Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1935

III. Új épületünk

10 István prépostkanonok, Koch Ede, Sipos István dr. és Gebauer Miklós dr., apátkanonok, Lajos Gyula kanonok, Makay István h. pol­gármester, Jakab Béla dr., c. prépost, tanügyi főtanácsos, Péchy Kálmán, a Zrínyi Miklós-reáliskolai nevelőintézet parancsnoka, Török Lajos rendőr­főtanácsos, Bartinai Ferenc, c. apát, esperes-plébános, Kelemen Andor dr., Sebestyén Károly pécsi plébánosok, Czirják Antal és Szily Márton országgyűlési képviselők, Nagy Márton és Kőszeghy Gyula építészmér­nökök, Tepes Ferenc és vitéz Németh Béla, építési vállalkozók, P. Tüll Alajos S. Ja Pius Kollégium rectora, Szrapkó Flórián irgalmasrendi perjel, P. Jagicza Juvenál ferences házfőnök, P. Zembrzusky Mihály pálos perjel; Horváth Viktor dr., tanügyi főtanácsos, reáliskolai igazgató, Lenner József S. J., igazgató h., f Györkös József, leánygimnáziumi igaz­gató, Schindler József, felsőkereskedelmi isk. igazgató, Gedeon Mátyás dr., polg. fiúisk. igazgató, Berze Nagy János dr., tanügyi tanácsos veze­tésével az összes pécsi közép- és középfokú és elemi iskolák tanárai és tantestületeinek képviselői, továbbá a szülők, az öregdiákok és a Rend jóbarátai, tisztelői igen nagy számban. A Ciszterci Rend tagjai Werner Adolf dr., zirci apátúrral az élükön jelentek meg. Itt köszönthettük Bitter Illés, clairvauxi apátarat. A zirci konvent képviseletében Horváth Konstantin dr., perjel, Tóth Ágoston, számvevő, Hegyi Kapisztrán dr., apáti titkár, Varga Ottó dr. és Zemplén György dr., theologiai tanárok; a szentgotthárdi konventet Chinorányi Ede és Sziics Aladár tanár, az egrit Kürti Menyhért dr., perjel-főigazgató és Pataki Vidor dr. képviselték; Rássy Paulin, Varga Bennó, Tobákos Kilit és Pálos Bernardin dr. a rendház szentelésén vettek részt. A székesfehér­vári rendház képviseletében Gálos Bernát igazgató, Deáky Honór tanár, a bajai rendház képviseletében Tordai Ányos dr., igazgató-házfőnök, Bándy Boldizsár, tanár jelentek meg. A rendház felavatásán Holczinger Titusz és Szász Alfréd tanárok vettek részt. A budapesti Bernardinumot Schweighoffer Kolos dr. és Rokonai Simon, a Szent Imre-rendházat Brisits Frigyes dr., igazgató h., Schilling Rogér dr., Zádor István dr., Wager Athanáz tanárok képviselték. A rendház avatóünnepén pedig Horányi Lukács, Torma Péter és Barta Flóris tanárok jelentek meg. Az előszállási rendházat Bosnyák Pongrác, plébános, a ciszterci lelkészsé­geket Farkas Alberik, budapest-Szent Imre-városi plébános képviselték. Eljött hozzánk Hümpfner Tibor dr., a generális apátúr titkára is Rómából. Táviratilag vagy levélben küldték el köszöntésüket: Serédi Jusztinián dr., bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, gróf Zichy Gyula dr., kalo­csai érsek, Hanauer István, váci püspök, Shvoy Lajos, székesfehérvári püspök, Breyer István dr., győri megyéspüspök, Hász István dr., tábori püspök, Horváth Győző, felszentelt püspök, Fabinyi Tihamér dr., pénz­ügyminiszter, Kelemen Krizosztom, pannonhalmi főapát, Steiner Mik­lós, csornai prépost, Sebes Ferenc dr., kegyestanítórendi tartományfőnök, Lindenberger János dr., apostoli kormányzó, Tasnádi Nagy András dr., államtitkár, Mészáros János dr., pr.-kanonok, érseki helytartó, Krywald Ottó, pápai prelátus, érseki főbiztos, Kovács Lajos dr., premontrei viká­rius, Jalsoviczky Károly dr., min. osztályfőnök, Tárczay Felicides Román dr., miniszteri tanácsos, Podmaniczky Pál báró dr., egyet, tanár, dékán (Sopron), Baranyay Jusztin dr., Angyal Pál dr., Huszti József dr., Szandtner

Next

/
Oldalképek
Tartalom