Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1943

V. A tanulók érdemsorozata. Kimutatás az 1943/44. isk. év javító-,különbözeti- és magánvizsgálatairól

V. A tanulók névsora, érdemsorozata. A számok jelentése: a) előmenetelben: 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen; b) a magaviseletben: 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen, c) rendszerben: 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen. A rövidítések jelen­tése: g. kat. = görög katolikus; g. kel. = görög keleti; ref. = református; ág. h. ev. = ágostai hitvallású evangélikus; izr. = izraelita; pn. = papnövendék; em. = az Emeri­canum, püspöki fiú-internátus növendéke; éi. = a székesegyházi énekiskola növendéke; ism. = ismétlő; mt. = magántanuló; fm. = felmentve. A tandíjkedvezmény fokánál: 'U = teljes tandíjmentes, 3lt = háromnegyed-tandíjmentes, 1/z = féltandíjmentes. lU = negyed-tandíjmentes. A magaviselet elbírálása és a magaviseleti érdemjegyek megállapítása a Rend­tartás 97. §. 2. p. alapján a tanuló egyéniségének alább felsorolt vonásai alapján történik; a) valláserkölcsi meggyőződés; b) nemzeti érzés (hazafias magatartás); c) jellembeli tulajdonságok (egyeneslelkűség, jóindulat, akarati fegyelmezettség, tisztelettudás stb.); d) kötelességtudás és szorgalom; e) magatartás az iskolában és iskolán kívül; f) a tanulótársakra gyakorolt hatás. 3. p. E szempontok figyelembevételével a magaviseleti érdemjegyek megállapítása a következő elvek szerint történik: Jeles érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi meggyőződése és nemzeti érzése nyilvánvalóan erős, jellembeli tulajdonságaival, különösen egyeneslelkűségével, akarati fegyelmezettségével és tisztelettudásával társai közül kiválik, kötelességtudása és szorgalma mindig állandó, magatartása az iskolában és iskolán kívül korának minden tekintetben megfelelő és társaira nemesítőleg hat. Jó érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi meggyőződése és nemzeti érzése kifogástalan, jellembeli tulajdonságai egyeneslelküségét, tisztelettudását megmutatják, kötelességtudása és szorgalma kielégítő, magatartása az iskolában és az iskolán kívül csak kisebb kifogásokra ad okot, s a tanév folyamán legfeljebb egyszer részesült első­fokúnál nem súlyosabb fegyelmi büntetésben. Elégséges érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi és hazafiúi kötelességeit nem elég buzgalommal teljesíti, jellembeli tulajdonságai közül különösen egyeneslelkü­sége és fegyelmezettsége javításra szorul, s a tanév folyamán legalább két alkalommal részesült harmadfokúnál nem súlyosabb fegyelmi büntetésben. Elégtelen érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi és hazafiúi kötelességei ellen súlyosabban vagy gyakrabban vét, egyeneslelkűségében, tisztelettudásában feltűnő a hiány és az év folyamán e tekintetben fejlődést nem mutat, tanulótársaira káros be­folyással van, az év folyamán háromszor, vagy többször másodfokúnál súlyosabb fe­gyelmi büntetésben részesült. 4. p. A magaviseleti érdemjegy a tanuló továbbhaladására nincs befolyással, de az általános tanulmányi eredmény megállapításakor számításba kell venni. A magaviseleti érdemjegy megállapítása a személyi lap tekíntetbevételével történik. 4*

Next

/
Oldalképek
Tartalom