Hittudományi Folyóirat 19. (1908)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

fejtette az energia megmaradása elvének és az entropia- törvény néven ismeretes második alaptételnek tartalmát ; megmutatta, hogy a szaktudomány ezeket exakt utón igazolta s a bölcselet átveheti és értékesítheti mint a szervet- len világ jelenségváltozásait szabatosan meghatározó tör- vényeket. Bölcseleti értékük főként abban van, hogy a moz- gás arisztoteleszi tanának sok helyütt határozott tartalmat adnak, az anyagvilág rendjének és célszerűségének hathatós bizonyítékai és különösen a II. tétel Isten létének kézzel- fogható bizonyságát szolgáltatja. A mélyreható felolvasást élénk vita követte, melyben a felolvasón kívül dr. Pécsi Gusztáv és dr. Kiss János vettek részt. Dr. Kiss János rámutatott arra, minő viszony van a mun- kaerő fenmaradása és általában az erő fenmaradása közt, továbbá mi a viszony a munkaerő fenmaradása és az entropia közt, mi különbség van a kettő bizonyítási módjában s érvényének terjedelmében, végül azt a kérdést tárgyalta, besorozandó-e az entrópia-törvény a kozmologikus érvek közé, mint a kezdet és az esetlegesség bizonyítéka. Dr. Pécsi Gusztáv kifogásokat tesz az energetika-törvény s névleg az energia megmaradásának és az entrópiának állí- tólagos törvényei ellen ; egyiket sem látja bebizonyí- tottnak, sőt a bizonyításukra felhozott érveket téves bizo- nyítékoknak minősíti. A felolvasó válasza után az elnök a vitát és az ülést bezárja. Kelt mint fent. Jegyezte : Dk. Székely István, Dr. Hanauer A. István, elnök. főtitkár. 176 VEGYESEK. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1908. január 18-ikán tartott ülésében. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1908. január 18-ikán dr. Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt a központi papnevelő-intézet dísztermében ülést tartott, melyen jelen

Next

/
Oldalképek
Tartalom