Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1940

V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez

87 sára. Elnyerték: Appl Vendel VI. o., Erdősi Emil VI. o. és Radó Aurél III. o. tanulók. 5. Dr. Sipos István, m. kir. kormányfőtanácsos, apát-kanonok, püspöki biztos úr jutalomkönyvet ajánlott fel egy-egy a hittanban buzgó tanuló jutalmazására. Elnyerték: Köves György I., Boross Zoltán II., Mihalik Zoltán III., Gere János IV., Imrő Gábor V., Sik József VI., Marth István VII. és Szelenczy Mihály VIII. o. tanulók. 6. Dr. Mosonyi Dénes, nagyprépost, apostoli protonotárius, c. apát úr 1000 pengős jutalomalapítványának kamatját, 32.76 P-t főleg a hittanban tanúsított kiváló előmeneteléért Gábor Ferenc III. o. t. nyerte el. 7. A Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya 20—20 pengőt ajánlott fel minden osztályban két-két jóviseletű és szorgalmas tanulónak. El­nyerték: Budavári Károly, Hoffer József I., Cserfai Sándor, Tihanyi Jenő II., Zsolnai Tibor, Keszthelyi Miklós III., Kiss Andor, Sonner Ádám IV., Hopp Ferenc, Windheím János V., Bruckner Károly, Gábor Péter VI., Bán László, Sebők Lajos VII., Gombos Károly, ifj. Török József VIII. o. tanulók. 8. Dr. Grosch Károly, miniszteri osztályfőnök úr dr. Mócs Szaniszló, intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére 30 P-t ajánlott fel a latin nyelvben kiváló eredményt elért tanuló jutalmazására. Elnyerte: Plächl Béla VII. o. tanuló. 9. Koch Ede prelátus-kanonok úr 100 P-t adományozott a hittanban kiváló két tanuló jutalmazására. Elnyerték: Horváth István VIII. és Gálosi József V. o. tanulók. 10. Özv. Ujváry Gézáné 100 P-t adományozott Istenben boldogult férjének, iskolánk egykori tanulójának emlékére. Elnyerték: Jutás Titusz és Szelenczy Mihály VIII. o. tanulók. 11. Kóczián Jenő és neje 1000 P-s jutalomalapítványának kamatját, 40.94 P-t megkapta Horváth Mihály VII. o. t. 12. Czwingler Ferenc ny. bankigazgató és neje Istenben boldogult fiúk emlékére 40 P-t adományozott Strnád József II. o. tanulónak. 13. Dr. Stein Lajos, kormányfőtanácsos úr az intézetnek adomá­nyozott 1000 P-s Pécsi Takarékpénztári részvény évi osztalék összegét (40 P) elnyerte Bárány József IV. o. tanuló. 14. Egy magát megnevezni nem akaró volt tanítványunk dr. Baum­gartner Alán, ciszterci rendi tanár, alapító cserkészparancsnok áldott emlékére 100 P-t adományozott. Elnyerték: Mohay András V., Sik József VI., Bédi Gábor és Rácz István VII. o. tanulók. 15. N. N. 20 P jutalmat küldött a vallástanban kiváló előmenetelü tanulónak. Megkapta: Fájth Vladimir VI. o. tanuló. 16. N. N. 10 P jutalmat adományozott a hittanban kiváló előmene­telü alsó osztályi tanulónak. Elnyerte: Hornung József II. o. t. 17. Id. Hamerli Károly, dr. Hamerli István és ifj. Hamerli Károly urak 10—10 P-t adományoztak I. osztályi jóviseletű, szegénvsorsú tanulók részére. Elnyerték: Erdélyi Tibor, Rajnai József és Tiszai Ferenc. 18. A Pécsi Karének Egyesület 10 pengős adományát megkapta Reiner József VIII. o. tanuló. 19. Vitéz dr. Visy Imre ügyvéd úr 20 pengős adományát elnyerte Vándor Ottó II. o. tanuló.

Next

/
Oldalképek
Tartalom