Teológia - Hittudományi Folyóirat 40. (2006)

2006 / 3-4. szám - Kránitz Mihály: A magyar katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinat után

A magyar katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinat után KRANITZ MIHÁLY tanítanak magyar teológiai professzorok.”7 A Katolikus Egyetem - mint szellemi mű­hely — kialakításában nagy szerepe volt dr. Erdő Péter professzornak.”8 Erdő Péter (1952—) bíboros és tanítványai nemzetközi szintre emelték a magyar egyházjogi publiká­ciókat."9 1996-ban az ő közreműködésével az Apostoli Szentszék megalapította a Ká­nonjogi Posztgraduális Intézetet.120 A különböző karokon tanuló hallgatók (2005-ben 8500 fő) alapfokon részesültek a hit és a teológia ismereteiben.121 Döntő fontosságúak az ökumenikus kérdésekben elért eredmények. Az 1989-es változások előtti, gyakran formális találkozások a teológia számára is igazi párbeszéddé fej­lődtek. Az 1991-es pápalátogatás során II. János Pál pápa az ökumenizmus három terüle­tét nevezte meg, amelyen a magyar egyház a protestáns közösségekkel együttműködhet: a közös örökség, a közös kihívások, és közös tennivalók. Kiemelkedő esemény volt, a debreceni gályarabok emlékművének megkoszorúzása,122 majd az 1999-es Augsburg-i Közös Nyilatkozat pozitív magyarországi fogadtatása,123 végül a 2001-ben kiadott Charta Oecumenica budapesti aláírása 2002. október 1-jén, nyolc magyarországi egyház részéről.124 Ahhoz, hogy valóban kialakuljon ökumenikus közeledés, a magyar teológusnak és a lelkipásztornak is ismernie kell a protestáns és ökumenikus kiadványokat (a Reformátu­sok Lapja, az Evangélikus Elet, a MEÖT kiadásában megjelenő Theológiai Szemle, a Credo Evangélikus Műhely, az Ökumene), és ezen túlmenően figyelni kell a Kálvin Kiadó és a Harmat Kiadó publikációira is.125 Magyar teológusok külföldön: Miklósházy Attila SJ püspök, Torontó; Szabó László SJ, Bejrut; Szentmártoni Mihály SJ, Róma; Örsy László SJ, Washington, Jáki Szaniszló OSB Seton Hall; Simon László OSB Róma; Farkasfalvy Dénes OCist Dallas; Kereszty Rókus OCist Dallas; Keresztessy László OPraem Los Angeles; Har- sányi Pál Ottó OFM Róma; Gánóczy Sándor Würzburg; Adriányi Gábor Bonn. 118 Tízéves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, SZÍT, Budapest 2002. Erdő Péter életútjáról lásd: Erdő, P., Csak a kegyelem, Válasz, Budapest 2003, 27-33, (publikációs lista: 163—166); UŐ., Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos jog köréből. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete fennállásának 10. évfordulója tiszteletére, SZÍT, Budapest 2006. SzuROMl, Sz. A., Egyházi intézménytörténet, SZÍT, Budapest 2003; UÖ., A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században, PPKE KPI, Budapest 2002. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet alapításáról: Erdő, P., Csak a kegyelem, Válasz, Budapest 2003, 33. Az egyetemisták jegyzete: Szuromi, Sz. A., Bevezetés a katolikus hit rendszerébe, SZÍT, Budapest 2004. Vö. Az Ökumenikus Tanács Nyilatkozata és köszöntése 1991. augusztus 18-án, Debrecen 1991. Vö. Az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünnepélyes aláírásának dokumentu­mai, Evangélikus Sajtóosztály — Szent István Társulat, Budapest 2000. Emellett említésre méltó az 1993-tól Dr. Gaizler Gyula által létrehozott negyedévente megjelenő Ökumené című folyóirat a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság gondozásában. Az ökumenikus Charta aláírásáról lásd: Kránitz, M., Az új ökumenikus Charta. Irányelvek az európai egyházak bővülő együttműködéséhez, in Teológia (2001/3—4), 39—42; Új Ember, 2002. október 13, 1. és 8. old.; Reformátu­sok Lapja, 2002. október 13, 1. és 3. old.; Evangélikus Élet, 2002. október 13, 1. és 6. old. Katolikusnak, protestánsoknak is fontos alapmű például a 2005 áprilisában megjelent David J. Bosch, Paradig­maváltások a misszió teológiájában, Harmat—PMTI, Budapest 2005. Lásd még: Dolhai, L., Bevezetés az ökume- nizmusba, JEL, Budapest 2002; Békés, G., Krisztusban mindnyájan egy. Keresztények egysége utópia?, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1993, UŐ., Ökumenizmus. Törekvés a keresztény egységre, Teológiai Kiskönyvtár, Róma 1976. TEOLÓGIA 2006/3-4 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom