Teológia - Hittudományi Folyóirat 40. (2006)

2006 / 3-4. szám - Kránitz Mihály: A magyar katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinat után

KRANITZ MIHÁLY ■ A magyar katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinat után 8. A MAGYAR TEOLÓGIA IRÁNTI ELVÁRÁSOK Az 1989—90-es évek változásai után joggal szólaltak meg a teológiai fejlődést sürgető hangok.126 Somoijai Adám OSB 1994-ben az elmúlt évtizedek magyar nyelvű teológiai kutatásáról írva kifejti: „egyfakultású nyelvterület vagyunk, kevés a főállású szakteológu­sunk és kevés az időnk a kutatásra, olvasásra, publikálásra.”127 A Rómában élő bencés teológus, tanulmánya végén — amint írja - a magyar teológia előtt álló feladatként reális vágyálmokat fogalmaz meg, melyeket a következőkben összegez (zárójelben az esetleges megvalósulás): szentszéki megnyilvánulások dokumentálása az Enchiridion Vaticanum mintájára (ez részben folyamatosan megvalósul a Szent István Társulat gondozásában)128; a nemzetközi kutatás figyelemmel kísérése (az elmúlt 15 évben minden hittudományi főiskola minőségi módon fejlesztette könyv- és folyóirattárát, a Katobkus Egyetemen létrejöttek kutatócsoportok); terminológiai fegyelem a publikálásban és a nemzetközi terminológia elsajátítása (hiányzik még egy egységes metodológia a magyar teológia szá­mára); intézményhálózatok kiépítése (részben folyamatban, az új görög katolikus főiskola igazolja), mely összekapcsolja a különböző teológiai főiskolákat, a Katobkus Egyetem Hittudományi Karát és az MKPK egyéb intézményeit (megvalósult a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár, a MALEZI Liturgikus Intézet, azonban hiányzik még egy öku­menikus intézet, bár Pannonhalmán a Sapientia Főiskola megalapította a Békés Gellért Ökumenikus Intézetet, de ezt lehetne egy központibb helyre, a Katolikus Egyetemhez kapcsolódóan közelebb hozni és összekötni a teológiai centrumokkal).129 Hiányzik még a bioetikai intézet,130 ami sürgető a legújabb kihívások miatt is, de a szerző által igényelt Szent István Akadémia már megvalósult a Szent István Társulat keretében.131 126 Uo. 295-301. Alszeghy is világosan látja a külső tényezők jelentőségét is: „A teológia életének feltétele, hogy a hívők könyvekhez jussanak, könyvtár álljon rendelkezésükre. A magyar egyház, ha szerényen is, megterem­tette a múltban életének ezeket az anyagi feltételeit is.” Vö. Alszeghy, Z., Teológia a mai társadalomban, in Szolgálat (1990/87), 28. Marek Starowieyski, a varsói főegyházmegye papja, a varsói állami egyetem patrisztika professzora hasonló gondolatokat fogalmazott meg 2000-ben, Az Elkényeztetett teológia című írásában, amely­ben kifejti, hogy az 1989-es év a lengyel teológia sötét éve volt, mert bár ez az esztendő meghozta a szabadsá­got, de a tudományos kutatás háttérbe szorult. A szerző sommás megállapítása, hogy nincs lengyel teológia, mert hiányzik a megfelelő szerkezeti változás és nem merünk a problémákra rámutatni. Vö. STAROWIEYSKI, M., Az elkényeztetett teológia, in Tanítvámy (2000/3-4), 57—70. 127 Somorjai, Á., A magyar nyelvű teológiai kutatás helyzetéről, in Az egység szolgálatában. Köszöntő Békés Gellért 80. születésnapjára, Katobkus Szemle, Pannonhalma 1994, 287—288. Somoijai Ádám emellett összeállította a dok­tori tézisek gyűjteményét is: Vö. Somorjai, Á., A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának disszertációi (1863—1993), Márton Áron Kiadó, Budapest 1993. Gál Ferenc is elemezte a papság teológiai mű­veltségét: Vö. Gál, F., A magyar katolikus papság, in Magyar Katolikus Almanach II., SZÍT, Budapest 1988, 100-107. 128 Vö. II. János Pál megnyilatkozásai. Pápai dokumentumok 1978-2005, SZÍT, Budapest 2005. 2006-tól megkezdte működését az Ökumenikus Beszélgetések és Találkozások program keretében az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet a Hittudományi Kar keretén belül. A 2006/2007. tanévben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem minden karán elindult a Bioetika és Környezet- etika kurzus, videokonferencia segítségével. A „Haza a magasban” című sorozat kiadja a Szent István Akadémián elhangzott előadásokat. A legutóbbiak közül pl.: Nemesszeghy, E., Istenre talál a tudomány?, A teológusok és természettudósok párbeszéde a harmadik évezred kü­szöbén, SZÍT, Budapest 2005; Zlinszky, J., Az alkotmány értéktartalma és a mai politika, SZÍT, Budapest 2006. 148 TEOLÓGIA 2006/3-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom