A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1895-96. tanévről

Iskolai tudósítások - E) Iskolai egyesületek

40 Kedves kötelességet teljesítünk egyúttal, midőn mindazoknak, kik a fön­tebb felsorolt ajándékaikkal könyv-és szertáraink gyarapításához hozzájá­rulni szíveskedtek, e helyen is az intézet leghálásabb köszönetét nyilvánítjuk. E) Iskolai egyesületek. 1. Segélyzö-egyesület. Intézetünk ezen humánus egyesülete a lefolyt tanévben is szép eredménynyel oldotta meg feladatát, a mennyiben 5 fo­lyamodó 27 frt készpénzzel és 79 folyamodó 734 tankönyvvel 808 frt 04 kr. erejéig részesült támogatásban; az orsz. tornaversenyre felrándult növendékek költségeihez pedig 120 frttal járult az egyesület. 1895. szeptember 16-án alulírott vezetése mellett szervezkedvén, megválasztotta elnökké : Schwartz István VIII. oszt., alelnökké: Kovács Aladár VII. oszt., titkárrá : Kengyel Ernő VIII. oszt., pénztárossá: Boschán Lipót VIII. oszt., ellenőrré: Fischer Sándor VI. oszt., könyvtárossá: Schwarcz Gábor VI. oszt. és jegyzővé: Kornis Ödön V. oszt. tanulókat. Bizottsági tagokul: Horváth Lőrincz, Strauszer Jenő VIII. oszt., Grünhut Béla, Rotter Béla VII. oszt., Krausz Lajos VI. oszt. és Tauszig Sándor V. oszt. tanulók választattak meg. A rendes tagok létszáma a lefolyt tanévben 96 volt, még pedig: Boschán, Fabritzky, Grün, Haksch, Kengyel, Lauber, Schwartz, Strauszer, Visnya, Weisz, Zsabokrszky VIII. oszt., Gebauer, Goldberger, Kovács VII. oszt., Bein, Fischer, Krausz, Mehrfels, Schwarz Gábor VI. oszt., Erreth, Franki, Kanitzer, Kornis, Prakatur, Rotli, Tauszig V. oszt., Kaiser, Krausz, Landgraf, Lövi, Mikes, Pollák Vilmos, Präger, Radig, Schön Alfréd, Schwarz, Sziebert, Tauszig, Ullmann, Visnya IV. oszt., Engel, Glass, Graumann, Hoffmann Ferencz, Hoffmann Rezső, Kende, Kovács, Krausz, Löwy, Spitzer, Strasser, Thelman III. A. oszt., Krausz, Prakatur, Spitzer István, Stein, Titl III. B. oszt., Fink, Kait, Koharits, Kovácsfy, Krausz, Oblath, Spitzer, Steinberger, Steiner, Trischler II.A. oszt., Schwarz II. B. oszt., Becsey, Egry, Grosz, Gruber, Jakobovits, Kertész, Ländler, Molnár, Möhler, Pintér, Reberics, Siptár, Schwabach I. A. oszt., Hirschfeld Gyula, Hirschfeld Imre, Krausz, Schwarcz Ignácz, Schwarcz Jenő, Tremmel, Weiner I. B. oszt. és Greilinger, Grünhut, Keiner, Németh, Scheiber, Schlesinger, Taláth, Werle I. C. oszt. tanulók. — Pártoló tagokul tekintjük azon tanulókat, kik a rendes tagsági díjnál csekélyebb összeggel járultak az egyesületi vagyon gyarapításához. Ilyenek voltak : Horváth (10 kr.) Wolf (10 kr.) VIII. oszt., Friedmann (50 kr.) Fuchs (90 kr.), Reif (90 kr.), Straka (20 kr.) VII. oszt., Büchler (60 kr.), Kohn (50 kr.), Schwarz Béla (30 kr.), Straka (80 kr.) VI. oszt., Büche (60 kr.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom