Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1866

23 NTt. Vojtyák Antal és Kóbor Jakab lelkész urak több ásványfajt. Nt. Horváth Zsigmond egri tanár ur 1 Salamandra maculata-t. Herczeg Árpád III. oszt. tan. 100 d. lepét, 20 d. külföldit és 80 d hazait; Krizsanics Jenő III. oszt. tan. 20 d. lepét. A pécsi főgymnásium III-ik oszt. ifjak rovargyüjteinényeiket részben vagy egészen az intézetnek ajándékozták. Általában a ta­nuló ifjak közül többen majd ásványokkal, majd kitömésre szánt madarakkal járultak az intézet gyűjteménye gyarapitá- ioz. Különös elismerést érdemel Szemányi Márk IV. oszt. tanuló. Az intézet költségén szereztettek: Egy zongora az énekiskolába.— Egy brugó hangjegyekkel a zeneiskolába.— Egy nagy­im üveges szekrény a Museum Naturaleba. — Egy száz darabból álló ritkább rovar gyűjtemény — 15 darab kitömött állat és az attöméshez szükséges szerek.— Fritsch Vögel Europas czimű művének 8.- 9.- 10.- 11-ik füzete.— Schubert Naturgeschichte des lierreichs — Niebuhr Vorträge über alte Geschichte, über römische Alterthümer — Momsen römische Geschichte — Kraner Julius Cae- r — Georges lat-deutsch und d-1. Lexikon — Heyne. Wagners Virgil — Klotz Handwört. der lat. Sprache — Munk Geschichte der m. Litteratur — Magyar irodalmai kútfők, földabroszok sat. A pécsi főgymnásium tanári kar 186 7?-ik évben. Szalay Álfréd cist. r. áldozár hittudor, a főgymnásium igazgatója, a VI. VIII. osztályban a bölcsészet tanára, hetenkinti órával; 17 éves tanár. Tóth Ferencz c. r. á., az V. osztály osztályfőnöke, a III. V. osztályban a latin nyelv, az V. osztályban a görög nyelv ta- ára, hét. 14 órával; 11 éves tanár. Laszczik Bernárd c. r. á., a IV. osztály osztályfőnöke, a III. IV. V. VI. osztályban a terményrajz, a IV. osztályban a la­in nyelv tanára, hét. 14 órával; 8 éves tanár. Tipold Özséb, c. r. á., a VI. osztály osztályfőnöke, a IV. V. VI. osztályban a történelem, a VI. osztályban a latin, magyar íyelv és irodalom tanára, hét. 14 órával; 8 éves tanár. Trixler István pécs-megyei áldozár, a VIII. osztály osztályfőnöke , a VII. VIII. osztályban a történelem, a VI. VII. VIII. osztályban a német nyelv és irodalom tanára, hét. 14 órával; 7y2 éves tanár. Petrovics Ferencz p. m. á., a VII. VIII. osztályban a latin nyelv, a VI. VII. VIII. osztályban a görög nyelv tanára, hét. 14 órá­val; 5V2 éves tanár. Márton Márton p. m. á., az V, VI. VII. VIII. osztályban hitszónok és hittanár, a VIII. osztályban a természettan tanára, hét. 12 órával; 5 éves tanár. Bokor Ferencz, világi, a II. osztály osztályfőnöke, a II. osztályban a latin, magyar, német nyelv, földrajz és számtan ta­nára, hét. 18 órával; 5 éves tanár. Verbőczy István c. r. á., a III. osztály osztályfőnöke, az V. VII. VIII. osztályban a magyar nyelv és irodalom, a III. osztály­ban magyar, német nyelv és történelem tanára hét. 16 óvával; 3 éves tanár. Inczédy Dénes c. r. á., a VII. osztály osztályfőnöke, a IV. V. VI. VII. VIII. osztályban a mennyiségtan, a VII. osztály­ban a természettan tanára, hét. 14 órával; 2 éves tanár. Bermüller Ferencz, világi, az I. osztályban a latin, magyar, német nyelv és földrajz, a VII. osztályban a bölcsészet tanára, hét. 15 órával; 2 éves tanár. Szobek Lőrincz, c. r. á., az I. osztály osztályfőnöke, a négy alsó osztályban hitszónok és hittanár, az I. osztályban a szám­tan tanára, hét. 15 órával; 1 éves tanár. Vutkovics Sándor, világi, a III. osztályban a földrajz, IV. osztályban a magyar nyelv, a IV. V. osztályban a német nyelv és természettan tanára, hét. 1C órával; 1 éves tanár. A rendkívüli tantárgyakat kezelték: Tipold Özséb a szépírást; Lövő Rudolf, világi, a frauezia nyelvet: Toperczer Gyula, akad. festész a rajzot; Puks Ferencz, világi, pécsi székesegyházi orgonász az éneklést; Prieger Miksa, világi, a testgyakorlatokat. A Gymnastika az 1866-iki sebesültek részére összeadott, de a nevezett czélra igénybe nem vett pénz tetemes részéből, valamint a pécsi Takarékpénztártól adományozott 200, a pécsi nemzeti Casinótól adott 50 frt. összegből szereltetett föl és megnyít- tatott ünnepélyesen f. év juuius 22-én. A testgyakorlatok mestere hat heti tanítás után föltűnő sikert eszközlött. A Zenede összeállításában Grünhut Ignácz VÍII-ik oszt. tanulót illeti a fő érdem, ki a zenede tagjait fáradhatlan szorga­lommal ingyen tanította és gyakorolta. Őszinte igazgatói figyelmeztetés a t. szülökhez, gyámnokokhoz, házigazdákhoz! Habár a pécsi főgymuásiumi ifjúságnak az 186%-ki tanév folyama alatt tanúsított hit-erkölcsi viselete és fegyelmi állapota igen szép reményeket kelt föl a jövőre nézve, nem mellőzheti az igazgatóság még sem, hogy a t. szülökhez vagy azok helyetteseihez pár őszinte szót ne intézzen. Az elmúlt tanév folyama alatt gyűjtött tapasztalatok azt bizonyítják, hogy míg egyrészt a tanuló ifjúság leg­nagyobb része minden tekintetben , de főleg az illemes, müveit magatartásban igen szép előmenetelt tett, találkozták még is a tanuló if­__________ ________________________ 6*

Next

/
Oldalképek
Tartalom