai dolgoznak hazánk felvirágoztatásán, az 1956 októberi fasiszta ellenforra­dalmi kísérlet által okozott károk megszüntetésén. Erős elha­tározásunk, hogy 12 év alatt elért eredményeinket nem adjuk fel és jobb, eredményesebb munkával tovább építjük hazánk­ban a szocializmust. Mechanikai Művek összes dolgozói Helyrehozzuk a háború pusztításait \ televízió ajándéka a bányásznap alkalmával A Magyar Televízió szintén kiveszi részét a bányásznapi ünnepségekből. Az eredeti adásoktól eltérően, ma délután egy és három óra között szó­rakoztató, bányásztárgyú elő­adást közvetítenek. A bányásznapi televíziós műsort a bányásznap kereté­ben Pilisvörösváron és Pilis- szentivánon is láthatják majd a bányászok. Pilisvörösváron a hármas számú, Pilisszentivá- non pedig a 4-es számú Nép­boltban helyeznek televíziós készüléket üzembe, ahol azt is biztosítják, hogy minél töb­ben láthassák az ünnepi mű­sort; Szombaton délelőtt sajtófo­gadás volt a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság buda­pesti nagykövetségén. A foga­dáson Hon Don Cser nagykö­vet nyilatkozott a megjelent újságíróknak a Koreában nem­rég lezajlott legfelsőbb nem­zetgyűlési választások alkal­mából. — Korea történetében — mondotta a többi között Hon Don Cser — ez év augusztus 27-én másodízben választották meg a nép legfőbb hatalmi szervét, a legfelsőbb nemzet- gyűlést. A választáson a szava­zásra jogosultak 99.99 százalé­ka vett részt, s közülük 99,92 százalék a választó bizottságok jelöltjeire szavazott, A most megválasztott képviselők mun­kásokból, parasztokból, értel­miségiekből kerültek ki, s 13 százalékuk nő. A nagykövet ezután ismer­tette azokat az eredményeket, amelyeket a Koreai Munka­párt vezetésével ért el a ko­reai nép a hároméves háború befejeződése óta. — A háború — mondotta Hon Don Cser — példátlanul elpusztította iparunkat. Ennek ellenére ma már 240 korszerű, kibővített nagy. és középipari üzemünk van, és 80 újonnan létesített gyárral rendelke­zünk. A termelőberendezés gyors üzembehelyezése és a munkások töbhtermelési harca következtében a hároméves terv időszakában az összipari termelés a háború előtti, 1949- es évi színvonal 1,8-szeresére emelkedett. A munkások és alkalmazottak bére 1956 vé­gén 2,3-szerese volt az 1949. évinek. Óriási erőfeszítéseket tett a néphatalom a háború után az oktatásügy fejlesztése érdekében. Ennek eredménye­képpen tavaly megvalósult az általános iskolai tankötelezett­ség. A köztársaság kormánya feltárta a koreai nép előtt az első ötéves: terv óriási távlatait: Koreá­nak mezőgazdasági jellegű államból ipari állammá törté­nő átalakítását. Hon Don Cser befejezésül ismertette a Dél-Koreában uralkodó súlyos politikai és gazdasági helyzetet, s azokat a provokációs lépéseket, ame­lyeket a dél-koreai kormány tesz az újabb háború kirob­bantása érdekében. A nyilatkozat után a nagy- követség munkatársai szívé­lyesen elbeszélgettek a megje­lent újságírókkal-. OLAJAT KERESNEK... Abony határában magasodik a képünkön látható fúró­torony. Az Alföldi Kőolajfúró Vállalat dolgozói a bányász­napig ugyan még nem találták meg az olajat, de fúrási tervüket túlteljesítették A Magyar Kommunista ifjúsági Szövetség és a Magyar Úttörők Szövetségének üdvözlete a tanévnyitás alkalmából Egyetemisták! Középiskolá­sok! Iskolások! Kiszisták és úttörők! A Magyar Kommunista if­júsági Szövetség és a Magyar Úttörők Szövetsége szeretettel köszönt benneteket most, ami­kor újra megnyílnak az egye­temek, középiskolák és általá­nos iskolák kapui, hogy száz- és százezren tanuljatok to­vább, tegyetek újabb lépést előre a tudományok elsajátí­tásának