A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája 1874-1909. Munkálatok - 72. évfolyam (Budapest, Stephaneum, 1909)

Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900

264 KÖNYVTÁR A kiadványért cserébe kapja a Zászlónk-at, a Nép- párt-ot, az Örökimádás-t, a Reménységünk-et, a Jézus szent Szive Hirnöké-t, a Szűz Mária Virágos Kert-jét. Mint tiszteletpéldányt kapja a Papi Ima- egyesület Értesítő-jét és a Szent Gellért című hit- szónoklati folyóiratot. Tagja azonkívül az iskola a Szent-István-Társulatnak, a Magyar-Történelmi-Tár- sulatnak, a Képzőművészeti Társulatnak és az Aka- démia könyvkiadó vállalatának. Az Akadémia 23 korona 20 fillér tagdíj fejében megküldi mindazon kiadványait, amelyeket az intézeteknek általában rendelkezésre szokott bocsátani. A Szent-István-Tár- sulat a Katii. Szemlét, a Történeti Társulat a Szá- zadokat, a Képzőművészeti Társulat a Művészetet adja tagilletmény gyanánt. Dr. Walter Gyula inté- zeti kormányzó 1909-ben a Hitoktatók Országos Egyesületé-nek szakközlönyét, a Kath. Nevelés-t, két példányban rendelte meg iskolánk számára. A külföldi folyóiratok közül jelenleg csak a német nyelvűekre fizet elő : Stimmen aus Maria Laach-ra, a Hist, polit. Blätter-re, a Sociale Revue-re, a Biblische Zeitschrift-re, a tübingai Quartalschrift-re, a linzi Theol. Quartalschrift-re. Egy külföldi társulatnak is tagja iskolánk, a Vor- derasiatische Gesellschaft-nak és mint ilyen éven- kint a Der Alte Orient négy füzetét szokta meg- kapni. Kötelességünknek tartottuk fölsorolni a folyóira tokát, hogy tájékozást nyújtsunk arra nézve, meny- nyire igyekszik az iskola tagjainak ismereteit bőví- teni. A folyóiratoknak már puszta átnézése is bősé­

Next

/
Oldalképek
Tartalom