Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1866

22 A pécsi fögymnásiumi tanulók által élvezett ösztöndíjak az 186%-ki tanévben. a) A nagy. és ft. pécs-megyei sz. e. Káptalan által adomány oztatott 28 ösztöndíj; t. i. 2 Kapuvári ö. 12 fr., 1 Juranics ö. 23 fr. 10 kr., 1; Pethő ö. 23 fr. 10 kr., 1 Nagy ö. 35 fr. 28 kr., 6 Miskolczi ö. 38 fr. 50 kr. b) A szab. kir. pécs-városi ttes Tanács által 13 ö.; t. i. 7 Makai 38 fr. 25 kr, 6 Sedlmajer ö. 42 fr. 97 kr. c) 2 Hadnagy ö. 15 fr. adomány, a pécsi fögymnásiumi tanári kar által d) 6 Styrum-Limburg ö. 60 — 80- 100 fr. e) 1 Svoboda ö. 50 fr. f) 1 Jetiin ö. 30 fr. g) 3 Schaumburg-Lippe herczeg ö. 50—105 fr. h) 1 Maria Theresia ö. 120 fr. i) 1 Rudolf koronaherczeg ö. 125 fr. A nevezett 56 ösztöndíj pénzbeli összege teszen 2325 frt. 40 krt. Az önképzö-kör. Az önképzö-kör, a tanuló ifjúságnak e legnemesebb mellékfoglalkozási köre a pécsi főgymnásiumban mind a tagok, mind a be; dott dolgozatok számát tekintve a jelen tanévben igen szép lendületet vett. A tagok száma ugyanis 136 vala, a dolgozatoké 166. A lefolyt tanévben a következő pályadijak voltak kitűzve: 1) „Az irodalmi kör történetére“ kitűzött a kör egy arany pályadijat, elnyerte Malmosi Károly VIII. oszt. tanuló. 2) „Az irodalmi kör évfordulati ünnepélyére irt „Alkalmi költeményre.“ Verbőczy István elnök ur által kitűzött egy aranyat elnyerte Bieliczl Kálmán VIII. oszt. tanuló. 3) „Az irodalmi kör ünnepélye alkalmából tartott zárbeszédre“ Verbőczy István elnök ur kitűzött egy aranyat, elnyerte Hódossy Lajos \ oszt. tanuló. 4) T. ez. Jeszenszky Klementin úrnő két aranyat tűzött ki bármely tárgyú elbeszélő vagy leiró költeményre. A jutalomra Személy Kálm; VIII. oszt. tanuló „Ördögszántás a harsányi hegyen“ czimü költeménye érdemesittetett. 5) Inczédy Dénes tanár ur a következő két kérdést tűzte ki: „Mennyiben és mikép segíti a mennyiségtan a természettant?“ és „Mi különbs van Vörösmarty és Petőfi lyrája között?“ Az első kérdés helyes megfejtéséért Malmosi K. VIII. oszt. tanuló, a másodikért M tényi Béla VII. oszt. tanuló nyerte el az aranyat. 6) Petrovics Ferencz tanár ur egy aranyat tűzött ki a következő tétel megfejtőjének: „P. Scipio Africanus Maior élet- és jellemrajza® teki tettel azon ellenzékre, melyet Porc. Cato irányában kifejtett. Az aranyat Englics Ferencz VII. oszt. tanuló nyerte el. Az irodalmi kör megtartott évfordulati ünnepélye alkalmával nmeit. Girk György megyés püspök ur három aranyat és egy két riutos koronás tallért, nagys. Virág Mihály apát és kan. ur egy aranyat és három egy forintos tallért, Szalay Alfréd igazgató egy arany Verbőczy István az ir. k. elnöke „Népdalok és románezok“ czimü diszkötésü müvet — osztottak ki jutalmakul; e jutalmakban részesülte Személy Kálmán, Grünhut Ignácz VIII.; Mát hé Ödön, Miltényi Béla VII.; Thámos Antal VI és Kóczián Sándor V. oszt. tanulók. ^ nemes lelkű adakozóknak legmélyebb hála és köszönet! Az intézet jótévöi, a tanszerek gyarapodása. 1) Nagymélt. Girk György megyés püspök ur kegyeskedett három egyházi éneket négyes karban az intézetnek ajándékozni. 2) Nagys. Rezutsek Antal zirci apátur 84 ásványfajt és a következő müveket: Müller „Lehrbuch der Physik und Meteorologie,“ Marba „Physikalisches Lexikon.“ 3) A cs. k. birodalmi földtani intézet megküldte 1866-ki évfolyamának 14-ik kötetét. 4) T. Slaby cs. k. katonatiszt 5 darab kövületet. 5) T. Zsolnai Vilmos pécsi polgár ajándékozott számos csiga- és kagylófajt. 6) Nt. Gerlac'u Béni székesfehérvári igazgató ur 12 ritkább rovarfajt. 7) T. Vutkovics Sándor tanár ur 100 d. növényt és egy kövületet. 8) T. Vutkovics Sándor tanár ur fölszólitására Horváth János kir. tan. részint római, részint az Árpád és vegyes házakból szárma királyoktól 94 d. érez és ezüst régi pénzt; Eitler Mihály tüskevári tanító 151 d. római pénzt; ft. Werther Mátyás sá1 alja-ujhelyi főtanodai igazgató ur 47 ezüst és érez régi pénzt; ft. Kubinyi Elek esperest és német-bólyi lelkész ur 57 római pénzt, Skultéti János pécsváradi tanító 26 d. római pénzt; egy magát megnevezni nem akaró helv. vallásu leli nc\ a vno-i nénzt:: Vutkovics Sándor tanár ur 100 d. és Verbőczy István tanár ur 7 d. ezüst és érez régi pénzt-;

Next

/
Oldalképek
Tartalom