A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1895-96. tanévről

Iskolai tudósítások - E) Iskolai egyesületek

41 V. oszt., Friedmann (20 kr.) IV. oszt., Neuberg (20 kr.) III. B. oszt., Schul­hof (40 kr.) II. A. oszt., Rudolf (60 kr.), Schwarcz Sándor (10 kr.), Spi­tzer (60 kr.) II. B. oszt., Frühauf (60 kr.), Hauk (60 kr.), Hegyessy (20 kr.), Hazlinger (80 kr.) I. A. oszt., Kaiser (40 kr.), Schmiedt (50 kr.) I. B. oszt. és Blau (10 kr.), Mayer (10 kr.), Pollák (20 kr.) I. O. oszt. tanulók, kik összesen 11 frt 10 krral támogatták egyesületünket. Az itt folsoroltakon kívül szívesek voltak még adakozni : a „Pécsi Takarékpénztár“ (50 frtot), Mitzky Ella k. a. (2 frtot), Berger Miksa, Mezei Mór, Mautner Jakab és Scheiber Mihály urak (2—2 frtot), továbbá Werle Gyula I. C. oszt. tanuló (1 frtot) összesen 61 frtot osztr. értékben. A múlt tanévi Értesítőben kimutatott 938 drb tankönyvhöz szerez­tünk a lefolyt iskolai évben 87 darab uj tankönyvet 108 frt 50 kr. értékben, mely összegből azonban t. ez. Weidinger könyvkereskedő úr szives volt 10 frt 85 krt elengedni s igy tényleg 97 frtot és 65 krt adtunk ki a le­folyt tanévben könyvekre. A könyvtár jelen állása 1020 darab tankönyv. Az egyesület vagyoni állapota a következő: a) BEVÉTEL: 1. A múlt tanévi kimutatás szerint az egyesület vagyona kilencz drb. tiszavidéki sorsjegy, darabja 100 frt névértékben, összesen 900 frt — kr. 2. A takarékpénztárban el volt helyezve ....................1211 frt 51 kr. 3 . Ez évi bevételek, még pedig: a) A takarékpénztárban elhelyzett összeg kamatja............................45 frt 72 kr. b) A „Pécsi Takarékpénztár“ ajándéka.............................50 „ — „ c ) A kötvények szelvényei­nek beváltásából befolyt 36 „ — „ d) A könyvkereskedő ur ál­tal engedélyezett °/o . . . 10 „ 85 „ e) Rendes tagsági dij 96 tag után.....................................96 „ — „ f ) A pártoló tagoktól befolyt 11 „ 10 „ g) Mitzky Ellak. a. ajándéka 2 „ — „ h) Berger Miksa, Mezei Mór, Mautner Jakab és Scheiber Mihály uraktól...................8 „ — „ i ) Werle Gyula I. 0. oszt. tan. 1 „ — „ j) Kovács J. I. B. oszt. ta­nulótól mint talált pénz . — „ 50 261 frt 17 kr. Összesen: 2372 frt 68 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom