Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1878

Az első díjat, méltóságos és fötiszteletü Dulánszky Nálldor pécsi megyés püspök úr alapítványának 3 ezüst forintból álló kamatját, Réder Károly nyerte el; a másodikat, az önképző-kör által kitűzött két ezüst forintot, Morvay István; a harmadikat és negyediket, Verböczy István tanár úr által kitűzött „A magyar remekírók gyémánt kiadásáénak három kötetét, ifj. Vá­rady Ferencz és Königsberger Sándor; az ötödiket, Madách ,,Az ember tra­goediája" czimü, Gutmann Henrik által felajánlott müvét, ^May er Sándor; a hatodikat, a kör e'vköny veinek 3 kötetét, Molics József. 8) A könyvtár gyarapításához részint könyvek adamányozása, részint köttetés által t. Kóczián Jozéfa úrnő, ft. Rézbányai János úr, Gutmann Hen­rik, Szinger Jakab, ifj. Várady Ferencz tauulók járultak. Az önképzö-kör tagjainak legbensőbb hálája s a nemes tett tudata szolgáljanak jutalmúl mind e nagyra becsült figyelem- ós érdeklődésért. A kör tiszteleti tagjaivá ez évben nagyságos dr. JÍCllietll Álltai györ-tankerületi főigazgató úr s Gyikos Péter főgym. tanár úr választattak. A kör könyvtára 771 müvet tartalmaz 1309 kötetben. Pénztári állása 157 frt. 49 kr. es 6 es. arany. A kör ez évben a „Fővárosi Lapok", „Ma­gyarország és Nagyvilág" czimü lapokat s a „Nyelvőr" czimü folyóiratot já­ratta s tagja volt a Kisfaludy- és Szent-István-társulatoknak, valamint a t. Akadémia könyvkiadó vállalatának. A segélyző-eyyesület. A főgym. segélyző-egyesületet a lefolyt tanévben pártolólag gyámolítot­ták a következő t. cz. urak és úrnők: 10 frttal: Erdödy István gr., P. M—s; 5 frttal: Szláby Ferencz, dr. Feszti Károly, dr. Pollák János, dr. Baán Jó­zsef, Troli Ferencz, Anker Húgó, Zsinkó István, dr. Dobszay Antal, Pécs sz. kir. város, Dulánszky Adolf, dr. Szalay Alfréd; 3 frttal: Széchenyi Fe­rencz gr., Széchenyi Fanny gfné, Mendlik Ágoston; 2 frttal: Cseh Ede, Cser­nyus Andor, Kóbor Antal, Mihálffy Lajos, Plainer Lajoti, Reinfeld Sándor, Seh M.; 1 frttal: Lechner Gyula, Tibiászy N, Mesterházy N., Jilly Alajos, Vaszary Gyula, Kisfaludy István, Ocskay Antal, Trober Mátyás, Egry József, Vaczess Miklós, Kerese Kálmán, Bubreg Antal, Ollé István, Bánffay Simon, Zsolnay Gyögy, Danicz Antal, dr. Szeredy József, Kisfaludy Imre, Széchenyi Rezső gr., dr. Haas Manó, Károly Ignácz, Pencz János, Pozsgay József, Schwarcz Vilmos, ö. Engel Adolf, Kraus Simon, "Weiller Sarolta, Csernyus Állán, N. N.; 80 kr.: Gruber Ferencz; 60 kr.: Rozenfeld N.; 50 kr.: Spitzer Lajos, Majorossy N., Pröckl N., Bubreg Mihály, X. Y. Z.; 18 kr.: Szeif N. Összesen 131 frt. 8 kr. — Rendes tag volt: 52.

Next

/
Oldalképek
Tartalom