útján; A dolgozó nép fiainak Ma­gyarországon még sohasem volt olyan alkalmuk a tanu­lásra, a legmagasabb művelt­ség elérésére, mint a népi ha­talom 12- esztendejében. Né­pünk óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy az egyszerű dolgozó emberek gyermekei helyet kapjanak az egyetemek és főiskolák padjaiban. Az ok­tóberi ellenforradalom leveré­se, pártunk és dolgozó né­pünk gazdasági és politikai si­kerei tették lehetővé számo­tokra a zavartalan továbbta­nulást és azt, hogy az egyete­mek, főiskolák a tiétek, mun­kások, parasztok, szocializ­mushoz hű értelmiségiek gyer­mekeié maradtak. Tudjuk, hogy az ellenforra­dalom hamis propagandája sokakat megtévesztett és fél­revezetett, de közülük is egy­re többnek lehullt szeméről a hályog. A Magyar Kommunis­ta Ifjúsági Szövetség segíteni fog abban, hogy az iskolák, a marxizmus-leninizmus taní­tásainak szellemében sokolda­lúan képzett, művelt, a Ma­gyar Népköztársasághoz hű ál­lampolgárokat neveljenek; A technika rohamos fejlő­dése, a szocializmus építése mindinkább sokoldalúan kép­zett, magas műveltséggel ren­delkező szakmunkásokat, tech­nikusokat és mérnököket kí­ván. Középiskoláink és egye­temeink lehetővé teszik, hogy a tudományokból elsajátítsá­tok mindazt, amire az élet megkezdéséhez leginkább szükségetek lesz. Ehhez azon­ban fegyelmezett tanulásra, kitartásra és nagy szorgalom­ra van szükség, mert csak így készülhettek fel becsülettel az életre, a munkára, a to­vábbtanulásra; Úttörők és iskolások! Ti vagytok népünk szemefé- nye, a jövő nemzedéke. Nagy út áll előttetek: az élet mun­kában, tanulásban, vidámság­ban és szórakozásban gazdag útja. Járjatok ezen az úton. út­törőkhöz méltóan, legyetek hűek a vörös nyakkendőhöz, jó tanulással és példás magatar­tással háláljátok meg neve­lőitek fáradozásait, növeljétek az úttörő név becsületét; A tanévnyitás ünnepélyes napjaiban különös szeretettel köszöntjük nevelőinket, taní­tóinkat, tanárainkat és pro­fesszorainkat. Tőlük azt kér­jük, hogy az új tanévben is lankadatlan energiával, meg­értéssel és szeretettel nevelje­nek bennünket igaz hazafiak­ká, képzett, művelt emberek­ké. ígérjük, hogy fáradságos munkájukhoz a KISZ és az Úttörő Szövetség minden se­gítséget megad. Kiszisták! Hozzátok külön szólunk, mert az új tanévben nagy fel­adatok várnak rátok. Legyetek példamutatóak a tanulásban és magatartásban. Egyaránt törekedjetek arra, hogy isko­látok KISZ-szervezete barát­ja és fő segítőtársa legyen minden fiatalnak. Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Országos Szervező Bizottsága Magyar Úttörők Szövetsége Országos Vezetősége Három járás fejezte be a cséplést A jövő hét végén mindenütt végeznek Bár a cséplés három járás — a ceglédi, monori és a nagyká- tai — kivételével még minde­nütt tart, a megye parasztsága megkezdte az ősziek alá való fcalajelőkészítésit. A tapaszta­lat szerint azokban a járások­ban halad legjobban a talaj­előkészítés, ahol a cséplést be­fejezték. A megye gépállomásainak háromszáztíz traktora is segí­ti a termelőszövetkezeteket és az egyénileg dolgozó parasz­tokat törekvésükben, ezek is szántanak. A jelentések sze­rint a jövő hét végére min­denütt befejeződik a cséplés s j akkor teljes erővel az őszi munkákhoz látnak a traktor»® sok; Iskolaszerekből nagy készletek vannak Pest megyében A Pest megyei Tanács ke* reskedelmi osztálya az indu­ló iskolaév kezdetére a megye földművesszövetkezeteit és népboltjait bőven ellátta isko­laszerekkel. Nagy választék van füzetekben, trónokban, rajztáblákban és egyéb iskolai szerekben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom