Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1935

III. Új épületünk

9 Minthogy az építési programm szerint a munkákat a gimnázium új épületének felemelésével kellett kezdeni, a gimnázium rendes munka­menetét az építkezés megindítása nem befolyásolta nagyobb mértékben. 1935. március 4-én tettük az első kapavágást a régi rendházi kert terü­letén annak planirozására és az alapozás előkészítésére. A mult iskolai évet május 30-án zártuk le. Ekkor már álltak az új gimnáziumi épület falai, amelyeknek napról napra való gyors emelkedését a tanári kar, de a diákság is élénk figyelemmel kísérte. Az építési munkák teljesen programmszerüen folytak le, csak szeptember hó elején látszott veszé­lyeztetettnek a végső befejezésre kitűzött határidő betartása. Azonban a művezetőség erélyes intézkedéseinek hatása alatt a munkaütem újból meggyorsult. Október elején készen állt a nagy mű: a megújult rendház és az új iskola-épület. Valóra váltak az álmok, a tervek. Félszázad minden nemzedékét átfűtötte a gondolat: „Vajha már az új iskolában érettsé­gizhetnék!" Igen, félszázad óta ez volt tanárok, apák, diákok álma, remény­sége. A rendházat és kápolnát október hó 13-án, vasárnap áldotta meg Mihályfi Ákos dr., villersi apát, ny. egyet, tanár a rend tagjainak és a pécsi világi és szerzetes papság jelenlétében. Az iskolaavatás október hó 15-én ment végbe. Ragyogó, napsütéses őszi nap volt, a Széchenyi-tér zászlódíszben pompázott és az egész vá­roson ünnepi hangulat uralkodott: a Rend és Pécs városának 120 éves szövetsége boldog ünnepet ült. Az iskolaavató ünnepre Pécsre érkezett Hóman Bálint dr., vallás- és közoktatásügyi miniszter Szily Kálmán dr., államtitkár, Kósa Kálmán dr. és Körösy László dr., miniszteri tanácsosok és Terbócz Miklós dr., min. oszt. tanácsos kíséretében. Eljöttek hozzánk még Vargha Imre dr., ny. pénzügyminisztériumi államtitkár, Jakabffy Zoltán, keresk. min. ta­nácsos, Majorossy Gyula, min. oszt. tanácsos, Ury Lajos, kir. ítélőtáblai tanácselnök, a Ciszt. Diákszövetség elnöke, Kemenes Illés dr., Budapest­vidéki, Balassa Brúnó dr., székesfehérvári tankerületi kir. főigazgatók, Stuhlmann Patrik dr., prem. kanonok, c. főigazgató, Sebő Gusztáv ny. szfv. tanácsi főjegyző. Pécs és Baranya vármegye közéletének vezetősége jóformán teljes számban megjelent: Virág Ferenc pécsi megyéspüspök, Nendtvich Andor dr., polgármester, Fischer Béla, alispán, Romaisz Ferenc, püspöki hely­nök, prelátuskanonok, Prinz Gyula dr., Rector Magnificus, Konczwald Endre dr., kir. ítélőtáblai elnök, Beksics Olivér tábornok, Závodszky Levente dr., a pécsi tankerületi kir. főigazgató, Szapáry Lajos gróf volt fő­ispán, Seidl József MÁV. üzletigazgató, Szapár József dr., kir. főügyész, Szabó Lajos dr., kir. törvényszéki elnök, f Felszeghy János ügyészségi elnök, Halász Antal min. tanácsos, pénzügyigazgató, Silhavy Aladár dr., h. postafőigazgató, Visnya Ernő, felsőházi tag, Ángyán János dr., Irk Albert dr., Halasy Nagy József dr., egyet. ny. r. tanárok, a pécsi Er­zsébet Tudományegyetem ezidei dékánjai, Bozóky Géza dr., Dambrovszky Imre dr., vitéz Duzár József dr., Gyomlay Gyula dr., Holub József dr., Klemm Antal dr., Koltay-Kastner Jenő dr., Molnár Kálmán dr., Pékár Mihály dr., Schaurek Rafael dr., Scipiades Elemér dr., Vargha Dámján dr., V inkier János dr., egyetemi ny. r. tanárok, vitéz Horváth István dr., főszolgabíró, Hanuy Ferenc dr., pr.-kanonok, egyet. ny. r. tanár, Komócsy

Next

/
Oldalképek
Tartalom