Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1892

A tanintézet állapotrajza - IV. Iskolai egyesületek

— 54 —• V. osztályból: Bedő Károly, Benkovics Nándor, Jung Ádám, Kallen­berger Ferencz, Kayser Elek, Kerese Andor, Kimmel Ferencz, Kocsák Béla, Neumann Jenő, Parraghy Vilmos, Strasszer Miksa, Szuly Aladár, Schwartz Tivadar és Trinn Miklós. — Összesen 14. VI. osztályból: Bolgár Béla, Braun Jenő, Csontos Sándor, Diczendy Pál, F arkas János, Fábry Zsigmond, Földes Dezső, (lundrum János, Györkő Kálmán, Helvey Lajos, Hinka Miklós, Jakopovics Sándor, Jilly Aurél, Kaposy Gyula, Kaufmann Ernő, Kaiser Miksa, Králik József, Kuzmics Ferencz, Lieber Ferencz. Liszbauer Antal, Magyarász Béla, Marsai Ferencz, Márkus Jenő, Mundy Gyula, Nagy Jenő, Pápa József, Paunz Sándor, Pitch Andor, Filch Ernő, Polgár Andor, Bausz Alajos, Bihmer Aladár, Sey László, Striczkó Miksa, Szily Ádám, Szorg József, Sztits Jenő, Tarnay József, Tóth Pál. — összesen 39. VII. osztályból: Fájth Gáspár, Heindl Géza, Kaufmann Mátyás, Kepes Ferencz, Magyarász János, Marton József, Nagy Pál, Pantl Antal, Pauer Fri­gyes, Bauschenberger János, Beitberger Gyula, Sikora Gyula, Sárecz Károly, Schwarcz Béla, Sipos István, Stern Ármin és Szákovics Ottó. — Összesen 17. VIII. osztályból: Aschenbrenner Gyula, Csánk Dezső, Dinstenberger Mihály, Dőmel Anzelm, Dréher Arnold, Gíínsberger Ottó, Horváth Béla, Kruszlitz János, Kuhl József, Lázár Gyula, Lerch István, Lőbl Gyula, Luiszer Jenő, Mel­hard Dénes, Mihálffy Dénes, Öhlvang Károly, Badnai Emil, Beichenauer József, Szivér Lajos, Tichy Sándor, Ujváry Géza, Vaszary Kálmán, Zöld Aladár és Zsolnay Gyula. — Összesen 24. Akadtak intézetünk körén kívül és belül is nemes lelkű adakozók, kik adományaikkal egyesületünk pénztárát gyarapították. így Istenben boldogult tek. Dömötör Zsigmond nyug. törvényszéki biró úr száz (100) frtot hagyományozott egyesületünknek. Legyen áldott emlékezete! A tek. pécsi takarékpénztár ez évben is gyakorolta tiszteletre méltó jóté­konyságát, midőn egyesületünk czéljaira ötven (50) frtot küldött. Főgimnáziumunknak azon egykori növendékei, kik érettségi vizsgálatu­kat 1882-ben tették le, tiz éves összejövetelük alkalmával multjokhoz méltóan cselekedtek, midőn anya-intézetökről, főgimnáziumunkról oly szépen megemlé­keztek, hogy szellemufódaik, ifjaink támogatása végett egyesületünk számára ötven (50) forintot gyűjtöttek maguk között. Találjon a szép példa adományuk élvezőinél egykor méltó követésre! Intézetünk igazgatója tiz (10) forinttal növelte egyesületünk pénztárát. Ily adományok lehetővé tették, hogy egyesületünk, a napról-napra job­ban terjedező szegénység közepette, szerény viszonyok között élő ifjainknak nagyobb mértékben siethetett támogatására. A segítés két alakban — ruhanemüekben és könyvekben — történt. 1. Ruhanemüekkel két izben — télen és tavaszszal — segítette egyesüle­tünk a főgimnázium szegény sorsú tanulóit. Névszerint a következő ifjalc s ily arányban kaptak segítséget: a) Téli ruhanemüekre : Az I. osztályban : Horváth Mihály, Meinhold Alajos és Muss Lajos 4—4 forintot, Grosics János 5 frtot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom