Hergenrőther József: A katholikus Egyház és keresztény állam I. - 37. évfolyam (Budapest, Hunyadi Mátyás, 1874)

III. VII. Gergely pápa

kit csak hercegnek ismert el, békát igyekezett eszközölni. 7) Azt akarta ő, hogy Magyarország in proprio libertatis statu maradjon és semmi más birodalom királyának se legyen alávetve, hanem csakis a római egyháznak fensőbbségét ismerje el, mely alattva­lóit nem tartja szolgáknak, hanem úgy bánik velők, mint fiaival; vagyis azt akarta, hogy Magyarország királya nem regulus (al- király), hanem rex legyen. 8) Az uralkodásban egymást követő Gejza és László a pápához ragaszkodtak. Gergely 1079. ez utób­bit meg is dicsérte vallásos engedelmességeért oly szavakkal, melyek atyai érzületről tanúskodnak s a királyt nem alacsonyít- ják le 9) A pápa különben is mindig figyelemmel kisérte ezen or­szágot. 10) II. Boleslav lengyel herceg' 1076. IV. Henriktől ki­rályi cimet nyervén, püspökei által magát megkoronáztatta. n) Gergely, ki öt egy évvel előbb a sz. szék iránt tanúsított hódo­latáért megdicsérte, 12) később sz. Szaniszlónak (1079) meggyil­koltatása miatt kénytelen volt őt kiközösíteni, minek következté­ben Boleslav Magyarországba menekült, s ott nyomorúságban halt meg. Azonban sehol sem találjuk, hogy VII. Gergely Lengyelhon irányában különös igényekkel lépett föl.13) 18. Ami Csehországot illeti, II. Spitinev herceg 1059—1060 a sz. széktől jogot nyervén püspöki süveg-hordásra, magát száz ezüst márka évi adó fizetésére kötelezte. J) Ezen jogot nemsokára megerősítették Wratislav herceg javára II. Sándor s később VII. Ger­gely, ki arról,2) valamint a prágai püspök-vitáról,3) neki kö­rülményesen irt. A herceg a száz márka ezüstöt sub censi no­mine még 1074-ben küldte Bómába. 4) A herceg, úgy látszik, saját kivánalma folytán részesült ezen egyházi kitüntetés­ben , hogy így hasonló kitüntetés által, minőt viszályban ’) ib. ep. 70. p. 421. Cf. L. I. ep. 58. p. 335. 8) L. II. ep. 63. 70. cit. 9) L. VI. ep. 29. p. 534. ln) L. IV. ep. 25. p. 481. ad Strigon. AEp. “) Röppel, Gesch. Polens, I k. 190. 1. I. könyv, 8 fej. 12) L. II. ep. 73. p. 423-424. 13) A census fölött Thomassin. 1. c. n. 11. 1) Dudik, u. o. 287. stb. 350. stb. 1. 2) Reg. L. I. ep. 38. p. 319. a. 1073. 3) Reg. L. I. ep. 17. 44. 45. 61. 78. p. 299 . 324. seq, 337. 351. *) L II. ep. 7. p. 367. — 135 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom