Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1863

6 A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög nyelv Magyar ny. Német ny. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Bölcsészet Általános sorozat Helyzet­szám Száváid Móricz dics. kellő kellő jeles jó jó jó jó jó elégs jó jeles I. r. 29 Sziebert Nándor törv. vált. lianv. jó elégs jó íó 10 1« jó ló elégs I. r. 33 Szily Dénes törv. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles jeles kit. jeles jeles jeles jeles 12 45 Szucsics Károly dics. kellő kellő jeles jó 1« jó jeles jeles jeles jó I. r. 24 Tafner Simon n.tör. szór. esek. ta no dát vál toz ta tott Vincze Pál törv. szór. esek. jeles elégs elégt elágs elégs elégs elégs íó elégs II. r. 41 Vurstor József péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. jeles kit. jeles kit. kit. kit. 8 Zombory István k.tör. vált. hány. i jeles jeles jó jeles jó jó jó jó jó I. r. 27 V-ik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög nyelv Magyar nv. — Német nv. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Ásványtan Általános sorozat Helyzet­szám. Barák János dics. fesz. erny. jó jeles jeles kit. kit. jeles jeles jeles jeles jeles 8 Bedekovics Géza törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs elégs jeles elégt. elégs. elégt. 11. r. 44 Békefy Gyula k.tör. szór. hány. elégs elégs elégs elégs elégs elégt. elégs elégs. elégt, 11. r. 47 BenczeFer. k. s.n. Pét. ö.d. dics. fesz. erny. jeles kit. kit. kit. kit. jeles kit, jó jeles jeles 4 5 Bieliczky Kálmán törv. kellő kellő elégs jó jeles jeles jeles jeles jo jeles jó I. r. 15 Czifrics József, k. s. n. m e g h a 1 t Dittler Tivadar k.tör. szór. esek. elégs elégt elégt. elégs elégs elégt. elégs elégs. elégs. 11. r. 50 Dobos Sándor, Misk. ö. d. törv. kellő kellő jó jeles kit. kit. kit. jó kit. kit. kit. I. r. 12 Doszpod János törv. kellő kellő jó jó jó elégs jó jó jeles jeles jó I. r. 34 10 Döbrössy Károly dics. kellő kellő jó jó jo jeles jó jeles jó jeles jeles I. r. 24 Döry Dezső törv. fesz. erny. jeles kit. jeles kit, jeles kit, kit. kit. jeles kit. 2 Englits Sándor. dics. kellő kellő kit. jó jó jeles jeles jeles elégs jó kit. I. r. 19 Faics Lajos, k.s.n. dics. fesz. erny. jó jeles jeles kit. jeles kit. jeles jeles kit. jeles 6 Finta István, Makay ö. d. törv. kellő kellő jeles jó elégs. jeles ló jó lo Jó jeles I. r. 32 15 Gaál Dénes törv. vált. hány. elégs elégs. elégs. elégs elégs elégs elégs. elégs. elégs. I. r. 41 Grünlmt Ignácz, héber törv. kellő kellő kit. jó jeles jó jeles jó jó jeles elégs. I. r. 26 Haragó Ferenc/ dics. kellő kellő jeles jó jó jó jeles jeles jó jeles elégs. I. r. 27 Hirschmann János dics. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs elégs elégs elégs elégs. elégs. I. r. 40 Horváth Antal törv. kellő kellő jó jó jó jó jeles jeles elégs. jó jeles I. r. 30 20 Ivitz Ferencz ta no dát vál toz ta tott Kerese Kálmán dics. kellő kellő jó jó jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles 1. r. 21 Klausz András dics. vált. esek. elégs elégs. elégs elégs elégs elégs elégt. elégs. elégt. II. r. 48 Kovács Alá. Mák. ö. d. törv. kellő kellő jó jeles jó jeles jó jó elégs. jó jeles I. r. 31 Krisanics Vincze dics. kellő kellő jó jeles jó jó jeles jeles elégs. elégs jeles I.r. O O OO 25 Lakits Emil, g. n. e. törv. kellő kellő kit. jeles jeles jó jeles jó jeles jeles ló I.r 20 Malmosy Károly dics. fesz. erny. jó jeles kit. kit, kit. jeles jeles kit. jeles jeles 5 Mixich Lajos dics. kellő kellő jó jó elégs jó jó jó jeles jeles elégs I. r. 28 Oberritter György, k. s. n dics. fesz. erny. kit. ! jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles 11 Petro vies Pál, g.n.e. törv kellő kellő 1 jeles jeles jeles jeles kit. jó jeles jeles ló 1 I.r. 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom