Hittudományi Folyóirat 18. (1907)

Dr. Balits Antal: Észrevételek a »Néhány szó az égfölötti vizek kérdéséhez« című cikkre

I. ÉRTEKEZÉSEK. ÉSZREVÉTELEK A »NÉHÁNY SZÓ AZ ÉGFÖLÖTTI VIZEK KÉRDÉSÉHEZ« CIMÜ CIKKRE. ₪ em csekély meglepetésemre szolgált, midőn a Hittudo- mányi Folyóirat 1907. évi II. füzetében a fönti cikket olvasva, láttam, hogy Hölszky Károlynak a rationa- lismus vizein himbálódó sajkájában egy új utas is helyet fog- lalt Hellebronth Miklós személyében. Ez ugyan épúgy, mint Hölszky, erősen tiltakozik a rationalismus vádja ellen ; de e tiltakozás mit sem változtathat a való tényen. A jó- hiszeműséget szívesen fölteszem cikkező úrról ; midőn azonban cikke végén oda nyilatkozik, »hogy reményű, Hölszky úr vígan fog tovább evezni nem ugyan a rationalis- mus, hanem a biblikus kérdések nagy óceánján s a hajó- törés veszedelme nélkül fog megengedni magának ezentúl is oly kellemes excursiókat, mint »Monda és Sugalmazás« című jeles cikkében«, — akkor e szavakból világos, hogy a szentatyák, egyetemes zsinatok és pápák ellenkező nyilat- kozatainak és határozatainak dacára, Hölszky monda-elmé- letét ő is elfogadja, vele egy gyékényen árul, vele együtt tehát ő is a rationalismus terére tévedt. De lássuk Hellebronth cikkének tartalmát. Ö e cikkében bebizonyítani törekszik, hogy a firmamentum vagy erősség fölötti vizek alatt, melyekről a Gen. 1, 7. tétetik említés Hittudományi Folyóirat. r907. 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom