Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1896

Az intézet állapotrajza - II. Tankönyvek, tananyag

A pausák. Felemelő és leszállító jegyek. A skála. Hangközök. Az előadásra vonatkozó jegyek Könnyebb egyszólamú énekek betanulása. — Tanár : Bitter Illés. A haladóknál. Hetenkint 2 óra. — Tankönyv : Zsasskovszky : »Ének­könyv.« Harrach : »Arion« I. II. — Tananyag: Az »Énekkönyv«-ből 110 egy­házi ének ismétlésén kivül különböző szerzőktől 47 egyházi és 73 világi ének részben ismételt betanulása és begyakorlása vegyes négyes karban. — Tanár : Bitter Illés. 4) Zene. Az év elején alakult zenekar tagjai voltak : Kerese György VIII,, Stró­mayer Géza VII., Surányi Miklós V., Némethy József IV., Frank Rikárd IV., Daláth Jenő III., Erőssy Aladár VIII., Zelesny Károly VIII., Szuly Jenő V., Schárl Ferencz V., Poszek Gyula III., Wolroba Gyula III., Bencze László III., Poszek Géza VI., Gombos Lajos VI., Dunst Győző VIII., Halász Ernő VII., Buzágits István VIII., Buday Dezső VIII., Leilner Nándor VII. o. tanulók. Ösz­szesen 20. A zenekar tagjai lietenkiuL egyszer jöttek össze, amikor is Bitter Illés tanár vezetése alatt tanultak be néhány világi és egyházi zenedarabot, melyeket részint kiválóbb alkalmakkor az istentisztelet alatt, részint az intézet ünnepélyein (önképzőköri díszgyűlés) adtak elő. C) írásbeli dolgozatok tárgya. a) Magyar nyelv. V. osztály. 1. a) Hogyan járjunk el a magyar Írásbeli tétel kidolgozásában? Vagy: b) Az »Alföldünk magyar fája« cz. olvasmány anyagának kibővítése saját megfigyelésem alapján. (A megfigyelés, mint az anyaggyűjtés forrása.) Vagy : c) Szünidőm legkedvesebb emlékei. -— 2. a) Hulló lombok, hervadó virágok. Vagy: b) Pécs látóképe a Mecsekről. (Anyaggyűjtés a kirándulás alkalmával). — 3. a) »Az ezüst-fátyol legendája« vázlatának elbeszéléssé alakítása. Vagy: b) »A czelli búcsú« cz. legenda vázlatának elbeszéléssé alakítása. Vagy : c) Eddigi életem legnevezetesebb mozzanatai. -- 4. a) Vigasztaló levél egy apához, ki a szabadságharezban fiát vesztette el. (Sulpicius Servusnak Ciceróhoz írt levele alapján). — 5. Hannibal útja az Alpeseken (Livius nyomán szabadon). — 6. A »Budai Ilona« cz. népballada méltatása. — 7. A drégelyi eset elbeszélő költészetünkben. (Tinódinál, Erdélyinél, Czuczor- és Aranynál. Tartalmi és szer­kezeti összehasonlítás.) — 8. Fel a hegyekre ! — 9. Adott verssorok és szakok verstani meghatározása. (Verstani extemporale). VI. osztály. 1. A barátok megválasztásáról. — 2. Az állatok tanulmá­nyozásának haszna. — 3. Caius Március családja (rajz). -— 4. A drámai jel­lemzés főelvei. — Miért oly nehéz a pályaválasztás és mily elvek vezéreljenek az életpálya megválasztásánál ? — 6. A történetírás becséről. — 7. Vázlat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom