Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1943

IV. A Ciszterci Diákszövetség. A Szövetség működése. Öregdiák visszanéz

50 Az orgonán művésziesen játszott Vadas Gábor, városi zeneiskolai tanár, míg a gimnázium énekkarának Pécsett lévő tagjai dr. Nyolczas Ipoly tanár vezetésével szép énekükkel gyönyörködtették az ájtatos híveket. A találkozóra összejött öregdiákok a szentmise után felkeresték a gimnázium igazgatóját, akit Imrefi Imre üdvözölt lelkes szavakban; Kűhn Szaniszló igazgató melegen köszönte az őt és a Rendet ért szeretetnyil­vánítás kifejezését. A stúdió megtekintése után az öregdiákok kimentek a temetőbe elhalt tanáraik és diáktársaik sírjához, majd ebédre ültek össze a Pécsi Katolikus Körben, ahol dr. Angyal Pál beszélt a diákok és tanárok kapcsolatáról az iskolában és az életben, majd dr. Orbán Márton a tanári hivatás magasztosságáról és az ily öregdiák összejövetelek hatá­sáról és szükségéről. Kűhn Szaniszló igazgató válaszában köszönte a Rendnek juttatott elismerést és költői szavakkal ecsetelte a tanári hiva­tás és a tanítvány lelke közti együttérzést az iskolából való kilépés után. Az egybegyűltek táviratilag üdvözölték Endrédy Vendel apáturat és Légár Hugót, egyetlen élő, Szentgotthárdon nyugalomban lévő taná­rukat, a rend nesztorát. A találkozón megjelentek: dr. Angyal Pál budapesti egyetemi nyil­vános rendes tanár, a felsőház tagja, Ábrahám Gyula, a pécsi egyház­megyei takarékpénztár ny. vezérigazgatója, Balassa Sándor nyug. pol­gári iskolai igazgató (Pestszentlőrinc), Baranyai József gyógyszerész (Pécs), dr. Deutsch Zsigmond pécsi téglagyáros, dr. Dobrozemszky Henrik nyug. tábori főesperes (Budapest), Fortvingler István nyug. körjegyző (Mecsekalja), Füzy Gyula nyug. körjegyző (Pécs), Imrefi Imre nyug. kir. ítélőtáblai tanácselnök (Pécs), dr. Kápolnay Zsigmond abalígetí esperes plébános, Kende Alfréd budapesti kereskedő, Klein Tivadar pélmonostorí esperes plébános, tb. kanonok, Krassóy Nándor nyug. ítélőtáblai tanács­elnök (Pécs), Krúdy Géza nyug. várm. árvaszéki ülnök (Baja), dr. Maiéter László pécsi ügyvéd, Molvay László nyug. körjegyző (Pécs), id. dr. Orbán Márton gyönki ügyvéd és Tabak Lajos nyug. pénzügyi főtanácsos (Pécs). Kimentették magukat huszonhármán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom